Județul Bihor - Consiliul Județean
logo

Calendar evenimente

Meteo

Programul autobuzelor

Programul autobuzelor

Curs valutar

BNR 15.11.2018
eur

1 EUR

usd

1 USD

gbp

1 GBP

huf

100 HUF

= 4.6635 RON

= 4.1283 RON

= 5.2853 RON

= 1.4462 RON

Hărți

harta Bihor Harta digitala Consiliu Judetean Bihor
Serviciul relaţii cu publicul, registratura și A.T.O.P

Atribuţii:


 Conform articolului 23 din Regulamentului de organizare si funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bihor, serviciul derulează următoarele activităţi principale:

a) asigură rezolvarea solicitărilor privind informaţiile de interes public, organizarea şi funcţionarea punctului de informare - documentare cu sprijinul logistic al Consiliului Judeţean Bihor;
b) primeşte solicitările privind informaţiile de interes public într-un spaţiu corespunzător amenajat în cadrul punctului de informare - documentare;
c) după primirea solicitării de informaţii de interes public comunică răspunsul în conformitate cu prevederile Legii 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
d) înregistrează şi transmite persoanei interesate răspunsul la solicitări, pe suportul solicitat, în condiţiile legii;
e) ţine evidenţa răspunsurilor;
f) preia de la structurile competente din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice lista actualizată cuprinzând informaţiile de interes public care sunt exceptate de la accesul liber, potrivit legii;
g) asigură organizarea şi funcţionarea punctului de informare;
h) asigură publicarea buletinului informativ al Consiliului Judeţean Bihor care cuprinde informaţiile de interes public comunicate din oficiu, prevăzute la art. 5 din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
i) asigură publicarea raportului de activitate al Consiliului Judeţean Bihor;
j) asigură disponibilitatea în format scris (afişier, broşuri, electronic) a informaţiilor comunicate din oficiu, prevăzute în art. 5 din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
k) organizează în cadrul punctului de informare-documentare al instituţiei accesul publicului la informaţiile furnizate din oficiu;
l) întocmeşte anual un raport privind accesul la informaţiile de interes public care cuprinde informaţiile prevăzute la art. 27 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
m) înregistrează petiţiile primite de la cetăţeni într-un registru special pentru petiţii, urmăreşte respectarea termenului, a procedurii şi modului de soluţionare a petiţiilor prevăzut de lege şi întocmeşte răspunsurile către petiţionari sau soluţionează în nume propriu scrisorile repartizate, potrivit O.G. nr. 27/2002, aprobată, cu modificările şi completările ulterioare;
n) petiţiile greşit îndreptate vor fi trimise în termen de 5 zile de la înregistrarea autorităţilor sau instituţiilor publice care au ca atribuţii rezolvarea problemelor sesizate, urmând ca petiţionarul să fie înştiinţat despre aceasta;
o) petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează potrivit O.G. nr. 27/2002 aprobată de Legea nr. 233/2002;
p) întocmeşte semestrial informări cu privire la petiţiile înregistrate şi modul de soluţionare;
q) efectuează înregistrarea corespondenţei primite pe adresa Consiliului Judeţean Bihor în registrul de intrare-ieşire de la registratura generala, cu excepţia corespondenței cu caracter personal;
r) prezintă corespondenţa zilnic, preşedintelui sau după caz, vicepreşedintelui care înlocuieşte preşedintele în lipsa acestuia, pentru repartizarea documentelor;
s) repartizează corespondenţa la direcţiile de specialitate în funcţie de rezoluţia aplicată de către: preşedinte, vicepreşedinţi şi secretarul județului;
t) distribuie presa scrisă.;
u) întocmeşte borderourile pentru expedierea actelor care pleacă de la Consiliul Judeţean;
v) răspunde de aplicarea corecta a ştampilei Consiliului Judeţean;
w) conduce registrul de evidenţa a cererilor, asigură primirea şi transmiterea spre rezolvare a cererilor cetăţenilor, precum şi expedierea la timp a răspunsurilor;
x) verifica la expediere îndeplinirea cerinţelor de formă, la redactarea actelor, prevăzute de dispoziţiile legale în materie precum şi reglementările interne ale Consiliului Judeţean Bihor (antetul, adresa consiliului judeţean, nr. telefon, fax, semnăturile autorizate, iniţialele celui ce a redactat, dactilografiat si numărul de exemplare);
y) întocmeşte dosarele şedinţelor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Bihor,
z) răspunde de ordonarea, păstrarea şi arhivarea acestora;
aa) efectuează lucrări de secretariat tehnic necesare bunei organizări a şedinţelor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Bihor;
bb) asigură consemnarea dezbaterilor din cadrul şedinţelor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Bihor și întocmește procesele verbale ale acestora;
cc) înregistrează şi conduce evidenţa hotărârilor cu caracter de recomandare a A.T.O.P. Bihor, asigură multiplicarea acestora şi transmiterea în termenul legal persoanelor fizice şi juridice interesate;
dd) întocmeşte informări, rapoarte și alte lucrări privind activitatea desfăşurată la solicitarea membrilor A.T.O.P. Bihor;
ee) întocmeşte Nomenclatorul arhivistic al Consiliului Judeţean şi preia arhiva tuturor compartimentelor pe domenii şi dosare selectate, conform prevederilor legale, pe care le gestionează;
ff) supraveghează depozitarea şi securitatea documentelor create de compartimentele Consiliului Judeţean Bihor;
gg) întocmeşte indicatorul termenelor de păstrare a documentelor, nomenclatorul dosarelor si lista cu informaţii, date si documente cu caracter arhivistic şi îl înaintează spre avizare Serviciului Judeţean Bihor al Arhivelor Naţionale;
hh) conduce şi păstrează registrul de evidenţă curentă a intrărilor – ieşirilor unităţilor arhivistice;
ii) ordonează, inventariază şi selecţionează pe baza determinării apartenenţei de fond, documentele din arhivă;
jj) extrag din arhivă de pe documentele arhivistice, datele necesare eliberării de adeverinţe, cu respectarea prevederilor legale;
kk) urmăreşte modul în care se constituie arhiva curentă de către compartimentele din aparatul de specialitate, informând pe secretarul judeţului care îi coordonează activitatea denerespectarea legislaţiei în vigoare privind termenele de depunere şi păstrare a arhivei;
ll) ia măsuri pentru selecţionarea şi conservarea în condiţii optime a documentelor arhivate şi asigură predarea în condiţiile legii a materialelor la Arhivele Statului;
mm) asigură eliberarea de certificate, copii şi extrase de pe documentele pe care le deţine Consiliul Judeţean în arhiva proprie, în condiţiile prevăzute de lege;
nn) îndeplineşte orice alte sarcini din domeniul său de competenţă reieşite din actele normative ale consiliului judeţean şi dispoziţiile preşedintelui consiliului judeţean.

Şef serviciu:
GABRIELA OROS


Contact:

Consiliul Judeţean Bihor, Parcul Traian nr. 5, 410033, Oradea
Telefon fix: 0259/410181
Fax: 410182
E-mail: registratura@cjbihor.ro