Județul Bihor - Consiliul Județean
logo

Calendar evenimente

Meteo

Programul autobuzelor

Programul autobuzelor

Curs valutar

BNR 15.11.2018
eur

1 EUR

usd

1 USD

gbp

1 GBP

huf

100 HUF

= 4.6635 RON

= 4.1283 RON

= 5.2853 RON

= 1.4462 RON

Hărți

harta Bihor Harta digitala Consiliu Judetean Bihor
Serviciul dezvoltare durabilă și planificare

Atribuţii:


Conform articolului 17 din Regulamentului de organizare si funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bihor, serviciul derulează următoarele activităţi principale:

a) elaborează propuneri de strategii de dezvoltare durabilă şi pentru derularea unor programe în domeniile economice şi de servicii de perspectivă în Bihor, în concordanţă cu strategia de dezvoltare a judeţului;
b) elaborează şi monitorizează strategia de dezvoltare a județului;
c) urmăreşte integrarea în reţeaua instituţiilor şi organismelor europene cu rol şi atribuţii de coordonare, implementare şi monitorizare a proiectelor, pentru stabilirea şi menţinerea de contacte cu parteneri potenţiali în derularea unor proiecte de interes comun;
d) colaborează cu Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest în toate problemele si aspectele ce interesează politicile de dezvoltare regională;
e) întocmeşte solicitarea Consiliului Judeţean adresată Consiliului pentru dezvoltare regională, în vederea elaborării propunerilor adresate Guvernului, de declarare a unor zone drept zone defavorizate, pentru a fi susţinute economic, prin instrumente specifice politicii de dezvoltare regională;
f) instrumentează pentru preşedintele Consiliului Judeţean, lucrările de specialitate prealabil necesare pentru participarea, la lucrările reuniunilor consiliului regional pentru dezvoltare regională; răspunde solicitărilor secretarului judeţului, pentru asigurarea secretariatului acestor reuniuni;
g) iniţiază măsuri de sprijinire a IMM, în condiţiile atribuţiunilor specifice ale Consiliului Judeţean, vizând facilitarea accesului la infrastructură şi utilităţi;
h) asigură suportul necesar IMM-urilor, prin intermediul unor programe regionale si naţionale specifice, şi prin încurajarea activităţii lor prin servicii de informare, asistenţă şi prin alte acţiuni compatibile cu activitatea autorităţilor administraţiei publice locale;
i) urmăreşte stimularea finanţării de la bugetul local, a programelor profesionale manageriale pentru întreprinderile mici şi mijlocii, în condiţiile prevăzute de lege;
j) iniţiază programe la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, vizând dezvoltarea locală şi le supune avizării comisiilor de specialitate şi plenului Consiliului Judeţean; colaborează cu serviciile de specialitate interne pentru sprijinirea finanţării acestor programe, din bugetele proprii şi din surse atrase, incluzând fonduri provenite de la Uniunea Europeană sau din alte surse;
k) colaborează cu structurile funcţionale în vederea elaborării de studii, analize, planuri, fişe de proiect;
l) colaborează şi dezvoltă parteneriate cu autorităţi ale administraţiei publice, instituţii publice, organizaţii neguvernamentale, mediul academic, mediul de afaceri, societatea civilă, din România şi din străinătate în vederea derulării de proiecte cu finanţare externă;
m) propune încheierea unor acorduri de colaborare naţională cu consultarea structurilor funcţionale din cadrul aparatului de specialitate, în vederea dezvoltării de proiecte în parteneriat, în condiţiile prezentului Regulament;
n) propune echipele de proiect pentru implementarea proiectelor derulate de Consiliul Județean Bihor;
o) participă la reuniunile naţionale şi internaţionale cu relevanţă pentru proiectele aflate în derulare;
p) asigura schimbul de informaţii privind aspectele tehnice ale implementării proiectelor cu direcţiile implicate;
q) colaborează cu structura de specialitate din Consiliul Județean Bihor pentru asigurarea condiţiilor legale privind gestionarea financiară a proiectelor aflate în implementare;
r) participă, în calitate de reprezentant al Consiliul Județean Bihor şi în limita mandatului primit, la grupuri de lucru interministeriale constituite în vederea implementării proiectelor la care Consiliul Județean Bihor este partener;
s) formulează propuneri privind bunele practici identificate urmare a implementării proiectelor cu finanţare externă;
t) participă la elaborarea cererilor de finanţare şi monitorizează condiţiile derulării proiectelor în conformitate cu strategiile şi direcţiile de acţiune stabilite de conducerea Consiliului Județean Bihor;
u) stabileşte şi întreţine relaţii de parteneriat / serviciu cu organizaţii şi instituţii  locale, naţionale şi internaţionale în vederea absorbţiei fondurilor structurale, atragerii de noi parteneri, întocmind documentaţia aferentă,
v) administrează ariile naturale protejate aflate în custodia CJ Bihor în baza convențiilor de custodie și în acord cu planul de acțiune/planul de management și cu regulamentul ariei naturale protejate și controlează modul de aplicare a acestora;

Şef serviciu:
Cosmin Scridon

Contact:

Consiliul Judeţean Bihor, Parcul I.C. Brătianu nr. 8, 410033, Oradea
Telefon fix: 0359/464933
E-mail: cosmin.scridon@cjbihor.ro