Județul Bihor - Consiliul Județean
logo

Programul autobuzelor

Programul autobuzelor

Hărți

harta Bihor Harta digitala Consiliu Judetean Bihor
harta Bihor
poca
218 H 218 din 17.12.2019 privind modificarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulementului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor 2019-12-17
217 H 217 din 17.12.2019 privind reorganizarea Serviciului Public de Editare a Monitorului Oficial al Județului Bihor prin fuziune prin absorbție de către UAT Județul Bihor 2019-12-17
216 H 216 din 17.12.2019 privind aprobarea bugetului Județului Bihor și a instituțiilor subordonate pe anul 2019 – rectificat 2019-12-17
215 H 215 din 17.12.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului: ,,Stabilizare versant pe DJ 108 K Bulz - Remeți, judetul Bihor” 2019-12-17
214 H 214 din 17.12.2019 privind aprobarea Acordului de asociere privind proiectarea și execuția obiectivului de investiții: “LEGĂTURĂ CALEA ARADULUI - STRADA OGORULUI” 2019-12-17
213 H 213 din 17.12.2019 privind revocarea dreptului de administrare al R.A. Aeroportul Oradea asupra terenului în suprafață de 5.412 mp, proprietate publică a județului Bihor, situat în Oradea str. Calea Aradului nr. 80, identificat prin nr. cadastral 206365, înscris în CF nr. 206365 Oradea, în scopul gestionării eficiente a domeniului public al județului Bihor 2019-12-17
212 H 212 din 17.12.2019 privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 199 din 28 noiembrie 2019, privind aprobarea încheierii contractului de asociere în participațiune între Județul Bihor - Consiliul Județean Bihor, Municipiul Oradea și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea, în vederea realizării (proiectare, execuție, recepție) obiectivului de interes public “LEGĂTURĂ CALEA ARADULUI - STRADA OGORULUI” 2019-12-17
211 H 211 din 17.12.2019 privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra apartamentului nr. 10 A, din imobilul monument istoric Hanul ”Arborele Verde”, situat în Oradea, str. Vasile Alecsandri nr.10, etaj 1 2019-12-17
210 H 210 din 17.12.2019 privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 22423/01.06.2016, încheiat între Tisza Gheorghe, Tisza Coloman Ștefan și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor 2019-12-17
209 H 209 din 17.12.2019 privind atribuirea licenţei de traseu pentru serviciul de transport rutier județean de persoane prin curse regulate a traseului cod 186 Dernișoara – Oradea 2019-12-17
208 H 208 din 17.12.2019 privind atribuirea licenţelor de traseu pentru serviciul de transport rutier județean de persoane prin curse regulate a traseelor cod 129 Săliște de Beiuș – Beiuș, cod 201 Săucani – Beiuș, cod 202 Forău – Beiuș, cod 204 Cusuiuș – Beiuș 2019-12-17
207 H 207 din 17.12.2019 privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Direcției de Evidență a Persoanelor a Județului Bihor 2019-12-17
206 H 206 din 17.12.2019 privind aprobarea Reţelei unităţilor de învăţământ special la nivelul Judeţului Bihor pentru anul şcolar 2020 - 2021 2019-12-17
205 H 205 din 17.12.2019 privind aprobarea asocierii dintre Județul Bihor, Comuna Tileagd și Orașul Săcuieni pe de o parte și comuna Tămășeu pe de altă parte, în cadrul Societății Parcuri Industriale Bihor S.A. și majorarea capitalului societății cu aport în natură din partea comunei Tămășeu 2019-12-17
204 H 204 din 17.12.2019 privind aprobarea Acordurilor de parteneriat încheiate de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor cu Direcția de Asistență Socială Oradea, Comuna Paleu, Comuna Borș, Comuna Hidișelu de Sus, Municipiul Salonta și Comuna Sânmartin 2019-12-17
203 H 203 din 17.12.2019 privind aprobarea participării Bibliotecii Județene „Gheorghe Șincai”, în calitate de partener la proiectul „Laborator cultural inovativ pentru punerea în valoare a moștenirii culturale orădene – Cultural Innovative Lab – to highligth the cultural heritage of Oradea”, a bugetului proiectului și a tuturor cheltuielilor legate de proiect 2019-12-17
202 H 202 din 17.12.2019 privind aprobarea dizolvării Asociației Localităților de Frontieră Bihor de Dezvoltare a Teritoriilor 2019-12-17
201 H 201 din 17.12.2019 privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar la 30 noiembrie 2019 2019-12-17
200 H 200 din 28.11.2019 privind aprobarea încheierii acordului de asociere între U.A.T. Județul Bihor, Municipiul Oradea, Municipiul Marghita, Orașul Aleșd, Municipiul Salonta și Municipiul Beiuș în vederea realizării procedurii de achiziție comună în cadrul proiectului Proiect integrat pentru dezvoltarea durabilă în zona montană a județului Bihor, îmbunătățirea accesului și dezvoltarea serviciilor de sănătate în cazul intervențiilor medicale în situații de urgență - faza Full Aplication” (“Integrated project for sustainable development in the mountain area of Bihor County, improvement of acces and development in health care services in case of medical interventions for emergency situations – FA Phase”) 2019-11-28
199 H 199 din 28.11.2019 privind aprobarea încheierii contractului de asociere în participațiune între Județul Bihor - Consiliul Județean Bihor, Municipiul Oradea și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea, în vederea realizării (proiectare, execuție, recepție) obiectivului de interes public “LEGĂTURĂ CALEA ARADULUI - STRADA OGORULUI” 2019-11-28
198 H 198 din 28.11.2019 privind desemnarea membrilor în grupul de lucru pentru elaborarea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor pentru județul Bihor 2019-11-28
197 H 197 din 28.11.2019 privind încheierea contractului de comodat între Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor și Asociația Salvatorilor Montani Bihor având ca obiect darea în folosință a unor bunuri mobile mijloace fixe aflate în domeniul privat al Județului Bihor 2019-11-28
196 H 196 din 28.11.2019 privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra imobilului monument istoric Castel Degenfeld Schomburg, situat în comuna Balc, str. Petofi Sandor, nr. 51, județ Bihor 2019-11-28
195 H 195 din 28.11.2019 privind încheierea contractului de comodat între Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor și Casa de Asigurări de Sănătate Bihor pentru spațiul din corpul de clădire C15 situat în Oradea, str. Traian Blajovici nr.2, aflat în domeniul privat al județului Bihor, pentru depozitarea arhivei instituției 2019-11-28
194 H 194 din 28.11.2019 privind constituirea dreptului de folosință gratuită asupra unui spațiu din imobilul situat în Oradea, str. Patrioților nr.2, aflat în domeniul public al județului Bihor și în administrarea Consiliului Județean Bihor, în favoarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOLECT GROUP”, în vederea desfășurării activităților specifice asociației 2019-11-28
193 H 193 din 28.11.2019 privind acordul Județului Bihor - Consiliul Județean Bihor în vederea executării lucrării de înlocuire a tâmplăriei la încăperea magazia nr.4, situată la parterul imobilului monument istoric ”Hanul Arborele Verde”, situat în Oradea, str. Vasile Alecsandri nr. 10, aflat în domeniul public al Județului Bihor, de către Teatrul ”Szigligeti Szinhaz” 2019-11-28
192 H 192 din 28.11.2019 privind aprobarea încheierii contractului de închiriere între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor și domnii Pongracz Vilmos și Pongracz Karoly, având ca obiect imobilele situate în localitatea Cadea nr. 476, înscrise în CF nr. 55164 Săcueni și CF nr. 55166 Săcueni 2019-11-28
191 H 191 din 28.11.2019 privind încheierea contractului de comodat între Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor și Centrul Militar Județean Bihor, având ca obiect bunurile mobile obiecte de inventar şi mijloace fixe aflate în domeniul privat al județului Bihor 2019-11-28
190 H 190 din 28.11.2019 privind încheierea contractului de comodat între Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor și Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Crişana” al judeţului Bihor, având ca obiect bunurile mobile obiecte de inventar şi mijloace fixe aflate în domeniul privat al județului Bihor 2019-11-28
189 H 189 din 28.11.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului: „Reabilitare și Modernizare DJ 764 Beiuș – Roșia – Aștileu - Aleșd, Sector de la km 31 000 la km 64 655, L = 33,655 km, Județul Bihor 2019-11-28
188 H 188 din 28.11.2019 privind atribuirea licenţei de traseu pentru serviciul de transport rutier județean de persoane prin curse regulate pe traseul cod 196 Sălacea – Valea lui Mihai 2019-11-28
187 H 187 din 28.11.2019 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bihor nr. 294/2012, cu modificările și completările ulterioare 2019-11-28
186 H 186 din 28.11.2019 privind constatarea încetării calității de reprezentant al Județului Bihor în Adunarea Generală a Asociaților la Societatea Pază și Protecție S.R.L 2019-11-28
185 H 185 din 28.11.2019 privind acordarea reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Parcuri Industriale Bihor S.A. a mandatului special pentru exprimarea, în numele și pentru Acționarul Majoritar U.A.T. Județul Bihor, a votului cu privire la punctele înscrise pe Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 28.11.2019, ora 15,00 (prima convocare), respectiv din data de 02.12.2019, ora 15,00 (a doua convocare, dacă prima Adunare nu se va putea ține) 2019-11-28
184 H 184 din 28.11.2019 privind acordarea reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Parcuri Industriale Bihor S.A. a mandatului special pentru exprimarea, în numele și pentru Acționarul Majoritar U.A.T. Județul Bihor, a votului cu privire la punctele înscrise pe Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.11.2019, ora 14,00 (prima convocare), respectiv din data de 02.12.2019, ora 14,00 (a doua convocare, dacă prima Adunare nu se va putea ține) 2019-11-28
183 H 183 din 28.11.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Filarmonicii de Stat Oradea 2019-11-28
182 H 182 din 28.11.2019 privind modificarea anexei Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 106 din 30.07.2019 privind demararea procedurii de selecție pentru postul de administrator rămas vacant în Consiliul de Administrație la Societatea Parcuri Industriale Bihor S.A. 2019-11-28
181 H 181 din 28.11.2019 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare al Unității de asistență Medico-Socială Popești 2019-11-28
180 H 180 din 28.11.2019 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al RA Aeroportul Oradea pe anul 2019 rectificat 2019-11-28
179 H 179 din 28.11.2019 privind stabilirea preţului mediu/tona de masă verde obţinută de pe pajişte pentru anul fiscal 2020, pentru judeţul Bihor 2019-11-28
178 H 178 din 28.11.2019 privind stabilirea preţurilor medii la unele produse agricole vegetale pentru anul fiscal 2020 2019-11-28
177 H 177 privind achiziționarea unor servicii avocațiale de consultanță, asistență și repartizare în dosarul/dosarele de instanță având ca obiect suspendarea/anularea Hotărârii C.J. Bihor nr. 145 din 28.09.2019 privind revocarea membrilor în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Aeroportul Oradea, după caz. 2019-11-08
176 H 176 privind acordarea reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Parcuri Industriale Bihor SA, a mandatului special pentru exprimarea în numele și pentru acționarul majoritar U.A.T. Județul Bihor, a votului cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 11.11.2019 ora 14,00 (prima convocare), respectiv din data de 12.11.2019 ora 14,00 (a doua convocare dacă prima adunare nu se va putea ține) 2019-11-08
175 Hot.175 din 29.10.2019 privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra spațiului comercial de la parterul imobilului monument istoric Palatul Ullmann, situat în Oradea ,str.Piața 1 Decembrie nr. 9 2019-10-29
174 H 174 din 29.10.2019 privind constatarea încetării contractului de mandat a unui Administrator neexecutiv în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome ”Aeroportul Oradea” 2019-10-29
173 H 173 din 29.10.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Bibliotecii Județene ”Gheorghe Șincai” 2019-10-29
172 H 172 din 29.10.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului ”Regina Maria” Oradea 2019-10-29
171 Hot.171 din 29.10.2019 privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra apartamentului nr. 21 din imobilul monument istoric Palatul Moskovits Adolf și fiii, situat în municipiul Oradea, str. Vasile Alecsandri nr.1, etaj 3 2019-10-29
170 H 170 din 29.10.2019 privind aprobarea proiectului actualizat: „Reabilitare și Modernizare DJ 767 A – Uileacu de Criș (DN1) - Bălaia – Burzuc – Sîrbi (DN19E), județul Bihor” și a cheltuielilor legate de proiect, cod SMIS 125117, contract de finantare nr. 3469 din 12.11.2018, implementat în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014 – 2020; 2019-10-29
169 H 169 din 29.10.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului: „Reabilitare și Modernizare DJ 767 A – Uileacu de Criș (DN1) - Bălaia – Burzuc – Sîrbi (DN19E), județul Bihor”, cod SMIS 125117, contract de finantare nr. 3469 din 12.11.2018, implementat în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014 – 2020; 2019-10-29
168 H 168 din 29.10.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului: “Traseul Regional Transilvania Nord; Drumul Apuseni; Reabilitare și modernizare DJ 764A; DJ 108J, L totală= 43,375 km, Județul Bihor”, cod SMIS 112641, contract de finantare nr. 731 din 11.12.2017, implementat în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014 – 2020 2019-10-29
167 H 167 din 29.10.2019 privind atribuirea licenţei de traseu pentru serviciul de transport rutier județean de persoane prin curse regulate pe traseul cod 116 Pietroasa – Beiuș 2019-10-29
166 H 166 din 29.10.2019 privind atribuirea licenţei de traseu pentru serviciul de transport rutier județean de persoane prin curse regulate pe traseul cod 191 Parhida – Oradea 2019-10-29
165 H 165 din 29.10.2019 privind eliminarea traseelor cod 014 Oradea-Cetariu, cod 015 Oradea-Șișterea-Șușturogiu și cod 172 Oradea-Săldăbagiu de Munte din Programul judeţean de transport rutier public de persoane prin curse regulate 2019-10-29
164 H 164 din 29.10.2019 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 184 din 23.10.2018 2019-10-29
163 H 163 din 29.10.2019 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Bihor în Consiliul de Administrație al Spitalului de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Ștei 2019-10-29
162 H 162 din 29.10.2019 privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 30 din 28.03.2019 a Consiliului Județean Bihor 2019-10-29
161 H 161 din 29.10.2019 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Spitalului de Psihiatrie Nucet 2019-10-29
160 H 160 din 29.10.2019 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Muzeului Țării Crișurilor Oradea-Complex Muzeal 2019-10-29
159 H 159 din 29.10.2019 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului “Szigligeti Színház” Oradea 2019-10-29
158 Hot.158 din 29.10.2019 privind modificarea și înlocuirea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 227/17.10.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor, începând cu data de 01.09.2017 2019-10-29
157 Hot.157 din 29.10.2019 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor 2019-10-29
156 Hot.156 din 29.10.2019 privind aprobarea taxelor și tarifelor locale pentru anul fiscal 2020, care constituie venituri la bugetul local al județului și la bugetul instituțiilor subordonate 2019-10-29
155 Hot.155 din 29.10.2019 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar la data de 30 septembrie 2019 2019-10-29
154 Hot.154 din 29.10.2019 privind repartizarea cotei de 20% și a sumelor reținute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare pe anul 2020 și a estimărilor pe anii 2021-2023 2019-10-29
153 Hot.153 din 29.10.2019 privind aprobarea bugetului Județului Bihor și a instituțiilor subordonate pe anul 2019 – rectificat 2019-10-29
152 H 152 din 29.10.2019 privind validarea unui mandat de consilier judeţean 2019-10-29
151 H 151 din 25.10.2019 privind unele masuri referitoare la Consiliul de administratie provizoriu al Regiei Autonome Aeroportul Oradea 2019-10-25
150 H 150 din 28.09.2019 privind solicitarea adresată comunei Sălacea, pentru trecerea în domeniul public și proprietatea publică a județului Bihor- Consiliului Județean Bihor, a drumului DC 9 înscris sub nr. cad. 50825 și nr. cad. 50792, aflat în domeniul public și proprietatea publică a comunei Sălacea respectiv administrarea Consiliului Local al Comunei Sălacea, în scopul clasificării lui ca drum județean, în vederea întreținerii, reabilitării și modernizării, din fonduri de la bugetul local al Consiliului Județean Bihor, bugetul de stat sau alte surse de finanțare. 2019-09-28
149 H 149 din 28.09.2019 privind solicitările adresate municipiului Oradea respectiv comunei Paleu, pentru trecerea în domeniul public, respectiv proprietatea publică și administrarea județului Bihor - Consiliului Județean Bihor, a sectorului de drum comunal DC 37, înscris sub nr. cad. 190176 Oradea, 190178 Oradea și 190177 Oradea, aflat în domeniul public și proprietatea publică a municipiului Oradea respectiv administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea și respectiv a sectorului de drum comunal DC 37 înscris sub nr. cad. 59394 Paleu, 59353 Paleu, 59397 Paleu, 57827 Paleu, 57831 Paleu, 59356 Paleu în cotă parte de 21.120 mp., aflat în proprietatea publică a comunei Paleu și administrarea Consiliului Local al Comunei Paleu, în scopul clasificării ca drum județean, în vederea întreținerii, reabilitării și modernizării din fonduri de la bugetul local al Consiliului Județean Bihor, bugetul de stat sau alte surse de finanțare. 2019-09-28
148 H 148 din 28.09.2019 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al județului Bihor a corpurilor de clădire C3 și C5, nr. cadastral 185137, CF nr. 185137 Oradea, din imobilul situat în Oradea str. Gheorghe Barițiu nr. 9, aflate în administrarea Liceului Tehnologic Special nr. 1 Oradea, în vederea scoaterii din funcțiune și casării efective 2019-09-28
147 H 147 din 28.09.2019 privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra apartamentului nr. 13 din imobilul monument istoric Palatul Moskovits Adolf și fiii, situat în municipiul Oradea, str. Vasile Alecsandri nr.1, etaj 2 2019-09-28
146 H 146 din 28.09.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului: ”Reparații capitale și amenajări interioare sediu nou – Muzeul Țării Crișurilor Oradea – lucrări de amenajare incintă și amenajări speciale de muzeu”, cod SMIS 116702, contract de finanţare nr.651 din 11.12.2017, implementat în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014 – 2020; 2019-09-28
145 H 145 din 28.09.2019 privind revocarea membrilor în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Aeroportul Oradea 2019-09-28
144 H 144 din 28.09.2019 privind acordul Consiliului Județean Bihor pentru scoaterea definitivă din gestiunea Bibliotecii Județene Gheorghe Șincai Bihor – Oradea, a bunurilor culturale comune 976 unități de bibliotecă - partituri muzicale și transferul lor definitiv sub formă de donație în favoarea Universității din Oradea 2019-09-28
143 H 143 din 28.09.2019 privind constatarea încetării dreptului de folosință cu titlu gratuit constituit în favoarea D.G.A.S.P.C. Bihor asupra spațiului din imobilul situat în municipiul Oradea, str. Corneliu Coposu nr.2, aflat în domeniul privat al Județului Bihor 2019-09-28
142 H 142 din 28.09.2019 privind aprobarea proiectului actualizat: „Reabilitare DJ 792 A Beliu - Tinca – Leş, km 24+987-67+696, L=42,712 km, judeţul Bihor” și a cheltuielilor legate de proiect, cod SMIS 125115, contract de finantare nr. 3464 din 12.11.2018, implementat în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014 – 2020; 2019-09-28
141 H 141 din 28.09.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului: „Reabilitare DJ 792 A Beliu - Tinca – Leş, km 24+987-67+696, L=42,712 km, judeţul Bihor”, cod SMIS 125115, contract de finantare nr. 3464 din 12.11.2018, implementat în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014 – 2020; 2019-09-28
140 H 140 din 28.09.2019 privind solicitarea adresată comunei Balc, pentru trecerea în domeniul public și proprietatea publică a județului Bihor- Consiliului Județean Bihor, a unui sector de drum din DC 130 înscris sub nr. cad. 51639, respectiv a unor sectoare de drum din DC 101, înscrise sub nr. cad. 51633 și nr. cad. 51634, aflate în domeniul public și proprietatea publică a comunei Balc respectiv administrarea Consiliului Local al Comunei Balc, în scopul clasificării lor ca drum județean, în vederea întreținerii, reabilitării și modernizării, din fonduri de la bugetul local al Consiliului Județean Bihor, bugetul de stat sau alte surse de finanțare. 2019-09-28
139 H 139 din 28.09.2019 privind aprobarea Procedurii de atribuire directă a traseelor județene în caz de urgență 2019-09-28
138 H 138 din 28.09.2019 privind aprobarea rearondării localităților din județul Bihor la Serviciile Publice Comunitare Locale de Evidență a Persoanelor prin desprinderea comunei Vadu Crișului de la S.P.C.L.E.P. Aleșd și alipirea la S.P.C.L.E.P. Vadu Crișului 2019-09-28
137 H 137 din 28.09.2019 privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 30 din 28.03.2019 a Consiliului Județean Bihor 2019-09-28
136 H 136 din 28.09.2019 privind aprobarea Statului de Funcții al Direcției de Evidență a Persoanelor a Județului Bihor 2019-09-28
135 H 135 din 28.09.2019 privind aprobarea Statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor 2019-09-28
134 H 134 din 10 sept 2019 privind acordarea reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Parcuri Industriale Bihor S.A. a mandatului special pentru exprimarea, în numele și pentru Acționarul Majoritar U.A.T. Județul Bihor , a votului cu privire la punctele înscrise pe Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 10.09.2019, ora 13,00 (prima convocare) respectiv din data de 11.09.2019, ora 13,00 (a doua convocare, dacă prima Adunare nu se va putea ține) 2019-09-10
133 H 133 din 10 sept 2019 privind modificarea Hotărârii C.J. Bihor nr. 236/18.12.2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ÎNFIINȚARE PARC ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNOLOGIC BIHOR 2019-09-10
132 Hotarare privind privind însușirea raportului de evaluare întocmit în scopul închirierii terenului intravilan ocupat de construcții administrative și social culturale înscrise în CF nr. 55164 și CF nr. 55166, situate în localitatea Cadea nr. 476, aflate în proprietatea domnilor Pongracz Vilmos și Pongracz Karoly, necesare desfășurării activității Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor - Centrul de integrare prin terapie ocupațională Cadea 2019-08-28
131 Hotarare privind însușirea planurilor de amplasament şi delimitare a imobilelor cu propunerea de dezlipire a numerelor cadastrale 202617 și 202615, înscrise în CF nr. 202617 Oradea și CF nr. 202615 Oradea, situate în municipiul Oradea, str. Calea Aradului nr. 80, în scopul gestionării eficiente a domeniului public al județului Bihor 2019-08-28
130 Hotarare privind aprobarea respingerii plângerilor prealabile înregistrate la registratura Consiliului Judean Bihor sub nr. 15205/25.07.2019 și nr. 15206/25.07.2019 2019-08-28
129 Hotarare privind aprobarea actualizării Planului de analiză și acoperire a riscurilor din Județul Bihor, pe anul 2019 2019-08-29
128 Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Parcuri Industriale Bihor S.A. pentru anul 2019–rectificat 2019-08-28
127 Hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 211 din 27.09.2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean în Colegiul Director al Direcției de Dezvoltare și Implementare Proiecte Bihor 2019-08-29
126 Hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 13 din 30.01.2018 privind stabilirea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor 2019-08-29
125 Hotarare privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru participarea consilierilor județeni la ședințele Consiliului Județean Bihor și ale comisiilor de specialitate ale acestuia 2019-08-29
124 H 124 din 30.07.2019 Privind modificarea și completarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 163 din 29.06.2017, privind retragerea dreptului de administrare a Liceului Tehnologic „Ioan Bococi” Oradea și constituirea dreptului de administrare în favoarea Municipiului Oradea asupra imobilului situat în Oradea, str. T. Vladimirescu nr. 42 2019-07-30
123 H 123 din 30.07.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza “Studiu de Fezabilitate” aferentă obiectivului: ,,Modernizare DJ 768 A Șoimi – Suplacul de Tinca - Căpîlna, judeţul Bihor” 2019-07-30
122 H 122 din 30.07.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului: „Reabilitare și modernizare DJ 767 Dobrești – Vârciorog, sector de la km 10 940 la 27 500, L= 16,560 km” 2019-07-30
121 H 121 din 30.07.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza “DALI” aferentă obiectivului: “Reabilitare și modernizare DJ 795 Salonta - Tinca” 2019-07-30
120 H 120 din 30.07.2019 privind solicitarea adresată Municipiului Salonta pentru trecerea în administrarea Județului Bihor- Consiliului Județean Bihor, a unor sectoare de drumuri având numerele cadastrale: 110498, 111151, 110525, 102385, 110524, 110515, 110660, 111327, 108815, 111102, 111103,110500, 111108, 108146, 110497, 110516, 111165, 110659, 110655, 110661, 110657, 111473, 111469, 100857, 100858, 100860, 100859 aflate în proprietatea publică a Municipiului Salonta și administrarea Consiliului Local al Municipiului Salonta, situate în municipiul Salonta, în scopul realizării obiectivului de investiții “Reabilitare și modernizare DJ 795 Salonta-Tinca”.lui Bihor CJB a unor sectoare de drumuri 2019-07-30
119 H 119 din 30.07.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul „Reconstruirea cabanei Vadu Crișului”, realizat în cadrul proiectului „Protecția, conservarea și promovarea naturii de ambele părți ale frontierei româno-ungare”, acronim ProNature finanțat prin Programul Interreg V-A România – Ungaria 2014-2020 2019-07-30
118 H 118 din 30.07.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza P.T. aferentă obiectivului: “Reabilitare fațade, schimbare acoperiș, reparații tâmplărie, Oradea str. Moscovei nr. 5 –Etapa I” 2019-07-30
117 H 117 din 30.07.2019 privind însușirea planurilor de amplasament și delimitare a imobilelor identificate prin numerele cadastrale nou formate 55163, 55165, 55167 și 55168, situate în localitatea Cadea nr. 476, UAT Săcueni, aflate în domeniul public al județului Bihor și în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor pentru desfășurarea activității Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională Cadea 2019-07-30
116 H 116 din 30.07.2019 privind însușirea rapoartelor de evaluare pentru terenurile identificate prin nr. cadastral 202480, nr. cadastral 204659 și nr. cadastral 204660, situate în Oradea str. Traian Blajovici nr. 2, aflate în domeniul public al județului Bihor, în vederea actualizării evidenței contabile și tehnico-operative a domeniului public al județului Bihor 2019-07-30
115 H 115 din 30.07.2019 Privind trecerea a unui mijloc fix din domeniul public al judeţului şi administrarea R.A. Aeroportul Oradea în domeniul privat al judeţului, în vederea scoaterii din funcțiune și casării efective 2019-07-30
114 H 114 din 30.07.2019 privind revocarea dreptului de administrare a Filarmonicii de Stat Oradea și constituirea dreptului de administrare în favoarea Filarmonicii de Stat Oradea, a Teatrului Regina Maria și a Teatrului ”Szigligeti Szinhaz” asupra corpului de clădire C2 - sala pentru concerte, etaj I și II, din imobilul situat în Oradea, str. Moscovei nr. 5, aflat în domeniul public al Județului Bihor, în scopul gestionării eficiente a domeniului public al județului Bihor 2019-07-30
113 H 113 din 30.07.2019 privind aprobarea acordului de colaborare ce urmează a fi încheiat între Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor, pe de o parte, și Episcopia Romano – Catolică Oradea pe de altă parte, în scopul executării lucrărilor de reabilitare la faţada principală, tâmplăria aferentă și parțial acoperișul clădirii C1, etapa I-a, din imobilul situat în municipiul Oradea, str. Moscovei nr. 5, Județ Bihor, identificat în C.F. nr. 185827 Oradea, aflat în domeniul public al județului Bihor 2019-07-30
112 H 112 din 30.07.2019 privind modificarea Hotărârii C.J. Bihor nr. 55 din 16.04.2019 privind aprobarea proiectului „Proiect integrat pentru dezvoltarea durabilă în zona montană a județului Bihor, îmbunătățirea accesului și dezvoltarea serviciilor de sănătate în cazul intervențiilor medicale în situații de urgență - faza Full Aplication” (“Integrated project for sustainable development in the mountain area of Bihor County, improvement of acces and development in health care services in case of medical interventions for emergency situations – FA Phase”), a bugetului proiectului și a cheltuielilor legate de proiect 2019-07-30
111 H 111 din 30.07.2019 privind aprobarea Statului de funcţii al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Bihor 2019-07-30
110 H 110 din 30.07.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 211 din 27.09.2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean în Colegiul Director al Direcției de Dezvoltare și Implementare Proiecte Bihor 2019-07-30
109 H 109 din 30.07.2019 privind acordarea reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Parcuri Industriale Bihor S.A. a mandatului special pentru exprimarea, în numele și pentru Acționarul Majoritar U.A.T. Județul Bihor, a votului cu privire la punctele înscrise pe Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 30.07.2019, ora 16,00 (prima convocare), respectiv din data 31.07.2019, ora 16,00 (a doua convocare, dacă prima Adunare nu se va putea ține) 2019-07-30
108 H 108 din 30.07.2019 privind acordarea reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Parcuri Industriale Bihor S.A. a mandatului special pentru exprimarea, în numele și pentru Acționarul Majoritar U.A.T. Județul Bihor, a votului cu privire la punctele înscrise pe Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 30.07.2019, ora 15,00 (prima convocare), respectiv din data 31.07.2019, ora 15,00 (a doua convocare, dacă prima Adunare nu se va putea ține) 2019-07-30
107 H 107 din 30.07.2019 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Bihor în Consiliul de Administratie la Liceul Tehnologic Special nr.1 Oradea. 2019-07-30
106 H 106 din 30.07.2019 privind demararea procedurii de selecție pentru postul de administrator rămas vacant în Consiliul de Administrație la Societatea Parcuri Industriale Bihor S.A. 2019-07-30
105 H 105 din 30.07.2019 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale la nivelul județului Bihor pe anul 2019 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor 2019-07-30
104 H 104 din 30.07.2019 privind aprobarea numărului de autoturisme necesar desfășurării activităților specifice U.A.T. Județul Bihor, instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean Bihor, respectiv întreprinderilor publice înființate de către U.A.T. Județul Bihor sau la care acesta deține acțiuni/participații majoritare 2019-07-30
103 H 103 din 30.07.2019 privind constituirea U.A.T Județul Bihor ca și unitate de achiziții centralizată pentru organizarea derularea procedurilor de atribuire a acordurilor–cadru pentru achiziția produselor și a acordurilor- cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli în perioada 2019-2021 pentru un număr de 99 U.A.T-uri din județul Bihor care nu și –au asumat responsabilitate organizării și derulării Programului pentru școli al României. 2019-07-30
102 H 102 din 30.07.2019 privind repartizarea pe unităţi administrativ – teritoriale a sumei de 28.492 mii lei, reprezentând fond la dispoziţia Consiliului Judeţean 2019-07-30
101 H 101 din 30.07.2019 privind aprobarea bugetului Județului Bihor și a instituțiilor subordonate pe anul 2019 – rectificat 2019-07-30
100 H 100 din 30.07.2019 privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar la 30 iunie 2019 2019-07-30
99 H 99 din 18.06.2019 privind aprobarea Monografiei Economico-Militare a Judeţului Bihor, Ediţia 2016 – actualizată 2019-06-18
98 H 98 din 18.06.2019 privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra apartamentului nr. 19 C din imobilul monument istoric Palatul Moskovits Adolf și fiii, situat în Oradea, str. Vasile Alecsandri nr.1, etaj 3 2019-06-18
97 H 97 din 18.06.2019 privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra apartamentului nr. 7 din imobilul monument istoric Palatul Moskovits Miksa, situat în Oradea, str. Parcul Traian nr. 2, etaj 1 2019-06-18
96 H 96 din 18.06.2019 privind demararea procedurii de închiriere a clădirilor și terenului situate în localitatea Cadea, în vederea desfășurării activității Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor - Centrul de Integrare prin Terapie Ocupațională Cadea 2019-06-18
95 H 95 din 18.06.2019 privind prelungirea duratei contractului de folosință cu titlu gratuit nr. 8188/377/2014 încheiat între Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor și Colegiul Medicilor Dentiști Bihor 2019-06-18
94 H 94 din 18.06.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 172 din 29.07.2011 privind încredințarea serviciului de interes economic general Regiei Autonome Aeroportul Oradea 2019-06-18
93 H 93 din 18.06.2019 privind neexercitarea de către Acționarul Majoritar U.A.T. Județul Bihor a dreptului de a subscrie un număr de 1.157 acțiuni din totalul celor 1.629 acțiuni nesubscrise până la data de 18.01.2019, din numărul total al acțiunilor Societății Parcuri Industriale Bihor S.A. 2019-06-18
92 H 92 din 18.06.2019 privind aprobarea Statului de Funcții la Direcția de Evidență a Persoanelor a Județului Bihor 2019-06-18
91 H 91 din 18.06.2019 privind aprobarea Regulamentului referitor la regimul finanțărilor nerambursabile acordate din bugetul Județului Bihor 2019-06-18
90 H 90 din 18.06.2019 privind aprobarea Statului de Funcții ale Unității de Asistență Medico-Socială de Psihiatrie Nucet 2019-06-18
89 H 89 din 18.06.2019 privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 70 din 30 mai 2019 2019-06-18
88 H 88 din 18.06.2019 privind aprobarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bihor 2019-06-18
87 H 87 din 18.06.2019 privind aprobarea repartizării pe unităţi de cult a sumei de 2.000,00 mii lei cuprinsă în bugetul Judeţului Bihor pe anul 2019 2019-06-18
86 H 86 din 30.05.2019 privind aprobarea realizării procedurii de achiziție publică pentru proiectarea și executarea lucrărilor de intervenție asupra clădirii monument istoric situată în ”Ansamblul Urban – Centrul istoric Oradea”, str. Vasile Alecsandri, nr. 10, aflată în domeniul public al Județului Bihor, de către unitatea de achiziții centralizată Serviciul de Achiziții Publice din cadrul Primăriei Municipiului Oradea și mandatarea acesteia cu executarea, urmărirea și recepționarea lucrărilor 2019-05-30
85 H 85 din 30.05.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 2 din data de 11.01.2018 privind aprobarea depunerii şi cofinanţării proiectului ”Romanian-Hungarian cross-border cultural incubator for performing arts”/„Incubator cultural româno-maghiar pentru arte interpretative”, acronym: CBC Incubator 2019-05-30
84 H 84 din 30.05.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 1 din data de 11.01.2018, privind aprobarea depunerii şi cofinanţării proiectului RO-HU 446, cu titlul: „Centru Educaţional transfrontalier româno-maghiar pentru conservarea patrimoniului natural şi cultural” - acronim EduCultCentre, cu titlul în limba engleză “Romanian- Hungarian cross-border Education Centre of Cultural and Historical Heritage” – acronym EduCultCentre 2019-05-30
83 H 83 din 30.05.2019 privind încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției publice de conducere temporar vacantă de director general la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor de către doamna Gaciu Otilia Camelia și detașarea doamnei Gaciu Otilia Camelia, director general adjunct la Direcția generală tehnică din cadrul Consiliului Județean Bihor la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor 2019-05-30
82 H 82 din 30.05.2019 privind majorarea capitalului social la Societatea Parcuri Industriale Bihor S.A. 2019-05-30
81 H 81 din 30.05.2019 privind mandatarea reprezentantului U.A.T. Județul Bihor să voteze în Adunarea Generală a Asociaților ADI ECOLECT GROUP pentru aprobarea Regulamentului de salubrizare, Strategiilor de contractare, Studiilor de fundamentare și a Documentațiilor de atribuire pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activităților componente ale serviciului de salubrizare în județul Bihor 2019-05-30
80 H 80 din 30.05.2019 cu privire la aprobarea bugetului Judeţului Bihor şi a instituţiilor subordonate pe anul 2019 - rectificat 2019-05-30
79 H 79 din 30.05.2019 privind revocarea dreptului de administrare a Universității din Oradea asupra imobilului situat în Oradea, str. Traian Blajovici nr. 2, nr. cadastral 204660, și constituirea dreptului de administrare în favoarea Teatrului Regina Maria, în scopul gestionării eficiente a domeniului public al județului Bihor 2019-04-30
78 H 78 din 30.05.2019 privind abrogarea unor poziții din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Bihor 2019-05-30
77 H 77 din 30.05.2019 privind însușirea inventarului actualizat al bunurilor care aparțin domeniului public al județului Bihor 2019-05-30
76 H 76 din 30.05.2019 privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Bihor 2019-05-30
75 H 75 din 30.05.2019 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Teatrului ”Regina Maria” Oradea 2019-05-30
74 H 74 din 30.05.2019 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Social-Comunitare Bihor 2019-05-30
73 H 73 din 30.05.2019 privind acordarea reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Parcuri Industriale Bihor S.A. a mandatului special pentru exprimarea, în numele și pentru Acționarul Majoritar U.A.T. Județul Bihor, a votului cu privire la punctele înscrise pe Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 31.05.2019, ora 13,00 (prima convocare), respectiv din data de 03.06.2019, ora 13,00 (a doua convocare, dacă prima Adunare nu se va putea ține) 2019-05-30
72 H 72 din 30.05.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Pază și Protecție Bihor S.R.L. pentru anul 2019 2019-05-30
71 H 71 din 30.05.2019 privind înlocuirea partenerului UAT Județul Bihor - Consiliul Județean Bihor cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor în cadrul proiectului privind combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice –”VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță” cod SMIS 128038 2019-05-30
70 H 70 din 30.05.2019 privind majorarea capitalului social la Societatea PARC ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNOLOGIC BIHOR S.R.L. 2019-05-30
69 H 69 din 30.05.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Oradea pentru anul 2019 2019-05-30
68 H 68 din 30.05.2019 privind constituirea comisiei de evaluare a performanțelor Regiei Autonome ”Aeroportul Oradea” de către Autoritatea Publică Tutelară 2019-05-30
67 H 67 din 16.04.2019 privind asocierea Judeţului Bihor - Consiliul Judeţean Bihor cu Fundaţia Alma Mater Alapitvány în vederea realizării în comun a unor lucrări de interes public 2019-04-16
66 H 66 din 16.04.2019 privind aprobarea procedurii de publicare și difuzare a Monitorului Oficial al Județului Bihor 2019-04-16
65 H 65 din 16.04.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul „Proiect integrat pentru dezvoltarea durabilă în zona montană a județului Bihor, îmbunătățirea accesului și dezvoltarea serviciilor de sănătate în cazul intervențiilor medicale în situații de urgență - faza Full Aplication” (“Integrated project for sustainable development in the mountain area of Bihor County, improvement of acces and development in health care services in case of medical interventions for emergency situations – FA Phase”) 2019-04-16
64 H 64 din 16.04.2019 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului, a mijloacelor fixe situate în Oradea, str. Traian Blajovici nr. 2, identificate prin nr. cadastral 202480, aflate în proprietatea județului Bihor, în vederea scoaterii din funcțiune și casării efective 2019-04-16
63 H 63 din 16.04.2019 privind revocarea dreptului de administrare a Universității din Oradea asupra imobilului situat în Oradea, str. Traian Blajovici nr. 2, nr. cadastral 202480, CF nr. 202480 Oradea 2019-04-16
62 H 62 din 16.04.2019 privind însușirea planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire a numărului cadastral 202481, înscris în CF nr. 202481 Oradea, situat în Oradea, str. Traian Blajovici nr. 2, în scopul gestionării eficiente a domeniului public al județului Bihor 2019-04-16
61 H 61 din 16.04.2019 privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea nr. 35 din 28 martie 2019 a Consiliului Județean Bihor privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza ”DALI”aferentă obiectivului: ,,Reparații capitale și refaceri poduri pe DJ 792 A Leş- limită Județ Arad”. 2019-04-16
60 H 60 din 16.04.2019 privind majorarea capitalului social la Societatea Parcuri Industriale Bihor S.A. 2019-04-16
59 H 59 din 16.04.2019 privind acordarea reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Parcuri Industriale Bihor S.A. a mandatului special pentru exprimarea, în numele și pentru Acționarul Majoritar U.A.T. Județul Bihor, a votului cu privire la punctele înscrise pe Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 18.04.2019, ora 13,00 (prima convocare), respectiv din data de 19.04.2019, ora 13,00 (a doua convocare, dacă prima Adunare nu se va putea ține). 2019-04-16
58 H 58 din 16.04.2019 privind acordarea reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Parcuri Industriale Bihor S.A. a mandatului special pentru exprimarea, în numele și pentru Acționarul Majoritar U.A.T. Județul Bihor, a votului cu privire la punctele înscrise pe Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 18.04.2019, ora 12,00 (prima convocare), respectiv din data de 19.04.2019, ora 12,00 (a doua convocare, dacă prima Adunare nu se va putea ține). 2019-04-16
57 H 57 din 16.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Parcuri Industriale Bihor S.A. pentru anul 2019 2019-04-16
56 H 56 din 16.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Parc Științific și Tehnologic Bihor S.R.L. pentru anul 2019 2019-04-16
55 H 55 din 16.04.2019 privind aprobarea proiectului „Proiect integrat pentru dezvoltarea durabilă în zona montană a județului Bihor, îmbunătățirea accesului și dezvoltarea serviciilor de sănătate în cazul intervențiilor medicale în situații de urgență - faza Full Aplication” (“Integrated project for sustainable development in the mountain area of Bihor County, improvement of acces and development in health care services in case of medical interventions for emergency situations – FA Phase”), a bugetului proiectului și a cheltuielilor legate de proiect 2019-04-16
54 H 54 din 16.04.2019 privind acordul de principiu pentru participarea U.A.T. JUDEȚUL BIHOR la Programul de Dezvoltare Zonală ”GAZ ÎN BIHOR” și încheierea unor acorduri de parteneriat cu Asociații de Dezvoltare Intercomunitară și unități administrativ – teritoriale locale interesate, în scopul inițierii și realizării proiectului 2019-04-16
53 H 53 din 16.04.2019 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr 133/2018 privind aprobarea taxelor şi tarifelor locale pentru anul fiscal 2019, care se constituie venituri la bugetul local al județului și la bugetul instituțiilor subordonate 2019-04-16
52 H 52 din 16.04.2019 privind aprobarea constituirii fondului de risc, în afara bugetului local, pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către unitatea administrativ teritorială Județul Bihor a unei linii de finanțare revolving în valoare de 6.700.000 lei, contractată de R.A. Aeroportul Oradea pentru finanțarea obiectivului de investiții “Construire, extindere și modernizare terminale de pasageri la Aeroportul Oradea” 2019-04-16
51 H 51 din 16.04.2019 privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar la 31 martie 2019 2019-04-16
50 H 50 din 16.04.2019 privind aprobarea bugetului Judeţului Bihor şi a instituţiilor subordonate, pe anul 2019 2019-04-16
49 H 49 din 28.03.2019 privind avizarea documentației de atribuire pentru contractele de delegare a gestiunii pentru serviciul public de salubrizare pentru activitățile de operare a stației de sortare/transfer din zonele 1B-6, colectare și transport a deșeurilor și a altor fluxuri de deșeuri din zona 1A, și de operare a stației de tratare mecano-biologica Oradea, componente ale serviciului de salubrizare din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Bihor (SMID Bihor) și mandatarea ADI Ecolect Group pentru organizare și desfășurarea procedurii de atribuire 2019-03-28
48 H 48 din 28.03.2019 privind repartizarea cotei de 20% din sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi a cotei de 20% din cotele defalcate din impozitul pe anii 2020-2021 2019-03-28
47 H 47 din 28.03.2019 privind modificarea Hotărârii C.J. Bihor nr. 24 din 19.02.2019 privind aprobarea proiectului ”Optimizarea procesului decizional și a planificării strategice și bugetare la nivelul Consiliului Județean Bihor, a bugetului proiectului și a cheltuielilor legate de proiect” 2019-03-28
46 H 46 din 28.03.2019 privind modificarea și completarea Anexelor nr. 1, nr. 3 și nr. 4 ale Hotărârii nr. 294 din 21.12.2012, privind aprobarea Regulamentului, Caietului de sarcini și Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.05.2013 - 30.06.2019, în Judeţul Bihor, modificată și completată prin HCJ nr. 47/2013, HCJ nr. 132/2014, HCJ nr. 245/2015, HCJ nr. 96/2016, HCJ nr. 220/2016, HCJ nr. 112/2017, HCJ nr. 70/2018 și HCJ nr. 161/2018 2019-03-28
45 H 45 din 28.03.2019 privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra apartamentului nr. 12 din imobilul monument istoric Hanul ”Arborele Verde”, situat în Oradea, str. Vasile Alecsandri nr. 10, etaj 1 2019-03-28
44 H 44 din 28.03.2019 privind promovarea unei cereri de chemare în judecată, în vederea ieșirii din indiviziune, formarea unui nou număr cadastral și deschiderea unei cărți funciare, pentru imobilul situat în municipiul Oradea, str. Tudor Vladimirescu nr. 42, aflat în domeniul public al Județului Bihor 2019-03-28
43 H 43 din 28.03.2019 privind promovarea unei cereri de chemare în judecată, în vederea ieșirii din indiviziune, formarea unui nou număr cadastral și deschiderea unei cărți funciare, pentru imobilul situat în orașul Nucet, str. Pescărușului nr. 5, aflat în domeniul public al Județului Bihor 2019-03-28
42 H 42 din 28.03.2019 privind însușirea raportului de evaluare pentru bunurile imobile construcții și construcții speciale, situate în municipiul Oradea, str. Calea Aradului nr. 80, aflate în proprietatea județului Bihor, în vederea actualizării evidenței contabile și tehnico –operative a județului Bihor 2019-03-28
41 H 41 din 28.03.2019 privind aprobarea Actului Adiţional nr.1 al DOCUMENTULUI DE POZIŢIE, al sistemului de management integrat al deşeurilor în judeţul Bihor 2019-03-28
40 H 40 din 28.03.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza “DALI” aferentă obiectivului: ,,Modernizare DJ 767 B din DN76 - Tășad –Copăcel – Serghiș – DJ 767, km 0 000 – 19 779, L = 19,779 km, judeţul Bihor” 2019-03-28
39 H 39 din 28.03.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza “Studiu de Fezabilitate” aferentă obiectivului: ,,Modernizare DJ 795 A Oșand –Șumugiu, km 6 045,32 – 10 394,28, L=4,34896 km, județul Bihor” 2019-03-28
38 H 38 din 28.03.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza “Studiu de Fezabilitate” aferentă obiectivului: ,,Stabilizare versant pe DJ 108 K Bulz - Remeți, județul Bihor” 2019-03-28
37 H 37 din 28.03.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza “Studiu de Fezabilitate” aferentă obiectivului: ,,Construire Pod peste râul Crișul Repede în localitatea Bulz, județul Bihor” 2019-03-28
36 H 36 din 28.03.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza “Studiu de Fezabilitate” aferentă obiectivului: ,,Reabilitare şi modernizare DJ 767 D Vârciorog –Călățea, sector de la km 2 100 la km 10 506 (L = 8,406 km ), judeţul Bihor” 2019-03-28
35 H 35 din 28.03.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza “DALI” aferentă obiectivului: ,,Reparații capitale și refaceri poduri pe DJ 792 A Leş- limită Județ Arad” 2019-03-28
34 H 34 din 28.03.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza “DALI” aferentă obiectivului: ,,Modernizare DJ 797 A Bicaciu –Ianoșda, km 2 993 – 8 321,88; L=5,328.88 km, judeţul Bihor” 2019-03-28
33 H 33 din 28.03.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza D.A.L.I. aferentă obiectivului: “Reparaţii capitale sediul Consiliului Județean Bihor, localitatea Oradea, str. Republicii, nr. 35” 2019-03-28
32 H 32 din 28.03.2019 privind respingerea plângerii prealabile formulate de Gal Călin-Grațian împotriva Hotărârilor Consiliului Județean Bihor nr. 1 și nr. 2 din 15 .01.2019 2019-03-28
31 H 31 din 28.03.2019 privind respingerea plângerii prealabile formulate de dl. Pop-Coț Ovidiu Marian împotriva Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 247/18.12.2018 privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor 2019-03-28
30 H 30 din 28.03.2019 privind stabilirea costului mediu anual și a costului mediu lunar pentru un copil şi pentru o persoană majoră care beneficiază de protecţie specială în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor 2019-03-28
29 H 29 din 28.03.2019 privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar la 31 decembrie 2018 2019-03-28
28 H 28 din 22.03.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 236/18.12.2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ÎNFIINȚARE PARC ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNOLOGIC BIHOR 2019-03-22
27 H 27 din 22.03.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 2 din data de 11.01.2018 privind aprobarea depunerii şi cofinanţării proiectului ”Romanian-Hungarian cross-border cultural incubator for performing arts”/„Incubator cultural româno-maghiar pentru arte interpretative”, acronym: CBC Incubator 2019-03-22
26 H 26 din 22.03.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 1 din data de 11.01.2018 privind aprobarea depunerii şi cofinanţării proiectului „Centru Educaţional transfrontalier româno-maghiar pentru conservarea patrimoniului natural şi cultural - acronim EduCultCentre”, cu titlul în limba engleză Romanian-Hungarian cross-border Education Centre of Cultural and Historical Heritage - acronym EduCultCentre 2019-03-22
25 H 25 din 22.03.2019 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor prevăzute la alin.(6), (8), (9) și (10) ale art.6 din Legea bugetului de stat pe anul 2019, nr.50/2019 2019-03-22
24 H 24 din 19.02.2019 privind aprobarea proiectului „Optimizarea procesului decizional și al planificării strategice și bugetare la nivelul Consiliului Județean Bihor, a bugetului proiectului și a cheltuielilor legate de proiect 2019-02-19
23 H 23 din 19.02.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului: „Reabilitare DJ 792 A Beliu - Tinca – Leş, km 24 987-67 696, L=42,712 km, judeţul Bihor”, cod SMIS 125115, contract de finantare nr. 3464 din 12.11.2018, implementat în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014 – 2020 2019-02-19
22 H 22 din 19.02.2019 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 157/26.07.2016 privind desemnarea nominală a 6 consilieri județeni ca membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică pentru mandatul 2016 – 2020, respectiv a Anexelor nr. 1 și 2 din Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 174/30.08.2016 privind vadidarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică pentru mandatul 2016 - 2020 2019-02-19
21 H 21 din 19.02.2019 privind respingerea plângerilor prealabile îndreptate împotriva Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 247/18.12.2018 privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor 2019-02-19
20 H 20 din 19.02.2019 privind respingerea plângerii prealabile înaintată de către domnul Puia Lucian Călin, înregistrată la Consiliul Județean Bihor cu nr. 1075/18.01.2019 2019-02-19
19 H 19 din 19.02.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 13 din 30.01.2018 privind stabilirea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor 2019-02-19
18 H 18 din 19.02.2019 privind acordarea reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Parcuri Industriale Bihor S.A. a mandatului special pentru exprimarea votului cu privire la punctele înscrise pe Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 28.02.2019, ora 12,00 (prima convocare), respectiv din data de 01.03.2019, ora 12,00 (a doua convocare) 2019-02-19
17 H 17 din 19.02.2019 privind modificarea anexei la Hotărârea nr. 160/25.09.2018 a Consiliului Județean Bihor 2019-02-19
16 H 16 din 19.02.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 183 din 30.08.2016 2019-02-19
15 H 15 din 19.02.2019 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Bihor în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Drumuri Bihor S.A. 2019-02-19
14 H 14 din 19.02.2019 privind aprobarea Reţelei unităţilor de învăţământ special la nivelul Judeţului Bihor pentru anul şcolar 2019 – 2020 2019-02-19
13 H 13 din 19.02.2019 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2018 2019-02-19
12 Hotararea nr. 12 din 06.02.2019 privind darea în folosinta gratuita catre Societatea Parc Științific și Tehnologic Bihor SRL, a terenului în suprafață de 7622 mp, situat în Oradea, str. Ceyrat nr. 4, nr. cadastral 201904, înscris în CF nr. 201904 Oradea, în scopul înființării și funcționării ”Parc Științific și Tehnologic Bihor” 2019-02-06
11 Hotararea nr. 11 din 06.02.2019 privind aprobarea contractului de asociere în participatiune incheiat între U.A.T Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor, Universitatea Oradea și Societatea Parcuri Industriale Bihor S.A. in vederea realizarii și exploatarii Parcului Stiintific și Tehnologic Bihor 2019-02-06
10 H 10 din 15.01.2019 privind insusirea raportului de evaluare pentru terenurile situate in com Tamaseu inscrise in CF 55063 si CF 55048 2019-01-15
9 H 9 din 15.01.2019 privind desemnarea unei persoane în vederea exercitării cu caracter temporar a funcției publice de conducere temporar vacantă de director general la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor 2019-01-15
8 H 8 din 15.01.2019 privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al domnului Puia Lucian Călin, director general la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor 2019-01-15
7 H 7 din 15.01.2019 privind încetarea detașării domnului Puia Lucian Călin, director general la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor, la Consiliul Județean Bihor 2019-01-15
6 H 6 din 15.01.2019 privind acordul judetului Bihor pentru prelungirea duratei contractului de inchiriere nr 12714 2947 1226 din 2013 ptr Muzeul Ady Endre 2019-01-15
5 H 5 din 15.01.2019 privind insusirea raportului de evaluare pentru terenurile situate in com. Ciumeghiu inscrise in CF 54843 si 54845 2019-01-15
4 H 4 din 15.01.2019 privind respingerea plangerii prealabile nr. 26940 din 27.12.2018 inaintata de sl Puia Lucian Calin 2019-01-15
3 H 3 din 15.01.2019 privind validarea dispozitiei nr. 483 din 2018 a Presedintelui Consiliului Judetean Bihor 2019-01-15
2 H 2 din 15.01.2019 privind validarea unui mandat de consilier judetean 2019-01-15
1 H 1 din 15.01.2019 privind încetarea şi vacantarea unui mandat de consilier judeţean 2019-01-15