Atribuţii:

 1. verifică modul de întocmire și respectare a prevederilor legale în vigoare a organigramelor, statelor de funcţii şi a regulamentelor de organizare şi funcţionare ale instituţiilor din subordinea şi de sub autoritatea Consiliului Judeţean Bihor și întocmeşte documentele necesare pentru aprobarea acestora de către Consiliul Judeţean Bihor;
 2. sprijină consiliile locale în ceea ce priveşte înfiinţarea şi funcţionarea instituţiilor şi agenţilor economici din subordinea şi de sub autoritatea acestora;
 3. verifică şi centralizează situaţiile periodice privind monitorizarea cheltuielilor de personal transmise de unităţile subordonate în vederea centralizării datelor şi transmiterea acestora la D.G.F.P.;
 4. urmăreşte punerea în aplicare a hotărârilor consiliului judeţean şi dispoziţiilor preşedintelui cu privire la domeniul său de activitate;
 5. asigură, potrivit legii pregătirea, organizarea și desfășurarea concursurilor organizate în vederea ocupării posturilor vacante pentru conducătorii instituţiilor subordonate;
 6. întocmeşte proiectele actelor administrative privind numirea, modificarea, suspendarea, încetarea raportului de muncă sau serviciu, sancţionarea conducătorilor instituţiilor subordonate;
 7. asigură realizarea procesului de evaluare anuală/finală a conducătorilor instituţiilor din subordinea Consiliului Judeţean Bihor, conform legislaţiei în vigoare, asigurând asistenţă de specialitate pe întreg procesul de evaluare,
 8. acordă asistenţă de specialitate la întocmirea fişelor de post pentru conducătorii instituţiilor din subordinea Consiliului Judeţean Bihor,
 9. întocmeşte, modifică şi ţine evidenţa contractelor de management, a contractelor de muncă şi a rapoartelor de serviciu pentru conducătorii instituţiilor din subordine,
 10. soluţionează corespondenţa cu instituţiile subordonate si cu întreprinderile publice în care Județul Bihor deține participații, precum și cu asociațiile și fundațiile în care Județul Bihor este membru asociat/fondator;
 11. monitorizează financiar şi tehnic contractele serviciilor sociale acordate de furnizorii publici şi privaţi;
 12. coordonează înfiinţarea şi organizarea serviciilor sociale cu aprobarea consiliului judeţean, în concordanţă cu nevoile şi situaţiile de dificultate identificate, pentru a se realiza o acoperire echitabilă a dezvoltării acestora pe întreg teritoriul judeţului;
 13. întocmeşte proiectele actelor administrative privind numirea, modificarea, încetarea mandatului reprezentanților Județului Bihor în consilii de administrație, adunări generale și alte organe de conducere ale instituțiilor subordonate, ale întreprinderilor publice în care Județul Bihor deține participații, precum și ale asociațiilor și fundațiilor în care Județul Bihor este membru asociat/fondator, în condițiile legii;
 14. întocmeşte proiectele actelor administrative privind alte aspecte de organizare și funcționare ale instituțiilor subordonate, ale întreprinderilor publice în care Județul Bihor deține participații, precum și ale asociațiilor și fundațiilor în care Județul Bihor este membru asociat/fondator, decât cele amintite mai sus, în condițiile legii;
 15. întocmește și transmite raportările prevăzute în O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
 16. acordă instituțiilor subordonate asistență de specialitate în problemele privind gestionarea și organizarea resurselor umane

Newsletter

Află ultimele noutăți, articole și resurse

Copyright © CJBihor 2003-2021. Consiliul Județean Bihor
Schimbă dimensiune caractere
Contrast