Direcția generală economică

Acasă > Conducere > Aparat de specialitate > Direcția generală economică

Conducere:
Vanț Mariana,                        Director executiv

Plugar Gabriela Marina, Director executiv adjunct

Contact:

Parcul Traian nr. 5, Oradea

0259/432809

0259/468180

directia_ec@cjbihor.ro

Atribuţii:

(1) Direcţia economică este structura funcțională a  aparatului de specialitate al Consiliului județean care asigură gestionarea, administrarea și utilizarea resurselor financiare, materiale și umane din cadrul Consiliului Județean Bihor și a județului Bihor. 

(2) Structura Direcţiei generale economice este următoarea:

 1. Biroul financiar contabil;
 2. Compartimentul achiziţii publice;
 3. Compartimentul patrimoniu;
 4. Compartimentul administrativ;

(3) În gestionarea resurselor financiare nerambursabile comunitare, aferente proiectelor derulate la nivelul consiliului judeţean sau a consiliilor locale, direcţia generală participă la desfăşurarea de activităţi de control financiar, efectuare a plăţilor, precum şi activităţi specifice de coordonare, care nu sunt în sarcina altor structuri din aparatul de specialitate al consiliului judeţean.

Art. 24. Biroul financiar contabil

Atribuţiile Biroului financiar contabil sunt următoarele:

 1. organizează, îndrumă şi coordonează acţiunea de elaborare a bugetului propriu al consiliului judeţean şi defalcarea prevederilor bugetare pe instituţiile finanțate de Consiliului Judeţean Bihor în baza fundamentărilor primite de la acestea;
 2. întocmeşte proiectul bugetului propriu, verifică, analizează şi centralizează bugetele instituţiilor subordonate, având obligaţia respectării structurii pe capitole şi subcapitole a bugetelor respective, potrivit legislaţiei în vigoare;
 3. în vederea finanţării cheltuielilor privind unităţile subordonate comunică unităţilor subordonate indicatorii financiari aprobaţi, verifică şi corelează repartizarea pe trimestre a sumelor în funcţie de propunerile făcute de unităţile subordonate prin proiectele de buget;
 4. estimează cuantumul veniturilor proprii pe fiecare capitol pentru bugetul propriu al consiliului judeţean, estimează nivelul cheltuielilor ce pot fi executate pe fiecare capitol, subcapitol, titluri, articole şi alineate, pentru bugetul consiliului judeţean;
 5. elaborează variante privind nivelul şi evoluţia cheltuielilor pentru acţiunile finanţate din bugetul judeţean şi bugetele instituţiilor publice subordonate, cu venituri extrabugetare;
 6. verifică şi analizează proiectele bugetelor instituţiilor subordonate, urmărind necesitatea,
  oportunitatea şi baza legală a cheltuielilor, justa dimensionare a cheltuielilor bugetare şi din alte fonduri, mobilizarea resurselor existente şi creşterea eficienţei în utilizarea fondurilor;
 7. solicită pe bază de note de fundamentare rectificări bugetare de la ministerele de resort;
 8. analizează şi centralizează solicitările unităţilor administrativ-teritoriale privind necesarul de fonduri pentru cofinanţarea proiectelor de infrastructură şi programelor de dezvoltare locală;
 9. elaborează analize privind evoluţia indicatorilor bugetari;
 10. elaborează proiecte de hotărâri privind aprobarea / rectificarea bugetului local al Județului Bihor și a institutiilor subordonate;
 11. analizează cererile şi elaborează documentaţiile privind deschiderea creditelor bugetare la trezorerie pentru cheltuielile secţiunii de funcţionare şi de dezvoltare, urmărind respectarea legalităţii, necesităţii şi oportunităţii acestora în limitele aprobate prin buget şi în raport cu îndeplinirea acţiunilor şi utilizării mijloacelor financiare acordate anterior;
 12. redactează proiecte de hotărâre privind stabilirea de taxe, potrivit Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 13. răspunde de stabilirea, constatarea şi controlul, urmărirea şi încasarea impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetului propriu;
 14. în baza contractelor încheiate operează facturarea lunară a creanţelor;
 15. efectuează plăţi în vederea stingerii obligaţiilor de plată derivate din angajamentele legale ale instituţie;
 16. asigură transferul sumelor aprobate prin buget instituţiilor subordonate consiliului judeţean;
 17. introduce angajamente și recepții în programul național FOREXEBUG în vederea decontării operațiunilor de plăți prin conturile instituției, deschise la Trezoreria Statului;
 18. elaborează politicile contabile aplicabile la nivelul consiliului judeţean care sunt utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale în conformitate cu reglementările contabile în vigoare;
 19. organizează şi conduce contabilitatea: capitalurilor proprii, împrumuturilor şi datoriilor asimilate, activelor fixe, stocurilor, terţilor, operaţiunilor la trezoreria statului şi la instituţiile de credit, veniturilor şi cheltuielilor bugetare, precum şi a angajamentelor bugetare;
 20. asigură întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza
  înregistrărilor contabile;
 21. în caz de pierdere, sustragere sau distrugere a documentelor financiar-contabile ia măsuri de reconstituire a acestora, potrivit reglementărilor emise în acest sens;
 22. asigură efectuarea corectă, sistematică şi cronologică a înregistrărilor contabile, prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la poziţia financiară, performanţa financiară şi fluxurile de trezorerie, atât pentru cerinţele interne cât şi în relaţiile cu terţii;
 23. întocmeşte, editează şi păstrează registrele de contabilitate obligatorii: Registrul-jurnal, Registrul-inventar şi Cartea-mare;
 24. asigură efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv la nivelul aparatului de specialitate al consiliului judeţean, determină rezultatele acesteia pe care le supune aprobării persoanelor competente; înregistrează în contabilitate valorificarea inventarierii în vederea cuprinderii acesteia în situaţiile financiar-contabile anuale;
 25. înregistează operaţiunile de închidere a exerciţiului financiar şi stabilirea rezultatului execuţiei bugetare;
 26. colectează şi analizează execuţiile de casă lunare ale instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Bihor;
 27. întocmeşte raportările financiare lunare conform normelor elaborate de Ministerul Finanţelor Publice;
 28. întocmeşte situaţiile financiare trimestriale şi anuale aferente bugetului propriu: bilanţ, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxirilor de trezorerie, anexele la acestea;
 29. întocmeşte situaţiile financiare centralizate (trimestriale şi anuale) conform normelor elaborate de Ministerul Finanțelor Publice prin completarea formularelor solicitate: bilanţ, cont de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, conturi de execuţie bugetară şi anexe; Asigură prelucrarea acestora în programul informatic pus la dispoziție de Ministerul Finanţelor Publice şi pe suport de hârtie;
 30. asigură întocmirea și depunerea formularelor din sfera raportării situațiilor financiare în sistemul național de raportare FOREXEBUG;
 31. în lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, prezintă în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni: de funcţionare şi dezvoltare, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală;
 32. întocmeşte, editează şi păstrează subregistrul datoriei publice locale interne directe a Județului Bihor precum și subregistrul datoriei publice locale interne garantate;
 33. întocmeşte raportările lunare privind datoria publică locală conform legislaţiei specifice în vigoare

Art. 25. Compartimentul achiziţii publice

Atribuţiile Compartimentului achiziţii publice sunt următoarele:

 1. Întreprinde toate demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea înregistrării autorității contractante în SICAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul.
 2. Solicită, centralizează şi analizează necesarul de achiziţii publice prevăzute în bugetul propriu al Consiliului Judeţean Bihor.
 3. Elaborează și, după caz, actualizează, pe baza necesităților transmise de celelalte compartimente ale autorității contractante, programul anual al achizițiilor publice, și, dacă e cazul, strategia anuală de achiziții.
 4. Planifică și pregătește graficul de organizare și realizare/derulare al procedurilor de achiziţii publice, in funcţie de valoarea resurselor financiare proprii bugetelor fiecărei structuri.
 5. Îndeplinește obligațiile referitoare la publicitatea și transparența procedurilor de achiziție publică, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
 6. Pregăteşte şi elaborează documentaţia de atribuire aferentă procedurii de achiziţie publică în conformitate cu solicitările structurilor beneficiare, împreuna cu compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Bihor.
 7. Încurajează și asigură mediul concurenţial cu privire la modul de desfăşurare al procedurilor iniţiate (invitaţii de participare, site-ul Consiliului Judeţean Bihor, adresă poştă electronică);
 8. Asigură multiplicarea şi distribuirea documentelor specifice procesului de realizare a achiziţiilor publice;
 9. Oferă relaţii, clarificări, completări referitoare la documentatia de atribuire, în limitele stabilite de specificul legislaţiei în vigoare, la solicitarea tuturor celor interesați;
 10. Face propuneri privind constituirea comisiilor de evaluare şi redactează referatul și dispoziţia Preşedintelui referitoare la componenţa comisiei;
 11. Aplică, derulează și finalizează procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică.
 12. Poate face parte din comisiile de evaluare ale procedurilor de achiziție publică sau din alte comisii de specialitate, conform prevederilor legale în vigoare;
 13. Acordă comisiilor de evaluare consultări referitoare la conţinutul documentaţiei de atribuire, după caz;
 14. Asigură toate condiţiile necesare elaborării și comunicării, după caz, a tuturor documentelor specifice procedurilor de achiziție (redactarea proceselor verbale, solicitărilor de clarificare, raportului de atribuire, comunicarea rezultatelor, restituirea garanţiilor de participare, etc.);
 15. Elaborează toate documentele și întreprinde toate activitățile necesare pentru soluționarea contestaţiilor ce privesc procedurile de achiziție publică, la nivel de Consiliul Național şi comunicarea rezolvării acestora;
 16. Realizează achizițiile directe necesare, în conformitate cu solicitările primite de la compartimentele de specialitate.
 17. Constituie și păstrează dosarul achiziţiei pentru toate procedurile derulate, precum și pentru achizițiile directe.
 18. Asigură elaborarea contractelor de achiziţie publică încheiate de către Consiliul Județean Bihor;
 19. Îndrumă şi acordă consultanţă consiliilor locale şi altor instituţii publice care solicită consiliere în domeniul specific;
 20. Întocmeşte rapoarte şi informări periodice privind activitatea desfăşurată în conformitate cu prevederile legale.

 

 Art. 28. Compartimentul patrimoniu

Compartimentul patrimoniu are următoarele atribuţii:

 1. întocmește și actualizează inventarul bunurilor care aparţin domeniului public, respectiv domeniului privat al judeţului, în conformitate cu Normele tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al judeţului;
 2. efectuează inventarierea anuală a patrimoniului public şi privat al judeţului;
 3. întocmește și prezintă anual autorității executive un raport asupra situației gestionării bunurilor din patrimoniul public și privat al județului;
 4. acordă sprijinul solicitat de comisia specială de inventariere a domeniului public și privat al județului, constituită prin dispoziția președintelui, pentru îndeplinirea atribuțiilor privind întocmirea și actualizarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public și domeniului privat al județului;
 5. acordă sprijin comisiei speciale de inventariere la întocmirea proiectului hotărârii privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului;
 6. întocmește referatul privind conformitatea cu realitatea pentru bunurile imobile aflate în proprietatea publică a județului pentru care nu există acte doveditoare ale dreptului de proprietate, întocmit în scopul asumării celor declarate și semnat de coordonatorul serviciului, pe care îl înaintează Secretarului General al Județului în vederea întocmirii declarației pe proprie răspundere care însoțește, sub sancțiunea nulității, constatată în condițiile legii, proiectul hotărârii privind atestarea bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului;
 7. comunică ministerului cu atribuții în domeniul administrației publice a proiectului hotărârii privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului, însoțit de acte doveditoare ale dreptului de proprietate și de declarația pe proprie răspundere a secretarului general al județului;
 8. efectuează în termenul prevăzut de lege, modificările corespunzătoare la proiectul hotărârii, în situația în care ministerul cu atribuții în domeniul administrației publice sesizează în scris aspecte care contravin prevederilor legale în vigoare;
 9. comunică autorității executive, că au fost parcurse etapele prevăzute de lege, în vederea adoptării hotărârii prin care se atestă inventarul bunului/bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului;
 10. solicită la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor efectuarea modificărilor corespunzătoare în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară, pe baza hotărârii privind atestarea inventarului bunului/bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului;
 11. asigură publicarea inventarului bunurilor din domeniul public al județului, pe pagina de internet a județului în secțiunea dedicată Statutului Județului Bihor, care constituie Anexă și parte integrantă din Statut, pe care o actualizează ori de câte ori intervin evenimente de natură juridică;
 12. la solicitarea comisiilor speciale constituite la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor, după caz, asigură asistență tehnică de specialitate potrivit competențelor legale;
 13. gestionează şi răspunde de exploatarea eficientă a bunurilor din patrimoniul public și privat al județului;
 14. urmărește, actualizează și răspunde de evidenţa tehnico-operativă a bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al județului;
 15. întocmeşte și răspunde de fundamentarea referatelor la proiectele de dispoziții și rapoartele de specialitate ce însoțesc proiectele de hotărâri a consiliului judeţean, referitoare la bunurile aflate în domeniul public şi privat al judeţului, cât și cele care au fost repartizate serviciului de administrare a patrimoniului;
 16. participă la şedinţele comisiilor de specialitate ale consiliului județean pentru susținerea proiectelor de hotărâri referitoare la bunurile aflate în domeniul public și privat al județului;
 17. răspunde de ducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului județean privind bunurile care aparțin domeniului public şi privat al județului;
 18. răspunde de întocmirea, încheierea, modificarea sau rezilierea după caz, a contractelor privind darea sau luarea în administrare, folosinţă gratuită, concesionare, închiriere, vânzare, acceptarea unor donații de bunuri mobile și imobile preluate în patrimoniu sau orice alte evenimente legislative privind bunurile care fac obiectul domeniului public şi privat al judeţului;
 19. întocmește documentele și răspunde de derularea procedurilor de predare-preluare a bunurilor din şi în patrimoniul public şi privat al judeţului Bihor cu instituţii publice, persoane juridice, persoane fizice, unități administrativ teritoriale;
 20. urmărește și informează conducerea consiliului județean cu privire la gradul de ocupare al spațiilor și de buna lor folosință și păstrare, din imobilele aflate în domeniul public și privat al județului;
 21. asigură asistență de specialitate instituțiilor subordonate sau finanțate de la bugetul județului, în ceea ce privește bunurile aparținând domeniului public și privat al județului;
 22. întocmește și răspunde de pregătirea documentației necesare obținerii certificatului de nomenclatură stradală, a certificatului de atestare fiscală, a certificatului de edificare sau a certificatului de radiere a construcțiilor pentru bunurile imobile aflate în domeniul public și privat al județului;
 23. răspunde de ducerea la îndeplinire a procedurii de scoatere din funcțiune și casare a unor bunuri din domeniul public și privat al județului, pe baza hotărârilor consiliului județean;
 24. întocmeşte și răspunde de pregătirea documentaţiei de intabulare/notare/radiere sau actualizare de date în/din cartea funciară a bunurilor reprezentând clădiri și terenuri aflate în domeniului public şi privat al judeţului și urmărește finalizarea procedurii;
 25. întocmește documentele și fundamentează necesitatea și oportunitatea achiziționării serviciilor privind evaluarea bunurilor imobile clădiri și terenuri aparținând domeniului public şi privat al judeţului, în scopul actualizării valorii de inventar în evidența contabilă și tehnico-operativă;
 26. asigură documentele necesare bunei desfășurări a serviciilor de evaluare prestate de evaluatorii autorizați, în baza contractelor încheiate, răspunde de preluarea la termenul prevăzut a rapoartelor de evaluare întocmite și de actualizarea evidenței tehnico operative și contabile a imobilelor care au făcut obiectul evaluării;
 27. întocmește documentele și fundamentează necesitatea și oportunitatea achiziționării serviciilor de înlăturare a buruienilor și defrișarea terenurile aferente imobilelor aflate în proprietatea județului Bihor și în administrarea Consiliului Județean Bihor, urmărește derularea contractului de servicii încheiat și participă la recepția lucrărilor executate de prestator în vederea achitării obligațiilor de plată;
 28. întocmește documentele și răspunde de depunerea anuală a declarațiilor de impunere pentru clădiri și terenuri aparținând domeniului public și privat al județului, la unitățile administrativ teritoriale pe raza căreia este situat imobilul;
 29. urmărește și răspunde de depunerea declarațiilor de impunere pentru clădiri și terenuri aparținând domeniului public și privat al județului și de către instituțiile publice subordonate care au în administrare, concesionare sau închiriere aceste bunuri;
 30. asigură afișarea lunară în termen de cel mult 10 zile calendaristice calculate de la sfârșitul lunii precedente, la loc vizibil, a tabelului privind bunurile disponibile și/sau, după caz, serviciile care pot fi acordate în compensare, în baza dispozițiilor art.1, alin.(5) din Legea nr. 10/2001privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989*) – Republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 31. verifică în teren, informează conducerea consiliului județean şi soluţionează cu respectarea termenului legal, sesizări şi reclamaţii înregistrate la consiliul județean, referitor la bunurile aflate în patrimoniul județului;
 32. colaborează cu Arhitectul Șef la întocmirea planurilor RLV și a planurilor de amplasament și delimitare pentru imobilele aflate în proprietatea Județului Bihor în vederea intabulării, actualizarea bazei de date și înregistrarea la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobilară Bihor;
 33. cooperează cu Direcţia Județeană pentru Cultură Bihor, potrivit competenţelor sale în condiţiile legii, și asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, comunicând toate informaţiile referitoare la monumentele istorice aflate în patrimoniul județului;
 34. asigură protejarea monumentelor istorice clasate, aflate în domeniul public sau privat al județului și cooperează cu organismele de specialitate şi cu instituţiile publice cu responsabilităţi în domeniul protejării monumentelor istorice;
 35. iniţiază, cu avizul Ministerului Culturii şi Cultelor, procedura de expropriere pentru cauză de utilitate publică în vederea protejării monumentelor istorice, în situaţiile şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege;
 36. întocmește în termen legal răspuns la petiţiile şi cererile adresate Consiliului Județean și Președintelui Consiliului Județean, care au fost repartizate spre soluționare;
 37. colaborează cu serviciile şi direcţiile Consiliului Judeţean, instituțiile subordonate, unitățile administrativ teritoriale din județ și cu organele centrale ale administrației de stat, pentru soluţionarea problemelor de patrimoniu;
 38. întocmește și fundamentează dări de seamă solicitate de către conducerea consiliului județean, cu privire la probleme legate de specificul său de activitate;
 39. îndeplineşte orice alte sarcini din domeniul său de activitate prevăzut în actele normative şi dispoziţiile conducerii Consiliului Judeţean.

Compartimentul administrativ

Compartimentul administrativ are următoarele atribuţii:

 1. întocmește propunerile anuale privind cheltuielile administrative;
 2. gestionează și răspunde de exploatarea eficientă ale mijloacelor fixe, obiectelor de inventar și  bunurilor materiale aflate în administrarea operativă directă a sediului instituției ;
 3. participă la inventarierea mijloacelor fixe și ale obiectelor de inventar și a celor privind transmiterea mijloacelor fixe și obiectelor de inventar la alte unități în condițiile legii ;
 4. participă la procedura de scoatere din funcțiune și casare a unor bunuri pe care le administrează, pe baza hotărârilor consiliului județean;
 5. propune, urmărește încheierea, actualizarea, modificarea sau rezilierea, după caz, a contractelor de prestări servicii sau de furnizare ale utilităților privind : energie electrică, energie termică, apă rece, apă caldă, apă canal – epurare, salubrizare – transport gunoi menajer, telefonie fixă și mobilă, cablu TV, și alte utilități după caz, atât pentru sediul Consiliului Județean Bihor, cât și pentru celelalte locații ale consiliului județean unde își desfășoară activitatea personalul angajat al instituției;
 6. asigură întreținerea instalațiilor de încălzire, alimentare cu apă, energie electrică, instalațiilor de aer condiționat, la sediul instituției cât și pentru celelalte locații ale consiliului județean unde își desfășoară activitatea personalul angajat al instituției; 
 7. asigură întreținerea și curățenia în birouri, holuri, săli de ședință și alte spații la sediul instituției;
 8. răspunde de organizarea și desfășurarea activităților de întreținere, reparare și exploatare a mijloacelor auto din dotare;
 9. asigură piesele de schimb, carburanți și lubrifianți pentru mijloacelor auto din dotare;
 10. efectuează recepția bunurilor și materialelor procurate și asigură depozitarea, conservarea, buna gospodărire și gestionare a lor;
 11. eliberează foile de parcurs, completează Fișa Activității Zilnice ( FAZ), pentru fiecare autovehicul   din dotarea parcului auto al instituției, și întocmește actele privind consumul de carburanți;
 12. întocmește documentele specifice și răspunde de depunerea anuală  a declarațiilor de impunere a mijloacelor de transport auto ale instituției la U.A.T. Primăria Municipiului Oradea.
 13. organizează, coordonează, îndrumă și controlează activitatea specifică de apărare împotriva incendiilor la nivelul consiliului județean, participă la activitățile organizate în acest sens de instituțiile specializate;
 14. colaborează cu Jandarmeria Română și S.C. de pază  și protecție, Inspectoratul  de Poliție Județean Bihor, după caz, pentru întocmirea și avizarea planurilor de pază ale instituției, urmărește derularea contractelor prestări servicii privind serviciile de pază la sediul instituției și la celelalte locații ale consiliului județean unde își desfășoară activitatea personalul angajat al instituției;
 15. răspunde de asigurarea, cu respectarea cadrului legal a cotei de carburant ce revine pentru fiecare mijloc de transport din dotare.
 16. îndeplinește orice alte sarcini din domeniul său de activitate prevăzut în acte normative trasate de șefii ierarhici superiori și dispozițiile conducerii consiliului județean.

Newsletter

Află ultimele noutăți, articole și resurse

Copyright © CJBihor 2003-2023. Consiliul Județean Bihor