Contact

Președinte

Acasă > Conducere > Președinte

Ilie Bolojan

Președinte CJB

CJBihor, Parcul Traian nr. 5, Oradea

0259/432802

0259/412298

0259/441326

ilie.bolojan@cjbihor.ro

AUDIENTE - Miercuri: 10:00. Este necesară înscrierea în prealabil prin Registratură.

Preşedintele consiliului judeţean reprezintă judeţul în relaţiile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele fizice şi juridice române şi străine, precum şi în justiţie.

Date biografice

Studii

 • 14 – 18.08.2006 Program de perfecţionare: PROCESUL DE DESCENTRALIZARE ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ – PREZENT ŞI PERSPECTIVE – Institutul Naţional de Administraţie
 • 2005 – Program de formare specializată a funcţiilor prefectorale – Institutul Naţional de Administraţie
 • 18.04 – 18.11.2005 Curs ENA – Franţa: Formation spécialisée a l’intention des cadres de l’administration préfectorale roumaine
 • 1990 – 1993 Universitatea din Timişoara, Facultatea de Matematică
 • 1988 – 1993 Institutul Politehnic Traian Vuia, Timişoara Facultatea de Mecanică
 • 1983 – 1987 Liceul de matematică-fizică Emanuil Gojdu, Oradea

Activitate în administraţie

 • 2020 – prezent, președinte al Consiliului Județean Bihor
 • 2008- 2020, primar al municipiului Oradea
 • 2007 – 2008 Secretar General al Guvernului României
 • 2005 – 2007 Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor, prefect
 • 2004 – 2005 Consiliul Judeţean Bihor, consilier judeţean
 • 1996 – 2004 Consiliul local al oraşului Aleşd, consilier local

Experienţă profesională

 • 1994 – 2004 Societatea comercială Campus S.R.L. Aleşd, administrator firmă
 • 1993 – 1994 Şcoala Ajutătoare Tileagd, profesor

Alte activităţi

 • 2003 – 2004, Spitalul Teritorial Aleşd, membru în Consiliul de administraţie
 • 2001 – 2004, Liceul Alexandru Roman Aleşd, membru în Consiliul de administraţie
 • 2000 – 2001, Societatea de salubritate Salubri S.A. Aleşd, vicepreşedinte al Consiliului de administraţie

Rol și atribuții (OUG 57/2019)

ART. 190 Rolul preşedintelui consiliului judeţean

(1) Preşedintele consiliului judeţean reprezintă judeţul în relaţiile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele fizice şi juridice române şi străine, precum şi în justiţie.
(2) Preşedintele consiliului judeţean răspunde în faţa alegătorilor de buna funcţionare a administraţiei judeţene.
(3) Aparatul de specialitate al consiliului judeţean este subordonat preşedintelui consiliului judeţean.
(4) Preşedintele consiliului judeţean asigură respectarea prevederilor Constituţiei, punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor consiliului judeţean, precum şi a altor acte normative.

ART. 191 Atribuţiile preşedintelui consiliului judeţean

(1) Preşedintele consiliului judeţean îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele categorii principale de atribuţii:
a) atribuţii privind funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, a instituţiilor publice de interes judeţean şi a societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean;
b) atribuţii privind relaţia cu consiliul judeţean;
c) atribuţii privind bugetul judeţului;
d) atribuţii privind relaţia cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale;
e) atribuţii privind serviciile publice de interes judeţean;
f) alte atribuţii prevăzute de lege.

(2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a), preşedintele consiliului judeţean:
a) întocmeşte şi supune spre aprobare consiliului judeţean regulamentul de organizare şi funcţionare a acestuia, organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean;
b) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean şi pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean.

(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), preşedintele consiliului judeţean:
a) conduce şedinţele consiliului judeţean şi dispune măsurile necesare pentru pregătirea şi desfăşurarea în bune condiţii a acestora;
b) prezintă consiliului judeţean, anual sau la cerere, rapoarte cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor sale şi a hotărârilor consiliului judeţean.

(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), preşedintele consiliului judeţean:
a) exercită funcţia de ordonator principal de credite;
b) întocmeşte proiectul bugetului judeţului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului judeţean, în condiţiile şi la termenele prevăzute de lege;
c) urmăreşte modul de realizare a veniturilor bugetare şi propune consiliului judeţean adoptarea măsurilor necesare pentru încasarea acestora la termen;
d) iniţiază, cu aprobarea consiliului judeţean, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emisiuni de titluri de valoare în numele judeţului.

(5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), preşedintele consiliului judeţean:
a) îndrumă metodologic, prin aparatul de specialitate al consiliului judeţean, activităţile de stare civilă şi autoritate tutelară desfăşurate în comune, oraşe şi municipii;
b) poate acorda, fără plată, prin aparatul de specialitate al consiliului judeţean, sprijin, asistenţă tehnică, juridică şi de orice altă natură, consiliilor locale sau primarilor, la cererea expresă a acestora.

(6) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. e), preşedintele consiliului judeţean:
a) coordonează realizarea serviciilor publice de interes judeţean furnizate prin intermediul aparatului de specialitate al consiliului judeţean sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice de interes judeţean;
b) ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din domeniile prevăzute la art. 173 alin. (5) şi (6);
c) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului furnizării serviciilor publice de interes judeţean prevăzute la art. 173 alin. (5) şi (6), precum şi a bunurilor din domeniul public şi privat al judeţului;
d) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa, prin lege;
e) coordonează şi controlează organismele prestatoare de servicii publice de interes judeţean, înfiinţate de consiliul judeţean şi subordonate acestuia; f) coordonează şi controlează realizarea activităţilor de investiţii şi reabilitare a infrastructurii judeţene.

(7) Preşedintele consiliului judeţean poate delega, prin dispoziţie, atribuţiile prevăzute la alin. (6) vicepreşedinţilor, conducătorilor compartimentelor funcţionale sau personalului din aparatul de specialitate, administratorului public, secretarului general al judeţului, precum şi conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean. Prevederile art. 157 se aplică în mod corespunzător.

(8) În situaţii de urgenţă sau de forţă majoră, preşedintele consiliului judeţean, în calitatea sa de vicepreşedinte al comitetului pentru situaţii de urgenţă, colaborează cu prefectul judeţului.

(9) Preşedintele consiliului judeţean poate fi membru în autoritatea teritorială de ordine publică.

Newsletter

Află ultimele noutăți, articole și resurse

Copyright © CJBihor 2003-2023. Consiliul Județean Bihor