Contact

Secretar general

Acasă > Conducere > Secretar general

Carmen Soltănel

Secretar general CJB

CJBihor, Parcul Traian nr. 5, Oradea

0259/411774

0259/410182

secretar_gen@cjbihor.ro

AUDIENTE - Miercuri: 10:00. Este necesară înscrierea în prealabil prin Registratură.

Secretarul general al județului este subordonat președintelui consiliului județean și îndeplineşte, în condiţiile legii, atribuţiile de mai jos.

Rol și atribuții (OUG 57/2019)

(1) Secretarul general al județului este subordonat presedintelui consiliului judetean si îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii:

a) avizează proiectele de hotărâri şi contrasemnează pentru legalitate dispozițiile preşedintelui consiliului judeţean și hotărârile consiliului judeţean;
b) participă la şedinţele consiliului judeţean;
c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul judeţean şi preşedintele acestuia, precum şi între aceştia şi prefect;
d) coordonează organizarea arhivei şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului judeţean şi a dispoziţiilor preşedintelui consiliului judeţean;
e) asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a);
f) asigură procedurile de convocare a consiliului judeţean, şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunicarea ordinii de zi, întocmirea procesului-verbal al şedinţelor consiliului judeţean, şi redactarea hotărârilor consiliului judeţean;
g) asigură pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii consiliului judeţean, şi comisiilor de specialitate ale acestuia;
h) poate atesta, prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, actul constitutiv şi statutul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară din care face parte unitatea administrativ-teritorială în cadrul căreia funcţionează;
i) poate propune preşedintelui consiliului judeţean înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;
j) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţele consiliului judeţean a consilierilor judeţeni;
k) numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui consiliului judeţean sau, după caz, înlocuitorului de drept al acestuia;
l) informează preşedintele consiliului judeţean sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia, cu privire la cvorumul şi la majoritatea necesare pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean;
m) asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora;
n) urmăreşte ca la deliberarea şi adoptarea unor hotărâri ale consiliului judeţean să nu ia parte consilierii judeţeni care se încadrează în dispoziţiile art. 228 alin. (2) din Codul administrativ; informează preşedintele consiliului județean şedinţă, sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia cu privire la asemenea situaţii şi face cunoscute sancţiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri;
o) nominalizează împreună cu președintele consiliului județean compartimentul/compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean, precum şi comisia/comisiile de specialitate a Consiliului judeţean, în vederea emiterii/elaborării rapoartelor prevăzute de lege cu privire la proiectele de hotărâre înregistrate, ţinând cont de obiectul şi domeniul reglementat prin acestea, sens în care stabileşte termene de elaborare pentru emiterea raportului de către compartimentul/compartimentele de resort, care să nu depăşească termenul de 30 de zile prevăzut de lege
p) elaborează un raport fundamentat pe temeiuri juridice cu privire la eventuale obiecții de legalitate asupra proiectelor de acte administrative și actelor administrative sau juridice transmise spre semnare/avizare/contrasemnare
r) asigură stabilitatea funcţionării aparatului de specialitate, precum și continuitatea conducerii şi realizării legăturilor funcţionale între structurile aparatului de specialitate al Consiliului județean;
s) certifică conformitatea copiei cu actele originale din arhiva unităţii administrativ-teritoriale;
ș) alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date prin acte administrative de consiliul judeţean sau de preşedintele consiliului judeţean, după caz.

Newsletter

Află ultimele noutăți, articole și resurse

Copyright © CJBihor 2003-2023. Consiliul Județean Bihor