Județul Bihor - Consiliul Județean
logo

Programul autobuzelor

Programul autobuzelor

Hărți

harta Bihor Harta digitala Consiliu Judetean Bihor
harta Bihor
poca

Atribuţiile Compartimentului ghișeul unic sunt următoarele:


a)oferă informaţii cetăţenilor cu privire la activitatea consiliului județean;

b)oferă informaţii cetăţenilor privind modalitatea de a obţine documente (certficate, autorizaţii, avize, adeverinţe) care intră în sfera de competenţă a consiliului județean;

c)în limitele create de relaţiile stabilite cu alte instituţii publice şi organizaţii neguvernamentale, oferă informaţii ce vizează comunitatea;

d)desfăşoară activităţi de primire, evidenţiere şi urmărire a rezolvării petiţiilor cf. O.G. 27/2002 aprobată prin Legea 233/2002;

e)efectuează înregistrarea corespondenţei primite pe adresa Consiliului Judeţean Bihor în registrul de intrare-ieşire de la registratura generala, cu excepţia corespondenței cu caracter personal;

f)prezintă corespondenţa zilnic, preşedintelui sau după caz, vicepreşedintelui care înlocuieşte preşedintele în lipsa acestuia, pentru repartizarea documentelor;

g)repartizează corespondenţa la direcţiile de specialitate în funcţie de rezoluţia aplicată de către: preşedinte, vicepreşedinţi şi secretarul județului;

h)distribuie presa scrisă;

i)întocmeşte borderourile pentru expedierea actelor care pleacă de la Consiliul Judeţean;

j)răspunde de aplicarea corecta a ştampilei Consiliului Judeţean;

k)conduce registrul de evidenţa a cererilor, asigură primirea şi transmiterea spre rezolvare a cererilor cetăţenilor, precum şi expedierea la timp a răspunsurilor;

l)verifica la expediere îndeplinirea cerinţelor de formă, la redactarea actelor, prevăzute de dispoziţiile legale în materie precum şi reglementările interne ale Consiliului Judeţean Bihor (antetul, adresa consiliului judeţean, nr. telefon, fax, semnăturile autorizate, iniţialele celui ce a redactat, dactilografiat si numărul de exemplare);

m)expediază corespondenţa prin poştă;n)gestionează şi ţine evidenţa timbrelor poştale, conform borderourilor de expediere;

o)colaborează cu direcţiile şi compartimentele de specialitate ale instituţiei la reactualizarea permanentă a bazei de date ce conţine informaţiile ce se oferă cetăţenilor;

p)concepe, redactează, editează şi distribuie gratuit fluturaşi informativi cetăţenilor;

q)asigură circuitul documentelor în instituţie până la nivel de direcţie de specialitate, realizând evidenţa acestora pe baza opisurilor de predare-primire;

r)înregistrează, redactează şi expediază răspunsuri la petiţiile sosite on-line pe site-ul instituției;

s)emite note interne structurilor competente, în vederea culegerii informaţiilor solicitate;

t)înregistrează documentele legate de activitatea internă a instituției;

u)urmăreşte modificările legislaţiei în domeniul de activitate, adaptând programele şi metodele de lucru;

v)asigură accesul la informaţiile de interes public, conform Legii 544/2001:

- oferă verbal informaţii de interes public;

- pune la dispoziţia celor interesaţi, gratuit, formulare-tip;

- preia şi înregistrează solicitările de informaţii de interes public;

- preia şi înregistrează reclamaţiile administrative;

- emite note interne structurilor competente, în vederea culegerii informaţiilor solicitate;

- redactează şi trimite răspunsul solicitanţilor;

- comunică din oficiu informaţiile de interes public;

- întocmeşte anual un raport privind accesul la informaţiile de interes public;

- întocmeşte registrul pentru înregistrarea cererilor şi răspunsurilor privind accesul la informaţiile de interes public;

w)redirecţionează conform prevederilor legale corespondenţa ce nu intră în sfera de competenţă a instituţiei.