Județul Bihor - Consiliul Județean
logo

Programul autobuzelor

Programul autobuzelor

Hărți

harta Bihor Harta digitala Consiliu Judetean Bihor
harta Bihor
poca

În cadrul Serviciului relații cu consilierii și relații externe sunt organizate și funcționează următoarele structuri funcționale:

a) Compartimentul relații cu consilierii și ATOP;

b) Compartimentul relații externe.

Compartimentul relații cu consilierii și ATOP îndeplinește următoarele atribuții specifice:

a)asigură transmiterea mapelor de şedinţă pentru consilierii judeţeni şi a invitaţiilor pentru şedinţele consiliului judeţean;

b)sprijină întocmirea materialelor supuse dezbaterii consiliului judeţean;

c)ia măsurile necesare publicării în presa a dispoziţiilor de convocare Consiliului Judeţean Bihor în şedinţe ordinare si extraordinare în termenele prevăzute de lege;

d)ţine evidenţa prezenţei, absenţei motivate sau nemotivate ale consilierilor judeţeni la şedinţele comisiilor de specialitate şi la lucrările Consiliului Judeţean Bihor;

e)efectuează lucrările de secretariat tehnic pentru comisiile de specialitate în vederea obţinerii avizelor necesare introducerii unui proiect de hotărâre pe ordinea de zi a şedinţelor Consiliului Judeţean Bihor;

f)asigură legătura între consilierii judeţeni şi orice alte persoane fizice sau juridice interesate, în conformitate cu legislaţia în vigoare ;

g)ţine evidenţa consilierilor judeţeni, inclusiv pe formaţiuni politice, alianţe electorale şi politice, precum şi modalităţile de contacte ale acestora (telefon, fax, e-mail);

h)ţine legătura cu preşedinţii comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Bihor, stabilind data şi ora ţinerii şedinţelor comisiilor de specialitate;

i)asigură convocarea consilierilor judeţeni la şedinţele comisiilor de specialitate şi la şedinţele ordinare/extraordinare ale Consiliului Judeţean Bihor;

j)întocmeşte dosarele şedinţelor Consiliului Judeţean Bihor şi răspunde de ordonarea, păstrarea şi arhivarea acestora;

k)ordonează, păstrează şi arhivează hotărârile adoptate şi dispoziţiile preşedintelui

Consiliului Judeţean Bihor ;

l)înregistrează şi ţine evidenţa dispoziţiilor preşedintelui şi hotărârile consiliului judeţean, asigură multiplicarea acestora şi transmiterea în termenul legal, luând măsuri pentru publicarea în presă, când este cazul;

m)conlucrează la întocmirea raportului anual al preşedintelui cu privire la starea şi activitatea administraţiei judeţului şi a atribuţiilor proprii precum şi a rapoartelor anuale de activitate ale consilierilor judeţeni şi cele ale comisiilor de specialitate;

n)întocmeşte scadenţarul sarcinilor stabilite în şedinţele consiliului judeţean, hotărâri şi dispoziţii, informând lunar conducerea Consiliului Judeţean Bihor asupra stadiului realizării acestora;

o)predă Instituţiei Prefectului judeţului Bihor hotărârile şi dispoziţiile in condiţiile legii pentru verificarea legalităţii de către prefect;

p)ia măsurile necesare pentru publicarea pe site-ul Consiliului Judeţean Bihor a informaţiilor de interes public( proces-verbal al şedinţelor consiliului judeţean, hotărâri), conform metodologiei prevăzute în Dispoziţia presedintelui consiliului judetean;

q)asigură, prin persoana desemnată, implementarea prevederilor legale privind

declaraţiile de avere şi de interese ale consilierilor judeţeni (înregistrarea declaraţiilor în registrele speciale, eliberare dovada, transmiterea de copii certificate la Agenţia Naţională de Integritate, publicarea pe site a declaraţiilor de avere şi de interese, etc) ;

r)efectuează lucrări de secretariat tehnic necesare bunei organizări a şedinţelor Consiliului Judeţean Bihor precum şi a altor şedinţe dispuse de conducerea instituţiei;

s)asigură consemnarea dezbaterilor din cadrul şedinţelor Consiliului Judeţean Bihor precum şi a altor şedinţe dispuse de conducerea instituţiei, întocmind procesele verbale ale acestora;

t)transmite spre publicare în Monitorul Oficial al Judeţului Bihor actele cu caracter normativ ale consiliului judeţean;

u)elaborează şi redactează proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean şi dispoziţiile preşedintelui în domeniile aflate în responsabilitatea serviciului;

v)elaborează și redactează proiectului de dispoziţie a preşedintelui privind convocarea Consiliului Județean Bihor în şedinţă ordinară/extraordinară;

w)elaborează şi redactează proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al consiliului judeţean;

x)intocmeşte rapoarte, în calitatea sa de compartiment de resort, la proiectele de hotărâri repartizate în acest sens;

y)asigură desfăşurarea în bune condiţii a programului de audienţe acordate de către conducerea Consiliului Județean Bihor (preşedinte, vicepreşedinţi) şi, după caz, a audienţelor acordate în teritoriu de către preşedintele Consiliului Județean Bihor:

- participă la audienţele acordate de către conducerea Consiliului Județean Bihor, asigurând consemnarea acestora în Note de audienţă;

-  ţine evidenţa audienţelor în registrul special;

- urmăreşte modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse în cadrul acestor audienţe,

- comunică în timp util răspunsul către petenţi;

z)asigură desfăşurarea şedinţelor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Bihor (ATOP) în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Bihor (ATOP):

•îndeplineşte activităţile de secretariat executiv al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Bihor (ATOP) în ceea ce priveşte pregătirea şedinţelor şi elaborarea documentele şi materialelor ce se supun dezbaterii în şedinţele comisiilor de lucru şi în şedinţele  în plen ale acestei autorităţi;

•elaborează şi implementează periodic campanii de informare publică şi promovare a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Bihor (ATOP), în vederea cunoaşterii de către publicul larg a rolului şi atribuţiilor care revin acestei structuri, potrivit prevederilor legale în vigoare;

•participă la programul de audienţe organizat de membrii Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Bihor (ATOP);

•asigură relaţia de comunicare a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Bihor (ATOP) cu reprezentanţii mass-media din judeţ, în vederea promovării activităţilor derulate şi a diseminării cât mai largi a informaţiilor de interes public legate de existenţa şi rolul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Bihor (ATOP);

•urmăreşte modul de ducere la îndeplinire a hotărârilor adoptate în cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Bihor (ATOP) şi informează conducerea Consiliului Județean Bihor în legătură cu aspectele constatate.

aa)îndeplinește atribuțiile specifice stabilite potrivit Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România aprobate prin Hotărârea guvernului nr. 585/2002, cu modificările ulterioare;

bb)în domeniul arhivei îndeplinește următoarele atribuții:

-inițiază și organizează activitatea de întocmire a nomenclatorului dosarelor, ori de câte ori intervin modificări în structura organizatorică a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor;

-centralizează propunerile de nomenclator pentru documentele specifice, întocmite de fiecare compartiment din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor, prin întocmirea proiectul de nomenclator al dosarelor, în două exemplare;

-realizează procedura de aprobare a nomenclatorului dosarelor, prin dispoziție a președintelui Consiliului Județean Bihor, asigurând elaborarea și redactarea proiectului de dispoziție în cauză; asigură legătură și transmite nomenclatorului aprobat, în două exemplare, către Arhivele Naționale-Serviciul Județean Bihor-, în vederea verificării si confirmării acestuia;

-difuzează nomenclatorul dosarelor, după confirmare, la toate compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor, în vederea aplicării lui; urmărește modul de aplicare a nomenclatorului la constituirea dosarelor;

-verifică fiecare dosar cu ocazia procedurii de preluare a acestora de la compartimentele funcţionale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor, urmărind respectarea modului de constituire și concordanța între conținutul acestora și datele înscrise în inventar, iar în cazul constatării unor neconcordante, le aduce la cunoștința compartimentului creator, care efectuează corecturile ce se impun;

-preia de la compartimentele funcţionale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor, dosarele constituite potrivit problematicii şi termenelor de păstrare stabilite în Nomenclatorul documentelor, în baza unei programării prealabile și după o verificare a acestora, pe bază de inventar şi proces-verbal, și le depune în depozitele de arhivă;

-întocmește inventare pentru documentele fără evidență aflate în depozitele de arhivă;

-asigură evidența dosarelor și a inventarelor depuse în depozitele de arhivă, pe baza unui registru de evidență; asigură evidența tuturor documentelor intrate și ieșite din depozitele de arhivă, pe baza unui registru de evidență;

-asigură elaborarea proiectului de dispoziție privind numirea Comisiei de selecţionare a documentelor;

-asigură secretariatul Comisiei de selecţionare a documentelor, prin sesizarea necesității convocării membrilor acesteia în vederea analizării dosarelor cu termene de păstrare expirate și care, în principiu, pot fi propuse pentru eliminare ca fiind nefolositoare, și prin redactarea proceselor-verbale de selecţionare;

-asigură întocmirea formelor prevăzute de lege pentru confirmarea lucrării de selecționare a documentelor de către Arhivele Naționale, prin înaintarea către Comisia de selecționare a documentelor din cadrul Arhivelor Naționale-Serviciul Județean Bihor- a proceselor-verbale de selecţionare, însoţite de inventarele documentelor propuse spre eliminare ca fiind lipsite de valoare, precum şi de inventarele documentelor ce se păstrează permanent;

-asigură scoaterea documentelor din evidenţele arhivei în urma selecționării, în baza baza proceselor-verbale întocmite de Comisia de selecționare, cu aprobarea conducerii executive a Consiliului Județean Bihor şi avizul Arhivelor Naționale-Serviciul Județean Bihor, precum și predarea integrală a documentelor selecționate la unitățile de recuperare;

-asigură scoaterea documentelor din evidenţele arhivei, cu aprobarea conducerii executive a Consiliului Județean Bihor şi avizul Arhivelor Naționale-Serviciul Județean Bihor, în urma transferului în alt depozit de arhivă sau ca urmare a distrugerii provocate de calamităţi naturale ori de un eveniment exterior imprevizibil şi de neînlăturat;

-asigură cercetarea documentelor din depozitele de arhivă în vederea eliberării copiilor de pe documentele create și deținute, precum și a certificatelor și adeverințelor, solicitate de persoane fizice sau juridice pentru dobândirea, în conformitate cu legile în vigoare, unor drepturi care îi privesc pe solicitanți;

-certifică conformitatea copiilor cu exemplarul original al documentelor din arhivă, respectiv cu exemplarul deținut în depozitele de arhivă, prin efectuarea mențiunii „Conform cu exemplarul original deținut în arhivă”, respectiv a mențiunii „Conform cu exemplarul deținut în arhivă”, însoțită de semnătură și ștampilă;

-asigură folosirea documentelor din depozitele de arhivă în vederea cercetării științifice,  în condițiile legii, precum și pentru rezolvarea unor lucrări administrative, întocmirea de informări, documentări și eliberarea unor copii, extrase sau certificate;

-pune la dispoziția compartimentelor creatoare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor documente din depozitele de arhivă, pe baza de semnătură, și ține evidenta documentelor împrumutate, iar la restituire, verifică integritatea documentelor împrumutate și le reintegrează la fond;  

-asigură, conform reglementărilor aplicabile în domeniu, scoaterea documentelor din depozitele de arhivă, pentru cercetare, care se consemnează într-un registru;

-organizează depozitele de arhivă după criterii prealabil stabilite, reglementărilor aplicabile în domeniu, și asigură menținerea ordinii și a curățeniei în acestea; solicită conducerii executive a Consiliului Județean Bihor dotarea corespunzătoare a depozitelor de arhivă cu mobilier, rafturi, mijloace P.S.I. s.a.);

-informează conducerea executivă a Consiliului Județean Bihor cu privire la asigurarea condițiilor corespunzătoare de păstrare și conservare a arhivei și propune măsuri în acest sens;

-acordă asistenţă și consultanță compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor, în vederea realizării activităților specifice de arhivă aflate în competența acestora;

-pune la dispoziția delegatului Arhivelor Naționale toate documentele solicitate cu  prilejul efectuării acțiunii de control privind situația arhivei;

-pregătește documentele care se depun la Arhivele Naționale spre păstrare permanentă și inventarele acestora, în vederea predării acestora conform prevederilor legale, dacă este cazul;

-comunică, în scris, în termen de 30 de zile, Arhivelor Naționale-Serviciul Județean Bihor, înființarea, reorganizarea sau oricare alte modificări survenite în activitatea aparatului de specialitate ala Consiliului Județean Bihor, cu implicații asupra activităților specifice de arhivă; comunică, imediat, Arhivelor Naționale-Serviciul Județean Bihor, orice situație de calamitate apărută în depozitele de arhivă;

-formulează propuneri în vederea stabilirii taxelor percepute pentru eliberarea de copii şi extrase de pe documentele create și deţinute în depozitele de arhivă, la solicitarea persoanelor fizice sau juridice, altele decât autorităţile şi instituţiile publice sau instanţele judecătoreşti;

cc)îndeplineşte orice alte sarcini din domeniul său de competenţă reieşite din actele

normative şi dispoziţiile structurilor de conducere ale consiliului judeţean;


Compartimentul relații externe îndeplinește următoarele atribuții specifice:


Pe plan național:

1.întreținerea  relațiilor de cooperare și parteneriat între consiliile județene participante în proiectul Via Carpatia, care este o axă vitală pentru dezvoltarea regiunilor din Europa Centrală și de Est, pe lângă beneficiile turistice, acest proiect aduce și întărirea cooperării regionale între țările situate între Marea Baltică și Marea Adriatică.

2.crearea condițiilor optime care fac posibilă desfășurarea convorbirilor cu delegațiile oficiale străine, în colaborare cu alte compartimente și instituții.

Pe plan international:

1.întreținerea relațiilor de cooperare și de înfrățire cu județele limitrofe frontierei cu Ungaria;

2.amplificarea relațiilor de parteneriat și cooperare cu regiunile similare din Uniunea Europeană;

3.promovarea relațiilor de parteneriat și cooperare cu alte regiuni din străinatate, din afara UE,  care au condiții si necesități similare cu județul Bihor;

4.asigură participarea reprezentanţilor aleşi sau numiţi din cadrul Consiliului Judeţean la şedinţe şi reuniuni ale organismelor  internaţionale la care judeţul Bihor este membru;

5.sprijină realizarea acţiunilor de înfrăţiri a localităţilor şi unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Bihor cu alte localităţi din străinătate;

6.colaborează cu compartimentele de specialitate la fundamentarea proiectelor de hotărâre de consiliu judeţean incidente domeniului de activitate al compartimentului;

7.asigură şi susţine promovarea intereselor regionale, respectiv ale judeţului Bihor, în străinătate prin crearea unei imagini pozitive a judeţului, asocierea cu instituţii şi agenţi economici, întărirea colaborării cu organismele din străinătate;

8.realizează, în colaborare cu Direcţia generală economică, organizarea deplasărilor în străinătate ale personalului Consiliului Județean Bihor, ia măsuri pentru buna desfăşurare a acestora şi a vizitelor delegaţiilor din străinătate în cadrul Consiliului Județean Bihor;

9.asigură înregistrarea participării la evenimente, pregătește materiale şi menține legătura cu partenerii internaţionali;

10.asigură coordonarea activităţii reprezentanţilor Consiliului Județean Bihor în cadrul comitetelor și grupurilor de lucru constituite la nivel internațional;

11.propune şi realizează încheierea unor acorduri de colaborare internaţională în domeniul de activitate al Consiliului Județean Bihor, potrivit competențelor;

12.întocmește şi actualizează baza de date privind instituţiile din străinătate similare Consiliului Județean Bihor ca domeniu de activitate;

13.realizează traduceri neoficiale ale diverselor materiale necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor Consiliului Județean Bihor;

14. colaborează şi dezvoltă parteneriate cu autorităţi ale administraţiei publice, instituţii publice, organizaţii neguvernamentale, mediul academic, mediul de afaceri, societatea civilă, din străinătate în vederea derulării de proiecte cu finanţare externă