Județul Bihor - Consiliul Județean
logo

Programul autobuzelor

Programul autobuzelor

Hărți

harta Bihor Harta digitala Consiliu Judetean Bihor
harta Bihor
poca

Serviciul de urbanism şi amenajarea teritoriului

Atribuţii: 


Conform articolului 45 din Regulamentului de organizare si funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bihor, compartimentul derulează următoarele activităţi principale:


a) asigură prin specialişti arhitecţi şi ingineri,  respectarea prevederilor Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 422 din 2001, republicată în 2010 privind protejarea monumentelor istorice, a H. G. 525/1996, republicată   în 2010, privind aprobarea Regulamentului general de urbanism, a  H. G. 230/2002, cu modificările şi completările ulterioare, privind delimitarea biosferei, parcurilor naţionale şi parcurilor naturale şi constituirea administraţiilor acestora, respectiv Parcul Natural Munţii Apuseni din zona judeţului Bihor, precum şi Ordinul nr. 1338/2008 privind procedura de emitere a avizului Natura 2000;

b) asigură gestionarea spaţială a teritoriului judeţului, la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale;

c) asigură armonizarea la nivelul teritoriului judeţului Bihor a politicilor economice, sociale, ecologice şi culturale;

d) asigură o permanentă colaborare cu administraţiile locale pentru realizarea strategiilor de dezvoltare în baza planurilor urbanistice generale (P.U.G.-uri) întocmite şi aprobate potrivit legii;

e) urmăreşte ca direcţiile de dezvoltare a localităţilor urbane şi rurale să se facă în acord cu potenţialul acestora şi cu aspiraţiile locuitorilor pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă;

f) acordă permanent asistenţă de specialitate primăriilor la întocmirea temelor de proiectare pentru documentaţiile de urbanism;

g) stabileşte orientările generale privind amenajarea teritoriului şi de urbanism;

h) asigură preluarea prevederilor cuprinse în planul de amenajare a teritoriului naţional, regional şi zonal şi introducerea în planul judeţean;

i) asigură elaborarea planului de amenajare a teritoriului judeţean (P.A.T.J.);

j) asigură elaborarea altor planuri de amenajare a teritoriului din judeţ, care sunt de interes judeţean şi le supune spre aprobare conform prevederilor legale;

k) verifică şi supune avizării în comisia judeţeană de specialitate a documentaţiilor de urbanism generale (P.U.G.), zonale (P.U.Z.),  de detaliu (P.U.D.) şi Planul de amenajare a teritoriului zonal periurban;

l) asigură avizarea la Ministere a documentaţiilor de urbanism ale Consiliului Judeţean Bihor      conform Legii 350/2001;

m) urmăreşte ca primăriile să-şi actualizeze permanent propriile documentaţii în baza planului de dezvoltare al judeţului, aprobat;

n) desfăşoară activităţi de relaţii cu publicul în intervalul orar stabilit, oferind publicului consiliere în domeniul de cadastru;

o) efectuează şi prelucrează măsurători de specialitate, interpretează rezultatul acestora şi îl comunică şefului ierarhic superior;

p)    efectuează măsurători de specialitate în vederea înaintării documentaţiei necesare emiterii titluilor de proprietate, către Compartimentul administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Bihor;

q) obligativitatea de a cunoaşte legislaţia legată de activitatea de cadastru;

r) respectarea confidenţialităţii privind constituirea băncii de date a planurilor puse la dispoziţia administraţiei publice judeţene da către toţi posesorii de reţeletehnico-edilitare supra şi subteranecooperează cu consiliile locale;

s) cu personal din cadrul compartimentului se asigură secretariatul Comisiei socio – economice de examinare şi avizare a implementării structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare;

t) asigură arhivarea documentelor repartizate, produse şi gestionate, conform actelor normative în vigoare;

u) respectă Regulamentul intern al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bihor;

v) îndeplineşte şi alte activităţi specifice, aflate în legătură directă cu atribuţiile de serviciu, rezultate din acte normative sau încredinţate de conducerea Consiliului Judeţean Bihor. 

Seef Serviciu: Filip Ioana-Mirabela

e-mail: ioana.filip@cjbihor.ro