Județul Bihor - Consiliul Județean
logo

Programul autobuzelor

Programul autobuzelor

Hărți

harta Bihor Harta digitala Consiliu Judetean Bihor
harta Bihor
poca

Serviciul administrarea patrimoniului

Atribuţii: 


Conform articolului 32 din Regulamentului de organizare si funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bihor, serviciul derulează următoarele activităţi principale:


a) urmăreşte şi realizează inventarierea patrimoniului public şi privat al judeţului, atribuite prin lege;

b) gestionează şi răspunde de exploatarea eficientă ale mijloacelor fixe, obiectelor de inventar şi bunurilor materiale aflate în administrarea operativă directă a sediului intituţiei,

c) urmăreşte și răspunde de administrarea, gestionarea şi exploatarea eficientă a domeniului public şi privat al judeţului;

d) urmărește, actualizează și răspunde de evidenţa tehnico-operativă a bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al județului;

e) răspunde de ducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului județean cu privire la însușirea documentațiilor cadastrale, întocmite pentru imobilele din domeniul public şi privat al județului,

f) redactează și răspunde de întocmirea documentelor privind ducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului județean referitoare la darea sau luarea în administrare, folosinţă gratuită, concesionare, închiriere, vânzare, preluare în patrimoniu sau orice alte operaţii privind bunurile care fac obiectul domeniului public şi privat al judeţului;

g) întocmește documentele și răspunde de derularea procedurilor de predare-preluare a bunurilor din şi în patrimoniul public şi privat al judeţului Bihor cu alte instituţii publice, în baza dispoziției emisă de președintele consiliului județean;

h) întocmește și răspunde de încheierea, modificarea sau rezilierea după caz, a contractelor de administrare, de închiriere, de comodat, de concesiune sau vânzare a unor bunuri din domeniul public şi privat al judeţului;

i) răspunde de ducerea la îndeplinire a procedurii de scoatere din funcțiune și casare a unor bunuri din domeniul public și privat al județului, pe baza hotărârilor consiliului județean;

j) întocmeşte și răspunde de fundamentarea corectă și legală a rapoartelor de specialitate la proiectele de hotărâri a consiliului judeţean cât și a dispozițiilor președintelui consiliului județean referitoare la bunurile aflate în domeniul public şi privat al judeţului;

k) participă la şedinţele comisiilor de specialitate ale consiliului județean pentru susținerea proiectelor de hotărâri referitoare la bunurile aflate în domeniul public și privat al județului;

l) urmărește și informează conducerea consiliului județean cu privire la gradul de ocupare al spațiilor și de buna lor folosință și păstrare, din imobilele aflate în domeniul public și privat al județului, date în administrarea sau folosința altor instituții publice;

m) întocmește și răspunde de centralizarea inventarelor însușite pentru bunurile care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale și le transmite Guvernului României pentru adoptarea Hotărârilor de Guvern în acest sens;

n) asigură asistență de specialitate unităților administrativ teritoriale, unităților subordonate sau finanțate de la bugetul județului, în ceea ce privește bunurile aparținând domeniului public și privat al județului;

o) întocmește și răspunde de pregătirea documentației necesare obținerii certificatului de nomenclatură stradală, a certificatului de atestare fiscală, a certificatului de edificare sau a certificatului de radiere a construcțiilor pentru bunurile imobile aflate în domeniul public și privat al județului;

p) întocmeşte și răspunde de pregătirea documentaţiei de intabulare a bunurilor reprezentând clădiri și terenuri aflate în domeniului public şi privat al judeţului și urmărește finalizarea procedurii până la înscrierea în Cartea Funciară;

q) întocmeşte și răspunde de pregătirea documentaţiei de radiere a construcțiilor sau a unor înscrisuri din cartea funciară;

r) răspunde de întocmirea și fundamentarea referatelor de necesitate pentru achiziționarea de servicii cu privire la evaluarea bunurilor reprezentând clădiri și terenuri aparținând domeniului public şi privat al judeţului;

s) asigură documentele necesare bunei desfășurări a serviciilor de evaluare solicitate de evaluatorii autorizați, pentru imobilele din domeniul public și privat al județului;

t) răspunde de preluarea la termenul prevăzut a rapoartelor de evaluare întocmite de către evaluatori autorizați, de însușirea acestora prin hotărâre a consiliului județean și de actualizarea bazei de date din evidența tehnico operativă și contabilă a domeniului public și privat al județului;

u) întocmește documentele și răspunde de depunerea anuală a declarațiilor de impunere pentru clădiri și terenuri aparținând domeniului public și privat al județului, la unitățile administrativ teritoriale pe raza căreia este situat imobilul;

v) urmărește și răspunde de depunerea declarațiilor de impunere pentru clădiri și terenuri aparținând domeniului public și privat al județului și de către instituțiile publice subordonate care au în administrare, concesionare sau închiriere aceste bunuri;

w) colaborează cu serviciile şi direcţiile consiliului judeţean Bihor, instituțiile subordonate consiliului județean, unitățile administrativ teritoriale ale județului și cu organele centrale ale administrației de stat, pentru soluţionarea problemelor de patrimoniu;

x) întocmește și fundamentează dări de seamă solicitate de către conducerea consiliului județean, cu privire la probleme legate de specificul său de activitate;

y) asigură corespondenţa şi formulează în termen legal răspuns la petiţiile şi cererile repartizate, adresate consiliului judeţean şi preşedintelui consiliului judeţean privind administrarea patrimoniului;

z) îndeplineşte orice alte sarcini din domeniul său de activitate prevăzut în actele normative şi dispoziţiile conducerii consiliului judeţean.


Sef serviciu:        
TEODORA BAŞ


Contact:

Consiliul Judeţean Bihor, Parcul Traian nr. 5, 410033, Oradea

Telefon fix: 0259/413825

E-mail: patrimoniu@cjbihor.ro