Județul Bihor - Consiliul Județean
logo

Programul autobuzelor

Programul autobuzelor

Hărți

harta Bihor Harta digitala Consiliu Judetean Bihor
harta Bihor
poca

Serviciul administrativ

Atribuţii: 


Conform articolului 33 din Regulamentului de organizare si funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bihor, serviciul derulează următoarele activităţi principale:


a) şeful serviciului răspunde de organizarea activităţii personalului, stabilirea sarcinilor pe fiecare salariat, urmărirea realizării acestora, respectarea programului de lucru şi a disciplinei în cadrul compartimentului;

b) întocmeşte propunerile anuale privind cheltuielile administrative;

c) asigură piesele de schimb, carburanţii şi lubrifianţii pentru maşinile din dotare;

d)efectuează recepţia bunurilor şi materialelor procurate şi asigură depozitarea, conservarea, buna gospodărire şi gestionare a lor;

e) răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii de întreţinere, reparare şi exploatare a mijloacelor auto din dotare;

f) întocmeşte actele privind consumul de carburanţi şi lubrifianţi, întocmeşte fişele activităţilor zilnice pentru fiecare maşină din dotare şi eliberează foile de parcurs;

g) organizează şi desfăşoară activităţile din atelierul de reparaţii şi garajul auto;

h) asigură efectuarea zilnică a reviziilor tehnice şi reparaţiilor curente, în limita fondurilor alocate prin buget cu această destinaţie;

i) asigură întreţinerea instalaţiilor de încălzire, alimentare cu apă şi energie electrică din sediul instituţiei;

j) elaborează propunerile anuale privind reparaţiile capitale şi curente pentru imobilele şi mijloacele fixe din dotarea aparatului de specialitate al Consiliului judeţean;

k) participă la inventarierea mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar şi a celor privind transmiterea mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar la alte unităţi;

l) răspunde de gospodărirea energiei electrice, combustibililor şi materialelor;

m) asigură curăţenia şi întreţinerea în încăperi, holuri, săli de şedinţă şi alte spaţii;

n) colaborează cu Jandarmeria Română şi S.C. PAZA SI PROTECTIE BIHOR SRL, pentru întocmirea planurilor de pază ale instituţiei, întocmeşte sau reactulizează contracte de prestări servicii şi urmăreşte derularea lor;

o) răspunde de activitatea de prevenire, stingere a incendiilor şi apărare civilă; participă la activităţile organizate în acest sens de instituţiile specializate;

p) asigură ducerea la îndeplinire a oricăror sarcini nou apărute, trasate de şefii ierarhici superiori şi cele primite de la conducerea instituţiei.


Sef serviciu:        
NICOLAE IANC


Contact:

Consiliul Judeţean Bihor, Parcul Traian nr. 5, 410033, Oradea

Telefon fix: 0259/410470