Județul Bihor - Consiliul Județean
logo

Programul autobuzelor

Programul autobuzelor

Hărți

harta Bihor Harta digitala Consiliu Judetean Bihor
harta Bihor
poca
Biroul resurse umane

Atribuţii: 


Conform articolului 30 din Regulamentului de organizare si funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bihor, biroul derulează următoarele activităţi principale:

a) elaborează organigrama și statul de funcţii pentru  aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Bihor;
b) monitorizează aplicarea normelor privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale salariaţilor, conform prevederilor legale în vigoare;
c) răspunde de întocmirea statului de personal pentru personalul contractual şi pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bihor, în concordanţă cu organigrama şi statul de funcţii aprobate;
d) anual, întocmeşte planul de ocupare a funcţiilor publice;
e) asigură respectarea condiţiilor legale în vigoare în ce priveşte angajarea, stabilirea drepturilor salariale, promovarea în funcţii, acordarea de grade şi trepte profesionale, recompense şi sancţionarea funcţionarilor publici şi a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bihor;
f) întocmeşte documentele necesare pentru încadrări, promovări,  transferuri, încetări raporturi de serviciu, încetări contracte de muncă şi alte mişcări de personal(proiecte dispoziții,contracte individuale de muncă, acte adiţionale le CIM, note de lichidare);
g) întocmeşte, actualizează şi gestionează dosarele profesionale ale funcţionarilor publici şi ale personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate;
h) întocmeşte, potrivit legii actele necesare pentru salariații care solicită pensionarea,
i) urmăreşte drepturile salariaţilor privind acordarea sporului de vechime în muncă  şi a concediilor de odihnă;
j) asigură aplicarea corectă şi la timp a actelor normative cu privire la acordarea drepturilor salariale ale personalului din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Bihor;
k) elaborează în colaborare cu celelalte compartimente ale Consiliului Judeţean Bihor, regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate şi regulamentul de ordine interioară;
l) asigură, potrivit legii pregătirea, organizarea și desfășurarea concursurilor organizate în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bihor, precum şi pentru conducătorii instituţiilor subordonate;
m) întocmeşte potrivit legii, împreună cu şefii de compartimente graficul privind programarea concediului de odihnă, urmărind modul de efectuare al acestuia şi de acordare a concediilor suplimentare şi fără plată prevăzute de lege;
n) ţine evidenta concediilor de boală, de studii si fără plată si separat, a concediilor de odihnă;
o) completează registrul general de evidenţă a salariaţilor încadraţi pe bază de contract individual de muncă (REVISAL);
p) răspunde de întocmirea în format electronic, completarea şi păstrarea Registrului de evidenţă a funcţionarilor publici;
q) asigură întocmirea şi eliberarea legitimaţiilor de serviciu pentru personalul din aparatul aparatul de specialitate;
r) eliberează adeverinţe privind calitatea de persoană încadrată în muncă, privind vechimea în specialitate şi în muncă, contribuţiei de asigurări sociale, a contribuţiei la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi a contribuţiei la bugetul asigurărilor sociale de sănătate;
s) primeşte şi gestionează fişele de post pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate;
t) elaborează, anual, planul de formare profesională a personalului, în conformitate cu nevoile de formare profesională a salariaţilor, pe baza propunerilor structurilor funcţionale;
u) întocmeşte pontajul lunar pentru personalul din cadrul Direcţiei Generale Economice;
v) asigură transmiterea la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a situaţiilor privind funcţionarii publici precum şi situaţia funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bihor, potrivit prevederilor legale( Portal de management);
w) asigură aplicarea prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a legislaţiei muncii;
x) ia măsurile necesare pentru obţinerea avizelor prealabile pentru funcţiile publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bihor;
y) asigură implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi de interese de către persoanele care au obligaţia depunerii acestora;
z) întocmeşte rapoarte statistice privind numărul salariaţilor şi al posturilor;
aa) monitorizează aplicarea prevederilor Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită în cadrul instituţiei;
bb) primeşte, soluţionează, păstrează şi arhivează corespondenţa creată la nivelul Compartimentului resurse umane.
cc) colaborează cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici pe problematicile specifice corpului funcţionarilor publici;
dd) întocmeşte statele de plată, centralizatoarele şi situaţiile recapitulative în vederea decontării drepturilor salariale ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bihor şi a drepturilor cuvenite consilierilor judeţeni, a membrilor A.T.O.P. precum şi alte documente privind acordarea acestor drepturi;
ee) efectuează plăţile care rezultă din statele de plată întocmite;
ff) urmăreşte popririle făcute de terţe persoane asupra veniturilor angajaţilor şi efectuează reţinerile din salariu;
gg) întocmeşte şi depune declaraţiile lunare privind obligaţiile faţă de diferite bugete la organele abilitate ale statului, potrivit legislaţiei în vigoare;
hh) întocmeşte şi transmite anual fişele fiscale întocmite potrivit prevederilor legale în materie;
ii) întocmeşte ori de câte ori este necesar rapoarte statistice privind salariaţii şi veniturile salariale realizate de personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Bihor;
jj) întocmeşte şi raportează periodic situaţia privind monitorizarea cheltuielilor de personal la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean;
kk) îndeplineşte şi alte activităţi specifice aflate în legătură directă cu atribuţiile de serviciu, rezultate din acte normative sau încredinţate de conducerea instituţiei.

Sef birou:
MARIA NEGRU


Contact:

Consiliul Judeţean Bihor, Parcul Traian nr. 5, 410033, Oradea
Telefon fix: 0259/418778
E-mail: resurse_umane@cjbihor.ro