Județul Bihor - Consiliul Județean
logo

Programul autobuzelor

Programul autobuzelor

Hărți

harta Bihor Harta digitala Consiliu Judetean Bihor
harta Bihor
poca

Compartimentul coordonarea consiliior locale, derulare programe și ajutoare

Atribuţii: 


Conform articolului 25 din Regulamentului de organizare si funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bihor, biroul derulează următoarele activităţi principale:


a) coordonează activitatea consiliilor locale în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean;

b) asigură asistenţă tehnică de specialitate la cerere, consiliilor locale şi primăriilor cu privire la pregătirea şedinţelor, redactarea proiectelor actelor administrative ce urmează a fi emise sau adoptate în aceste şedinţe;

c) întocmeşte şi transmite precizări şi recomandări pentru autorităţile administraţiei publice locale asigurând difuzarea lor sub formă de circulare;

d) întocmeşte în colaborare cu celelalte structuri funcţionale din cadrul aparatului specialitate, proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean şi dispoziţii ale preşedintelui;

e) asigură centralizarea necesarului certificatelor de producător, tipărirea şi distribuirea acestora către primării;

f) îndrumă şi sprijină în colaborare cu Asociaţia Judeţeană Cultul Eroilor, autorităţile administraţiei publice locale în activitatea de protejare a mormintelor şi ridicare a monumentelor comemorative ale eroilor de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale;

g) colaborează și cooperează cu autoritățile administrației publice locale în vederea promovării unor interese comune;

h) cooperează în condițiile legii cu autoritățile administrației publice locale în vederea asocierii cu alte unități administrativ-teritoriale din țară sau din străinătate, precum și aderarea la asociații naționale și internaționale ale autorităților administrației publice locale.

i) acordă consultanță în domenii specifice, în condițiile legii, unităților administrativ-teritoriale din județ, la cererea acestora;

j) asigură derularea în bune condiţii a programului privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore conform legislaţiei în vigoare;

k) urmăreşte permanent aprovizionarea cu produse lactate, produse de panificaţie atât cantitativ, cât şi calitativ sub aspectul aprovizionării zonelor conform graficului transmis prin contract împreună cu: Inspectoratul Şcolar, Direcţia Sanitar Veterinară, Direcţia de Sănătate Publică, Oficiul pentru Protecţia Consumatorului, APIA Bihor;

l) urmăreşte şi asigură derularea proiectului ,,Fructe în şcoli” conform legislaţiei în vigoare;

m) efectuează controale în unităţile şcolare în vederea urmăririi respectării clauzelor stipulate în contract în ceea ce priveşte graficul de livrare (zilnic, bisăptămânal, săptămânal), gramajul produselor, termenul de valabilitate al produselor, ambalajul produselor, etc.;

n) verifică toate procesele verbale de recepţie şi facturile, confruntă cu situaţia pe zone a cantităţilor şi valorilor pentru programul lapte-corn şi pentru programul fructe în şcoli;

o) întocmeşte documentaţia şi o depune la APIA Bihor, în vederea recuperării sumelor de la UE pentru măsura ,,Lapte în şcoli” , conform ghidului transmis anual de APIA Bihor.  

Contact:

Consiliul Judeţean Bihor, Parcul Traian nr. 5, 410033, Oradea

Telefon fix: 0259/437886

E-mail: coordonare@cjbihor