Județul Bihor - Consiliul Județean
logo

Programul autobuzelor

Programul autobuzelor

Hărți

harta Bihor Harta digitala Consiliu Judetean Bihor
harta Bihor
poca
Compartimentul monitorizarea instituţiilor subordonate

Atribuţii: 


Conform articolului 31 din Regulamentului de organizare si funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bihor, compartimentul derulează următoarele activităţi principale:

a) verifică şi supune spre aprobare Consiliului Judeţean Bihor organigramele, statele de funcţii şi regulamentele de organizare şi funcţionare ale  instituţiilor din subordinea şi de sub autoritatea Consiliului Judeţean Bihor;
b) sprijină consiliile locale în ceea ce priveşte înfiinţarea şi funcţionarea instituţiilor şi agenţilor economici din subordinea şi de sub autoritatea acestora;
c) verifică şi centralizează situaţiile periodice privind monitorizarea cheltuielilor de personal transmise de unităţile subordonate în vederea centralizării datelor şi transmiterea acestora la D.G.F.P.;
d) urmăreşte încadrarea în prevederile bugetare alocate anual pentru fiecare instituţie subordonate în parte;
e) asigură aplicarea legislaţiei specifice pentru toate instituţiile din subordinea consiliului judeţean;
f) urmăreşte punerea în aplicare a hotărârilor consiliului judeţean şi dispoziţiilor preşedintelui cu privire la domeniul său de activitate;
g) organizează potrivit legii concursuri în vederea ocupării posturilor vacante pentru conducătorii instituţiilor subordonate;
h) întocmeşte proiectele actelor administrative privind numirea, modificarea, încetarea raportului de muncă sau serviciu, sancţionarea conducătorilor instituţiilor subordonate;
i) participă la evaluarea anuală şi/sau finală a conducătorilor instituţiilor din subordine, conform legislaţiei în vigoare;
j) propune spre aprobare fişele postului pentru conducătorii instituţiilor din subordine
k) întocmeşte, modifică şi ţine evidenţa contractelor de management, a contractelor de muncă  şi a rapoartelor de serviciu conducătorii instituţiilor din subordine;
l) primeşte, soluţionează, ordonează, păstrează şi arhivează corespondenţa cu toate instituţiile subordonate;
m) monitorizează financiar şi tehnic contractele serviciilor sociale acordate de furnizorii publici şi privaţi;
n) coordonează înfiinţarea şi organizarea serviciilor sociale cu aprobarea consiliului judeţean, în concordanţă cu nevoile şi situaţiile de dificultate identificate, pentru a se realiza o acoperire echitabilă a dezvoltării acestora pe întreg teritoriul judeţului;
o) îndeplineşte orice alte sarcini din domeniul său de competenţă reieşite din actele normative şi dispoziţiile structurilor de conducere ale consiliului judeţean.

Responsabil compartiment:
PERECZ HAJNAL


Contact:

Consiliul Judeţean Bihor, Parcul Traian nr. 5, 410033, Oradea
Telefon fix: 0259/413825
E-mail: pereczhajnal@cjbihor.ro