Județul Bihor - Consiliul Județean
logo

Programul autobuzelor

Programul autobuzelor

Hărți

harta Bihor Harta digitala Consiliu Judetean Bihor
harta Bihor
poca

Serviciul achiziţii publice

Atribuţii: 


Conform articolului 29 din Regulamentului de organizare si funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bihor, serviciul derulează următoarele activităţi principale:


a) solicită, centralizează şi analizează necesarul de achiziţii publice prevăzute în bugetul propriu al Consiliului Judeţean ;

b) stabileşte graficul de organizare al procedurilor de achiziţii publice, in funcţie de valoarea surselor financiare proprii bugetelor fiecărei structuri;

c) pregăteşte şi elaborează documentaţia specifică procedurii de achiziţie publică pe baza solicitărilor structurilor beneficiare, împreuna cu compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Bihor;

d) asigură transparenţa şi încurajează mediului concurenţial cu privire la modul de desfăşurare al procedurilor iniţiate (Monitorul Oficial, invitaţii, site-ul Consiliului Judeţean, adresă poştă electronică);

e) asigură multiplicarea şi distribuirea documentelor specifice în vederea realizării achiziţiilor publice;

f) oferă relaţii, clarificări, completări referitoare la documentatia de atribuire, în limitele stabilite de specificul legislaţiei în vigoare, la solicitarea ofertanţilor;

g) propune constituirea comisiilor de evaluare şi redactează dispoziţia Preşedintelui referitoare la componenţa comisiei;

h) asigură condiţiile tehnice pentru desfăşurarea procedurii şi personalul compartimentului poate face parte din comisiile de evaluare;

i) acordă comisiilor de evaluare consultări referitoare la conţinutul documentaţiei de achiziţii;

j) asigură condiţiile tehnice de comunicare a raportului de atribuire (redactarea raportului, comunicarea rezultatelor, restituirea garanţiilor de participare, etc.);

k) asigură condiţiile tehnice și juridice de soluționare a contestaţiilor şi comunicarea rezolvării acestora;

l) întocmeşte dosarul achiziţiei care se arhivează împreună cu 1 exemplar din oferte;

m) colaborează cu direcţiile de specialitate din Consiliul Judeţean, la întocmirea contractelor de achiziţii proprii;

n) îndrumă şi acordă consultanţă consiliilor locale şi altor instituţii publice care solicită consiliere în domeniul specific;

o) asigură transparenţa derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru de achiziţii publice prin publicarea anunţurilor/invitaţiilor în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

p) întocmeşte rapoarte şi informări periodice privind activitatea desfăşurată.
Contact:

Consiliul Judeţean Bihor, Parcul Traian nr. 5, 410033, Oradea

Telefon fix: 0259/441317

E-mail: achizitii@cjbihor.ro