Județul Bihor - Consiliul Județean
logo

Programul autobuzelor

Programul autobuzelor

Hărți

harta Bihor Harta digitala Consiliu Judetean Bihor
harta Bihor
poca
Serviciului financiar-contabil

Atribuţii: 


Conform articolului 28 din Regulamentului de organizare si funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bihor, serviciul derulează următoarele activităţi principale:

a) organizează, îndrumă şi coordonează acţiunea de elaborare a bugetului propriu al consiliului judeţean şi defalcarea prevederilor bugetare pe instituţiile finanțate de Consiliului Judeţean Bihor;
b) întocmeşte proiectul bugetului propriu, verifică, analizează şi centralizează bugetele instituţiilor subordonate, având obligaţia respectării structurii pe capitole şi subcapitole a bugetelor respective, potrivit legislaţiei în vigoare;
c) în vederea finanţării cheltuielilor privind unităţile subordonate comunică unităţilor subordonate indicatorii financiari aprobaţi, verifică şi corelează repartizarea pe trimestre a sumelor în funcţie de propunerile făcute de unităţile subordonate prin proiectele de buget;
d) estimează cuantumul veniturilor proprii pe fiecare capitol pentru bugetul propriu al consiliului judeţean, precum şi pe cel al cotelor și sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, estimează nivelul cheltuielilor ce pot fi executate pe fiecare capitol, subcapitol, titluri, articole şi alineate, pentru bugetul consiliului judeţean;
e) elaborează variante privind nivelul şi evoluţia cheltuielilor pentru acţiunile finanţate din bugetul judeţean şi bugetele instituţiilor publice subordonate, cu venituri extrabugetare;
f) verifică şi analizează proiectele bugetelor instituţiilor subordonate, urmărind necesitatea, oportunitatea şi baza legală a cheltuielilor, justa dimensionare a cheltuielilor bugetare şi din alte fonduri, mobilizarea resurselor existente şi creşterea eficienţei în utilizarea fondurilor;
g) solicită pe bază de note de fundamentare rectificări bugetare de la ministerele de resort;
h) analizează, pe fiecare unitate subordonată încadrarea în plafonul cheltuielilor de personal aprobat; face propuneri de redistribuire de credite bugetare aferente cheltuielilor de personal, între unitășile subordonate; fundamentează și solicită Administrației județene a finanțelor publice Bihor majorarea plafonului cheltuielilor de personal;
i) analizează şi centralizează solicitările unităţilor administrativ-teritoriale privind necesarul de fonduri pentru cofinanţarea proiectelor de infrastructură şi programelor de dezvoltare locală;
j) elaborează analize privind evoluţia indicatorilor bugetari;
k) elaborează proiecte de hotărâri privind aprobarea / rectificarea bugetului propriu al consiliului judeţean;
l) analizează cererile şi elaborează documentaţiile privind deschiderea creditelor bugetare la trezorerie pentru cheltuielile secţiunii de funcţionare şi de dezvoltare, urmărind respectarea legalităţii, necesităţii şi oportunităţii acestora în limitele aprobate prin buget şi în raport cu îndeplinirea acţiunilor şi utilizării mijloacelor financiare acordate anterior;
m) redactează proiecte de hotărâre privind stabilirea de taxe, potrivit Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
n) răspunde de stabilirea, constatarea şi controlul, urmărirea şi încasarea impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetului propriu;
o) primeşte cererile, conduce evidenţa şi elaborează propunerile legale cu privire la amânări, eşalonări, scutiri şi reduceri la plata impozitelor şi taxelor locale şi a majorărilor de întârziere calculate;
p) în baza contractelor încheiate operează facturarea lunară a creanţelor.
q) elaborează politicile contabile aplicabile la nivelul consiliului judeţean care sunt utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale în conformitate cu reglementările contabile în vigoare;
r) organizează şi conduce contabilitatea: capitalurilor proprii, împrumuturilor şi datoriilor asimilate, activelor fixe, stocurilor, terţilor, operaţiunilor la trezoreria statului şi la instituţiile de credit, veniturilor şi cheltuielilor bugetare, precum şi a angajamentelor bugetare;
s) asigură întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza
înregistrărilor contabile;
t) în caz de pierdere, sustragere sau distrugere a documentelor financiar-contabile ia măsuri de reconstituire a acestora, potrivit reglementărilor emise în acest sens;
u) asigură efectuarea corectă, sistematică şi cronologică a înregistrărilor contabile, prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la poziţia financiară, performanţa financiară şi fluxurile de trezorerie, atât pentru cerinţele interne cât şi în relaţiile cu terţii;
v) asigură efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv la nivelul aparatului de specialitate al consiliului judeţean, determină rezultatele acesteia pe care le supune aprobării persoanelor competente; înregistrează în contabilitate valorificarea inventarierii în vederea cuprinderii acesteia în situaţiile financiar-contabile anuale;
w) înregistează operaţiunile de închidere a exerciţiului financiar şi stabilirea rezultatului execuţiei bugetare;
x) întocmeşte, editează şi păstrează registrele de contabilitate obligatorii: Registrul-jurnal, Registrul-inventar şi Cartea-mare;
y) întocmeşte situaţiile financiare trimestriale şi anuale aferente bugetului propriu: bilanţ, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxirilor de trezorerie, anexele la acestea;
z) efectuează plăţi în vederea stingerii obligaţiilor de plată derivate din angajamentele legale ale instituţie;
aa) asigură transferul sumelor aprobate prin buget instituţiilor subordonate consiliului judeţean;
bb) asigură evidenţa tehnico – operativă a angajamentelor estimate în referatele de necesitate întocmite în cadrul Consiliului Judeţean Bihor, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Crişana” al Judeţului Bihor şi Centrului Militar Judeţean Bihor, analizează şi verifică încadrarea valorii acestora în creditele bugetare aprobate la fiecare diviziune bugetară din cadrul titlului 20 – bunuri şi servicii;
cc) întocmeşte situaţiile financiare centralizate (trimestriale şi anuale) conform normelor elaborate de Ministerul Finanțelor Publice prin completarea formularelor solicitate: bilanţ, cont de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, conturi de execuţie bugetară şi anexe; Asigură prelucrarea acestora în programul informatic elaborat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi pe suport de hârtie;
dd) întocmeşte raportările financiare lunare conform normelor elaborate de Ministerul Finanţelor Publice;
ee) în lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, prezintă în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni: de funcţionare şi dezvoltare, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală;
ff) întocmeşte raportul de analiză pe bază de bilanţ şi a contului de execuţie comparativ cu prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat atât la venituri cât şi la cheltuieli a activităţii desfăşurate pentru trimestrul în curs;
gg) întocmeşte, editează şi păstrează registrul datoriei publice locale;
hh) întocmeşte raportările lunare privind datoria publică locală conform legislaţiei specifice în vigoare;
ii) colectează şi analizează execuţiile de casă lunare ale instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Bihor.

Şef serviciu:
MARIANA VANŢ


Contact:

Consiliul Judeţean Bihor, Parcul Traian nr. 5, 410033, Oradea
Telefon fix: 0259/467876
E-mail: mariana.vant@cjbihor.ro