Județul Bihor - Consiliul Județean
logo

Programul autobuzelor

Programul autobuzelor

Hărți

harta Bihor Harta digitala Consiliu Judetean Bihor
harta Bihor
poca

Biroul autoritate judeţeană  de transport are următoarele atribuţii:

a)Evaluează fluxurile de transport de persoane şi determină pe baza studiilor de specialitate cerinţele de transport public judeţean, precum şi anticiparea evoluţiei acestora;

b)Întocmeşte programul de transport judeţean şi îl supune spre aprobare Consiliului Judeţean Bihor, după corelarea acestuia cu programele de transport interjudeţean, internaţional sau feroviar, dupa caz;

c)Actualizează periodic programul de transport judeţean, prin modificarea acestuia  în funcţie de cerinţele de deplasare ale populaţiei şi în corelare cu transportul public interjudeţean, internaţional sau feroviar, după caz ;

d)Întocmeşte Regulamentul pentru efectuarea transportului public judeţean, precum şi Caietul de sarcini al serviciului de transport public judeţean, anexa a Regulamentului pentru efectuarea transportului public judeţean;

e)Verifică respectarea condiţiilor impuse de lege atunci când operatorii de transport  notifică Consiliul Judetean Bihor despre înlocuirea unui autovehicul cu care au obtinut licenţe de traseu;

f)Solicită motivat ARR – Agentia Bihor retragerea licenţei de traseu, pentru  săvârşirea unor abateri repetate de către operatorii de transport care efectuează transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în cazurile prevăzute de lege;

g)Verifică documentaţia depusă de operatorii de transport rutier care execută transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale, în vederea emiterii licentelor de traseu, în condiţiile legii;

h)Retrage licenţele de traseu pentru transportul public judeţean de persoane prin curse speciale, în condiţiile prevăzute de lege şi înlocuieşte pe cele pierdute, deteriorate sau sustrase, cu duplicate (documente noi),  cu plata tarifelor aferente ;

i)Acordă sprijin şi consultantă autorităţilor administratiei publice locale comunale, oraşeneşti şi municipale, la solicitarea acestora, în domeniul de activitate specific transportului public local, precum şi serviciilor publice locale de transport public, în vederea realizării atribuţiilor ce le revin;

j)Coordonează şi cooperează cu consiliile locale cu privire la asigurarea şi dezvoltarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate de interes judeţean şi pentru corelarea acestuia cu serviciile de transport public local de persoane la nivelul localităţilor;

k)Colaborează cu structurile din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Bihor la întocmirea şi urmărirea realizării programelor de infiinţare, reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de transport public local, în condiţiile legii;

l)Colaborează cu structurile din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Bihor pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de investiţii în infrastructura tehnico-edilitară aferentă sistemelor de transport public local, într-o concepţie unitară, corelată cu  programul de dezvoltare economico-socială a judeţului, cu planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului, de protecţie a mediului, cu modalităţile de realizare a serviciilor de transport respective şi în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

m)Verifică şi controlează periodic modul de realizare a serviciului de transport public judeţean;

n)Constată contravenţiile şi aplică sancţiunile prevazute de lege şi pentru faptele care constituie contravenţii în domeniul serviciului de transport public local, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;

o)Gestioneaza  sistemul electronic de monitorizare și dispecerizare al traseelor

p)Gestioneaza aplicatia web care furnizeaza informatiile publice despre traseele si operatorii de transport care executa serviciul public de transport persoane

q)Implementeaza aplicatiile la locul in care vor rula la operatorul de transport  (sub coordonarea furnizorului)

r)Monitorizeaza  folosirea corecta a programelor / aplicatiilor de catre operatorii de transport la sediu / conducatorii auto in autobuz,

s)Instruieste operatorii de transport pentru utilizarea corecta a programelor / aplicatiilor,

t)Acorda asistenta operatorilor de transport atunci cand situatia o cere,

u)Mobileaza si actualizeaza permanent aplicatia web care gestioneaza informatiile publice despre traseele si operatorii de transport care executa serviciul public de transport persoane

v)Corelează proiectarea şi executarea lucrărilor de investiţii în infrastructura tehnico-edilitară aferentă sistemelor de transport public local într-o concepţie unitară,  cu programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor, cu planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului, de protecţie a mediului, cu modalităţile de realizare a serviciilor respective.

w)Verifică gradul de siguranţă al punctelor de imbarcare /debarcare a calatorilor de pe traseele judeţene precum şi semnalizarea corespunzătoare a acestora si face propuneri pentru remedierea eventualelor probleme.

x)Verifică periodic afişarea de către operatorii de transport în staţii a programelor de circulaţie şi corectitudinea acestora.

y)Ţine evidenţa statiilor din programul judeţean de transport ţinând cont de amplasarea şi semnalizarea rutieră a acestora

z)Colaboreaza cu structurile din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Bihor la elaborarea strategiei pe termen mediu şi lung pentru extinderea, dezvoltarea şi modernizarea serviciilor de transport public local, ţinând seama de planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului, de programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor şi de cerinţele de transport public local

aa)Acordă sprijin şi consultantă autorităţilor administratiei publice locale comunale, oraşeneşti şi municipale, la solicitarea acestora, în domeniul de activitate specific transportului public local, precum şi serviciilor publice locale de transport public, în vederea realizării atribuţiilor ce le revin

bb)Constată contravenţiile şi aplică sancţiunile prevăzute de lege pentru faptele care constituie contravenţii în domeniul serviciului de transport public local, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

cc)Participă la actiuni de monitorizare si verificare  împreună cu alte instituţii si structuri cu atribuţii în ceea ce priveşte transportul public de personae

dd)Dă curs şi verifică sesizările referitoare la diferite aspecte sau disfuncţionalităţi survenite în efectuarea serviciului de transport public de persoane.

ee)Întocmeste informări, rapoarte de specialitate şi analize privind activitatea compartimentului;

ff)Convoacă pentru audieri operatorii de transport rutier sau transportatorii autorizaţi în vederea stabilirii măsurilor necesare pentru remedierea unor deficienţe aparute în executarea serviciilor respective;

gg)Participă la controale împreună cu alte instituţii cu atribuţii în ceea ce priveşte transportul public de persoane.

hh)Dă curs şi verifică sesizările referitoare la diferite aspecte sau disfuncţionalităţi survenite în efectuarea serviciului de transport public de persoane.

Şef birou: Nemeth Janos

e-mail: ianos.nemeth@cjbihor.ro


ianos.nemeth

ianos.nemethAutoritatea Județeană de Transport a
Consiliului Județean Bihor

Rezultatele licitatiilor pentru atribuirea traseelor judetene

Calendarul licitatiei pentru traseele nelicitate sau la care au renuntat operatorii de transport, din Programul pentru perioada 2014-2019

Rezultatele atribuirii electronice din data de 19.09.2014 a traseelor neoperate din Programul judetean de transport public de persoane prin curse regulate petru perioada 2013-2019

Proiect de Hotarâre pentru stabilirea tarifelor de transport pe traseele atribuite, cuprinse în Programul Judetean de Transport public de persoane pentru perioada 2013-2019

Actualizarea Programului de Transport Public de Persoane prin curse regulate pentru perioada 2013-2019

Programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate in trafic judetean al judetului Bihor perioada 2013-2019

Lista statiilor publice aferente serviciului de transport public judetean de persoane prin curse regulate, defalcate pe fiecare traseu în parte

Rezultatul atribuirii electronice din data de 18.12.2013., a traseelor cuprinse in Programul Judetean de Transport public de persoane pentru perioada 2013-2019 al judetului Bihor

Regulament pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Bihor

Caiet de sarcini al serviciului de transport public judetean de persoane prin curse regulate, în judetul Bihor

Documentatia necesara în vederea obtinerii unei licente de traseu pentru un serviciu de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale

Regulament pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, în judeţul Bihor

Lista documentelor care trebuie depuse la Consiliul Judetean Bihor in urma atribuirii electronice pentru atribuirea traseelor cuprinse in Programul de Transport Public Judetean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2014-2019