Județul Bihor - Consiliul Județean
logo

Programul autobuzelor

Programul autobuzelor

Hărți

harta Bihor Harta digitala Consiliu Judetean Bihor
harta Bihor
poca

Serviciul lucrări de întreţinere şi investiţii pe drumurile judeţene

Atribuţii: 


Conform articolului 37 din Regulamentului de organizare si funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bihor, serviciul derulează următoarele activităţi principale:


a) propune spre aprobare ordinea de prioritate a lucrărilor ce se execută pe reţeaua de drumuri judeţene;

b) întocmeşte şi propune spre aprobare programele anuale respectiv lunare a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii a drumurilor judeţene şi comunale de interes judeţean şi a podurilor de pe aceste drumuri;

c) întocmeşte propunerile pentru introducerea în program a obiectivelor de investiţii;

d) asigură realizarea programelor de lucrări pe drumurile publice judeţene conform repartizării anuale a fondurilor de la bugetul judeţului, bugetul statului şi din finanţări externe;

e) realizarea reviziei drumurilor publice conform legii, precum şi de desfăşurarea circulaţiei rutiere în condiţii de siguranţă şi menţinerea permanentă a drumurilor publice în stare de viabilitate;

f) promovarea noilor investiţii la drumurile de interes judeţean, activitatea de studii şi prognoze pentru dezvoltarea şi sistematizarea drumurilor;

g) activitatea de întocmire a documentaţiilor pentru lucrările de construire şi modernizare a drumurilor publice de interes judeţean, asigurarea calităţii şi controlul tehnic a lucrărilor de drumuri de interes judeţean;

h) coordonează şi răspunde de desfăşurarea în bune condiţii a activităţii pe timp de iarnă: deszăpeziri, asigurarea materialelor antiderapante şi chimice;

i) urmăreşte activităţile legate de verificările reţelelor de drumuri judeţene - respectiv a posturilor şi lucrărilor conexe pe aceste drumuri, privitoare la comportarea acestora faţă de acţiunea traficului,  a agenţilor fizico-climatorici, stabilind condiţiile optime de exploatare şi lucrările ce trebuiesc executate pentru asigurarea unei stări de viabilitate corespunzătoare a acestora;

j) urmăreşte realizarea planurilor de acţiune operative pe timpul iernii pe reţelele de drumuri judeţene, întocmeşte planuri anuale de investiţii, respectiv de reparaţii curente, pentru lucrările ce vor fi finanţate din bugetul local si bugetul de stat.

k) Recepţionează aceste lucrări, respectiv verifică calitatea şi cantitatea acestora, acceptându-le spre decontare; emite avize şi autorizaţii – pentru amplasamente de construcţii în zona drumurilor; avize subtraversări şi supratraversări a reţelelor de drumuri judeţene, autorizaţii transporturi agabaritice; urmăreşte pe reţelele de drumuri judeţene sistematizarea circulaţiei, urmăreşte asigurarea zonelor de protecţie şi siguranţa de-a lungul reţelelor de drumuri şi poduri judeţene, conlucrează cu consiliile locale din judeţ, în sensul asigurării asistenţei tehnice la cerere, privind activităţile specifice legate de drumurile comunale şi lucrări conexe, rezolvă alte probleme tehnice specifice legate de întreţinerea şi exploatarea reţelelor judeţene de drumuri şi poduri.

l) coordonează gestionarea bunurilor publice din administrare:

1. cărţile construcţiilor şi arhiva de documente ale drumurilor şi podurilor;

2. contractarea întocmirii cadastrului rutier;

3. gestionarea traficului rutier;

4. banca de date privind siguranţa circulaţiei rutiere;

5. banca de date tehnice rutiere (drumuri, poduri).

m) întocmirea documentaţiilor de licitaţie şi a celor tehnico-economice pentru lucrările ce se vor executa pe reţeaua de drumuri de interes judeţean, şi a caietelor de sarcini pentru lucrările de mică amploare, şi a caietelor de sarcini pentru proiectare pentru lucrările de mai mare amploare;

n) efectuarea reviziilor şi reactualizarea cărţilor tehnice ale podurilor de pe reţeaua de drumuri de interes judeţean şi dă asistenţă de specialitate consiliilor locale pentru efectuarea reviziilor şi cărţilor tehnice ale podurilor de pe reţeaua de drumuri comunal;

o) întocmeşte şi propune spre aprobare programele anuale respectiv lunare ale lucrărilor de întreţinere şi reparaţii care se execută pe reţeaua de drumuri de interes judeţean, precum şi pentru lucrările care se execută din fonduri MDLPL;

p) la amplasarea unor lucrări pe zona drumului emite acorduri prealabile şi autorizaţii de execuţie a acestor lucrări şi rezolvă alte probleme tehnice specifice legate de întreţinerea şi exploatarea reţelelor de infrastructură şi suprastructură drumuri-poduri;

q) întocmeşte proiecte de acte normative (Hotărâri de Guvern, Norme, etc) cu privire la reclasificări de drumuri sau reglementări privind regimul juridic al terenurilor străbătute de drumuri;

r) coordonează şi urmăreşte activitatea de întreţinere a drumurilor, podurilor şi a lucrărilor anexe prin verificarea în teren a execuţiei lucrărilor specifice atât din punct de vedere cantitativ cât şi în ceea ce priveşte indicatorii de calitate, conform prescripţiilor tehnice şi a legislaţiei în vigoare;

s) aceste lucrări sunt următoarele:

• întreţinere curentă drumuri (activitate de vară şi de iarnă);

• reprofilări drumuri pietruite şi de pământ;

• întreţinere îmbrăcăminţi rutiere (la îmbrăcăminţi asfaltice: plombări gropi, colmatări fisuri şi crăpături, badijonări pe suprafeţe poroase; la îmbrăcăminţi cu lianţi hidraulici: plombări şi înlocuiri de dale, colmatarea rosturilor, a fisurilor şi crăpăturilor);

• întreţinere periodică drumuri şi anexe (tratamente de suprafaţă, apărări, drenaje şi acostamente la drumuri);

• siguranţa circulaţiei;

• plantaţii rutiere;

• consolidări şi apărări de maluri, refaceri după inundaţii;

• refacerea după calamităţi;

• îmbunătăţirea stării tehnice a sistemului rutier (îmbrăcăminţi bituminoase uşoare, covoare asfaltice, ranforsări sisteme rutiere, benzi suplimentare, organizare de şantier, alte lucrări inclusiv pentru drumurile nemodernizate);

• investiţii pentru reabilitări, extinderi, modernizări şi reconstruiri de drumuri şi poduri.

t) întreţinere curentă poduri, podeţe; lărgiri, definitivări, consolidare şi ranforsări poduri; protecţie maluri şi regularizări de albii;

u) contractează lucrările ce se execută pe reţeaua de drumuri de interes judeţean, conform prevederilor legale în vigoare, participă la urmărirea din punct de vedere tehnico-economic a realizării investiţiilor pe reţeaua de drumuri de interes judeţean;

v) conlucrează cu consiliile locale din judeţ în sensul asigurării asistenţei tehnice la cerere, privind activităţile specifice legate de drumurile şi a lucrărilor anexe aflate în administrarea acestora.Contact:

Consiliul Judeţean Bihor, Parcul Traian nr. 5, 410033, Oradea

Telefon fix: 0259/419509

E-mail: drumuri@cjbihor.ro