Contact

Elnök

Itthon > Elnök

Ilie Bolojan

Elnök CJB

Bihar Megyei Tanács, Traian Park 5. szám, Nagyvárad

0259/432802

0259/412298

0259/441326

ilie.bolojan@cjbihor.ro

A megyei tanács elnöke képviseli a megyét a többi közhatósággal, a román és külföldi magán- és jogi személyekkel, valamint az igazságügyi intézményekkel  történő kapcsolatokban.

Feladatkörök:

A Megyei Tanács elnökének feladata és hatáskörei a Közigazgatási Kódex szerint (a Közigazgatási Kódexre vonatkozó 2019/57. számú Sürgősségi Kormányrendelet):

190. SZAKASZ A megyei tanács elnökének feladata

(1) A megyei tanács elnöke képviseli a megyét a többi közhatósággal, a román és külföldi magán- és jogi személyekkel, valamint az igazságügyi intézményekkel  történő kapcsolatokban.

(2) A megyei tanács elnöke a választók előtt felel a megyei közigazgatás megfelelő működéséért.

(3) A megyei tanács szakapparátusa alá van rendelve a megyei tanács elnökének.

(4) A megyei tanács elnöke szavatolja az Alkotmány előírásainak betartását, a törvények alkalmazását, Románia Elnöke rendeleteinek, a kormány határozatainak és rendeleteinek, a megyei tanács határozatainak, valamint az egyéb jogszabályok gyakorlatba ültetését.

191. SZAKASZ A megyei tanács elnökének feladatkörei

A megyei tanács elnöke a törvényes előírások alapján a következő fő feladatköröket látja el:

a) biztosítja a megyei tanács szakapparátusa, a megyei érdekeltségű közintézmények, a megyei érdekeltségű cégek és önálló ügyvitelű vállalatok működését;

b) biztosítja a megyei tanáccsal való kapcsolattartást;

c) biztosítja a megye költségvetésének végrehajtását;

d) biztosítja a más helyi közigazgatási hatósággal történő kapcsolattartást;

e) biztosítja a megyei érdekeltségű közszolgáltatásokat;

f) ellátja a törvény által megszabott egyéb feladatokat is.

Az 1) bekezdés a) pontjánál meghatározott feladatkörök alapján a megyei tanács elnöke:

a) elkészíti és elfogadásra előterjeszti a megyei tanácsnak ez utóbbi testület szervezési és működési szabályzatát, valamint a szakapparátus, a megyei érdekeltségű közintézmények, a megyei érdekeltségű cégek és önálló ügyvitelű vállalatok szervezeti felépítésének ábráját, az álláskeretét, illetve a szervezési és működési szabályzatát;

b) kinevezi, megbünteti és elrendeli a megyei tanács szakapparátusának munkatársai, valamint a megyei érdekeltségű intézmények és a közszolgáltatást ellátó intézmények vezetői szolgálati viszonyának, vagy esetenként a munkaviszonyának felfüggesztését, módosítását és megszüntetését a törvényes rendelkezések alapján.

(3) Az (1) bekezdés  b) pontjánál meghatározott feladatkörök alapján a megyei tanács elnöke:

a) vezeti a megyei tanács üléseit és a szükséges intézkedéseket meghozva rendelkezik ezek megfelelő körülmények közötti előkészítésére és lebonyolítására;

b) évente vagy igénylésre  bemutatja a megyei tanácsnak az elnöki feladatkörök végrehajtására és a megyei tanács határozatainak gyakorlatba ültetésére vonatkozó jelentéseket.

(4) Az  (1) bekezdés  c) pontjánál meghatározott feladatkörök alapján  a megyei tanács elnöke:

a) ellátja a fő hitelutalványozói feladatot;

b) elkészíti a megye költségvetés tervezetét és a költségvetési zárszámadást , valamint ezeket elfogadásra előterjeszti a megyei tanácsnak, a törvény feltételeinek és a meghatározott határidők betartásával;

c) figyelemmel követi a költségvetés bevételeinek  megvalósítását és olyan intézkedéseket javasol a megyei tanácsnak, melyek lehetővé teszik ezen bevételek időben történő  befolyását;

d) a megyei tanács jóváhagyásával tárgyalásokat kezdeményez kölcsönök felvételére és értékpapírok kibocsátására a megye nevében.

(5) Az (1) bekezdés d) pontjánál meghatározott feladatkörök alapján a megyei tanács elnöke:

a) a megyei tanács szakapparátusán keresztül módszertanilag irányítja az anyakönyvi és gyámhatósági eljárásokat, melyeket a községekben, városokban és municípiumokban végeznek;

b) a megyei tanács szakapparátusának közreműködésével térítésmentesen  nyújthat támogatást , műszaki, jogi  segítséget, vagy bármely más jellegűt a helyi tanácsoknak vagy a polgármestereknek, ezek külön kérésére.

(6) Az (1) bekezdés e) pontjánál meghatározott feladatkörök alapján a megyei tanács elnöke:

a) koordinálja a megyei érdekeltségű közszolgáltatások megvalósítását, melyeket a megyei tanács szakapparátusa biztosít, vagy a megyei érdekeltségű közszolgáltatást végző intézmények közreműködésével történik;

b) meghozza a szükséges intézkedéseket a 173. szakasz (5) és (6) bekezdésénél meghatározott  területek esetében történő tevékenységek végrehajtásában és konkrét kivitelezésében;

c) meghozza a szükséges intézkedéseket a 173. szakasz (5) és (6) bekezdésénél meghatározott megyei érdekeltségű közszolgáltatások összeírásának biztosítására, statisztikai nyilvántartásra, megfigyelésére és ellenőrzésére, valamint a megye magán- és köztulajdonára vonatkozólag is;

d) kiadja a törvény által a hatáskörébe tartozó jóváhagyásokat, megállapodásokat és engedélyeket;

e) összehangolja és ellenőrzi a megyei tanács által létrehozott és annak alárendelt megyei érdekeltségű közszolgáltatást végző intézményeket;

f) összehangolja és ellenőrzi a megyei infrastrukturális beruházások és korszerűsítések végrehajtását.

(7) A megyei tanács elnöke  rendelettel átruházhatja a (6) bekezdésnél meghatározott feladatköreit  az alelnököknek, az osztályok vezetőinek vagy a szakapparátus munkatársainak, a megyemenedzsernek, a megye főjegyzőjének, valamint a megyei érdekeltségű közszolgáltatást végző intézmények vezetőinek.  A 157. szakasz előírásait ennek megfelelően alkalmazzák.

(8) Sürgősségi esetekben vagy kényszerítő körülmények esetén a megyei tanács elnöke, mint a sürgősségi esetek bizottságának alelnöke együttműködik a megye prefektusával.

(9) A megyei tanács elnöke tagja lehet a területi közrendvédelmi hatóságnak.

Newsletter

Află ultimele noutăți, articole și resurse
trimise direct către tine

Copyright © CJBihor 2003-2022. Consiliul Județean Bihor