Județul Bihor - Consiliul Județean
logo

Calendar evenimente

Programul autobuzelor

Programul autobuzelor

Hărți

harta Bihor Harta digitala Consiliu Judetean Bihor
poca
67 H 67 din 16.04.2019 privind asocierea Judeţului Bihor - Consiliul Judeţean Bihor cu Fundaţia Alma Mater Alapitvány în vederea realizării în comun a unor lucrări de interes public 2019-04-16
66 H 66 din 16.04.2019 privind aprobarea procedurii de publicare și difuzare a Monitorului Oficial al Județului Bihor 2019-04-16
65 H 65 din 16.04.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul „Proiect integrat pentru dezvoltarea durabilă în zona montană a județului Bihor, îmbunătățirea accesului și dezvoltarea serviciilor de sănătate în cazul intervențiilor medicale în situații de urgență - faza Full Aplication” (“Integrated project for sustainable development in the mountain area of Bihor County, improvement of acces and development in health care services in case of medical interventions for emergency situations – FA Phase”) 2019-04-16
64 H 64 din 16.04.2019 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului, a mijloacelor fixe situate în Oradea, str. Traian Blajovici nr. 2, identificate prin nr. cadastral 202480, aflate în proprietatea județului Bihor, în vederea scoaterii din funcțiune și casării efective 2019-04-16
63 H 63 din 16.04.2019 privind revocarea dreptului de administrare a Universității din Oradea asupra imobilului situat în Oradea, str. Traian Blajovici nr. 2, nr. cadastral 202480, CF nr. 202480 Oradea 2019-04-16
62 H 62 din 16.04.2019 privind însușirea planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire a numărului cadastral 202481, înscris în CF nr. 202481 Oradea, situat în Oradea, str. Traian Blajovici nr. 2, în scopul gestionării eficiente a domeniului public al județului Bihor 2019-04-16
61 H 61 din 16.04.2019 privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea nr. 35 din 28 martie 2019 a Consiliului Județean Bihor privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza ”DALI”aferentă obiectivului: ,,Reparații capitale și refaceri poduri pe DJ 792 A Leş- limită Județ Arad”. 2019-04-16
60 H 60 din 16.04.2019 privind majorarea capitalului social la Societatea Parcuri Industriale Bihor S.A. 2019-04-16
59 H 59 din 16.04.2019 privind acordarea reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Parcuri Industriale Bihor S.A. a mandatului special pentru exprimarea, în numele și pentru Acționarul Majoritar U.A.T. Județul Bihor, a votului cu privire la punctele înscrise pe Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 18.04.2019, ora 13,00 (prima convocare), respectiv din data de 19.04.2019, ora 13,00 (a doua convocare, dacă prima Adunare nu se va putea ține). 2019-04-16
58 H 58 din 16.04.2019 privind acordarea reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Parcuri Industriale Bihor S.A. a mandatului special pentru exprimarea, în numele și pentru Acționarul Majoritar U.A.T. Județul Bihor, a votului cu privire la punctele înscrise pe Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 18.04.2019, ora 12,00 (prima convocare), respectiv din data de 19.04.2019, ora 12,00 (a doua convocare, dacă prima Adunare nu se va putea ține). 2019-04-16
57 H 57 din 16.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Parcuri Industriale Bihor S.A. pentru anul 2019 2019-04-16
56 H 56 din 16.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Parc Științific și Tehnologic Bihor S.R.L. pentru anul 2019 2019-04-16
55 H 55 din 16.04.2019 privind aprobarea proiectului „Proiect integrat pentru dezvoltarea durabilă în zona montană a județului Bihor, îmbunătățirea accesului și dezvoltarea serviciilor de sănătate în cazul intervențiilor medicale în situații de urgență - faza Full Aplication” (“Integrated project for sustainable development in the mountain area of Bihor County, improvement of acces and development in health care services in case of medical interventions for emergency situations – FA Phase”), a bugetului proiectului și a cheltuielilor legate de proiect 2019-04-16
54 H 54 din 16.04.2019 privind acordul de principiu pentru participarea U.A.T. JUDEȚUL BIHOR la Programul de Dezvoltare Zonală ”GAZ ÎN BIHOR” și încheierea unor acorduri de parteneriat cu Asociații de Dezvoltare Intercomunitară și unități administrativ – teritoriale locale interesate, în scopul inițierii și realizării proiectului 2019-04-16
53 H 53 din 16.04.2019 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr 133/2018 privind aprobarea taxelor şi tarifelor locale pentru anul fiscal 2019, care se constituie venituri la bugetul local al județului și la bugetul instituțiilor subordonate 2019-04-16
52 H 52 din 16.04.2019 privind aprobarea constituirii fondului de risc, în afara bugetului local, pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către unitatea administrativ teritorială Județul Bihor a unei linii de finanțare revolving în valoare de 6.700.000 lei, contractată de R.A. Aeroportul Oradea pentru finanțarea obiectivului de investiții “Construire, extindere și modernizare terminale de pasageri la Aeroportul Oradea” 2019-04-16
51 H 51 din 16.04.2019 privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar la 31 martie 2019 2019-04-16
50 H 50 din 16.04.2019 privind aprobarea bugetului Judeţului Bihor şi a instituţiilor subordonate, pe anul 2019 2019-04-16
49 H 49 din 28.03.2019 privind avizarea documentației de atribuire pentru contractele de delegare a gestiunii pentru serviciul public de salubrizare pentru activitățile de operare a stației de sortare/transfer din zonele 1B-6, colectare și transport a deșeurilor și a altor fluxuri de deșeuri din zona 1A, și de operare a stației de tratare mecano-biologica Oradea, componente ale serviciului de salubrizare din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Bihor (SMID Bihor) și mandatarea ADI Ecolect Group pentru organizare și desfășurarea procedurii de atribuire 2019-03-28
48 H 48 din 28.03.2019 privind repartizarea cotei de 20% din sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi a cotei de 20% din cotele defalcate din impozitul pe anii 2020-2021 2019-03-28
47 H 47 din 28.03.2019 privind modificarea Hotărârii C.J. Bihor nr. 24 din 19.02.2019 privind aprobarea proiectului ”Optimizarea procesului decizional și a planificării strategice și bugetare la nivelul Consiliului Județean Bihor, a bugetului proiectului și a cheltuielilor legate de proiect” 2019-03-28
46 H 46 din 28.03.2019 privind modificarea și completarea Anexelor nr. 1, nr. 3 și nr. 4 ale Hotărârii nr. 294 din 21.12.2012, privind aprobarea Regulamentului, Caietului de sarcini și Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.05.2013 - 30.06.2019, în Judeţul Bihor, modificată și completată prin HCJ nr. 47/2013, HCJ nr. 132/2014, HCJ nr. 245/2015, HCJ nr. 96/2016, HCJ nr. 220/2016, HCJ nr. 112/2017, HCJ nr. 70/2018 și HCJ nr. 161/2018 2019-03-28
45 H 45 din 28.03.2019 privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra apartamentului nr. 12 din imobilul monument istoric Hanul ”Arborele Verde”, situat în Oradea, str. Vasile Alecsandri nr. 10, etaj 1 2019-03-28
44 H 44 din 28.03.2019 privind promovarea unei cereri de chemare în judecată, în vederea ieșirii din indiviziune, formarea unui nou număr cadastral și deschiderea unei cărți funciare, pentru imobilul situat în municipiul Oradea, str. Tudor Vladimirescu nr. 42, aflat în domeniul public al Județului Bihor 2019-03-28
43 H 43 din 28.03.2019 privind promovarea unei cereri de chemare în judecată, în vederea ieșirii din indiviziune, formarea unui nou număr cadastral și deschiderea unei cărți funciare, pentru imobilul situat în orașul Nucet, str. Pescărușului nr. 5, aflat în domeniul public al Județului Bihor 2019-03-28
42 H 42 din 28.03.2019 privind însușirea raportului de evaluare pentru bunurile imobile construcții și construcții speciale, situate în municipiul Oradea, str. Calea Aradului nr. 80, aflate în proprietatea județului Bihor, în vederea actualizării evidenței contabile și tehnico –operative a județului Bihor 2019-03-28
41 H 41 din 28.03.2019 privind aprobarea Actului Adiţional nr.1 al DOCUMENTULUI DE POZIŢIE, al sistemului de management integrat al deşeurilor în judeţul Bihor 2019-03-28
40 H 40 din 28.03.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza “DALI” aferentă obiectivului: ,,Modernizare DJ 767 B din DN76 - Tășad –Copăcel – Serghiș – DJ 767, km 0 000 – 19 779, L = 19,779 km, judeţul Bihor” 2019-03-28
39 H 39 din 28.03.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza “Studiu de Fezabilitate” aferentă obiectivului: ,,Modernizare DJ 795 A Oșand –Șumugiu, km 6 045,32 – 10 394,28, L=4,34896 km, județul Bihor” 2019-03-28
38 H 38 din 28.03.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza “Studiu de Fezabilitate” aferentă obiectivului: ,,Stabilizare versant pe DJ 108 K Bulz - Remeți, județul Bihor” 2019-03-28
37 H 37 din 28.03.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza “Studiu de Fezabilitate” aferentă obiectivului: ,,Construire Pod peste râul Crișul Repede în localitatea Bulz, județul Bihor” 2019-03-28
36 H 36 din 28.03.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza “Studiu de Fezabilitate” aferentă obiectivului: ,,Reabilitare şi modernizare DJ 767 D Vârciorog –Călățea, sector de la km 2 100 la km 10 506 (L = 8,406 km ), judeţul Bihor” 2019-03-28
35 H 35 din 28.03.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza “DALI” aferentă obiectivului: ,,Reparații capitale și refaceri poduri pe DJ 792 A Leş- limită Județ Arad” 2019-03-28
34 H 34 din 28.03.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza “DALI” aferentă obiectivului: ,,Modernizare DJ 797 A Bicaciu –Ianoșda, km 2 993 – 8 321,88; L=5,328.88 km, judeţul Bihor” 2019-03-28
33 H 33 din 28.03.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza D.A.L.I. aferentă obiectivului: “Reparaţii capitale sediul Consiliului Județean Bihor, localitatea Oradea, str. Republicii, nr. 35” 2019-03-28
32 H 32 din 28.03.2019 privind respingerea plângerii prealabile formulate de Gal Călin-Grațian împotriva Hotărârilor Consiliului Județean Bihor nr. 1 și nr. 2 din 15 .01.2019 2019-03-28
31 H 31 din 28.03.2019 privind respingerea plângerii prealabile formulate de dl. Pop-Coț Ovidiu Marian împotriva Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 247/18.12.2018 privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor 2019-03-28
30 H 30 din 28.03.2019 privind stabilirea costului mediu anual și a costului mediu lunar pentru un copil şi pentru o persoană majoră care beneficiază de protecţie specială în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor 2019-03-28
29 H 29 din 28.03.2019 privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar la 31 decembrie 2018 2019-03-28
28 H 28 din 22.03.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 236/18.12.2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ÎNFIINȚARE PARC ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNOLOGIC BIHOR 2019-03-22
27 H 27 din 22.03.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 2 din data de 11.01.2018 privind aprobarea depunerii şi cofinanţării proiectului ”Romanian-Hungarian cross-border cultural incubator for performing arts”/„Incubator cultural româno-maghiar pentru arte interpretative”, acronym: CBC Incubator 2019-03-22
26 H 26 din 22.03.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 1 din data de 11.01.2018 privind aprobarea depunerii şi cofinanţării proiectului „Centru Educaţional transfrontalier româno-maghiar pentru conservarea patrimoniului natural şi cultural - acronim EduCultCentre”, cu titlul în limba engleză Romanian-Hungarian cross-border Education Centre of Cultural and Historical Heritage - acronym EduCultCentre 2019-03-22
25 H 25 din 22.03.2019 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor prevăzute la alin.(6), (8), (9) și (10) ale art.6 din Legea bugetului de stat pe anul 2019, nr.50/2019 2019-03-22
24 H 24 din 19.02.2019 privind aprobarea proiectului „Optimizarea procesului decizional și al planificării strategice și bugetare la nivelul Consiliului Județean Bihor, a bugetului proiectului și a cheltuielilor legate de proiect 2019-02-19
23 H 23 din 19.02.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului: „Reabilitare DJ 792 A Beliu - Tinca – Leş, km 24 987-67 696, L=42,712 km, judeţul Bihor”, cod SMIS 125115, contract de finantare nr. 3464 din 12.11.2018, implementat în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014 – 2020 2019-02-19
22 H 22 din 19.02.2019 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 157/26.07.2016 privind desemnarea nominală a 6 consilieri județeni ca membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică pentru mandatul 2016 – 2020, respectiv a Anexelor nr. 1 și 2 din Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 174/30.08.2016 privind vadidarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică pentru mandatul 2016 - 2020 2019-02-19
21 H 21 din 19.02.2019 privind respingerea plângerilor prealabile îndreptate împotriva Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 247/18.12.2018 privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor 2019-02-19
20 H 20 din 19.02.2019 privind respingerea plângerii prealabile înaintată de către domnul Puia Lucian Călin, înregistrată la Consiliul Județean Bihor cu nr. 1075/18.01.2019 2019-02-19
19 H 19 din 19.02.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 13 din 30.01.2018 privind stabilirea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor 2019-02-19
18 H 18 din 19.02.2019 privind acordarea reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Parcuri Industriale Bihor S.A. a mandatului special pentru exprimarea votului cu privire la punctele înscrise pe Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 28.02.2019, ora 12,00 (prima convocare), respectiv din data de 01.03.2019, ora 12,00 (a doua convocare) 2019-02-19
17 H 17 din 19.02.2019 privind modificarea anexei la Hotărârea nr. 160/25.09.2018 a Consiliului Județean Bihor 2019-02-19
16 H 16 din 19.02.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 183 din 30.08.2016 2019-02-19
15 H 15 din 19.02.2019 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Bihor în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Drumuri Bihor S.A. 2019-02-19
14 H 14 din 19.02.2019 privind aprobarea Reţelei unităţilor de învăţământ special la nivelul Judeţului Bihor pentru anul şcolar 2019 – 2020 2019-02-19
13 H 13 din 19.02.2019 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2018 2019-02-19
12 Hotararea nr. 12 din 06.02.2019 privind darea în folosinta gratuita catre Societatea Parc Științific și Tehnologic Bihor SRL, a terenului în suprafață de 7622 mp, situat în Oradea, str. Ceyrat nr. 4, nr. cadastral 201904, înscris în CF nr. 201904 Oradea, în scopul înființării și funcționării ”Parc Științific și Tehnologic Bihor” 2019-02-06
11 Hotararea nr. 11 din 06.02.2019 privind aprobarea contractului de asociere în participatiune incheiat între U.A.T Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor, Universitatea Oradea și Societatea Parcuri Industriale Bihor S.A. in vederea realizarii și exploatarii Parcului Stiintific și Tehnologic Bihor 2019-02-06
10 H 10 din 15.01.2019 privind insusirea raportului de evaluare pentru terenurile situate in com Tamaseu inscrise in CF 55063 si CF 55048 2019-01-15
9 H 9 din 15.01.2019 privind desemnarea unei persoane în vederea exercitării cu caracter temporar a funcției publice de conducere temporar vacantă de director general la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor 2019-01-15
8 H 8 din 15.01.2019 privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al domnului Puia Lucian Călin, director general la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor 2019-01-15
7 H 7 din 15.01.2019 privind încetarea detașării domnului Puia Lucian Călin, director general la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor, la Consiliul Județean Bihor 2019-01-15
6 H 6 din 15.01.2019 privind acordul judetului Bihor pentru prelungirea duratei contractului de inchiriere nr 12714 2947 1226 din 2013 ptr Muzeul Ady Endre 2019-01-15
5 H 5 din 15.01.2019 privind insusirea raportului de evaluare pentru terenurile situate in com. Ciumeghiu inscrise in CF 54843 si 54845 2019-01-15
4 H 4 din 15.01.2019 privind respingerea plangerii prealabile nr. 26940 din 27.12.2018 inaintata de sl Puia Lucian Calin 2019-01-15
3 H 3 din 15.01.2019 privind validarea dispozitiei nr. 483 din 2018 a Presedintelui Consiliului Judetean Bihor 2019-01-15
2 H 2 din 15.01.2019 privind validarea unui mandat de consilier judetean 2019-01-15
1 H 1 din 15.01.2019 privind încetarea şi vacantarea unui mandat de consilier judeţean 2019-01-15

» Arhiva hotarâri 2018 » Arhiva hotarâri 2017 » Arhiva hotarâri 2016 » Arhiva hotarâri 2015