Județul Bihor - Consiliul Județean
logo

Programul autobuzelor

Programul autobuzelor

Hărți

harta Bihor Harta digitala Consiliu Judetean Bihor
harta Bihor
poca
64 H 64 DIN 05.06.2020 PRIVIND ÎNCETAREA ȘI VACANTAREA UNUI MANDATE DE CONSILIER JUDEȚEAN 2020-06-05
63 H 63 DIN 05.06.2020 PRIVIND REPARTIZAREA PE UNITĂȚI DE CULT A SUMEI DE 2.000,00 MII LEI CUPRINSĂ ÎN BUGETUL JUDEȚULUI BIHOR PE ANUL 2020 2020-06-05
62 H 62 DIN 05.06.2020 PRIVIND APROBAREA UTILIZĂRII EXCEDENTULUI BUGETULUI LOCAL REZULTAT LA ÎNCHEIEREA EXERCIȚIULUI BUGETAR AL ANULUI 2019 2020-06-05
61 H 61 din 21.05.2020 privind actualizarea Devizului General aferent obiectivului: „Modernizare DJ 767B din DN 76- Tășad – Copăcel- Serghiș – DJ 767, km 0 000 – 19 779, L= 19,779 km.” 2020-05-21
60 H 60 din 21.05.2020 privind neexercitarea de dreptului de preemțiune asupra apartamentului nr.6, din imobilul monument istoric Hanul “Arborele Verde”, situat în Oradea, str. Vasile Alecsandri nr.10 2020-05-21
59 H 59 din 21.05.2020 privind neexercitarea de dreptului de preemțiune asupra apartamentului nr.18, din imobilul palatul Rimanoczky K. senior, clădire în curs de clasare ca monument istoric, din municipiului Oradea, str. Parcul Rraian nr.1, județul Bihor 2020-05-21
58 H 58 din 21.05.2020 privind acordul de principiu al Județului Bihor – Consiliul Județean Bihor în vederea trecerii din domeniul privat în domeniul public al Județului Bihor, respectiv din domeniul public al Județului Bihor în domeniul public al Municipiului Oradea, a cotei părți din terenul situat în Municipiului Oradea, str.Armatei Române nr.1/A, nr. cadastral 194964, CF 194964 Oradea, în vederea realizării de Primăria Municipiului Oradea a demersurilor necesare aprobării amplasamentului unei viitoare arene sportive a cărei realizare este declarată de interes public, în zona cuprinsă între str. Făgărașului, str. Traian Blajovici, Liceul cu Program Sportiv Bihorul și Grădina Zoologică din municipiului Oradea, județul Bihor 2020-05-21
57 H 57 din 21.05.2020 privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOLECT GROUP”, să exercite pe seama și în numele UAT – Județul Bihor, dreptul de a concesiona, administrarea și exploatarea bunurilor mobile și imobile, proprietatea județului Bihor, componente ale Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Bihor, către operatorii sistemului pe perioda de valabilitate a contractelor de delegare a gestiunii 2020-05-21
56 H 56 din 21.05.2020 privind construirea dreptului de administrare în favoarea Revistei Culturale Várad, asupra spațiului din imobilul situat în Oradea, str.Patrioțiilor nr.2, în scopul gestionării eficiente a domeniul public al Județului Bihor 2020-05-21
55 H 55 din 21.05.2020 privind darea în folosință gratuită a două bunuri mobile, mijloace fixe aflate în domeniul privat al Județului Bihor către Asociația de Dezvoltare intercomunitară agenția de dezvoltare durabilă a Județului Bihor 2020-05-21
54 H 54 din 21.05.2020 privind darea în folosință gratuită a unui bun mobil, mijloc fix aflat în domeniul privat al Județului Bihor, către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ecolect Grup 2020-05-21
53 H 53 din 21.05.2020 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul „Reconstruirea cabanei Vadu Crișului”, realizat în cadrul proiectului „Protecția, conservarea și promovarea naturii de ambele părți ale frontierei româno-ungare”, acronim ProNature finanțat prin Programul Interreg V-A România – Ungaria 2014-2020 2020-05-21
52 H 52 din 21.05.2020 privind acordarea reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. a mandatului special pentru exprimarea, în numele și pentru Acționarul Majoritar U.A.T. Județul Bihor, a votului cu privire la punctele 1-10 înscrise pe Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 22.05.2020, ora 12,00 (prima convocare), respectiv din data de 26.05.2020, ora 15,00 (a doua convocare, dacă prima Adunare nu se va putea ține) 2020-05-21
51 H 51 din 21.05.2020 privind prelungirea mandatelor membrilor Consiliului de Administrație provizoriu al Regiei Autonome ”Aeroportul Oradea” 2020-05-21
50 H 50 din 21.05.2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Oradea pentru anul 2020 2020-05-21
49 H 49 din 21.05.2020 privind stabilirea costului mediu anual și a costului mediu lunar pentru un copil şi pentru o persoană majoră care beneficiază de protecţie specială în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor 2020-05-21
48 H 48 din 21.05.2020 privind aprobarea încheierii unui acord de colaborare între Curtea de Apel Oradea și Județul Bihor - Consiliul Județean Bihor privind transmiterea actelor de procedură în format electronic 2020-05-21
47 H 47 din 21.05.2020 privind aprobarea încheierii unui Protocol de Colaborare între Direcția Generală Anticorupție și Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor în scopul prevenirii corupției și al creșterii transparenței instituționale 2020-05-21
46 H 46 din 21.05.2020 privind repartizarea pe unităţi administrativ – teritoriale a sumei de 27.316 mii lei, reprezentând fond la dispoziţia Consiliului Judeţean 2020-05-21
45 H 45 din 21.05.2020 privind aprobarea bugetului local al Județului Bihor și a instituțiilor subordonate pe anul 2020 - rectificat 2020-05-21
44 H 44 din 21.05.2020 privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar la 31 martie 2020 2020-05-21
43 H 43 din 30.04.2020 privind alocării către UAT Municipiul Oradea a sumei de 200.000 lei din fondul de rezervă aflat la dispoziția Consiliul Județean Bihor în scopul testării pentru COVID 19 a coloniilor de romi din Județul Bihor 2020-04-30
42 H 42 din 30.04.2020 privind stabilirea cuantumului maxim al alocației zilnice de hrană pentru personalul izolat preventiv la locul de muncă conform Ordonanței Militare nr.8 din 2020 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor 2020-04-30
41 H 41 din 30.04.2020 privind modificarea Hotărârii C.J. Bihor nr.236 din 18.12.2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ÎNFIINȚARE PARC ȘTIINTIFIC ȘI TEHNOLOGIC BIHOR 2020-04-30
40 H 40 din 30.04.2020 privind aprobarea bugetului local al Județului Bihor și a instituțiilor subordonate pe anul 2020-rectificat 2020-04-30
39 H 39 din 01.04.2020 privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat între Județul Bihor Consiliul Județean Bihor Societatea Națională de Cruce Roșie din România Filiala Bihor și Colegiul Medicilor 2020-04-01
38 H 38 din 01.04.2020 privind aprobarea bugetului local al Județului Bihor pe anul 2020 rectificat 2020-04-01
37 H 37 din 01.04.2020 privind stabilirea procedurii de desfasurare a ședințelor Consiliului Județean Bihor, în situații excepționale, constatate de autoritațile abilitate 2020-04-01
36 H 36 din 04.03.2020 privind asocierea Judeţului Bihor - Consiliul Judeţean Bihor cu Fundaţia Alma Mater Alapítvány, respectiv cu Asociația Pro Schola Sancti Ladislai, în vederea realizării în comun a unor lucrări de interes public județean 2020-02-27
35 H 35 din 04.03.2020 privind aprobarea bugetului Județului Bihor și a instituțiilor subordonate, pe anul 2020 2020-02-27
34 H 34 din 27.02.2020 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului: „Reabilitare și modernizare DJ 767 Dobrești – Vârciorog, sector de la km 10 940 la 27 500, L= 16,560 km” 2020-02-27
33 H 33 din 27.02.2020 privind aprobarea unor măsuri împotriva infecției cu coronavirusul COVID – 19 la nivelul U.A.T. Județul Bihor 2020-02-27
32 H 32 din 27.02.2020 privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor, în calitate de partener la proiectul „Tranziția către societate a persoanelor adulte cu dizabilități din județul Bihor prin implementarea unor măsuri integrate de sprijin psiho-socio-medical”, a bugetului proiectului și a tuturor cheltuielilor legate de proiect 2020-02-27
31 H 31 din 27.02.2020 privind trecerea a două mijloace fixe din domeniul public al judeţului şi administrarea R.A. Aeroportul Oradea în domeniul privat al judeţului, în vederea scoaterii din funcțiune și casării efective 2020-02-27
30 H 30 din 27.02.2020 privind revocarea dreptului de administrare al Universității din Oradea asupra terenului în suprafață de 603 mp nr. cadastral 206983, provenit din dezmembrarea nr. cadastral 171207, situat în Oradea str. Universității nr. 4, în scopul gestionării eficiente a domeniului public al județului Bihor 2020-02-27
29 H 29 din 27.02.2020 privind însușirea planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare a nr. cadastral 171207 înscris în CF nr. 171207 Oradea, situat în Oradea str. Universității nr. 4, proprietate publică a județului Bihor, în scopul gestionării eficiente a domeniului public al județului Bihor 2020-02-27
28 H 28 din 27.02.2020 privind transmiterea în folosință gratuită către Agenția Națională pentru Locuințe – ANL a terenului destinat pentru programul multianual “Construcţia de locuinţe de serviciu” în suprafață de 9.786 mp situat în Oradea, str. Ceyrat nr. 4, identificat prin nr. cadastral 201905 înscris în C.F. nr. 201905 Oradea, aflat în domeniul public al județului Bihor, pe perioada realizării investiției 2020-02-27
27 H 27 din 27.02.2020 privind modificarea și completarea Anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 174/30.08.2016 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică pentru mandatul 2016 – 2020 2020-02-27
26 H 26 din 27.02.2020 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr.195 din 29.08.2017 2020-02-27
25 H 25 din 27.02.2020 privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor: teren în suprafață de 250 mp. și construcții aferente, înscris în CF nr. 553 Țețchea, Număr topografic 189 (proprietar Sabău Aurel și Sabău Eva) și teren în suprafață de 250 mp. și construcții aferente, înscris în CF nr. 553 Țețchea, Număr topografic 189 (proprietar Lăcătuș Zoltan și Lăcătuș Eugenia); proprietatea privată a unor persoane fizice, afectate de coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică: ,,Amenajare intersecție și lucrări de scurgere a apelor pe DJ 108 I, localitatea Telechiu, comuna Țețchea, judetul Bihor” 2020-02-27
24 H 24 din 27.02.2020 privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a terenurilor în suprafață de: 313 mp înscris în CF nr. 51459 Bulz, Număr cadastral 51459; 76 mp înscris în CF nr. 50213 Bulz, Număr cadastral 50213; 3 mp. înscris în CF nr. 50786 Bulz, Număr cadastral 50786; 67 mp. înscris în CF nr. 50652 Bulz, Număr cadastral 50652; 31 mp. înscris în CF nr. 50165 Bulz, Număr cadastral 50165; proprietatea privată a unor persoane fizice, afectate de coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică: ”Construire pod peste râul Crișul Repede în localitatea Bulz, jud. Bihor” 2020-02-27
23 H 23 din 27.02.2020 privind înființarea traseului de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel județean Dumbrava-Șoimi-Ștei 2020-02-27
22 H 22 din 27.02.2020 privind aprobarea aderării U.A.T. – Județul Bihor prin Consiliul Județean Bihor, în calitate de membru, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Moții; Țara de Piatră” 2020-02-27
21 H 21 din 27.02.2020 privind acordarea reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Parcuri Industriale Bihor S.A. a mandatului special pentru exprimarea, în numele și pentru Acționarul Majoritar U.A.T. Județul Bihor, a votului cu privire la punctele 1-12 înscrise pe Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 28.02.2020, ora 11,00 (prima convocare), respectiv din data de 02.03.2020, ora 15,00 (a doua convocare, dacă prima ședință A.G.A. nu a avut loc) 2020-02-27
20 H 20 din 27.02.2020 privind acordarea reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Parcuri Industriale Bihor S.A. a mandatului special pentru exprimarea, în numele și pentru Acționarul Majoritar U.A.T. Județul Bihor, a votului cu privire la punctul 11 înscris pe Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.02.2020, ora 10,00 (prima convocare), respectiv din data de 02.03.2020, ora 14,00 (a doua convocare, dacă prima ședință A.G.A nu a avut loc) 2020-02-27
19 H 19 din 27.02.2020 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății Parcuri Industriale Bihor S.A. pentru anul 2020 2020-02-27
18 H 18 din 27.02.2020 privind constatarea încetării calității de reprezentant al Județului Bihor în Adunarea Generală a Asociaților la Societatea Pază și Protecție Bihor S.R.L. 2020-02-27
17 H 17 din 27.02.2020 privind prelungirea mandatelor administratorilor neexecutivi provizorii în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome ”Aeroportul Oradea” 2020-02-27
16 H 16 din 27.02.2020 privind aprobarea Programului dedicat Siguranței Circulației în Județul Bihor și desfășurarea acestuia prin Direcția de Dezvoltare și Implementare Proiecte Bihor 2020-02-27
15 H 15 din 28.01.2020 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 50.000.000 lei 2020-01-28
14 H 14 din 28.01.2020 privind repartizarea cotei de 20% din sumele defalcate din TVA și a cotei de 20% din cotele defalcate din impozitul pe venit pe anii 2021-2023 2020-01-28
13 H 13 din 28.01.2020 privind aprobarea regulamentului de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea imobilelor (terenuri, clădiri) aflate în proprietatea publică și privată a Județului Bihor 2020-01-28
12 H 12 din 28.01.2020 neexercitarea dreptului de preemțiune asupra imobilului monument istoric Castel Degenfeld Schomburg, situat în comuna Balc, str. Petofi Sandor, nr. 51, județ Bihor 2020-01-28
11 H 11 din 28.01.2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 220 din 13 septembrie 2017 privind aprobarea proiectului și cheltuielilor legate de proiectul”Reparații capitale și amenajări interioare sediu nou – Muzeul Țării Crișurilor Oradea – lucrări de amenajare incintă și amenajări speciale de muzeu” 2020-01-28
10 H 10 din 28.01.2020 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului: ”Reparații capitale și amenajări interioare sediu nou – Muzeul Țării Crișurilor Oradea – lucrări de amenajare incintă și amenajări speciale de muzeu”, cod SMIS 116702, contract de finanţare nr.651 din 11.12.2017, implementat în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014 – 2020. 2020-01-28
9 H 9 din 28.01.2020 privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului: “Reparaţii capitale sediul Consiliului Județean Bihor, localitatea Oradea, str. Republicii, nr. 35” 2020-01-28
8 H 8 din 28.01.2020 privind clasificarea unor sectoare din drumul comunal DC 130 înscris în CF sub nr. cad. 51639 Balc și drumul comunal DC 101, înscrise în CF sub nr. cad. 51633 Balc și 51634 Balc, într-un sector de drum județean, care se va integra în drumul județean DJ 190G 2020-01-28
7 H 7 din 28.01.2020 privind clasificarea unor sectoare din drumul comunal DC 37 înscris în CF sub numerele cadastrale: 190176 Oradea, 190178 Oradea, 190177 Oradea, 59394 Paleu, 59353 Paleu, 59397 Paleu, 57827 Paleu, 57831 Paleu și 59356 Paleu în cotă parte de 21.120 mp, în drum județean având indicativul DJ 767 I 2020-01-28
6 H 6 din 28.01.2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 174/30.08.2016 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică pentru mandatul 2016 - 2020 2020-01-28
5 H 5 din 28.01.2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 13 din 30.08.2018 privind stabilirea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor 2020-01-28
4 H 4 din 28.01.2020 privind acordarea reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. mandatului special pentru exprimarea, în numele și pentru Acționarul Majoritar U.A.T. Județul Bihor, a votului cu privire la punctele 1-19 înscrise pe Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 28.01.2020, ora 15,00 (prima convocare), respective din data de 30.01.2020, ora 15,00 (a doua convocare, dacă prima Adunare nu se va putea ține) 2020-01-28
3 H3 din 28.01.2020 privind constatarea încetării contractului de mandat al unui Administrator neexecutiv provizoriu în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome ”Aeroportul Oradea” 2020-01-28
2 H 2 din 16.01.2020 privind modificarea Hotărârii C.J. Bihor nr. 236/18.12.2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ÎNFIINȚARE PARC ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNOLOGIC BIHOR 2020-01-16
1 H 1 din 16.01.2020 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019 2020-01-16

» Arhiva hotarâri 2019 » Arhiva hotarâri 2018 » Arhiva hotarâri 2017 » Arhiva hotarâri 2016 » Arhiva hotarâri 2015