Contact

Főépítészi Igazgatóság

Itthon > Szakapparátus > Főépítészi Igazgatóság

Főépítész: Ioana Filip

Kapcsolat:

Armatei Române utca 1/A szám, Nagyvárad

0359 417331

arhitect_sef@cjbihor.ro

(1) A Főépítészi Igazgatóság képviseli a Bihar Megyei Tanács szakapparátusának azon szerkezeti részét, amely biztosítja és felelős a megye területének gazdasági és ésszerű fejlesztésével kapcsolatos feladatainak teljesítését, az urbanisztikai tevékenységet, a területrendezés és az építési fegyelem összehangolását minden közigazgatási-területi egységnél.  

(2) A Megyei Tanács, a Főépítészi Igazgatóság által biztosítja: 

aaz országos, regionális és övezeti fejlesztési tervekben szereplő rendelkezések, valamint az országos, regionális vagy megyei érdekeltségű kiemelt fontosságú beruházások átvételét, a megyében lévő települések közigazgatási területeire vonatkozó területrendezési és városrendezési dokumentumokban;

b)a megyei területrendezési terv, és a megyei érdekeltségű övezetek rendezési tervének kidolgozását.

c)a megyéhez tartozó területi-közigazgatási egységek urbanisztikai és területrendezési dokumentációjának jóváhagyását. 

 

(3) A Főépítészi Igazgatóság szerkezeti felépítése: 

 – Építési Fegyelem és Építési Engedélyek Osztálya, 

– Urbanisztikai és Területrendezési Iroda, 

– Szállításügyi Osztály, 

– Informatikai, térinformatikai (GIS) Osztály, 

 1. Szakasz.1) A Főépítészi Igazgatóság vezetője, a főépítész, aki magas rangú köztisztviselő, és irányítja az ide vonatkozó jogszabályokból eredő összes szakirányú tevékenységet 

 (2) A Főépítészi Főigazgatóság, a főépítész hatáskörének teljesítéséhez, az urbanisztika, területrendezés, és az építési munkálatok elvégzésének engedélyezése tekintetében a következő feladatai vannak: 

a. területrendezési és urbanisztikai dokumentumok jóváhagyása, valamint a városrendezési bizonylatok kiadása; 

b. az építési/bontási engedélyek elkészítése és kiadása; 

c. az építési fegyelem saját ellenőrzésének megszervezése és gyakorlása. 

(3) A módosított 350/2001. számú törvény és a megyei tanács elnökének 233/2016. számú rendelkezése, a megyei tanács szakapparátus egységein keresztül, amelyet a főépítész irányít, a következő feladatkörökkel rendelkezik, a területrendezési és urbanisztikai tevékenység tekintetében: 

 1. biztosítja a területfejlesztésre vonatkozó stratégiák terveinek kidolgozását, és jóváhagyásra benyújtja azokat a megyei tanácsnak; 
 2. biztosítja a megyére vonatkozó területfejlesztési tervek kidolgozását; 
 3. a jogszabályoknak megfelelően társulásra vonatkozó javaslatokat tesz a megye és az érdekelt községek és városok között, valamint összehangolja az övezeti területrendezési tervek kidolgozását; 
 4. a főépítész műszaki szakjelentése alapján, jóváhagyásra beterjeszti a megyei tanácsnak, a területrendezési dokumentumokat; 
 5. intézkedik az elfogadott területrendezési dokumentáció előírásainak betartásáért és végrehajtásáért; 
 6. a megyei tanács elnökének javaslatára és a területrendezéssel, urbanisztikával, építkezésekkel foglalkozó szakmai egyesületek, felsőoktatási intézmények ajánlásai alapján elkészíti a Területrendezési és Urbanisztikai Műszaki Bizottság név szerinti összetételére vonatkozó szakjelentést, és az indoklási iratot; 
 7.  rendelkezik a területrendezési és városrendezési dokumentumokban foglalt előírások alkalmazása során, az állami ellenőrzéssel kapcsolatos tevékenységről, a törvény által jóváhagyott rendelkezések alapján; 
 8. folyamatosan együttműködik a Regionális Fejlesztési és Turisztikai Minisztérium szakigazgatóságaival, az Építésügyi Felügyelőséggel, annak érdekében, hogy elvégezze az állami ellenőrzésre vonatkozó tevékenységet, az erre felhatalmazott személyek közreműködésével. 
 9. állandó tagja, a történelmi műemlékek övezeti bizottságának, a 422/2001 számú törvény alapján, azért, hogy jóváhagyja a történelmi műemlékekre, vagy a történelmi műemlékek védett övezeteire vonatkozó dokumentumokat; 
 10. a Bihar Megyei Tanács elnökének, vagy alelnökeinek kérésére biztosítja a feladatköreihez tartozó egyéb jogi tevékenységek elvégzését. 

        37.szakasz. Építési Fegyelem és Építési Engedélyek Osztálya  

Az Építési Fegyelem és Építési Engedélyek Osztálya a következő feladatkörökkel rendelkezik:  

 1. biztosítja és felelős az újraközölt 50/1991. számú törvény rendelkezéseinek végrehajtásáért, a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel, valamint az 50/1991.számú törvény alkalmazására vonatkozó végrehajtási utasításainak betartásáért ;  
 2. biztosítja és felelős a szakterületre vonatkozó jogszabályi rendelkezések egységes alkalmazásáért a megye teljes területén, és az összes közigazgatási-területi egység esetében; 
 3. igény esetén különleges műszaki segítséget nyújt, elemzi és jóváhagyja az urbanisztikai bizonylatok kiadására benyújtott kérelmeket, és az építési engedélyek kibocsátásáról szóló dokumentációt, amely azon községek és városok polgármestereinek hatáskörébe tartozik, amely esetekben még nem alakultak meg az erre szakosodott egységek, az 50/1991. számú törvény (1) és (2) bekezdésének, valamint a 4. szakasz (1) bekezdése e) betűjének figyelembe vételével. 
 4. a törvény rendelkezései szerint, kérésre, korlátozott időszakra építési engedélyeket ad ki, azon községi és városi polgármesterek hatáskörébe tartozó munkálatok esetében, ahol még nem alakították meg az erre szakosodott egységeket. 
 5. a megye teljes területén biztosítja az engedélyezési folyamat fegyelmének betartására, valamint az engedélyek előírásainak alkalmazására vonatkozó jogszabályi rendelkezések végrehajtását, a törvényben maghatározott hatáskörök keretében; 
 6. az építési/bontási engedélyek összeállítása és ismertetése, annak aláírása céljából, a megyei tanács keretében működő szakegységek kiadják a községi, városi, vagy municípiumi polgármesteri hivatalok által kért jóváhagyásokat és cél meghatározási megállapodásokat, abban az esetben, ha az illető polgármesteri hivatal nem rendelkezik szakosodott egységgel. 
 7. biztosítja a Bihar Megyei Tanács elnöke által kibocsájtott dokumentumok továbbítását a polgármestereknek, a tudomásul vétel érdekében; 
 8. biztosítja az engedélyek kiadást sürgősségi eljárással- károk, vészhelyzetek, és más rendkívüli események esetében az elsődleges fontosságú munkálatoknála törvény által biztosított hatáskörök keretében; 
 9. biztosítja a kiadott építési/bontási engedélyek jegyzékének nyilvános jellegét; 
 10. köteles ellenőrizni a megye területén lévő összes területi-közigazgatási egységénél, mind az urbanisztikában és a területrendezésben előírt fegyelem betartását, mind az építési munkálatok engedélyezését, az ezzel megbízott személyek közreműködésével, az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartásával; 
 11. ellenőrzi a dokumentációt és kidolgozza/kiadja az építési engedélyeket, anyagi, szabálysértési, polgári, és adott esetben büntetőjogi felelősséggel tartozik, a 7* szakasz (1) és (3) bekezdése rendelkezéseinek be nem tartásáért, vagy az újraközölt 50/1991. számú törvény előírásainak megszegéséért, a későbbi módosításokkal; 
 12. hatáskörüknek megfelelően felelősséggel tartoznak a törvény 26. szakaszában meghatározott cselekményekért, ha azokat nem olyan körülmények között követték el, hogy a törvény szerint bűncselekménynek minősülnének. 
 13.  biztosítja a főépítész, vagy az illető egységet koordináló alelnök által, a jogszabály alapján elrendelt egyéb intézkedéseket; 
 14. biztosítja a kiosztott, elkészített és kezelt dokumentumok archiválását, a hatályos jogszabályoknak megfelelően ; 
 15. egyéb, a  hatásköréhez közvetlenül tartozó különleges feladatokat is ellát, amelyek a  jogszabályok előírnak, vagy a Bihar Megyei Tanács vezetősége bízta meg ezzel 
 16. létrehozza az egységgel megállapodásokkal foglalkozó bizottságot, annak érdekében, hogy a törvény alapján, az igénylő kérésére, térítés ellenében megszerezze az építési munkálatok engedélyezéséhez szükséges jóváhagyásokat és megállapodásokat, az egységes megállapodás kiadásával, az építési/bontási engedélyezésére vonatkozó dokumentumok alapján, együtt a műszaki dokumentációra vonatkozó különleges jóváhagyással, amelyet elektronikus formában nyújtanak be. 

38.szakasz. Urbanisztikai és Területrendezési Iroda   

 Az Urbanisztika és Területrendezési Iroda feladatkörei, a következőek:  

 1. felelős a tevékenységi területére vonatkozó jogszabályi rendelkezések végrehajtásáért; 
 2. kezdeményezi, műszaki szempontból összehangolja a városrendezési stratégiák, valamint az urbanisztikai és területrendezési dokumentumok kidolgozását, elfogadja, és jóváhagyásra javasolja azokat; 
 3. összehívja és biztosítja a Területrendezési és Urbanisztikai Műszaki Bizottság munkaüléseinek megszervezését; 
 4. elkészíti, műszaki szempontból ellenőrzi, és javaslatokat tesz a célszerűségi engedélyek, urbanisztikai bizonylatok és építési engedélyek kiadását; 
 5. folytatja a városfejlesztési stratégiák és várospolitikák, valamint a területrendezési és urbanisztikai dokumentáció végrehajtását; 
 6. biztosítja az urbanisztikai és területrendezési dokumentációk kezelését, nyilvántartását és frissítését; 
 7.  rendszeresen továbbítja a Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisztériumnak a területrendezési és városrendezési dokumentációk frissítésével és nyilvántartásával kapcsolatos helyzetet; 
 8. megszervezi és összehangolja a városi adatbankok és bázisok létrehozását és bővítését; 
 9. összehangolja és biztosítja a nyilvánosság tájékoztatását, valamint a nyilvános viták és konzultációk  folyamatát, az általa kezelt dokumentumok megismertetéséért; 
 10. részt vesz integrált fejlesztési tervek kidolgozásában és jóváhagyja azokat az elfogadott területrendezési és jogi, urbanisztikai dokumentációknak való megfelelés szempontjából; 
 11. jóváhagyja a közberuházási projekteket, az elfogadott területrendezési és jogi, urbanisztikai dokumentációknak való megfelelés szempontjából; 
 12. kérésre folyamatos, különleges műszaki segítséget nyújt a polgármesteri hivataloknak az urbanisztikai dokumentációk  tervezésére vonatkozó javaslatok kidolgozásában; 
 13.  meghatározza a területrendezéssel és urbanisztikával kapcsolatos általános irányvonalakat; 
 14. biztosítja az országos, regionális és övezeti területfejlesztési tervben foglalt előírások átvételét, valamint a megyei tervbe való beillesztését; 
 15. biztosítja a megyei területfejlesztési terv kidolgozását (P.A.T.J.); 
 16. biztosítja a megyében, egyéb, megyei érdekeltségű területrendezési tervek kidolgozását, és jóváhagyásra terjeszti elő azokat ,a jogszabályi előírásoknak megfelelően; 
 17. ellenőrzi és jóváhagyásra benyújtja a Területrendezési és Urbanisztikai Műszaki Bizottsághoz az általános városrendezési (P.U.G.), övezeti (P.U.Z.),  részletes tervet (P.U.D.) , valamint az elővárosi és megyei övezeti területrendezési tervet; 
 18. elvégzi és feldolgozza a speciális méréseket, értelmezi azok eredményét, valamint közli közvetlen felettesével; 
 19. speciális méréseket végez annak érdekében, hogy a Bihar Megyei Tanács keretében működő Vagyonkezelési Osztályhoz benyújtja a tulajdonjog kiadásához szükséges dokumentációt; 
 20. összehangolja a nyilvánosság részvételi folyamatára vonatkozó dokumentumok szerkesztését, az elfogadott helyi szabályzat függvényében, és az urbanisztikai és területrendezési terv összetettségének alapján; 
 21. felelős a helyi közigazgatási hatóságok által kezdeményezett urbanisztikai és területrendezési dokumentumokra vonatkozó specifikus követelmények szerkesztéséért, amelyeket belefoglalnak a kidolgozó kiválasztásával és kijelölésével kapcsolatos dokumentumba; 
 22. felelős a magánbefektetők, magán- és jogi személyek által kezdeményezett urbanisztikai dokumentumokkal kapcsolatos, szükséges, specifikus javaslatok elkészítésében, annak érdekében, hogy hozzátegyék az előzetes célszerűségi jóváhagyáshoz; 
 23. a dokumentáció elkészítésének folyamata alatt, annak elfogadásáig irányítja a nyilvánosság tájékoztatásával kapcsolatos tevékenységet; 
 24. elkészíti a nyilvánosság tájékoztatásáról és a velük folytatott konzultációról szóló jelentést, amely a szakegység álláspontjával együtt megalapozza a megyei tanács döntését az urbanisztikai és területrendezési terv elfogadásáról, vagy elutasításáról 
 25. az urbanisztikai, vagy területrendezési terv összetettségétől függően az osztályt támogatni lehet feladatainak ellátásában egy állandó munkacsoporttal, amely a helyi közigazgatás, az üzleti és civil szféra képviselőiből áll, valamint az állampolgárok képviselőiből, a jóváhagyott helyi szabályzatnak megfelelően;   
 26. ellenőrzést gyakorol, az erre felhatalmazott személyek által, a 350/2001. számú törvény, a későbbi módosításokkal, valamint a végrehajtási utasításokra vonatkozó, 233/2016. számú rendelet szerint elfogadott és engedélyezett urbanisztikai és területrendezési dokumentációk betartásának módjáról 
 27. biztosítja a kiosztott, elkészített és kezelt dokumentumok archiválását, a hatályos jogszabályoknak megfelelően; 
 28. a feladatköreihez közvetlenül kapcsolódó, a jogszabályokból eredő, vagy a Bihar Megyei Tanács  vezetősége által rábízott egyéb, sajátos tevékenységeket is végez. 
 29. biztosítja annak a szakbizottság munkájának a szervezését  és működését, amely az informális települések lakói életkörülményeinek javításához szükséges intézkedések végrehajtásával foglalkozik, a helyi közigazgatási hatóságok módszertani és operatív támogatását, valamint a helyi szinten meghatározott feladatok teljesítésének és végrehajtásának nyomon követését. 

                           39.szakasz. Szállításügyi Osztály 

Szállításügyi Osztály a következő feladatokkal rendelkezik:  

a. Értékeli a személyszállítási forgalmat, és a szaktanulmányok alapján meghatározza a megyei közszállítási követelményeket, valamint azok alakulására vonatkozó előrejelzést;

bElkészíti a megyei közlekedési programot  és jóváhagyásra benyújtja a Megyei Tanácsnak,  miután összehangolja azt a megyeközi, nemzetközi, vagy adott esetben a vasúti programokkal; c)Rendszeresen frissíti a megyei közlekedési programot, a lakosság közlekedési igényeinek függvényében módosítja azt, és összhangba hozza, a megyeközi, nemzetközi, vagy adott esetben a vasúti programokkal; 

d)Elkészíti a megyei közszállítási szabályzatot, valamint a megyei közszállítási szolgáltatásra vonatkozó tenderfüzetet, amely melléklete a megyei közszállítási szabályzatnak; 

eEllenőrzi a törvény által meghatározott feltételeket, amikor a közúti fuvarozók értesítik a Bihar Megyei Tanácsot egy jármű cseréjéről, amely megkapta az útvonalengedélyt; 

fEllenőrzi a különleges, rendszeres járatokat működtető megyei közúti személyszállítók által benyújtott dokumentációt, az útvonalengedélyek kiállítása céljából, a törvény előírásai alapján; 

gVisszavonja a rendszeres járatokkal rendelkező megyei közúti személyszállítást végzők útvonalengedélyét, a törvény előírásainak alapján, és az elveszett, megrongálódott vagy ellopott engedélyeket díjszabás ellenében kicseréli egy másolatra(új dokumentumra) ; 

hKoordinálja és együttműködik a helyi tanácsokkal a megyei érdekeltségű, rendszeres járatokkal történő  személyszállítási szolgáltatás biztosítására és fejlesztésére, és ennek összehangolására a települések esetében történő személyszállítási  szolgáltatásokkal; i)Időszakosan ellenőrzi a megyei közszállítási szolgáltatás  végrehajtását; 

j)Megállapítja a szabálysértéseket és alkalmazza a törvényben, valamint a helyi közszállítás területén szabálysértésnek minősülő cselekményekre vonatkozó büntetéseket, a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően;

k)Kezeli a honlapon azt az applikációt, amely közinformációkat nyújt a személyszállítást végző közszolgáltatókról és a járatok útvonalairól .  

lEllenőrzi a megyei járatokon, az utazók beszállási/leszállási helyének biztonságát, valamint ezek megfelelő ellátást jelzésekkel, és javaslatokat tesz az esetleges problémák megoldására. 

mIdőnként ellenőrzi a közszállítási szolgáltatok által, az állomásokon kifüggesztett közlekedési menetrendet és azok helyességét.

n)Nyilvántartja a megyei menetrendben szereplő állomásokat, figyelembe véve elhelyezésüket és a rájuk vonatkozó útjelzéseket. o)Együttműködik a Bihar Megyei Tanács szakapparátusának egységeivel a helyi közszállítási szolgáltatások kibővítésére, fejlesztésére és korszerűsítésére vonatkozó közép-, és hosszú távú stratégiájának kidolgozásában, figyelembe véve az urbanisztikai és területrendezési terveket, a települések gazdasági-szociális fejlesztéséről szóló programokat, valamint a helyi közszállításra vonatkozó igényeket. p)Megállapítja a szabálysértéseket, és alkalmazza a törvény által megszabott büntetéseket, azon cselekmények esetében, amelyek szabályszegésnek minősülnek a helyi közszállítási szolgáltatással kapcsolatban, a hatályos törvényes rendelkezéseknek megfelelően.

q)Részt vesz az intézményekkel és egységekkel együtt, amelyek a közszolgáltatást ellátó személy- és teherszállítás területén vannak hatáskörei, nyomon követési és ellenőrzési akciókban.

r)Befogadja és ellenőrzi azokat a bejelentéseket, amelyek a személyi közszállítási szolgáltatás különféle vonatkozásairól, vagy működésképtelenségéről szólnak. 

sInformációkat, szakjelentéseket és elemzéseket készít az osztály tevékenységéről; 

sMeghallgatásra összehívja a közúti fuvarozókat, vagy az engedéllyel rendelkező szállítókat, annak érdekében, hogy meghatározzák a szükséges intézkedéseket, az egyes szolgáltatások elvégzése közben  felmerült bizonyos hiányosságok kiküszöbölésére; 

tRészt vesz az ellenőrzéseken közösen azokkal az intézményekkel, amelyek hatáskörrel rendelkezzenek a személyi közszállítással kapcsolatban. 

ț) Befogadja és ellenőrzi azokat a bejelentéseket, amelyek a személyi közszállítási szolgáltatás elvégzésével kapcsolatos különféle helyzetekre, vagy a hiányosságokra vonatkoznak.

u)Megállapítja a 43/1997 számú kormányrendelet, újraközölt, a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel, által rögzített szabálysértéseket; v)Elvégzi és összesített nyilvántartást vezet minden végrehajtott ellenőrzésről, és azok lezárásáról.

w)Betartja a láthatósági feltételeket, a közúti folyosókat (buszsáv) biztosítja a közúti forgalom folytonosságát, a járműveknél használatos, mobil mérlegek megfelelő működésének biztosításával.

x)Biztosítja a mérleg össze- és szétszerelését, a hozzáférési- és jelzőfelület esetében is.

y)Napi nyilvántartást készít az ellenőrzött és átvizsgált járművekről a méret-  és súlykorlátozások betartására, az alkalmazott büntetésekre, és a kibocsátott különleges szállítási engedélyekre vonatkozóan . 

 40.szakasz.Informatikai, térinformatikai(GIS) Osztály  

Az  Informatikai, térinformatikai(GIS) Osztály a következő feladatkörökkel rendelkezik: 

 1. elemzi és folyamatosan értékeli a megyei tanács számítástechnikai rendszerét, a szakapparátus más osztályaival együtt; 
 2. feldolgozza és asszimilálja az alkalmazásokat, és foglalkozik az adatbázissal és az elektronikus programokkal; 
 3. számítógépes alkalmazásokat vezet be, ezeket kezeli, üzemelteti, frissíti, és műszaki segítséget biztosít az alkalmazásokat használó dolgozók számára; 
 4. biztosítja a tisztviselők képzését, azon osztályokról, amelyeknél számítógépes rendszert telepítettek és szátógépes alkalmazásokat használnak; 
 5. meghatározza a megyei tanács szakapparátusa keretében működő osztályok és szolgáltatások esetében szükséges számítógépes technikát és szoftvereket, hogy ezek ellenértékét belefoglalják a megye saját költségvetésébe; 
 6. kidolgozza a számítógépes technikai eszközök beszerzésére szükséges dokumentációt, a jogszabályi előírásoknak megfelelően; 
 7. foglalkozik a számítástechnikai eszközök karbantartásának biztosításával, valamint az informatikai tevékenységhez kapcsolódó fogyóeszközök beszerzésével, 
 8. biztosítja az informatika területén, a dokumentálást és az együttműködést a megyei tanács szakapparátusának és a szakintézmények munkatársai részére, valamint kérésre szakmai segítséget nyújt a helyi tanácsoknak; 
 9. közzéteszi az interneten a Megyei Tanács határozatait és határozattervezeteit, valamint a sajtóközleményeket, vagyonnyilatkozatokat, és más nyilvános információkat; 
 10. programokat javasol az informatikai rendszer megyei szintű fejlesztésére; 
 11. biztosítja a belső szolgáltatások elektronikus űrlapjait és kitöltési módját, valamint az ezekből származó adatok feldolgozását; 
 12. együttműködik az erre felhatalmazott egységekkel az információs és kommunikációs technológia területén történő közbeszerzések megszervezésében és lebonyolításában. 
 13.  egyéb, a feladatköreihez közvetlenül kapcsolódó, jogszabályi előírásokból eredő, vagy az intézmény vezetősége által meghatározott tevékenységeket végez; 
 14. biztosítja a Megyei Tanács üléseinek, technikai szempontból történő megfelelő lebonyolítását. 
 15. megszervezi és összehangolja a városi információk tekintetében az adatbankok- és bázisok létrehozását és fejlesztését, a területrendezési, urbanisztikai és építési munkálatok engedélyezésére, valamint a beruházásokra vonatkozólag a dokumentációk folyamatos archiválásával , és ezek közzétételével a geodéziai és kartográfiai, úgynevezett geo honlapon; 
 16. megszervezi, irányítja és megvalósítja azon információs rendszert, amely az építési engedélyekre, az ingatlanépítésre és a városi adatbankokra vonatkozik; 
 17. biztosítja, hogy bevezeti a megyei tanács adatbázisába, a többi osztály, intézmény és közhatóság által szolgáltatott adatokat és információkat; 
 18. biztosítja az adatbázisok és térinformatikai applikációk, valamint a geodéziai és kartográfiai geo honlapok létrehozását, amelyek hozzájárulnak a döntések alátámasztásához 
 19. biztosítja a műszaki támogatást a megyei tanács osztályai számára; 
 20. kezeli a Bihar megyei Területrendezési és Urbanisztikai  Műszaki  Bizottságban megvitatandó városrendezési dokumentációkat, és elküldi azokat elektronikus formában, biztosítva a bizottság tagjaival történő kommunikációt, és biztosítja a döntést alátámasztását segítő tematikus részek kidolgozását 
 21. együttműködik az országos vagy nemzetközi programok és projektek elkészítésében, és gyakorlatba ültetésében, amelyek különleges adatbázisokat és térinformatikai rendszereket használnak; 
 22. javasol, kidolgoz és figyelemmel kíséri a Bihar Megyei Tanács  integrált informatikai rendszerének fejlesztésére irányuló stratégiákat, programokat és projekteket, a térinformatika és az e-kormányzás tekintetében, az igazgatóság szakterületének megfelelően 
 23. digitális formátumban készít fájlokat, amelyek a következőket tartalmazzák: bemutatókat, rajzokat, térképeket, plakátokat, szórólapokat, amelyek a tanulmányok, urbanisztikai és területrendezési tervek, és dokumentációk ismertetéséhez szükségesek; 
 24. biztosítja a különféle anyagok digitális beolvasását, feldolgozását, a Bihar Megyei Tanács munkatársainak kérésére; 

 

Newsletter

Află ultimele noutăți, articole și resurse
trimise direct către tine

Copyright © CJBihor 2003-2022. Consiliul Județean Bihor