Főigazgató: Carțiș Horea Laurențiu

Főigazgató-helyettes: Plugar Gabriela Marina 

Kapcsolat:

Traian Park 5. szám, 410033, Nagyvárad

0259/432809

0259/468180

directia_ec@cjbihor.ro

(1) A Gazdasági Főigazgatóság egy olyan funkcionális része a megyei tanács szakapparátusának, amely biztosítja az anyagi, pénzügyi és humán erőforrások kezelését és irányítását a Bihar Megyei Tanács és Bihar megye tekintetében.  

(2) A Gazdasági Főigazgatóság a következő struktúrákból áll: 

Pénzügyi és Számviteli Iroda; 

 1. Közbeszerzési Osztály; 
 2. Humán Erőforrás Osztály ; 
 3. A Helyi tanácsok koordinálásával,  programokkal és segélyekkel foglalkozó Osztály; 
 4. Vagyonkezelő Osztály; 
 5. Adminisztratív Osztály; 

             (3) A megyei tanács vagy a helyi tanácsok esetében zajló tervekhez tartozó vissza nem térítendő közösségi pénzügyi források kezelésében a főigazgatóság részt vesz a pénzügyi ellenőrzésben, a kifizetéseknél, valamint a különleges tevékenységek irányításában, amelyek nem tartoznak a megyei tanács szakapparátusának más részének feladatköréhez.  

 1. szakasz: Pénzügyi és Számviteli Iroda 

              A Pénzügyi és Számviteli Iroda feladatkörei a következőek: 

 1.  megszervezi, összehangolja és irányítja a megyei tanács saját költségvetésének kidolgozását, valamint a Bihar Megyei Tanács által finanszírozott intézmények költségvetési rendelkezések gyakorlati alkalmazását, az ezektől kapott megalapozott irányelvek alapján;    
 2.  elkészíti a saját költségvetéstervezetét, ellenőrzi, elemzi, összesíti az alárendelt intézmények költségvetéseit, köteles betartani ezen költségvetések fejezeteinek és alfejezeteinek részeit, a hatályos jogszabályoknak megfelelően; 
 3.  az alárendelt egységek kiadásainak fedezése érdekében közli az alárendelt egységekkel a jóváhagyott pénzügyi mutatókat, ellenőrzi és összehangolja az összegek kiadását negyedévenként, az alárendelt egységek költségvetés tervezetében foglalt javaslatok alapján; 
 4. felbecsüli a megyei tanács saját költségvetésének valamennyi fejezeténél a saját bevételek összegét, felbecsüli a megyei tanács költségvetésének esetében, mindegyik fejezet, alfejezet, címekre, szakaszokra és bekezdésekre, a végrehajtható kiadások mértékét;  
 5. változatokat dolgoz ki a megye költségvetéséből és az alárendelt közintézmények költségvetéséből fedezendő tevékenységek kiadásainak értékére és alakulására, beleértve a költségvetésen kívüli bevételeket is; 
 6. ellenőrzi és elemzi az alárendelt intézmények költségvetésének tervezetét, nyomon követve a kiadások szükségességét, időszerűségét és jogalapját, a költségvetési és más forrásból származó kiadások igazságos tervezését, a meglévő források felhasználását és az alapok növekvő hatékonysággal történő alkalmazását; 
 7.  az igazoló okiratok alapján költségvetés kiigazításokat igényel a szakminisztériumoktól; 
 8. elemzi és összegzi a területi-közigazgatási egységek igényléseit a szükséges pénzalapokra vonatkozóan, amelyeket az infrastrukturális projektek és a helyi fejlesztési programok társfinanszírozáshoz szükségesek; 
 9.  elemzéseket dolgoz ki a költségvetési mutatók alakulásával kapcsolatban; 
 10. kidolgozza Bihar megye és az alárendelt intézmények helyi költségvetésének elfogadására/kiigazítására vonatkozó határozattervezetet; 
 11. elemzi a kéréseket és kidolgozza a dokumentációt, amely a költségvetési hitelek felvételére vonatkozik az állami kincstártól, amelyek a működési és fejlesztési szakasz kiadásaira vehetőek fel, figyelemmel követi a jogszabályok betartását, ezek szükségszerűségét és időszerűségét a költségvetésben megszabott keretek szerint, valamint a korábban biztosított  pénzügyi eszközök  felhasználásával és a tevékenységek végrehajtásával kapcsolatban; 
 12. megszerkeszti az illetékek megállapítására vonatkozó határozattervezetet a 2015/227-es számú törvény alapján, amely az Adó Törvénykönyvre vonatkozik, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel; 
 13. felelős az adók, illetékek és a saját költségvetés egyéb bevételi forrásainak meghatározásáért, kijelöléséért és ellenőrzéséért, nyomon követéséért és beszedéséért; 
 14. az aláírt szerződések alapján havonta kiszámlázza a kintlévőségeket; 
 15. az intézmény jogi vállalásaiból fakadó kifizetések  hajt végre a fizetési kötelezettség rendezésének érdekében; 
 16. biztosítja a költségvetésből történő pénz átutalását a megyei tanácsnak alárendelt intézményeknek; 
 17. pénzügyi kötelezettségeket és bevételeket vezet be a FOREXEBUG országos programba a fizetési műveletek rendezése érdekében, az intézmény számláin keresztül, amelyeket az Állami Kincstárnál nyitottak 
 18. kidolgozza a megyei tanács szintjén alkalmazható számviteli politikákat, amelyeket az éves pénzügyi kimutatások  elkészítéséhez használnak, az érvényben lévő számviteli szabályozásoknak megfelelően; 
 19. megszervezi és vezeti a könyvelést: a saját tőke, kölcsönök és hasonló tartozások, állóeszközök, készletek, harmadik felek, az állami kincstárnál és a hitelintézeteknél végzett pénzügyi műveletek, költségvetési bevételek és kiadások, valamint költségvetési kötelezettségek tekintetében; 
 20. biztosítja a számviteli nyilvántartások alapját képező igazoló dokumentumok elkészítését, átadását és megőrzését; 
 21. a pénzügyi-számviteli iratok elvesztése, ellopása vagy tönkretétele esetén  intézkedik azok helyreállítása  érdekében, az ilyen helyzetekre kibocsátott jogszabály alapján; 
 22. biztosítja a számviteli nyilvántartások helyes, rendszeres és időrend szerinti kezelését, a pénzügyi helyzetre, a pénzügyi teljesítményre és a kincstári pénzforgalomra vonatkozó  információk feldolgozását, közzétételét és megőrzését, mind a belső követelmények, mind a harmadik féllel történő kapcsolatok tekintetében; 
 23. összeállítja, kiadja és megőrzi a kötelező számviteli nyilvántartásokat: Nyilvántartási napló, Nyilvántartási leltár és Főkönyv; 
 24.  biztosítja a megyei tanács szakapparátusánál az eszközök és források felleltározását, meghatározza ezek eredményeit, amelyeket az illetékes személyek elé terjeszt jóváhagyás végettbevezeti a könyvelésbe a leltári készletek tőkésítését, hogy az bekerüljön az éves pénzügyi-számviteli kimutatásokba; 
 25. bejegyzi a pénzügyi év lezárására és a költségvetés végrehajtásának eredményére vonatkozó műveleteket; 
 26. összegyűjti és elemzi a Bihar Megyei Tanácsnak alárendelt intézmények havi készpénz-műveleteit; 
 27. elkészíti a havi pénzügyi jelentéseket a Pénzügyminisztérium által kidolgozott szabályozások szerint; 
 28. elkészíti a negyedéves és éves pénzügyi kimutatásokat a saját költségvetésük alapján: pénzügyi mérleg, vagyonügyi számla, a kincstári számlamozgások helyzete és ezen kimutatások mellékletei; 
 29. elkészíti az összesített ( negyedéves és éves) pénzügyi beszámolókat a Pénzügyminisztérium által kidolgozott  szabályozások alapján, a kért űrlapok kitöltésével pénzügyi mérleg, vagyonügyi számla, kincstári számlamozgások helyzete, költségvetési végrehajtási számlák és mellékletek; végrehajtja ezek feldolgozását a Pénzügyminisztérium által biztosított számítógépes program által és papíralapon is; 
 30. biztosítja a pénzügyi kimutatások helyzetére vonatkozó típusnyomtatványok elkészítését és benyújtását a FOREXEBUG országos nyilvántartási rendszerben; 
 31. a már eltelt negyedévre   vonatkozó április, július és október hónap esetében és legkésőbb decemberben, a negyedik negyedévre vonatkozóan, elemzés és a döntéshozatali hatóság jóváhagyása miatt nyilvános ülésen bemutatja a két rész szerint összeállított költségvetés végrehajtását a működésre és fejlesztésre vonatkozóan, annak érdekében, hogy a kiadásokat újra tervezzék a jövedelmek begyűjtésének függvényében, a helyi költségvetés kiigazítása által; 
 32.   elkészíti, kiadja és megőrzi Bihar megye közvetlen, helyi, belső közadósságának alkönyvét, valamint a garantált, helyi, belső közadósság alkönyvét; 
 33. elkészíti a helyi közadósságra vonatkozó havi jelentéseket a hatályos jogszabályoknak megfelelően  

 

 1. szakasz: Közbeszerzési Osztály 

A Közbeszerzési Osztály a következő feladatkörökkel rendelkezik: 

 1. Megtesz minden szükséges intézkedést, hogy az ajánlatkérő hatóság, a SICAP rendszerben bejegyezze/megújítsa/helyreállítsa ajánlati bejegyzését, vagy adott helyzetben a digitális tanúsítvány helyreállítását. 
 2. Kéri, összesíti és elemzi a szükséges közbeszerzéseket, amelyeket tartalmaz a Bihar Megyei Tanács saját költségvetése.  
 3. Kidolgozza és esetenként frissíti az évi közbeszerzések programját, az ajánlattévő hatóság egyéb osztályai által közölt szükségletek alapján, és ha ez indokolt a közbeszerzések évi stratégiáját is. 
 4. Megtervezi és előkészíti a közbeszerzési eljárások szervezési és végrehajtási/kivitelezési grafikonját, az összes struktúra  saját költségvetése  pénzügyi forrásainak függvényében.  
 5. Teljesíti a közbeszerzési eljárások nyilvánosságra hozatalára és átláthatóságára vonatkozó kötelezettségét, a hatályos jogszabályok alapján. 
 6. Előkészíti és kidolgozza a közbeszerzési eljárással kapcsolatos odaítélési iratcsomót, a kedvezményezett struktúrák kérésének megfelelően, közösen a Bihar Megyei Tanács keretében működő szakosztályokkal.  
 7. ösztönzi és biztosítja a versenykörnyezetet, a kezdeményezett eljárások (részvételi meghívások, a Bihar Megyei Tanács honlapja, elektronikus e-mail cím) lebonyolításával kapcsolatban; 
 8. Biztosítja a közbeszerzési eljárások kivitelezési folyamatára jellemző iratok sokszorosítását és terjesztését; 
 9. Kapcsolatokat, pontosításokat, kiegészítéseket nyújt az odaítéléssel kapcsolatos dokumentációhoz, a hatályos jogszabályok sajátosságainak megfelelően, az összes érdekelt fél kérésére; 
 10. Javaslatokat tesz az értékelő bizottságok megalakulására vonatkozóan, és megszerkeszti a bizottság összetételéről szóló szakjelentést és az elnök rendeletét; 
 11. Alkalmazza, megtartja és véglegesíti közbeszerzési szerződések odaítélésére vonatkozó eljárásokat. 
 12. Részt vehet a közbeszerzési eljárásokat értékelő bizottságokban, vagy más szakbizottságokban, a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően; 
 13. Tanácsadást nyújt adott esetben az értékelő bizottságoknak, az odaítélő iratcsomó tartalmára vonatkozóan; 
 14. Biztosítja, adott esetben az összes szükséges feltételt, hogy a közbeszerzési eljárásokra vonatkozó valamennyi különleges iratot (a jegyzőkönyvek elkészítése, pontosításra vonatkozó kérelmek, odaítélési jelentés, az eredmények közlésea részvételi garancia visszaadása, stb.) elkészítse és közölje; 
 15. Kidolgozza az összes dokumentumokat és elvégzi az összes szükséges feladatokat a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos fellebbezések megoldására, az Országos Tanács szintjén, és közli az ezekkel kapcsolatos megoldásokat; 
 16. Elvégzi a szükséges közvetlen beszerzéseket, a szakosztályoktól kapott kéréseknek megfelelően. 
 17. összeállítja és megőrzi a beszerzésre vonatkozó iratcsomót  valamennyi elvégzett eljárás esetében, valamint  a közvetlen beszerzéseknél is. 
 18. Biztosítja a Bihar Megyei Tanács által megkötött közbeszerzési szerződések kidolgozását; 
 19. Irányítja és tanácsadást nyújt a helyi tanácsoknak és más közintézménynek, amelyek egy adott szakterület esetében tanácsot igényelnek; 
 20. Rendszeres tájékoztatókat és szakjelentéseket készít az elvégzett tevékenységről a hatályos jogszabályok alapján. 
 1. szakasz:Humán Erőforrás Osztály 

A Humán Erőforrás Osztály a következő főbb feladatkörökkel rendelkezik: 

 1. biztosítja a Bihar Megyei Tanács szakapparátusa szerkezeti felépítési ábrájának és álláskeretének kidolgozását; 
 2. figyelemmel kiséri a munkavállalók egyéni, szakmai  teljesítményének értékelésére vonatkozó szabályok alkalmazását, a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően, szakmai segítséget nyújtva a teljes értékelési folyamat során 
 3. felelős a Bihar Megyei Tanács szakapparátusának munkavállalói listájának az összeállításáért, mind a szerződéses alkalmazottak, mint a köztisztviselők esetében, a jóváhagyott szerkezeti felépítés ábrájának és az álláskeretnek megfelelően, 
 4. biztosítja a Bihar Megyei Tanács szakapparátusának keretében dolgozó szerződéses alkalmazottak és köztisztviselők esetében, a hatályban lévő jogi előírások betartását, az alkalmazásra, a bérek megállapítására, a tisztségekbe történő előléptetésre, a szakmai fokozatokra és besorolásokra, a jutalmazásra és a büntetésekre vonatkozóan;  
 5. elkészíti az alkalmazáshoz, előléptetéshez, áthelyezéshez, a munkaviszony megszüntetéséhez, a munkaszerződések felbontásához és más személyzeti döntésekhez szükséges iratokat (rendelettervezetek, egyéni munkaszerződések és ezek kiegészítő iratai, felszámolási jegyzék); 
 6. elkészíti, frissíti és kezeli a szakapparátushoz tartozó szerződéses alkalmazottak és köztisztviselők szakmai iratait; 
 7. figyelemmel követi a munkavállalók jogait, a munkában eltöltött időszak esetében megállapított szolgálati időszakra vonatkozó pótlék és a pihenőszabadság esetében; 
 8. biztosítja a Bihar Megyei Tanács szakapparátusához tartozó személyek bérjogosultságára vonatkozó jogszabályok helyes és időben történő alkalmazását; 
 9. kidolgozza a Bihar Megyei Tanács többi osztályával együttműködve, a szakapparátus szervezési és működési szabályzatát és a belső működési szabályzatát; 
 10. biztosítja, a törvénynek megfelelően a Bihar Megyei Tanács szakapparátusának keretében megüresedett helyek betöltésére, valamint az alárendelt intézmények vezetőinek számára  szervezendő versenyvizsgák előkészítését, megszervezését és lebonyolítását; 
 11. elkészíti a törvények előírásai szerint, közösen az osztályvezetőkkel, a pihenőszabadság beütemezésére vonatkozó tervet, nyomon követve ennek betartását és a törvény által előírt pótszabadság és fizetés nélküli szabadság  kiadását; 
 12. nyilvántartást vezet a betegszabadságokról, a tanulmányi és a fizetés nélküli szabadságokról, és különálló módon, a pihenőszabadságokról; 
 13.  kitölti az egyéni munkaszerződéssel rendelkező munkavállalók általános nyilvántartási jegyzékét (REVISAL); 
 14. felelős a köztisztviselők nyilvántartási jegyzékének elektronikus formában történő elkészítéséért, kitöltéséért és megőrzéséért; 
 15. biztosítja a szolgálati igazolványok elkészítését és kiadását a szakapparátus személyi állományának esetében; 
 16. igazolásokat állít ki a munkavállalói  minőségre, a szakterületen és a munkahelyen szerzett szolgálati időre, a társadalombiztosítási járulékra, a hozzájárulást a nyugdíjbiztosítási költségvetésre, és a befizetést a társadalombiztosítási költségvetésre vonatkozóan; 
 17.  megkapja és kezeli a szakapparátus keretében dolgozók munkaköri leírásait, szakmai segítséget biztosít a Megyei Tanács   szakapparátusa osztályvezetőinek a munkaköri leírások elkészítésével kapcsolatban; 
 18. évente kidolgozza a személyzeti állomány szakmai képzésének tervét, a munkavállalók szakmai képzésére vonatkozó igényeinek megfelelően, az osztályok javaslatai alapján; 
 19. elkészíti a Gazdasági Főigazgatóság munkatársainak munkaidő nyilvántartását, havonta; 
 20. biztosítja a köztisztviselők helyzetére vonatkozó információk, valamint a Bihar Megyei Tanács szakapparátusának keretében lévő köztisztviselői állásokkal kapcsolatos információk továbbítását a Köztisztviselők Országos Ügynökségének, a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően (menedzsment honlap): 
 21. biztosítja a köztisztviselők statútumára, majd az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újra közölt jogszabályra, valamint a munkaügyi jogszabályokra vonatkozó törvényes előírások alkalmazását; 
 22. meghozza a szükséges intézkedéseket a Bihar Megyei Tanács szakapparátusának keretében, a köztisztviselő állások esetében szükséges előzetes jóváhagyások  megszerzéséhez, amennyiben ez szükséges; 
 23.  biztosítja a vagyon- és összeférhetetlenségi nyilatkozatokra vonatkozó jogszabályi rendelkezések végrehajtását, azon személyek esetében, akiknek kötelesek benyújtani azokat; 
 24. statisztikai jelentéseket készít az alkalmazottak számáról és az állásokról; 
 25.  nyomon követi az intézményen belüli viselkedési, magatartási előírások betartására vonatkozó hatályos jogszabályok alkalmazását, biztosítja az etikai tanácsadást; 
 26. megkapja, megoldja, megőrzi és tárolja az Emberi Erőforrások Irodája esetében történő levelezést. 
 27. együttműködik a Köztisztviselők Országos Ügynökségével, a köztisztviselők testületét érintő szakmai kérdésekben; 
 28. elkészíti a bérszámfejtési táblázatok, az összesített és összefoglaló kimutatást a bérek kifizetésének érdekében, a Bihar Megyei Tanács szakapparátusának munkatársi esetében, valamint  a megyei tanácsosok juttatását illetően, az A.T.O.P. tagjainál, és az e jogot biztosító egyéb iratokra vonatkozóan; 
 29. végrehajtja a bérek kifizetését az elkészített bérszámfejtési táblázat alapján; 
 30. nyomon követi a harmadik személyek által az alkalmazottak jövedelmére vonatkozó foglalókat és bérükből visszatartja azokat; 
 31. a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészíti és benyújtja az illetékes állami szerveknek a különböző költségvetésekkel szembeni kötelezettségekről szóló havi nyilatkozatokat; 
 32. ahány alkalommal szükséges statisztikai jelentéseket készít a Bihar Megyei Tanács szakapparátusának keretében dolgozó alkalmazottakról és ezen személyek bérből származó jövedelméről; 
 33. elkészíti és rendszeresen beszámol a Bihar Megyei Tanács szakapparátusának keretében dolgozókkal kapcsolatos kiadások alakulásáról; 
 34. egyéb, a feladatköreihez közvetlenül kapcsolódó szakmai tevékenységeket is végez, amelyeket a jogszabályok írnak elő, vagy az intézmény vezetősége bízza meg ezekkel. 
 1. szakasz :A Helyi tanácsok koordinálásával, programokkal és segélyekkel foglalkozó osztály  

 A helyi tanácsok koordinálásával,  programokkal és segélyekkel foglalkozó osztály a következő feladatkörökkel rendelkezik:  

 1. alaposan elemzi a területiközigazgatási egység esetében, az összesített és feldolgozott információk alapján, és meghatározza azokat az lehetőségeket, módszereket, ajánlásokat, amelyek alapján népszerűsíteni lehet a szolgáltatások hatékony biztosítását ( a közpénzek felhasználásának technikai vagy gyorsasági hatékonysága, illetve a programok végrehajtási képességének növelése, és a lehető legalacsonyabb költségek melletti szolgáltatások nyújtása); 
 2. együttműködik és közösen dolgozik a helyi közigazgatási egységekkel a közös érdekek érvényesítéséért; 
 3. a jogszabályoknak megfelelően, meghatározott területeken tanácsadást nyújt a megyében lévő közigazgatási-területi egységeknek, azok kérésére, elkészíti és továbbítja a pontosításokat és javaslatokat a helyi közigazgatási hatóságoknak, amelyek biztosítják azok közzétételét ; 
 4. ha szükséges részt vesz a megyei tanács szakapparátusának többi osztályával együttműködve a megyében lévő közigazgatási-területi egységek képviselőivel tartandó munkamegbeszéléseken, amelyek napirendjén a helyi közigazgatás problémái vannak; 
 5. biztosítja a szükséges termelői igazolások összesítését, valamint azok kinyomtatását és eljuttatását a polgármesteri hivatalokhoz; 
 6. támogatja és segíti a Hősök Kultuszát Ápoló Megyei Egyesülettel, a helyi közigazgatási hatóságokkal együtta hadisírok védelmét és a hősök tiszteletére létrehozandó emlékművek felállítását a közigazgatási-területi egységekben; 
 7. biztosítja a személy- és vagyonvédelemmel foglalkozó, őrző-védő feladatokat ellátó, Bihar megyei székhellyel rendelkező cégek bejegyzését és a működési engedélyével kapcsolatos értesítést; 
 8. biztosítja a romániai Iskolaprogram jó körülmények közötti lebonyolítását, amely az elemi és középiskolai, állami és magánoktatásban részt vevőknek szól, valamint az állami és magánóvodákba járó, 4 órás programban részt vevő gyermekeknek, a hatályos jogszabályoknak megfelelően; 
 9. ellenőrzéseket végez a beszállítók raktáraiban és a tanintézetekben,  annak érdekében, hogy nyomon kövesse a szerződésben lévő előírások betartását a szállítási ütemtervre, a termékek érvényességi határidejére, a termékek csomagolására vonatkozóan, stb., a tejtermékekkel, gyümölcsökkel és pékárukkal való időben történő kiszállítására, az elosztási ütemterv szerint 
 10. a kedvezményezett tanügyi intézményektől kapott függelékek alapján ellenőrzi az adott térségbe lévő helyzetet, valamint az összes átvételi  jegyzőkönyvet és a számlákat, összevetve, mind mennyiségileg, mind az értékük alapján 
 11. figyelemmel követi a romániai Iskolaprogram által biztosított gyümölcsök, zöldségek, tej és tejtermékek kapcsán az erre vonatkozó oktatási intézkedések lebonyolítását; 
 12. frissíti azon tanügyi intézmények listáját, amelyek részesülnek, a romániai Iskolaprogram keretében biztosított termékekből; 
 13. elkészíti és benyújtja az APIA Bihar megyei ügynökségéhez az igénylő kérvényét, amely a jóváhagyásra/ frissítésre vonatkozik 
 14.  félévente elkészíti és benyújtja az APIA Bihar megyei ügynökségéhez a FEGA pénzügyi támogatás megítélésére szükséges dokumentációt, a romániai Iskolaprogram keretében, a program lebonyolításához szükséges összegek behajtása érdekében; 
 15. időszakos jelentéseket és értesítéseket készít az elvégzett tevékenységről, biztosítva a romániai Iskolaprogram lebonyolításának átláthatóságát; 
 16. határozattervezeteket szerkeszt a Bihar megye Területi-Közigazgatási Egység, mint összesített beszerzési egységént működő létrehozásáról, a termékek beszerzésére vonatkozó keretmegállapodások és a romániai Iskolaprogramhoz kapcsolódó tanügyi intézkedésére vonatkozó keretmegállapodások odaítélésére, valamint a szolgáltatások biztosításáról szóló keretmegállapodások odaítélésére, a 2017/640-es számú kormányhatározat szerint, a romániai iskolákban történő program jóváhagyásáról a 2017-2023 közötti időszakban, valamint az aktuális tanévben végrehajtandó költségvetés megállapításáról, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel; 
 17. egyéb, az illetékességi területéről adódó feladatokat lát el, a megyei tanács vezetőségének rendeleteinek és a jogszabályok nyomán; 

 

28. szakasz  Vagyonkezelő Osztály 

 A Vagyonkezelő Osztály feladatkörei a következőek: Elkészíti és naprakészen tartja a megye köz- és magánvagyonához tartozó javak leltárát, az erről szóló  műszaki előírásoknak megfelelően; 

 1. évente leltárt készít a megye köz- és magánvagyonáról; 
 2. évente jelentést készít és mutat be a végrehajtó testületnek a megyei köz- és magántulajdonában lévő javak vagyonkezeléséről 
 3. támogatást nyújt  az elnöki rendelet által megalakított különleges bizottságnak, amely a megye köz- és magánvagyonát leltározza fel, azon feladat elvégzéséért, amely a megye köz-és magánvagyonához tartozó javak összeállítására és frissítésére vonatkoznak;  
 4. támogatja a leltárkészítéssel foglalkozó különleges szakbizottságot, hogy kidolgozza a megye közterületéhez tartozó javak leltárának hitelességére vonatkozó határozattervezet kidolgozását; 
 5. elkészíti a megye köztulajdonában lévő ingatlanokról szóló, a valóságnak megfelelő helyzetet igazoló jelentést, amely esetekben nincsenek a tulajdonjogot igazoló iratok, melyek a nyilatkozat elismeréséhez szükségesek, és az osztály irányítója ír alá,  valamint amelyet a  megye főtitkárához nyújt be, a saját felelősségre vonatkozó nyilatkozat elkészítéséhez,  az irat megsemmisítésének büntetésével együtt, amely szükséges a törvénynek megfelelően, a megyei közterületet alkotó javak igazolására vonatkozó határozattervezet  összeállításához;  
 6. tájékoztatja a közigazgatási feladatkörökkel rendelkező minisztériumot a megyei közvagyonához tartozó javak leltárának igazolására vonatkozó határozattervezetről, a tulajdonjogot igazoló dokumentumokkal és a megye főjegyzője által, a  saját felelősségre kitöltött nyilatkozat kíséretében; 
 7. a törvény által előírt határidőn belül elvégzi a határozattervezet szükséges módosításait , akkor, amikor a a közigazgatási feladatkörökkel rendelkező minisztérium írásban értesíti azokról a szempontokról, amelyek ellentmondanak az érvényben lévő jogszabályoknak; 
 8. tájékoztatja a végrehajtó testületet, hogy teljesítették a törvény által előírt szakaszokat, annak érdekében, hogy elfogadják azt a határozatot, amely igazolja a megye közterületét alkotó javak  leltárát; 
 9.  felkéri a Bihar megyei  Telekkönyvi és Földhivatalt, hogy  végezze el a megfelelő módosításokat a telekkönyvi  nyilvántartásban, a megyei közvagyonát alkotó javak leltárának igazolásáról szóló határozat alapján; 
 10. biztosítja a megye közvagyonát alkotó javak leltárának közzétételét a megye honlapján, a Bihar Megye Statútumát tartalmazó résznél, amely a statútum szerves részét és függelékét képezi, amelyet mindannyiszor frissítenek, ahányszor jogi természetű változások történnek 
 11. a községek, városok, municípiumok esetében megalakult szakbizottságok kérésére, esetenként műszaki és szakmai segítséget biztosít  a jogi hatásköröknek megfelelően; 
 12. irányítja és felelőséggel tartozik a megye magán – és közvagyonát képező javak  hatékony használatáért;   
 13. figyelemmel követi, frissíti és felelős a megye köz- és magánvagyonát alkotó javak műszaki-célszerűségi nyilvántartásáért 
 14. elkészíti és felelős a rendelettervezetek szakjelentéseinek és a  megyei tanács határozattervezetei mellé csatolandó szakjelentések alátámasztásáért, amelyek a megye köz- és magánvagyonát képező javakra vonatkoznak, valamint azokért is, amelyek a közvagyont kezelő osztályhoz kerülnek;  
 15. részt vesz a megyei tanács szakbizottságainak ülésein, hogy fenntartsa a megye köz- és magántulajdonában lévő javakkal kapcsolatos határozattervezeteket; 
 16. felelős a megyei tanács azon határozatainak végrehajtásáért, amelyek a megye köz- és magántulajdonában lévő javakkal kapcsolatosak; 
 17. felelős azon szerződések elkészítéséért, megkötéséért, módosításáért, vagy felbontásáért,  az esetek függvényében, amelyek a kezelésbe adást, vagy visszavonást, ingyenes használatot, haszonbérbe vételt, bérbe vételt, eladást, az ingó és ingatlan vagyon adományának elfogadását tartalmazzák a vagyonból, vagy  bármely  más  jogi területre vonatkozik, amely a megyei köz- és magántulajdonára vonatkozik; 
 18. elkészíti az okmányokat és felelős a Bihar megyei köz-és magántulajdonát képező javak átadási-átvételi eljárásáért, amelyek a közintézményekkel, magánszemélyekkel, jogi személyekkel, területi-közigazgatási egységekkel történnek; 
 19. nyomon követi és tájékoztatja a megyei tanács vezetőségét a megyei köz- és magántulajdonát képző ingatlanokban lévő helyiségek kihasználtságáról, megfelelő használatáról és megőrzéséről; 
 20. szakmai támogatást biztosít az alárendelt intézményeknek, vagy a  megyei költségvetésből finanszírozott intézményeknek, a megye köz- és magántulajdonába lévő javakkal kapcsolatban;  
 21. elkészíti és felelős az utcai névjegyzékigazolás, a pénzügyi igazolás, valamint a megye magán- és köztulajdonában lévő ingatlanok építésének nyilvántartásba vételére, illetve megszüntetésére vonatkozó bizonylat kiállításához szükséges iratokért ; 
 22. felelős a megye köz- és magántulajdonában lévő  egyes javaknak a használatból való eltávolításával és kiselejtezésével kapcsolatos eljárás lebonyolításáért, a megyei tanács határozata alapján ; 
 23. elkészíti és felelős a bejegyzéssel/megjelöléssel/törléssel kapcsolatok dokumentáció összeállításáért , vagy a megyei köz- és magántulajdonába lévő épületek és területek telekkönyvben történő frissítéséért, és figyelemmel követi az eljárás véglegesítését; 
 24. elkészíti a megye köz- és magántulajdonában lévő  ingatlanok, épületek és földterületek felértékelésével kapcsolatos  dokumentumok és szolgáltatások beszerzésének szükségességét és célszerűségét,  a számviteli és műszaki-célszerűségi nyilvántartásokban szereplő leltárértékek frissítésének céljából 
 25. biztosítja a meghatalmazott értékbecslők által nyújtott értékeléssel kapcsolatos szolgáltatások jó lebonyolításához szükséges iratokat, a megkötött szerződések alapján felelős  az elkészített értékelő jelentések időben történő átvételéért , valamint az értékelés tárgyát képező  épületek műszaki-célszerűségi és számviteli nyilvántartásának frissítéséért 
 26. elkészíti az okmányokat és megfelelően alátámasztja a gyom- és faeltávolítási és irtási szolgáltatások, valamint a Bihar megye tulajdonában és a Bihar Megyei Tanács kezelésében lévő épületekhez tartozó területek esetében, figyelemmel kiséri a szolgáltatói szerződés végrehajtását,  és részt vesz a kivitelező által elvégzett munkák átvételében, a fizetési kötelezettségek kiegyenlítése miatt; 
 27. elkészíti a dokumentumokat és felelős a megye köz- és magántulajdonában lévő  épületek és területek adóbevallásainak évente történő benyújtásáért, azon területi-közigazgatási egységeknek, melyek keretében az épület található; 
 28. nyomon követi és felelős a megyei köz- és magántulajdonában lévő épületek és területek adóbevallásainak benyújtását, valamint az alárendelt közintézmények által is, amelyek kezelésében, haszonbérletében vagy bérletében vannak ezek a javak; 
 29. biztosítja a rendelkezésre álló javak és/vagy, adott esetben a kártérítésként nyújtható szolgáltatások táblázatának havi közzétételét jól látható helyen az előző hónap végétől számított, legfeljebb 10 naptári napon belül, a 2001/10-es számú törvény 1. szakaszának, (5) bekezdése alapján, amely az 1945 március 6 és 1989*)  december 22-e közötti időszakban jogtalanul elkobzott egyes épületek jogi helyzetére vonatkozik- újraközölve, az utólagos kiegészítésekkel és módosításokkal; 
 30. a helyszínen ellenőrzi, tájékoztatja a megyei tanács vezetőségét és a törvény által meghatározott időtartam betartásával megoldja a megyei tanácsnál beiktatott bejelentéseket és panaszokat, amelyek a megye vagyonához tartozó javakat érintik; 
 31. együttműködik a főépítésszel az RLV-tervek és a Bihar megyei tulajdonában lévő épületek elhelyezkedési és behatárolási terveinek elkészítésében azért, hogy betáblázzák, frissítsék az adatbázist és nyilvántartásba vegyék a Bihar megyei Telekkönyvi és Földhivatalnál;   
 32. együttműködik a Bihar Megyei Kulturális Igazgatósággal, a törvény által biztosított hatáskörének megfelelően, és biztosítja a szükséges keretrendszert a megyei érdekeltségű közszolgáltatások elvégzéséhez, amelyek a műemlékek és építészeti értékek megőrzésével, helyreállításával és javításával kapcsolatosak, minden információt közölve, amelyek a megye vagyonát képező történelmi műemlékekre vonatkoznak; 
 33. biztosítja a megye köz- és magántulajdonában lévő minősített, történelmi műemlékek védelmét, és együttműködik a történelmi műemlékek védelmével foglalkozó szakmai szervezetekkel és közintézményekkel ; 
 34. kezdeményezi a Kulturális és Vallásügyi Minisztérium jóváhagyásával a kisajátítási eljárást a közhasznú indokok miatt, a történelmi műemlékek védelme céljából, a törvény által előírt helyzetek esetében és a jogszabályi feltételek betartásával; 
 35. elkészíti a törvényes határidőn belül a válaszokat, a Megyei Tanácsnak és a Megyei Tanács elnökének címzett petíciókra  és kérelmekre, amelyek megoldás végett kiosztottak;  
 36. együttműködik a Megyei Tanács osztályaival és igazgatóságaival, az alárendelt intézményekkel, a megyében lévő közigazgatási-területi egységekkel és az állami közigazgatás országos szerveivel a vagyonügyi gondok megoldása érdekében 
 37. a megyei tanács vezetősége által igényelt jelentéseket készít és támaszt alá, a sajátos tevékenységével kapcsolatos kérdésekben 
 38. egyéb feladatokat lát el a tevékenységi körében, amelyeket a jogszabályok és a Megyei Tanács vezetőségének rendeletei megállapítanak . 

Adminisztratív Osztály 

Az Adminisztratív Osztály a következő feladatokkal rendelkezik: 

a).  évente javaslatokat készít az ügyviteli kiadásokról; 

b).  kezeli és felelős az intézmény székhelyénél történő, közvetlen kezelésben álló állóeszközök, leltári tárgyak és tárgyi javak hatékony kihasználásáért;   

c). részt vesz az állóeszközök és leltári készletek leltározásában, valamint az állóeszközök és leltári tárgyak más egységekhez való továbbításában, a törvényes előírásoknak megfelelően; 

d).  részt vesz az általa kezelt egyes javak használatból való kivételének és selejtezési eljárásában, a megyei tanács határozatainak alapján; 

e).javaslatot tesz, figyelemmel követi a szolgáltatói, vagy a közüzemi szolgáltatások biztosítására vonatkozó szerződések megkötését, frissítését vagy felmondását, az ügy függvényében: az elektromos energiára, hőenergiára, hideg vízre, meleg vízre, a szennyvízelvezetésre, szemét- és hulladékszállításra, vezetékes és mobiltelefonra, kábeltévére, és egyéb közhasznú szolgáltatásra vonatkozik az eset, mind a Bihar Megyei Tanács székhelyének, mind a megyei tanács más helyiségeinek esetében, amelyekben az intézmény alkalmazottai fejtik ki tevékenységüket;  

f). biztosítja az intézmény székhelyén, valamint a megyei tanács egyéb helyiségei esetében, ahol az intézmény alkalmazottai dolgoznak, a  fűtési és vízszolgáltatási rendszer, az elektromos energia hálózat, a légkondicionáló berendezések karbantartását;    

g). biztosítja az intézmény székhelyén lévő irodák, folyosók, gyűléstermek, valamint más helyiségek karbantartását és takarítását 

h). felelős a rendelkezésre álló járművek  karbantartásának, javításának és használatának megszervezéséért és lebonyolításáért 

i). biztosítja a rendelkezésre álló járművek,  pótalkatrészekkel, üzemanyaggal és kenőanyaggal való ellátását 

j): elvégzi a beszerzett javak és termékek átvételét, és biztosítja ezek tárolását, megőrzését, jó felhasználását és kezelését 

k). kibocsájtja a menetleveleket, kitölti a Napi Tevékenységek Nyilvántartását (FAZ) az intézmény gépkocsi-állományának minden járművére vonatkozóan, és elkészíti az üzemanyag fogyasztására vonatkozó iratokat 

l). elkészíti a konkrét dokumentumokat,  és felelős az intézmény járműveire vonatkozó éves  adózási nyilatkozat benyújtásáért, a Nagyváradi Polgármesteri Hivatala Közigazgatási-Területi Egységhez. 

m).  megszervezi, irányítja, összehangolja és ellenőrzi a tűzvédelemmel kapcsolatos , sajátos tevékenységet  a megyei tanács tekintetében, részt vesz a szakmai intézmények által szervezendő, ilyen jellegű tevékenységekben 

n). együttműködik, az ügy függvényében  Román Csendőrséggel, az Őrző-Védő kereskedelmi társasággal, a Bihar Megyei Rendőr-Főkapitánysággal az intézmény biztonsági terveinek elkészítése és jóváhagyása céljából , figyelemmel követi azon szolgáltatói szerződések végrehajtását, amelyek az intézmény székhelyének és a megyei tanács egyéb helyiségeinek esetében,  ahol az intézmény alkalmazottai dolgoznak,  és a biztonsági szolgáltatásokra vonatkoznak;  

o).  felelős a rendelkezésre álló minden jármű esetében a  törvény által megszabott üzemanyag adag betartására és biztosítására. 

p). tevékenységi területének keretében egyéb feladatokat is ellát, amelyeket a hierarchia szerinti vezetők által megállapított határozatokban és a megyei tanács vezetőségének rendeleteben írnak elő. 

0259/432809

Newsletter

Află ultimele noutăți, articole și resurse
trimise direct către tine

Copyright © CJBihor 2003-2021. Consiliul Județean Bihor
Schimbă dimensiune caractere
Contrast