Contact

Közönségszolgálati Iroda

Itthon > Szakapparátus > Közönségszolgálati Iroda

 

A Közönségszolgálati Iroda a megyei tanács elnökének van alárendelve, és a következő szerkezeti felépítéssel rendelkezik:  

a) Közönségszolgálati Osztály; 

b) Bihar megyei Turisztikai Információs és Promóciós Osztály; 

20.szakasz.  A Közönségszolgálati Osztálynak a következő feladatkörei vannak: 

 1. tájékoztatja a lakosságot a megyei tanács tevékenységéről; 
 2. informálja az állampolgárokat a megyei tanács hatáskörébe tartozó dokumentumok (bizonylatok, igazolások, engedélyek, jóváhagyások) kibocsájtásának módjáról; 
 3. a más közintézményekkel, és nem kormányzati szervezetekkel kialakított kapcsolatok keretében, a közösségre vonatkozó információkat nyújt; 
 4. elvégzi a beadványok, kérvények iktatását, kiemelését, és azok megoldásának nyomon követését a 2002/27-es számú kormányrendelet szerint, amelyet a 2002/233-as törvény hagyott jóvá; 
 5.  iktatja a Bihar Megyei Tanács címére érkező leveleket, a bejövő-kimenő regiszterben, az általános nyilvántartóban, kivéve a személyes levelezést; 
 6. naponta ismerteti a levelezést az elnökkel, vagy esetenként, azzal az alelnökkel, aki az elnököt helyettesíti, annak hiányában, a dokumentumok kiosztása miatt; 
 7. szétosztja a levelezést a szakigazgatóságok között, az elnök, alelnökök és a megyei főjegyző útmutatásának megfelelően; 
 8. kiosztja az írott sajtótermékeket 
 9. elkészíti a Megyei Tanács által küldött akták továbbításának bizonylatait; 
 10.  felelős a Megyei Tanács bélyegzőjének helyes használatáért; 
 11. vezeti a kérelmek nyilvántartását, megoldásuk érdekében biztosítja az állampolgárok kérelmeinek iktatását és továbbítását, valamint a válaszok időben történő elküldését; 
 12. az elküldéskor ellenőrzi a formai követelmények teljesülését az akták megszerkesztésénél, amelyet a vonatkozó jogszabályi rendelkezések, valamint a Bihar Megyei Tanács belső szabályzatai biztosítanak (fejléc, megyei tanács címe, telefonszám, faxszám, hitelesített aláírások, az akták elkészítője nevének kezdőbetűi, a gépelt oldalak száma és a darabszám)  
 13.  postán elküldi a levelezést; 
 14. a kézbesítést igazoló bizonylatok alapján kezeli és nyilvántartja a postai bélyegeket; 
 15.  együttműködik az intézmény szakosztályaival és igazgatóságaival az állampolgároknak nyújtott információkat tartalmazó adatbázis folyamatos frissítésében; 
 16. kidolgozza, megszerkeszti, kiadja és ingyenesen terjeszti az információkat közlő lapokat az állampolgárok számára; 
 17. biztosítja a dokumentumok kezelését, továbbítását az intézményen belül, egészen a szakigazgatóságokhoz, elkészíti ezek nyilvántartását, az átadást-átvételt tartalmazó jegyzék alapján; 
 18. iktatja, megszerkeszti és elküldi a válaszokat online formában, az intézmény honlapjára érkező beadványokra; 
 19. belső értesítőket ad ki az illetékes osztályok részére, a kért információk összegyűjtésének érdekében; 
 20. iktatja az intézmény belső tevékenységével kapcsolatos dokumentumokat; 
 21.  nyomon követi a jogszabályok változását tevékenységi területének keretében, s ennek megfelelően alakítja ki a munkamódszert és munkaprogramot;  
 22. a 2001/544-es törvény szerint biztosítja a közérdekű információkhoz való hozzáférést: 

– szóbeli tájékoztatást nyújt a közérdekű információról; 

– ingyenes formanyomtatványokat biztosít az érdeklődőknek;  

– átveszi és iktatja a közérdekű információk kérésére vonatkozó igénylést; 

– átveszi és iktatja a közigazgatási panaszokat; 

intézményen belül értesítőket ad ki az illetékes osztályok részére, a kért információk összegyűjtésének érdekében 

– megfogalmazza és elküldi a választ a panaszosnak; 

– hivatalból továbbítja a közérdekű információkat; 

– éves jelentést készít a közérdekű információkhoz való hozzáférésről; 

– nyilvántartást készít a közérdekű információkhoz való hozzáféréssel kapcsolatos kérvények és válaszok iktatására.  

 1.  a jogszabályi előírásoknak megfelelően átirányítja azokat a leveleket, amelyek nem tartoznak az intézmény hatáskörébe. 
 2. biztosítja a Bihar megyei Területi Közrendvédelmi Hatóság (ATOP) üléseinek lebonyolítását, a 2002/787-es kormányhatározat értelmében, amely a Területi Közrendvédelmi Hatóság(ATOP) szervezési és működési szabályzatára vonatkozik: 
 3. ellátja a Bihar megyei Területi Közrendvédelmi Hatóság (ATOP) ügyvezető titkárságának tevékenységét, ami az ülések előkészítésére, a dokumentumok és anyagok kidolgozására vonatkozik, amelyeket a hatóság munkabizottságaiban és a plenáris ülésein vitatnak meg 
 4. részt vesz a Bihar megyei Területi Közrendvédelmi Hatóság (ATOP) tagjai által tartandó közmeghallgatásokon: 
 5. biztosítja a Bihar megyei Területi Közrendvédelmi Hatóság (ATOP) kommunikációs kapcsolatát a média megyei képviselőivel, annak érdekében, hogy elősegítse a tevékenységek közzétételét, valamint a közérdekű információk szélesebben körben való terjesztését, a Bihar megyei Területi Közrendvédelmi Hatóság (ATOP) működésével és szerepével kapcsolatban; 
 6. eleget tesz a romániai minősített információk védelmére vonatkozó országos  előírásoknak, amelyeket a 2002/585-as kormányhatározat szabályoz, a későbbi módosításokkal; 
 7. a levéltárral kapcsolatban, a következő feladatkörökkel van felruházva: 
 • kezdeményezi és megszervezi az akták jegyzékének összeállítását, ahányszor megváltozik a Bihar Megyei Tanács szakapparátusának szervezeti felépítése 
 • összesíti a Bihar Megyei Tanács szakapparátusa keretében lévő osztályok által kidolgozott, az egyes különleges dokumentumok jegyzékére vonatkozó javaslatait, az iratok jegyzék-tervezetének két példányban történő elkészítését 
 • a Bihar Megyei Tanács elnöke rendeletének értelmében elvégzi az iratcsomók jegyzékének jóváhagyási eljárását, biztosítva a szóban forgó rendelettervezet kidolgozását és megszerkesztésétbiztosítja a kapcsolatot az Országos Levéltár Bihar Megyei szolgálatával, és ennek két példányban elküldi a jóváhagyott jegyzéket, annak ellenőrzése és megerősítése céljából; 
 • a megerősítést követően továbbítja az akták jegyzékét a Bihar Megyei Tanács szakapparátusának keretében működő összes osztálynak, annak alkalmazása érdekébennyomon követi a jegyzék használatát az akták elkészítésekkor; 
 • ellenőrzi az összes aktát, a Bihar Megyei Tanács szakapparátusának keretében lévő osztályoktól való átvételi eljárás során, nyomon követve az elkészítés módjának betartását, valamint az ezek tartalma, és a leltárba beírt adatok közötti megfelelést, míg ellentmondások magállapítása esetén, közli ezt az aktát készítő osztállyal, hogy elvégezze a szükséges módosításokat; 
 • átveszi a Bihar Megyei Tanács szakapparátusa keretében működő osztályoktól az elkészített iratcsomókat, a dokumentumok jegyzékében megállapított témák és a megőrzési időszak szerint, egy előzetes egyeztetés alapján és ezek ellenőrzését követően, a leltár és jegyzőkönyv alapján, valamint elhelyezi azokat, a levéltári raktárban; 
 • leltárt készít a levéltári raktárban található nem nyilvántartott dokumentumokról; 
 • az irattári nyilvántartás alapján biztosítja a levéltárban elhelyezett iratok és leltárak nyilvántartásátbiztosítja az iratok regisztere alapján az összes beiktatott és az irattárból kivett dokumentumok nyilvántartását 
 • gondoskodik a dokumentumok kiválasztásával foglalkozó bizottság kinevezésére vonatkozó rendelettervezet kidolgozásáról 
 • ellátja a dokumentumok kiválasztásával foglalkozó bizottság titkársági feladatait, azáltal, hogy számon tartja a bizottság tagjai összehívásának szükségességét, azon iratcsomók elemzésének érdekében, amelyeknek lejárt a megőrzési határidejük, és amelyeket elvileg javasolni lehet a kivételre, mint használhatatlanok, valamint a kiválasztási jegyzőkönyv elkészítését 
 • biztosítja a törvényben előírt formanyomtatványok elkészítését, az Országos Levéltár Bihar Megyei Szolgálata által végzett, dokumentumok kiválasztásának megerősítésére, az Országos Levéltár Bihar Megyei Szolgálatának keretében működő dokumentumok kiválasztásával foglalkozó bizottság elé terjesztve a kiválasztási jegyzőkönyvet, a megsemmisítésre javasolt dokumentumokkal jegyzékével együtt, mivel értéktelenné váltak, valamint a folyamatosan megőrzött dokumentumok leltárait; 
 • a kiválasztást követően biztosítja a dokumentumok eltávolítását az irattár nyilvántartásából, a kiválasztási bizottság által készített jegyzőkönyv alapján, a Bihar Megyei Tanács vezetőségének jóváhagyásával, és az Országos Levéltár Bihar Megyei Szolgálatának engedélyével, valamint a kiválasztott dokumentumok teljes átadását az újrahasznosító egységeknek; 
 • biztosítja a dokumentumok kivételét az irattári nyilvántartásokból, a Bihar Megyei Tanács végrehajtó vezetőségének és az Országos Levéltár Bihar Megyei Szolgálatának jóváhagyásával, egy másik levéltárba történő áthelyezés miatt, vagy a természeti katasztrófák, illetve előre nem látható külső esemény következtében tönkrement iratok miatt, amely esetekben nem lehet rendbe tenni a sérülést; 
 • biztosítja az irattárak dokumentumai közötti keresést, annak érdekében, hogy kiadják az elkészített és rendelkezésre álló dokumentumok másolatait, valamint a magán- és jogi személyek által igényelt igazolások és bizonylatok másolatát, a kérelmezőkre vonatkozó jogok megszerzése, összhangban az alkalmazandó jogszabályokkal; 
 • igazolja, hogy a másolatok megfelelnek az irattárban lévő dokumentumok eredeti példányának, valamint az irattárban lévővel, a következő megjegyzés feltüntetésével: „Az irattárban őrzött eredeti példány szerint”, illetve „Az irattárban őrzött másolat szerint”, amelyet aláírással és bélyegzővel kell ellátni; 
 • biztosítja a jogszabályoknak megfelelően, az archívumból származó dokumentumok tudományos kutatásokhoz való felhasználást, valamint egyes közigazgatási tevékenységek megoldásához, információk, dokumentációk előkészítéséhez és másolatok, kivonatok vagy igazolások kiadását; 
 • a Bihar Megyei Tanács szakapparátusa keretében működő osztályok rendelkezésre bocsájtja az irattári dokumentumokat, aláírás alapján, nyilvántartást vezet a kikölcsönzött dokumentumokról, míg ezek visszajuttatása után ellenőrzi ezen dokumentumok sértetlenségét, és visszahelyezi azokat az irattárba;   
 • biztosítja az e területen érvényes szabályozásoknak megfelelően, az iratok kivételét az archívum raktárából , kutatási célokból, és bejegyzést készít erről egy regiszterbe 
 • az előzetesen megállapított feltételek, az e területen alkalmazandó szabályozások szerint szervezi az irattári raktárt, biztosítja a rend és tisztaság fenntartását ezekben; kéri a Bihar Megyei Tanács végrehajtó vezetőségét, hogy az irattárakat megfelelő módon szerelje fel (bútorokkal, polcokkal, tűzvédelmi felszerelések stb.); 
 • tájékoztatja a Bihar Megyei Tanács végrehajtó testületének vezetését a levéltár esetében szükséges, megfelelő megőrzési és tárolási feltételek biztosításáról, és ez irányú intézkedési javaslatokat tesz 
 • tanácsadást és támogatást nyújt a Bihar Megyei Tanács szakapparátusénak keretében működő osztályoknak, a saját hatáskörükbe tartozó levéltári tevékenységek elvégzése érdekében 
 • az Országos Levéltár megbízottjának rendelkezésére bocsátja, az ellenőrzési akció miatt igényelt, az irattár helyzetével kapcsolatos összes dokumentumot 
 • előkészíti azokat a dokumentumokat, és ezek nyilvántartását, amelyeket az Országos Levéltárnál helyeznek el állandó tárolás céljából, hogy szükség esetén, a jogszabályi előírásoknak megfelelően átadják azokat; 
 • írásban közli, 30 napon belül az Országos Levéltár Bihar Megyei Szolgálatával, a Bihar Megyei Tanács szakapparátusa tevékenységében történő megalakítást, átszervezést, vagy bármilyen más változást, aminek kihatása van az irattár speciális tevékenységérehaladéktalanul közli az Országos Levéltár Bihar Megyei Szolgálatával, az archívum raktáraiban történő esetleges vészhelyzeteket; 
 • javaslatokat tesz annak megállapítására, hogy milyen díjszabásokat határoznak meg, az irattárban létrehozott és tárolt dokumentumok másolatainak és kivonatainak kiadásáért, magán- vagy jogi személyek igénylése esetén, mások mint, az állami hatóságok, közintézmények, vagy bíróságok; 

8. egyéb, a jogszabályokból és a megyei tanács vezetőségének rendeleteiből adódó feladatokat lát el  saját hatáskörben; 

Bihar megyei Turisztikai Információs és Promóciós Osztály 

A Bihar megyei Turisztikai Információs és Promóciós Osztály a következő sajátos feladatokat látja el: 

a)általános információk nyújtása a turisztikai kínálatról, valamint a helyi, regionális, vagy országos turisztikai látványosságokról;

b)arománul és legalább egy nemzetközileg használt nyelven készült, helyi, regionális vagy országos népszerűsítő anyagokat bocsájt a turisták rendelkezésére; 

cingyenes szolgáltatásként információkat nyújt a helyi szállásajánlatokról; 

d)információkat nyújt a közszállítási jegyek foglalásának lehetőségeiről;

e)információkat nyújt,a helyi, országos, szakképesítéssel rendelkező idegenvezetőkről; 

f)belső és külső általános marketing tevékenységek szervezése vagy társszervezése , a helyi és regionális turisztikai forgalom növelésének érdekében;

gingyenesenszolgáltatásként tanácsadást nyújt a különféle helyi, regionális és országos turisztikai termékek kiválasztásáról; 

h) turisztikai kérdésekbenegyüttműködik a helyi és regionális szervezetekkel (helyi közigazgatási szervekkel, kereskedelmi kamarákkal, regionális fejlesztési ügynökséggel, a úticélkezelő szervezettel, más országos/helyi turisztikai információs és népszerűsítő központokkal stb.).; 

iegyüttműködikaz idegenforgalom területén, a turizmus tekintetében illetékes központi közigazgatási hatósággal, és ezek kérésére statisztikai adatokat szolgáltat a helyi és regionális turisztikai forgalomról, adatokat a turisztikai forgalom növelésében szerepet játszó helyi és regionális eseményekről,  valamint egyéb információk nyújtása a helyi és regionális turisztikai tevékenységekkel, és a turisztikai kínálattal kapcsolatban; 

j)piackutatási tevékenység elvégzése helyi és regionális szinten,a helyi és regionális  turizmus fejlesztésére és turisztikai marketingre vonatkozó  javaslatok elemzése, megtervezése, szervezése és kidolgozása, együttműködve a helyi közigazgatási szervekkel, és az illetékes központi közigazgatási hatósággal; 

k)az illetékes hatóságok tájékoztatása a turisztikai szolgáltatások minőségével kapcsolatos, helyi szinten történő panaszok megoldásáról; 

l)promóciós anyagok kidolgozása, megvalósítása a turisztikai akciók népszerűsítésének érdekében: ismertető szórólapok, könyvecskék, információs táblák, térképek, a települések térképei, idegenvezetés, CD-ék, DVD-ék, plakátok, információs és/vagy népszerűsítő honlapok;

m)önkéntesekkel történő együttműködés;

n)együttműködés a magánszektorral, a turizmussal kapcsolatos kutatások elvégzéséhez szükséges feladatok teljesítéséhez, népszerűsítő anyagok készítéséhez, a turisztikai fogadó egységekkelkapcsolatos információk gyűjtése; 

o)a természeti és kulturális örökség nyilvántartása a turisztikaiúticélokból, a községekben, városokban, municípiumokban, megyékben, régiókban (közigazgatási, néprajzi, országos/természeti parkok stb.) ; 

Newsletter

Află ultimele noutăți, articole și resurse
trimise direct către tine

Copyright © CJBihor 2003-2022. Consiliul Județean Bihor