Contact

Műszaki Főigazgatóság

Itthon > Szakapparátus > Műszaki Főigazgatóság

Ügyvezető igazgató: Filip Cheșeli 

Kapcsolat:

Traian Park 5. szám, 410033, Nagyvárad

0259/432809

0259/468180

filip.cheseli@cjbihor.ro

A Műszaki Igazgatóság szervezeti felépítéséhez tarozik 

1.Beruházási Iroda; 

2.Megyei útügyi iroda; 

3.Európai alapok osztály; 

4.Környezetiés közhasznú szolgáltatások ellenőrzési osztálya; 

 1. BeruházásiIroda 

A Beruházási Iroda a következő hatáskörökkel rendelkezik: 

a) Részt vesz a Bihar Megyei Tanácskeretébenkijelölt bizottságokban , ahol a műszaki problémák megoldásához szakemberek szükségesek; 

b) Részt vesz az állami költségvetésből finanszírozott egyes beruházási munkálatok, főjavítások és aktuális javítási munkálatok kivitelezésével kapcsolatos tanulmányok, előrejelzések és indoklási jegyzékek elkészítésében;

c) Együttműködik a licitációkkal foglalkozó, felhatalmazással rendelkező megyei osztályokkal, hogy elnyerjea közhasznúmunkálatok tervezésére és elvégzésére kiírt tendert; 

d) Együttműködik a licitációkkal foglalkozó, felhatalmazással rendelkező osztályokkal, az állami magánterületek haszonbérbe adására, az építkezések elvégzésének érdekében;

e) Részt vesz a Bihar Megyei Tanács  határozattervezeteinek,  és az erre vonatkozó jóváhagyási jelentések és szakjelentések kidolgozásában, a műszaki szempontokat figyelembe véve;

f) Részt vesz a  BiharMegyei Tanács, és kérés eseténa megyében lévő polgármesteri hivatalok által finanszírozott beruházásokra és javítási munkálatokra vonatkozó szerződéskötéseknél; 

g) Műszaki támogatást nyújt a beruházások, javítások, elvégzéséhez, azivóvízhálózat és szennyvíztisztító rendszer elvégzéséhez, a földgázhálózat kiépítéséhez, valamint egyébberuházási és javítási munkálatokhoz; 

h) Részt vesz a pályázati dokumentumok kidolgozásában, a szerződéskötésekben, a munkálatok végrehajtásának ellenőrzésében,a beruházás átvételében, a Bihar Megyei Tanács általfinanszírozott egyes munkálatok esetében, és erre vonatkozóan tanácsadást biztosít a megyében lévő területi-közigazgatási egységek(U.A.T.) számára; 

i) Különböző szakaszokban műszaki dokumentációt készít a Bihar Megyei Tanács épületeinek javítási munkálatainak esetében, és erre vonatkozóan tanácsadást nyújt a megyében lévő közigazgatási-területi egységek (U.A.T.)számára;

j) Részt vesz a megye köz- és magántulajdonával kapcsolatok különböző dokumentumok elkészítésében;

k) Együttműködik azivóvízellátás, szennyvíztisztítás, hő- és elektromos energia biztosításával foglalkozó közhasznú szolgáltatókkal, egyes szolgáltatói problémák megoldásának érdekében;

l) Együttműködik a minisztériumokkal, más helyi és országos közintézménnyel, állami és magántársasággal, a műszaki területen és a beruházások tekintetében;

m) Tagja a javak és tárgyi eszközök leltározásávalésselejtezésével foglalkozó bizottságnak, a Bihar Megyei Tanács és az alárendelt intézmények esetében; 

n) Foglalkozik a tevékenységével kapcsolatos egyéb bejelentésekkel, megoldva a megyéből érkezett panaszokat;

o) Elvégzi a munkaidőnyilvántartásáravonatkozó irat kitöltését, és biztosítja a Műszaki Igazgatóság titkárságát; 

p) Részt vesz a Bihar Megyei Tanács által beszerzett vagyoni javakátvételével foglalkozó bizottságban;

q) Nyomon követi a Bihar Megyei Tanács által végrehajtott, különböző kormányzati programok által finanszírozott beruházások kivitelezését.

 1. Megyei útügyi iroda

 (1) A Megyei útügyi iroda, a Bihar Megyei Tanács keretében működő szakrészleg, amely a feladatköréből adódóan biztosítja és felelős a helyi közúthálózat kezeléséért, valamint a megyei utak esetében végrehajtott beruházási és aktuális javítási munkálatok elvégzéséért. 

(2) A Megyei útügyi iroda, a Műszaki Igazgatóság ügyvezető igazgatójának van alárendelve, felelős a közutak kezeléséért és üzemeltetéséért. 

(3) A Megyei útügyi iroda a következő feladatokkal rendelkezik:  

a) jóváhagyásra javasolja  a megyei úthálózat esetében végrehajtandó  munkálatok sorrendjét;

b) elkészíti és jóváhagyásra javasolja a megyeiutak, és az ezeken lévő hidakkarbantartási és javítási munkálatainak éves, valamint havi programjait; 

c) elkészíti a javaslatokat, azok bevezetésére a beruházási programba;

d) biztosítja a programok végrehajtását a megyei közutak esetében, a megyei költségvetésből éventeelkülönítettösszeg, az állami költségvetés, és a külföldi finanszírozások alapján; 

e) a törvények értelmében elvégzi a közutak főjavítását, nyomon követi a közúti forgalom biztonságos körülmények között történő biztosítását, felügyeli a közutak folyamatos járhatóságát;

f) új befektetéseket javasol a megyei érdekeltségű utak esetében, tanulmányokat és elemzéseket készít az utak fejlesztésére ésrendszerezésére;

g) a megyei érdekeltségű közutak esetében kidolgozza az építési és korszerűsítési dokumentumokat, követi a megyei érdekeltségű utakkal kapcsolatos munkálatok minőségének biztosítását, és műszaki ellenőrzését;

h) összehangolja és felelős a közlekedési tevékenység  jó körülmények közötti biztosításáért a téli időszakban(hóeltakarítás) : figyelemmel követi a beavatkozásokat, ellenőrzi a csúszásgátló anyagok biztosítását;

i) figyelemmel kíséri a megyei úthálózat ellenőrzésével kapcsolatos tevékenységet-illetve az ellenőrző állomásokat és az ezeken az utakon végzett kiegészítő munkálatokat, azok állapotát a közlekedési tevékenység kapcsán, a fizikai-időjárási tényezőket, megállapítva az optimális  működési feltételeket,és azon munkálatok elvégzését,amelyek ezek megfelelő láthatósági állapotának biztosítására vonatkoznak; 

j) nyomonköveti  amegyei utakra vonatkozó operatív tervek végrehajtását a téli időszakban 

k) elkészíti az éves beruházási, illetve az aktuális javítási terveket, a helyi és az államiköltségvetésből  finanszírozandómunkálatok esetében 

l) átveszi ezeket a munkálatokat, illetve ellenőrzi azok minőségét és mennyiségét, elfogadja azok kifizetését

m) engedélyeket és jóváhagyásokat bocsát ki , az utak környékén lévő építkezéseknéljóváhagyja a megyei úthálózat esetében az alul- és felüljárókat, engedélyezi a túlméretezett szállításokat

n) nyomon követi a forgalom rendszerezését a megyei úthálózat esetében, követia  biztonságiés védelmi övezetek biztosítását a megyei híd– és úthálózat mentén 

o) együttműködik a megyében lévő helyi tanácsokkal, abban a tekintetben, hogy kérésükre műszaki segítséget nyújt a községiutakhoz kapcsolódó munkálatokhoz és a kiegészítő tevékenységekhez, megoldja megyei híd-és úthálózatok fenntartásával és működtetésével kapcsolatos egyéb sajátos műszaki problémákat.

p) összehangolja azadminisztrálásában  lévő közjavak kezelését, ( a megyei utakra vonatkozólag): 

 1. építésikönyvek;
 2. szerződéskötésaz útkataszter összeállítására;
 3. a közúti forgalom irányítása;
 4. aközútiközlekedés biztonságával kapcsolatos adatbank; 
 5. úttechnikaiadatbank(utak, hidak). 

q) kidolgozza a megyei érdekeltségű úthálózaton elvégzendő munkálatokra vonatkozó pályázati és műszaki-gazdasági dokumentumok, valamint a kisebb munkálatokra,és a nagyobb munkálatok tervezésére vonatkozó feladatkiírásokat;

r) ellenőrzi és frissíti a megyei érdekeltségű úthálózat hídjainak műszaki könyveit, és szakmai segítséget nyújt a helyi tanácsoknak a községi úthálózat hídjainak felülvizsgálatára és műszaki könyveinek elkészítésére;

s) elkészíti és jóváhagyásra terjeszti elő  azoknak a karbantartási és javítási munkálatoknak  az éves és havi programjait, amelyeket a megyei érdekeltségű úthálózaton végeznek el, valamint a szakminisztérium által biztosított pénzből hajtanak végre.

t) előzetes jóváhagyásokat és kivitelezési engedélyeket ad ki  egyes munkálatokesetében, amelyeket az úttestövezetében hajtanak végre, valamint megoldja az utak-hidak infrastruktúra és felépítmény hálózatainak fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos egyéb speciális műszaki problémákat ; 

u) elkészíti a normatív határozattervezeteket(kormányhatározat, végrehajtási utasítások stb. esetében) az utak átsorolásáról, vagy jogi szabályozásokat, azon területeknél, amelyeken utak haladnak át;

v) koordinálja és figyelemmelköveti  azutak, hidak és a kiegészítő munkálatok karbantartását, a munkák elvégzésének helyszíni ellenőrzésével, a mennyiségi és minőségi mutatók alapján, a hatályos műszaki követelményeknek és jogszabályoknak megfelelőenEzek a következő munkálatok: 

 • azutak rendszeres karbantartása (nyári és téli tevékenység is); 
 • kövezettés földutak átsorolása; 
 • útburkolatokfenntartása (az aszfaltburkolatoknálgödrök betöméserepedések és rések elzáródása, porózus felületek festésehidraulikus kötőanyagokkal történő burkolás eseténszegélyek kitöltése és cseréje, a rések, hézagok, repedések eltömődése); 
 • azutak és ezek mentén elhelyezkedő melléképületek időszakos karbantartása (felületkezelések, védekezés, vízelvezetés és járdaszegélyek); 
 • közlekedésibiztonság; 
 • utak melletti növényzet; 
 • partokvédelme és megerősítése, árvíz utáni helyreállítása; 
 • természeticsapások utáni helyreállítás; 
 • azútrendszer műszaki állapotának javítása ( könnyű bitumenmentes burkolatok, aszfaltszőnyegek, útrendszer megerősítése, kiegészítő sávok,telephely szervezése, egyéb munkálatok, ide értve a nem korszerűsített utakat is); 
 • beruházásokutak és hidak korszerűsítésére, bővítésére, javítására és újjáépítésére; 

w) a hidak gyalogos hidakrendszeres karbantartása;hidak kiszélesítése, megszilárdítása, megerősítésepartvédelem és mederszabályozás; 

x) szerződéskötés a megyei érdekeltségű úthálózaton történő munkálatoknál, a hatályos jogszabályoknak megfelelően, részt vesz a megyei érdekeltségű úthálózat kapcsán végzett beruházások gazdasági-műszaki szempontok szerinti nyomon követésében;

y) együttműködik a megyében lévő helyi tanácsokkal, abban az értelemben, hogy kérésükre műszaki segítséget nyújt a kezelésükben levő utakkal és az ezekre vonatkozó kiegészítő munkákkal kapcsolatos specifikus tevékenységekkel kapcsolatosan;

z) megoldja a megyei utakkal kapcsolatos,egyébsajátos problémákat; 

 1. Európai alapok osztály 

 Az Európai alapok osztálya a következő feladatkörökkel rendelkezik: 

a) kidolgozza a finanszírozási kérelmeket a Bihar Megyei Tanács  vezetősége által meghatározott  stratégiákkal és cselekvési irányokkal összhangban, és figyelemmel kíséri a jóváhagyott projektek végrehajtását;

b) elvégzi a szükséges dokumentációt a külső finanszírozási programok (útmutatók, szabályzatok, végrehajtási kézikönyvek, alkalmazandó belföldi jogszabályok stb.) elérése, azáltal, hogy figyelembeveszi  akormányprogram prioritásait és más stratégiai jellegű dokumentumokat a Bihar Megyei Tanács tevékenységi területén; 

c) meghatározza a Bihar Megyei Tanács igényeinek finanszírozási forrásait, valamint kidolgozza és frissíti a projektek portfólióját;

d) hozzájárul és koordinálja a finanszírozási dokumentáció elkészítését, a jóváhagyásravaló  előterjesztésérdekében; 

e) együttműködik a  Bihar Megyei Tanács szakosztályával/ struktúrájával annak érdekében, hogy kidolgozza a vissza nem térítendő finanszírozású projektekre vonatkozó szükséges szolgáltatások beszerzési eljárásokat, valamint a szükséges műszaki előírásokat;

f) kidolgozza a  vissza nem térítendő  finanszírozású projektek elkészítéséhez és gyakorlatba ültetéséhez szükségesspecifikus dokumentációt/feladatkiírásokat, a munkálatokra, javakra és szolgáltatásokra vonatkozó közbeszerzési eljárás elvégzéséhez;

g) végrehajtja és összehangolja a jóváhagyott, vissza nem térítendő finanszírozású projektek megvalósítását;

h) figyelemmel követi a projektek kivitelezését arra vonatkozóan, hogy teljesültek-e a célkitűzések, valamint a projekt finanszírozásával  kapcsolatos szerződésekben foglalt eredményeket;

i) nyomon követi ésösszehangolja  aBihar Megyei Tanács szakosztályait  a munkálatok kivitelezésére, a javak beszerzésére, vagy a szolgáltatásra vonatkozó  szerződés végrehajtásának ellenőrzését és nyomon követését; 

j) együttműködik a Bihar Megyei Tanács szakosztályával/ szakegységével a projektek kezelésére vonatkozó jogi feltételek biztosítására, a megvalósítás és a kidolgozás minden szakaszában;

k) elkészíti a megalapozottságot igazoló adatlapokat a kidolgozandó finanszírozási kérelmek kapcsán, és frissíti a finanszírozási szerződések összes dokumentumát, azok végrehajtásának teljes időszaka alatt;

l) a jogszabályi előírásoknak és a finanszírozási szerződéseknek, valamint a  finanszírozó  által kiadott utasításoknak megfelelően összeállítja a  visszatérítési igényléseket, a tervek végrehajtására vonatkozó időszakos beszámoló dokumentumokat , a projektek felügyeletével kapcsolatos jelentéseket;

m) elkészíti és jóváhagyásra benyújtja a Bihar Megyei Tanácshoz  a romániai vagy külföldi jogi személyekkel, civil szervezetekkel, és más szociális partnerekkel való együttműködésről , vagy társulásról szóló dokumentációt, annak érdekében, hogyegyes tevékenységeket, munkálatokat, szolgáltatásokat,vagy megyei közérdekű projekteket közösen finanszírozzák és valósítsák meg; 

n) együttműködik, támogatja és ellenőrzi a helyhatóságokat a vissza nem térítendő finanszírozás megszerzése érdekében;

o) kidolgozza a Bihar Megyei Tanács határozataira vonatkozó határozattervezeteket, szakjelentéseket,  azindoklásokat, valamint az elnök rendeleteinek kibocsátásával kapcsolatos dokumentációt, a tevékenységi területeket figyelembe véve;

p) részt vesz az Európai Unió testületei, a Regionális Fejlesztési Ügynökség,és a minisztériumok által szervezendő különféle találkozókon, szemináriumokon,a helyi, megyei és regionális érdekeltségű beruházási projektek  finanszírozásához szükséges Strukturális Eszközökhöz való hozzáféréssel és  azok felhasználásával kapcsolatos ismeretek gazdagítására; 

q) biztosítja a vissza nem térítendő alapok kezelésében részt vevő összes hatósággal/szervezettel való működőképes kapcsolatot, az információkra, a jelentésekre, és az eljárások tisztázására vonatkozóan;

r) hozzájárul a megye célkitűzéseinek eléréséhez, a Bihar megyei fenntartható fejlődésre vonatkozó stratégia,a 2014-2020 közötti időszakra, a  Területi és Közigazgatási Egységek és Bihar megyei KözösségekKözti Fejlesztési Társulások  2014-2020 közötti időszakra vonatkozó cselekvési terv, valamint a Észak-Nyugat Fejlesztési Régió 2014-2020 közötti fejlesztési tervének megvalósításához   

s) hozzájárul a Bihar Megyei Tanács által kezelt projektek népszerűsítéséhez, terjesztéséhez, valamint  azokeredményei fenntarthatóságának nyomon követéséhez;

t) koordinálja a Bihar Megyei Tanács azon egységeit, amelyek részt vesznek a vissza nem térítendő finanszírozású projektek kidolgozási és végrehajtási folyamatában;

u) biztosítja a dokumentumok megőrzésére és archiválására vonatkozó irányelvek és finanszírozási szerződések követelményeinek betartását, a jogszabályi előírásoknak megfelelően;

v) nyilvántartást vezet a projektek költségvetéséből kifizetett javak kiutalásáról és felhasználásáról, a projektben szereplő rendeltetési hely és cél szerint, a projektek időtartama alatt;

w) javasolja és biztosítjaaz egység sajátos tevékenységére vonatkozó belső kezelési eszközök alkalmazását; 

x) együttműködik a Gazdasági Főigazgatósággal, a vissza nem térítendő finanszírozású projektek kivitelezésében a közbeszerzési eljárások lebonyolításában, valaminta projektek végrehajtási szerződéseinek teljesítésében, a javak és szolgáltatások biztosításában;

y) szabályozza  aszakapparátus végrehajtó egységeit a tanulmányok, elemzések, tervek kidolgozásában, valamint  az általa, külső támogatássalkidolgozott projektek megfelelő körülmények között történő lebonyolítását 

z) irányítja  Biharmegye esetében a 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó hosszú távú fejlesztési stratégia kidolgozását, a Bihar megyei KözösségekKözti Fejlesztési Társulások és a Területi –Közigazgatási Egységek 2021-2027 közötti cselekvési terv, az Észak-Nyugat Fejlesztési Régió 2021-2027 közötti terv, valamint egyéb Bihar megyére vonatkozó stratégiai dokumentum  elkészítését; 

aa) együttműködik a regionális testületekkel azÉszak-NyugatRégió stratégiai dokumentumainak kidolgozásában; 

 1. Környezeti és közhasznú szolgáltatások ellenőrzési osztálya  

A Környezeti és közhasznú szolgáltatások ellenőrzési osztálya a következő hatáskörökkel rendelkezik: 

elkészíti a Megyei Hulladékgazdálkodási Tervet; 

–  részt vesz a Bihar megyei környezeti beruházások, valamint a  Megyei  Integrált Hulladékgazdálkodási Menedzsment-rendszer (a továbbiakban SMID Bihar 1) foglalt beruházások népszerűsítésében és nyomon követésében  

–  részt vesz a tanulmányok, programok és igazoló adatlapok elkészítésében, amelyek a Bihar megyében megvalósítandó egyes beruházásokra vonatkoznak; 

–  kérésükre műszaki támogatást biztosít a megyében lévő polgármesteri hivataloknak a hulladékgazdálkodás terén 

–  részt vesz a megyéből érkező környezetvédelemmel kapcsolatos panaszok megoldásában; 

–  részt vesz a környezetvédelemre és a biológiai sokféleségre vonatkozó stratégiák, programok és tervek kidolgozásában a jogszabályoknak megfelelően, és jóváhagyásra nyújtja be ezeket a Bihar Megyei Tanácsnak. Biztosítja ezen dokumentumok összevonását a területrendezési és urbanisztikai tervekkel (valamint a gazdasági és  szociális fejlesztési tervekkel)  

–  figyelemmel kíséri és támogatja, hogy a helyi tanácsok és az alárendelt egységek betartsák a környezetvédelmi jogszabályokban előírt kötelezettségeiket, valamint Romániának, az Európai Unióba történő integrációja nyomán vállalt kötelezettségeit, ezzel a tevékenységgel kapcsolatosan; 

–  jogi hatáskörének megfelelően kezdeményezi a közegészség védelméhez, a környezet megőrzéséhez és védelméhez szükséges intézkedések elfogadását, nyomon követi a településeken belüli, és azok körüli zöldterületek és szabadidős tevékenységekre használt helyek megfelelő állapotának biztosítását, a hasonló létesítmények számának növelését, valamint újak létrehozát; 

–  szervezi és támogatja az ökológiai oktatási események megszervezését a lakosság számára; 

–  bekapcsolódik a gondnokok nélküli védett övezetek kezelésével kapcsolatos gondok megoldásában; 

–  elősegíti a programok és tanulmányok, valamint a speciális projektek megvalósítását a természetes élőhelyek, és a biodiverzitás megismerésére, védelmére és fenntartására, a kárt szenvedett élőhelyek helyreállítására, a veszélyeztetett fajok  életképes populációinak bővítésére; 

–  biztosítja a lakosság hozzáférésének megkönnyítését a környezeti információkhoz; 

–  alátámasztja és nyomon követi a Bihar megyei környezetvédelmi politikák végrehajtását; 

–  megszervezi a megyében az egyes állattenyésztők háztartásaiból származó állati eredetű hulladék semlegesítésére irányuló tevékenységet, a gyűjtési rendszerre, szállításra és megsemmisítésre vonatkozóan; 

–  biztosítja az elhagyott vagy bántalmazott állatok menedékhelyeinek elkészítését 

–  a központi hatóságok igénylésére jelentéseket készít a megyében lévő helyi hatóságok környezetvédelemmel kapcsolatok jogi kötelezettségeinek teljesítési módjáról; 

–  biztosítja a Helyi Cselekvési Terv (PLAM) nyomon követését és előírásainak betartását; 

kidolgozza a levegőminőség fenntartásának tervét, és nyomon követi a szennyezés elleni intézkedések végrehajtását; 

biztosítja a közhasznú szolgáltatások  teljesítménymutatóinak nyomon követését, illetve a területet érintő befektetéseket; 

–  együttműködik a központi és helyi közigazgatási hatóságokkal, valamint a Bihar megyei Közösségek Közti Fejlesztési Társulásokkal, amelyek felelőséggel és hatáskörrel rendelkeznek a közhasznú szolgáltatásokra vonatkozóan, vagy ezzel kapcsolatos tevékenységük van; 

–  adott esetben tájékoztatást nyújt a közhasznú szolgáltatásokkal kapcsolatos specifikus tevékenységről más központi és helyi közigazgatási hatóság számára; 

–  biztosítja a Megyei Tanács tevékenységéhez szükséges adatok összegyűjtését; 

 bármilyen egyéb, a hatáskörébe tartozó feladatokat is ellát, amelyek a jogszabályokból és a Megyei Tanács vezetőségének, esetenként elnökének, igazgatóság irányítójának, igazgatóság vezetőjének rendelkezéseiből adódnak, valamint a törvények és más jogszabályok határoznak meg. 

Newsletter

Află ultimele noutăți, articole și resurse
trimise direct către tine

Copyright © CJBihor 2003-2022. Consiliul Județean Bihor