Contact

Biroul relații publice

Acasă > Conducere > Aparat de specialitate > Biroul relații publice

Atribuţii:

Biroul relații publice funcţionează în subordinea preşedintelui consiliului și are următoarea structură:

 1. Compartimentul relații cu publicul;
 2. Compartimentul centrul național de informare și promovare turistică Bihor;

Art. 20.  Atribuţiile Compartimentului relații cu publicul sunt următoarele:

 1. oferă informaţii cetăţenilor cu privire la activitatea consiliului județean;
 2. oferă informaţii cetăţenilor privind modalitatea de a obţine documente (certficate, autorizaţii, avize, adeverinţe) care intră în sfera de competenţă a consiliului județean;
 3. în limitele create de relaţiile stabilite cu alte instituţii publice şi organizaţii neguvernamentale, oferă informaţii ce vizează comunitatea;
 4. desfăşoară activităţi de primire, evidenţiere şi urmărire a rezolvării petiţiilor cf. O.G. 27/2002 aprobată prin Legea 233/2002;
 5. efectuează înregistrarea corespondenţei primite pe adresa Consiliului Judeţean Bihor în registrul de intrare-ieşire de la registratura generala, cu excepţia corespondenței cu caracter personal;
 6. prezintă corespondenţa zilnic, preşedintelui sau după caz, vicepreşedintelui care înlocuieşte preşedintele în lipsa acestuia, pentru repartizarea documentelor;
 7. repartizează corespondenţa la direcţiile de specialitate în funcţie de rezoluţia aplicată de către: preşedinte, vicepreşedinţi şi secretarul județului;
 8. distribuie presa scrisă;
 9. întocmeşte borderourile pentru expedierea actelor care pleacă de la Consiliul Judeţean;
 10. răspunde de aplicarea corecta a ştampilei Consiliului Judeţean;
 11. conduce registrul de evidenţa a cererilor, asigură primirea şi transmiterea spre rezolvare a cererilor cetăţenilor, precum şi expedierea la timp a răspunsurilor;
 12. verifica la expediere îndeplinirea cerinţelor de formă, la redactarea actelor, prevăzute de dispoziţiile legale în materie precum şi reglementările interne ale Consiliului Judeţean Bihor (antetul, adresa consiliului judeţean, nr. telefon, fax, semnăturile autorizate, iniţialele celui ce a redactat, dactilografiat si numărul de exemplare);
 13. expediază corespondenţa prin poştă;
 14. gestionează şi ţine evidenţa timbrelor poştale, conform borderourilor de expediere;
 15. colaborează cu direcţiile şi compartimentele de specialitate ale instituţiei la reactualizarea permanentă a bazei de date ce conţine informaţiile ce se oferă cetăţenilor;
 16. concepe, redactează, editează şi distribuie gratuit fluturaşi informativi cetăţenilor;
 17. asigură circuitul documentelor în instituţie până la nivel de direcţie de specialitate, realizând evidenţa acestora pe baza opisurilor de predare-primire;
 18. înregistrează, redactează şi expediază răspunsuri la petiţiile sosite on-line pe site-ul instituției;
 19. emite note interne structurilor competente, în vederea culegerii informaţiilor solicitate;
 20. înregistrează documentele legate de activitatea internă a instituției;
 21. urmăreşte modificările legislaţiei în domeniul de activitate, adaptând programele şi metodele de lucru;
 22. asigură accesul la informaţiile de interes public, conform Legii 544/2001: oferă verbal informaţii de interes public; pune la dispoziţia celor interesaţi, gratuit, formulare-tip; preia şi înregistrează solicitările de informaţii de interes public; preia şi înregistrează reclamaţiile administrative; emite note interne structurilor competente, în vederea culegerii informaţiilor solicitate; redactează şi trimite răspunsul solicitanţilor; comunică din oficiu informaţiile de interes public; întocmeşte anual un raport privind accesul la informaţiile de interes public; întocmeşte registrul pentru înregistrarea cererilor şi răspunsurilor privind accesul la informaţiile de interes public;
 23. redirecţionează conform prevederilor legale corespondenţa ce nu intră în sfera de competenţă a instituţiei.
 24. asigură desfăşurarea şedinţelor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Bihor (ATOP) în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Bihor (ATOP):
 25. îndeplineşte activităţile de secretariat executiv al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Bihor (ATOP) în ceea ce priveşte pregătirea şedinţelor şi elaborarea documentele şi materialelor ce se supun dezbaterii în şedinţele comisiilor de lucru şi în şedinţele în plen ale acestei autorităţi;
 26. participă la programul de audienţe organizat de membrii Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Bihor (ATOP);
 27. asigură relaţia de comunicare a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Bihor (ATOP) cu reprezentanţii mass-media din judeţ, în vederea promovării activităţilor derulate şi a diseminării cât mai largi a informaţiilor de interes public legate de existenţa şi rolul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Bihor (ATOP);
 28. îndeplinește atribuțiile specifice stabilite potrivit Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România aprobate prin Hotărârea guvernului nr. 585/2002, cu modificările ulterioare;
 29. în domeniul arhivei îndeplinește următoarele atribuții:
 30. inițiază și organizează activitatea de întocmire a nomenclatorului dosarelor, ori de câte ori intervin modificări în structura organizatorică a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor;
 31. centralizează propunerile de nomenclator pentru documentele specifice, întocmite de fiecare compartiment din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor, prin întocmirea proiectul de nomenclator al dosarelor, în două exemplare;
 32. realizează procedura de aprobare a nomenclatorului dosarelor, prin dispoziție a președintelui Consiliului Județean Bihor, asigurând elaborarea și redactarea proiectului de dispoziție în cauză; asigură legătură și transmite nomenclatorului aprobat, în două exemplare, către Arhivele Naționale-Serviciul Județean Bihor-, în vederea verificării si confirmării acestuia;
 33. difuzează nomenclatorul dosarelor, după confirmare, la toate compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor, în vederea aplicării lui; urmărește modul de aplicare a nomenclatorului la constituirea dosarelor;
 34. verifică fiecare dosar cu ocazia procedurii de preluare a acestora de la compartimentele funcţionale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor, urmărind respectarea modului de constituire și concordanța între conținutul acestora și datele înscrise în inventar, iar în cazul constatării unor neconcordante, le aduce la cunoștința compartimentului creator, care efectuează corecturile ce se impun;
 35. preia de la compartimentele funcţionale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor, dosarele constituite potrivit problematicii şi termenelor de păstrare stabilite în Nomenclatorul documentelor, în baza unei programării prealabile și după o verificare a acestora, pe bază de inventar şi proces-verbal, și le depune în depozitele de arhivă;
 36. întocmește inventare pentru documentele fără evidență aflate în depozitele de arhivă;
 37. asigură evidența dosarelor și a inventarelor depuse în depozitele de arhivă, pe baza unui registru de evidență; asigură evidența tuturor documentelor intrate și ieșite din depozitele de arhivă, pe baza unui registru de evidență;
 38. asigură elaborarea proiectului de dispoziție privind numirea Comisiei de selecţionare a documentelor;
 39. asigură secretariatul Comisiei de selecţionare a documentelor, prin sesizarea necesității convocării membrilor acesteia în vederea analizării dosarelor cu termene de păstrare expirate și care, în principiu, pot fi propuse pentru eliminare ca fiind nefolositoare, și prin redactarea proceselor-verbale de selecţionare;
 40. asigură întocmirea formelor prevăzute de lege pentru confirmarea lucrării de selecționare a documentelor de către Arhivele Naționale, prin înaintarea către Comisia de selecționare a documentelor din cadrul Arhivelor Naționale-Serviciul Județean Bihor- a proceselor-verbale de selecţionare, însoţite de inventarele documentelor propuse spre eliminare ca fiind lipsite de valoare, precum şi de inventarele documentelor ce se păstrează permanent;
 41. asigură scoaterea documentelor din evidenţele arhivei în urma selecționării, în baza baza proceselor-verbale întocmite de Comisia de selecționare, cu aprobarea conducerii executive a Consiliului Județean Bihor şi avizul Arhivelor Naționale-Serviciul Județean Bihor, precum și predarea integrală a documentelor selecționate la unitățile de recuperare;
 42. asigură scoaterea documentelor din evidenţele arhivei, cu aprobarea conducerii executive a Consiliului Județean Bihor şi avizul Arhivelor Naționale-Serviciul Județean Bihor, în urma transferului în alt depozit de arhivă sau ca urmare a distrugerii provocate de calamităţi naturale ori de un eveniment exterior imprevizibil şi de neînlăturat;
 43. asigură cercetarea documentelor din depozitele de arhivă în vederea eliberării copiilor de pe documentele create și deținute, precum și a certificatelor și adeverințelor, solicitate de persoane fizice sau juridice pentru dobândirea, în conformitate cu legile în vigoare, unor drepturi care îi privesc pe solicitanți;
 44. certifică conformitatea copiilor cu exemplarul original al documentelor din arhivă, respectiv cu exemplarul deținut în depozitele de arhivă, prin efectuarea mențiunii „Conform cu exemplarul original deținut în arhivă”, respectiv a mențiunii „Conform cu exemplarul deținut în arhivă”, însoțită de semnătură și ștampilă;
 45. asigură folosirea documentelor din depozitele de arhivă în vederea cercetării științifice, în condițiile legii, precum și pentru rezolvarea unor lucrări administrative, întocmirea de informări, documentări și eliberarea unor copii, extrase sau certificate;
 46. pune la dispoziția compartimentelor creatoare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor documente din depozitele de arhivă, pe baza de semnătură, și ține evidenta documentelor împrumutate, iar la restituire, verifică integritatea documentelor împrumutate și le reintegrează la fond;
 47. asigură, conform reglementărilor aplicabile în domeniu, scoaterea documentelor din depozitele de arhivă, pentru cercetare, care se consemnează într-un registru;
 48. organizează depozitele de arhivă după criterii prealabil stabilite, reglementărilor aplicabile în domeniu, și asigură menținerea ordinii și a curățeniei în acestea; solicită conducerii executive a Consiliului Județean Bihor dotarea corespunzătoare a depozitelor de arhivă cu mobilier, rafturi, mijloace P.S.I. s.a.);
 49. informează conducerea executivă a Consiliului Județean Bihor cu privire la asigurarea condițiilor corespunzătoare de păstrare și conservare a arhivei și propune măsuri în acest sens;
 50. acordă asistenţă și consultanță compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor, în vederea realizării activităților specifice de arhivă aflate în competența acestora;
 51. pune la dispoziția delegatului Arhivelor Naționale toate documentele solicitate cu  prilejul efectuării acțiunii de control privind situația arhivei;
 52. pregătește documentele care se depun la Arhivele Naționale spre păstrare permanentă și inventarele acestora, în vederea predării acestora conform prevederilor legale, dacă este cazul;
 53. comunică, în scris, în termen de 30 de zile, Arhivelor Naționale-Serviciul Județean Bihor, înființarea, reorganizarea sau oricare alte modificări survenite în activitatea aparatului de specialitate ala Consiliului Județean Bihor, cu implicații asupra activităților specifice de arhivă; comunică, imediat, Arhivelor Naționale-Serviciul Județean Bihor, orice situație de calamitate apărută în depozitele de arhivă;
 54. formulează propuneri în vederea stabilirii taxelor percepute pentru eliberarea de copii şi extrase de pe documentele create și deţinute în depozitele de arhivă, la solicitarea persoanelor fizice sau juridice, altele decât autorităţile şi instituţiile publice sau instanţele judecătoreşti;
 55. îndeplineşte orice alte sarcini din domeniul său de competenţă reieşite din actele
  normative şi dispoziţiile structurilor de conducere ale consiliului judeţean;

Compartimentul centrul național de informare și promovare turistică Bihor

Compartimentului centrul național de informare și promovare turistică Bihor îndeplinește următoarele atribuții specifice:

a) informarea generală asupra ofertei turistice şi atracţiilor turistice locale, regionale sau naţionale;

b) punerea la dispoziţia turiştilor de materiale de promovare locale, regionale sau naţionale, în limba română şi în cel puţin o limbă de circulaţie internaţională;

c) informarea privind oferta locală de cazare, ca serviciu cu titlu gratuit;

d) informare cu privire la posibilităţile de rezervare a biletelor de transport;

e) informare cu privire la ghizi turistici locali, naţionali şi specializaţi;

f) organizarea sau coorganizarea de activităţi generale de marketing intern şi extern cu rol în creşterea circulaţiei turistice locale şi regionale;

g) consilierea cu privire la alegerea diverselor produse turistice locale, regionale şi naţionale, ca serviciu cu titlu gratuit;

h) cooperarea cu entităţile locale şi regionale, pe probleme de turism (autorităţi ale administraţiei publice locale, camere de comerţ, agenţia pentru dezvoltare regională, organizaţia de management al destinaţiei, alte centre naţionale/locale de informare şi promovare turistică etc.);

i) cooperarea cu autoritatea administraţiei publice centrale responsabilă în domeniul turismului şi furnizarea, la cererea acesteia, de date statistice referitoare la circulaţia turistică locală şi regională, de date referitoare la evenimente cu rol în creşterea circulaţiei turistice, care se realizează pe plan local şi regional, precum şi furnizarea altor informaţii referitoare la activităţile turistice şi oferta turistică pe plan local şi regional;

j) efectuarea de activităţi de cercetare de piaţă pe plan local şi regional, de analiză, planificare, structurare şi elaborare de propuneri de dezvoltare turistică locală şi regională şi marketing turistic, în colaborare cu autorităţi ale administraţiei publice locale şi cu autoritatea administraţiei publice centrale responsabilă în domeniul turismului;

k) oferirea de informaţii cu privire la autorităţile competente în soluţionarea reclamaţiilor care se înregistrează pe plan local cu privire la calitatea serviciilor turistice;

l) elaborarea/realizarea de materiale promoţionale în scopul promovării acţiunilor turistice: broşuri de prezentare, panouri de informare, hărţi, planuri ale localităţilor, ghiduri turistice, CD-uri, DVD-uri, postere, website-uri de informare şi/sau promovare;

m) colaborarea cu voluntari;

n) colaborarea cu sectorul privat în îndeplinirea atribuţiilor pentru realizarea de cercetări, realizarea de materiale de promovare, colectarea informaţiilor despre structurile de primire turistică etc.;

o) inventarierea patrimoniului natural şi cultural din destinaţia turistică, la nivel de comună, oraş, municipiu, judeţ, regiune (administrativă, etnografică, parc naţional/natural etc.);

Newsletter

Află ultimele noutăți, articole și resurse

Copyright © CJBihor 2003-2023. Consiliul Județean Bihor