Contact

Legislație

Acasă > Legislație

LEGISLAȚIE – PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR, RESPECTIV A APARATULUI DE SPECIALITATE AL C.J. BIHOR

1. O.U.G. nr. 572019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
5. H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
6. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
7. O.G. nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii, cu modificările și completările ulterioare;
8. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările și completările ulterioare;
9. O.G. nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale, cu modificările și completările ulterioare;
10. H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
11. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată cu modificările și completările ulterioare;
12. Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare;
13. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
14. Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare;
15. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare;
16. Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările și completările ulterioare;
17. H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
18. H.G. nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare;
19. H.G. nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare;

Newsletter

Află ultimele noutăți, articole și resurse

Copyright © CJBihor 2003-2023. Consiliul Județean Bihor