Contact

Compartimentul juridic

Acasă > Conducere > Aparat de specialitate > Compartimentul juridic

Rol și atribuții

Compartimentul juridic este în subordinea secretarului general al județului și îndeplinește următoarele atribuții specifice: 

a) asigură reprezentarea Judeţului Bihor, a Consiliului Judeţean Bihor şi a Preşedintelui Consiliului Judeţean Bihor, în faţa tuturor instanţelor judecătoreşti, precum şi în faţa altor autorităţi şi instituţii cu activitate jurisdicţională, în baza mandatului acordat;

b) asigură reprezentarea Judeţului Bihor, a Consiliului Judeţean Bihor şi a Preşedintelui Consiliului Judeţean Bihor în faţa notarilor publici precum si în raporturile cu orice alte persoane fizice sau juridice, române sau străine, în baza mandatului acordat;

c) acordă consultanţă şi asistenţă juridică consiliilor locale şi primăriilor, la solicitarea acestora aprobată de Preşedintele consiliului judeţean, iar reprezentarea acestora se poate face pe baza delegaţiei emise de primar;

d) concepe, redactează, promovează în instanţă acte de procedură(acţiuni, contestaţii, plângeri, întâmpinări, cereri reconvenţionale de intervenţie, de chemare în garanţie, de repunere pe rol etc.) împreună cu documentaţia/documentele necesară/e; solicită, propune probe şi administrează probele admise de instanţa de judecată;

e) ţine evidenţa tuturor cauzelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti urmărind finalizarea cu celeritate a acestora prin asigurarea reprezentării în faţa instanţelor; 

f) propune măsuri pentru realizarea (recuperarea) creanţelor în situaţia în care Judeţul sau Consiliul Judeţean au calitatea de creditor, la solicitarea Direcţiei generale economice în vederea obţinerii titlurilor executorii și acordă sprijinului necesar pentru executarea acestora; 

g) solicită investerea cu formulă executorie a hotărârilor judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile şi le comunică structurilor interesate din cadrul aparatului propriu al consiliului judeţean; 

h) avizează şi contrasemnează actele cu caracter juridic respectiv referate de fundamentare ce fundamentează proiecte de dispoziţii, rapoarte de specialitate ce însoțesc proiectele de hotărâri;

i) redactează referatele ce fundamentează proiecte de dispoziţii și rapoartele de specialitate ce însoțesc proiectele de hotărâri, care au fost repartizate serviciului juridic-contencios; 

j) asigură asistenţă juridică compartimentelor de specialalitate din cadrul aparatului propriu al consiliului judeţean la solicitarea acestora;

k) formulează în termen legal răspuns la petiţiile şi cererile adresate Consiliului judeţean şi Preşedintelui consiliului judeţean care au fost repartizate spre solutionare serviciului juridic-contencios;

l) redactează opinii juridice cu privire la lucrările și documentele transmise de Consiliul judeţean sau Preşedintele consiliului judeţean spre analiză; 

m) formulează observaţii la rapoartele de specialitate ce însoțesc proiectele hotărârilor consiliului judeţean precum și la proiectele de contracte și a oricăror alte acte care angajează răspunderea patrimonială a Judeţului, Consiliului judeţean sau Preşedintelui consiliului judeţean; 

n) asigură asistenţa şi reprezentarea juridică a instituţiilor şi operatorilor economici din subordinea şi de sub autoritatea consiliului judeţean, la solicitarea acestora aprobată de Preşedintele consiliului judeţean;

o) asigură existenţa unui fond de documentare de specialitate reprezentând biblioteca juridică a serviciului juridic-contencios, precum şi actualizarea continuă a acesteia, sens în care înregistrează, evidenţiază şi urmăreşte circuitul la zi a publicaţiilor existente în biblioteca juridică (literatură de specialitate, doctrină, tratate de specialitate, etc.).

Newsletter

Află ultimele noutăți, articole și resurse

Copyright © CJBihor 2003-2023. Consiliul Județean Bihor