Compartimentul relații cu consilierii

Acasă > Conducere > Aparat de specialitate > Compartimentul relații cu consilierii

Atribuţii:

Compartimentul relații cu consilierii este în subordinea secretarului general al județului și îndeplinește următoarele atribuții specifice:

 1. asigură transmiterea mapelor de şedinţă pentru consilierii judeţeni şi a invitaţiilor pentru şedinţele consiliului judeţean;
 2. sprijină întocmirea materialelor supuse dezbaterii consiliului judeţean;
 3. ia măsurile necesare publicării în presa a dispoziţiilor de convocare Consiliului Judeţean Bihor în şedinţe ordinare si extraordinare în termenele prevăzute de lege;
 4. ţine evidenţa prezenţei, absenţei motivate sau nemotivate ale consilierilor judeţeni la şedinţele comisiilor de specialitate şi la lucrările Consiliului Judeţean Bihor;
 5. efectuează lucrările de secretariat tehnic pentru comisiile de specialitate în vederea obţinerii avizelor necesare introducerii unui proiect de hotărâre pe ordinea de zi a şedinţelor Consiliului Judeţean Bihor;
 6. asigură legătura între consilierii judeţeni şi orice alte persoane fizice sau juridice interesate, în conformitate cu legislaţia în vigoare ;
 7. ţine evidenţa consilierilor judeţeni, inclusiv pe formaţiuni politice, alianţe electorale şi politice, precum şi modalităţile de contacte ale acestora (telefon, fax, e-mail);
 8. ţine legătura cu preşedinţii comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Bihor, stabilind data şi ora ţinerii şedinţelor comisiilor de specialitate;
 9. asigură convocarea consilierilor judeţeni la şedinţele comisiilor de specialitate şi la şedinţele ordinare/extraordinare ale Consiliului Judeţean Bihor;
 10. întocmeşte dosarele şedinţelor Consiliului Judeţean Bihor şi răspunde de ordonarea, păstrarea şi arhivarea acestora;
 11. ordonează, păstrează şi arhivează hotărârile adoptate şi dispoziţiile preşedintelui
  Consiliului Judeţean Bihor ;
 12. înregistrează şi ţine evidenţa dispoziţiilor preşedintelui şi hotărârile consiliului judeţean,precum și a proiectelor de dispoziții și hotărâri, asigură multiplicarea acestora şi transmiterea în termenul legal, luând măsuri pentru publicarea în presă, când este cazul;
 13. conlucrează la întocmirea raportului anual al preşedintelui cu privire la starea şi activitatea administraţiei judeţului şi a atribuţiilor proprii precum şi a rapoartelor anuale de activitate ale consilierilor judeţeni şi cele ale comisiilor de specialitate;
 14. întocmeşte scadenţarul sarcinilor stabilite în şedinţele consiliului judeţean, hotărâri şi dispoziţii, informând lunar conducerea Consiliului Judeţean Bihor asupra stadiului realizării acestora;
 15. predă Instituţiei Prefectului judeţului Bihor hotărârile şi dispoziţiile in condiţiile legii pentru verificarea legalităţii de către prefect;
 16. ia măsurile necesare pentru publicarea pe site-ul Consiliului Judeţean Bihor a informaţiilor de interes public ( proces-verbal al şedinţelor consiliului judeţean, hotărâri), conform metodologiei prevăzute în Dispoziţia presedintelui consiliului judetean;
 17. asigură, prin persoana desemnată, implementarea prevederilor legale privind
  declaraţiile de avere şi de interese ale consilierilor judeţeni (înregistrarea declaraţiilor în registrele speciale, eliberare dovada, transmiterea de copii certificate la Agenţia Naţională de Integritate, publicarea pe site a declaraţiilor de avere şi de interese, etc) ;
 18. efectuează lucrări de secretariat tehnic necesare bunei organizări a şedinţelor Consiliului Judeţean Bihor precum şi a altor şedinţe dispuse de conducerea instituţiei;
 19. asigură consemnarea dezbaterilor din cadrul şedinţelor Consiliului Judeţean Bihor precum şi a altor şedinţe dispuse de conducerea instituţiei, întocmind procesele verbale ale acestora;
 20. elaborează şi redactează proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean şi dispoziţiile preşedintelui în domeniile aflate în responsabilitatea serviciului;
 21. elaborează și redactează proiectului de dispoziţie a preşedintelui privind convocarea Consiliului Județean Bihor în şedinţă ordinară/extraordinară;
 22. elaborează şi redactează proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al consiliului judeţean;
 23. intocmeşte rapoarte, în calitatea sa de compartiment de resort, la proiectele de hotărâri repartizate în acest sens;
 24. asigură desfăşurarea în bune condiţii a programului de audienţe acordate de către conducerea Consiliului Județean Bihor (preşedinte, vicepreşedinţi) şi, după caz, a audienţelor acordate în teritoriu de către preşedintele Consiliului Județean Bihor: participă la audienţele acordate de către conducerea Consiliului Județean Bihor, asigurând consemnarea acestora în Note de audienţă; ţine evidenţa audienţelor în registrul special; urmăreşte modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse în cadrul acestor audienţe, comunică în timp util răspunsul către petenţi;
 25. asigură publicarea în eticheta distinctă creată în structura paginii de internet a Consiliului Județean Bihor ”Monitorul Oficial Local” al Județului Bihor a documentelor prevăzute în Anexa nr.1 –Procedura de organizare și publicare a monitoarelor oficiale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în format electronic din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 26. asigură publicarea documentelor mai sus menționate atât în limba română cât și în limba maghiară;
 27. asigură monitorizarea procedurilor administrative;
 28. publică actele administrative emise de preşedintele consiliului judeţean, după caz, cu caracter normativ;

Newsletter

Află ultimele noutăți, articole și resurse

Copyright © CJBihor 2003-2023. Consiliul Județean Bihor