Contact

Direcția arhitect șef

Acasă > Conducere > Aparat de specialitate > Direcția arhitect șef

Ioana Filip

Arhitect Şef

0359 417331

0259 410041

0259 410042

0259 410043

arhitect_sef@cjbihor.ro

Rol și atribuții

(1) Direcția arhitect şef reprezintă structura de specialitate din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Bihor care asigură și răspunde de îndeplinirea sarcinilor care îi revin cu privire la dezvoltarea economică şi raţională a teritoriului judeţului prin coordonarea activităţii de urbanism amenajarea teritoriului și disciplina în construcții, la toate unităţile administrativ-teritoriale.

(2) Consiliul judeţean, prin Direcția arhitect şef, asigură:

     a) preluarea prevederilor cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului naţional, regional şi zonal, precum şi a investiţiilor prioritare de interes naţional, regional sau judeţean, în cadrul documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism pentru teritoriile administrative ale localităţilor din judeţ;

     b) elaborarea Planului de amenajare a teritoriului judeţean şi a planurilor zonale de amenajare a teritoriului care sunt de interes judeţean.

     c) avizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale din componenţa judeţului.

(3) Direcția arhitect şef are în structură:

– Compartimentul disciplină în construcţii şi autorizaţii de construire,

– Compartimentul urbanism și amenajarea teritoriului,

– Compartimentul informatică, GIS,

– Compartimentul relații cu publicul, 

– Compartimentul centrul național de informare și promovare turistică Bihor;

 

         (1) Direcția arhitect şef este condusă de un arhitect şef, funcţionar public de conducere, care coordonează toate activităţile specifice ce rezultă din legislaţia în domeniu.

         (2) Direcția arhitect şef, pentru îndeplinirea atribuţiilor aflate în responsabilitatea arhitectului-şef are  atribuţii în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului şi autorizării executării lucrărilor de construcţii, după cum urmează:

 1. avizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism, precum şi eliberarea certificatelor de urbanism;
 2. întocmirea şi eliberarea autorizaţiei de construire/desfiinţare;
 3. organizarea şi exercitarea controlului propriu privind disciplina în construcţii.

         (3) Potrivit Legii nr. 350/2001 modificată și Ordinului nr. 233/2016, preşedintele consiliului judeţean, prin structura din cadrul aparatului de specialitate a Consiliului judeţean condusă de arhitectul-şef, are următoarele atribuţii în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului:

 1. asigură elaborarea de proiecte de strategii de dezvoltare teritorială şi le supune aprobării consiliului judeţean;
 2. asigură elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului judeţean;
 3. propune asocierea, în condiţiile legii, a judeţului cu comunele şi oraşele interesate şi coordonează elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului zonale;
 4. supune aprobării consiliului judeţean, în baza referatului tehnic al arhitectului-şef, documentaţiile de amenajare a teritoriului;
 5. acţionează pentru respectarea şi punerea în practică a prevederilor documentaţiilor de amenajare a teritoriului aprobate;
 6. întocmește raportul de specialitate și expunerea de motive privind componența nominală a  Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism , la  propunerea preşedintelui consiliului judeţean, pe baza recomandărilor asociaţiilor profesionale din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, construcţiilor, instituţiilor de învăţământ superior;
 7. are atribuții privind controlul statului în aplicarea prevederilor cuprinse în documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, avizate şi aprobate potrivit legii ;
 8. colaborează permanent cu direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, Inspectoratul de Stat în Construcţii în vederea ducerii la îndeplinire a activității de control al statului prin personalul împuternicit în acest sens.
 9. este membru permanent în comisia zonală de monumente istorice potrivit Legii 422/2001 în vederea avizării documentațiilor ce cuprind monumente istorice sau zona de protecție a monumentelor istorice;
 10. asigură realizarea altor activităţi legale din domeniul său de activitate la solicitarea preşedintelui sau vicepreşedinților Consiliului Judeţean Bihor.

 

Compartimentul disciplina în construcţii şi autorizaţii de construire

Compartimentul disciplina în construcţii şi autorizaţii de construire are următoarele atribuţii:

 1. asigură și răspunde de punerea în executare a prevederilor Legii nr.50/1991, republicata și cu modificările şi completările ulterioare precum și a normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991;
 2. asigură și răspunde de aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniu pe toată suprafaţa judeţului şi la toate unităţile administrativ-teritoriale;
 3. acordă asistenţă tehnică de specialitate, analizează şi avizează cererile depuse pentru emiterea certificatelor de urbanism şi documentaţiile pentru emiterea autorizaţiilor de construire din competenţa de emitere a primarilor comunelor şi oraşelor care nu au constituite încă structuri de specialitate, în condiţiile prevederilor alin. (1) şi (2), precum şi ale 4 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 50/1991, la cererea acestora.
 4. emite autorizaţii de construire pentru lucrări din aria de competenţă a primarilor comunelor şi oraşelor care încă nu au constituite structurile de specialitate potrivit prevederilor din lege , pe termen limitat, la solicitarea acestora.
 5. asigură pe întreg teritoriul judeţului respectarea prevederilor legale privind disciplina în procesul autorizării precum şi aplicarea în execuţie a prevederilor autorizaţiilor – în limitele de competenţă precizate de lege;
 6. redactarea şi prezentarea spre semnare a autorizaţiilor de construire/ desfiinţare emiterea de către structurile de specialitate din cadrul consiliilor judeţene a avizelor şi acordurilor de oportunitate solicitate de primăriile de comune, oraşe sau municipii, în situaţia inexistenţei structurilor de specialitate la nivelul primăriilor respective
 7. asigurarea transmiterii către primari, spre ştiinţa, a actelor emise, în care emitentul este Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor;
 8. asigură emiterea autorizaţiilor în regim de urgenţă – la lucrări de primă necesitate în cazuri de avarii, calamităţi ori alte evenimente cu caracter excepţional – în limitele de competenţă conferite de lege;
 9. asigură caracterul public al listei cu autorizaţiile de construire/desfiinţare emise;
 10. are obligaţia să facă control în toate unităţile administrativ-teritoriale de pe raza judeţului atât cu privire la respectarea disciplinei în urbanism şi amenajarea teritoriului cât şi la autorizarea executării lucrărilor de construcţii, în conformitate cu prevederile legale prin personalul imputernicit în acest sens;
 11. verifică documentaţiile şi elaborează/emit autorizaţiilor de construire, răspund material, contravenţional, civil şi penal, după caz, pentru nerespectarea termenelor prevăzute la art.7*alin. (1) şi (3) , sau din Legea 50/1991 republicata, cu modificările ulterioare;
 12. răspund contravențional, potrivit atribuțiilor, asupra faptelor prevăzute la art.26 din lege dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni,.
 13. asigură alte acţiuni dispuse în termen legal de către Arhitectul Şef sau Vicepreşedintele care coordonează structura;
 14. asigură arhivarea documentelor repartizate, produse şi gestionate, conform actelor normative în vigoare;
 15. îndeplineşte şi alte activităţi specifice, aflate în legătură directă cu atribuţiile de serviciu, rezultate din acte normative sau încredinţate de conducerea Consiliului Judeţean Bihor.
 16. Constituie Comisia pentru acord unic în vederea obţinerii, contra cost, în condiţiile legii, la cererea solicitantului, a avizelor şi acordurilor necesare autorizării executării lucrărilor de construcţii prin emiterea acordului unic, pe baza documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construire/desfiinţare, însoţită de documentaţiile tehnice de avizare specifice, depuse în format electronic.

Compartimentul urbanism şi amenajarea teritoriului

Compartimentul urbanism şi amenajarea teritoriului are următoarele atribuţii:

 1. răspunde de punerea în executare a prevederilor legale specifice domeniului de activitate;
 2. iniţiază, coordonează din punct de vedere tehnic elaborarea, avizează şi propune spre aprobare strategiile de dezvoltare teritorială urbane, precum şi documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
 3. convoacă şi asigură dezbaterea lucrărilor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism;
 4. întocmeşte, verifică din punct de vedere tehnic şi propune emiterea avizelor de oportunitate, a certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire;
 5. urmăreşte punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare urbană şi a politicilor urbane, precum şi a documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
 6. asigură gestionarea, evidenţa şi actualizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
 7. transmite periodic Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice situaţiile cu privire la evidenţa şi actualizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism;
 8. organizează şi coordonează constituirea şi dezvoltarea băncilor/bazelor de date urbane;
 9. coordonează şi asigură informarea publică şi procesul de dezbatere şi consultare a publicului în vederea promovării documentaţiilor aflate în gestiunea sa;
 10. participă la elaborarea planurile integrate de dezvoltare şi le avizează din punctul de vedere al conformităţii cu documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism legal aprobate;
 11. avizează proiectele de investiţii publice din punctul de vedere al conformităţii cu documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism legal aprobate;
 12. acordă permanent asistenţă de specialitate tehnica primăriilor la întocmirea temelor de proiectare pentru documentaţiile de urbanism, la solicitarea acestora;
 13. stabileşte orientările generale privind amenajarea teritoriului şi de urbanism;
 14. asigură preluarea prevederilor cuprinse în planul de amenajare a teritoriului naţional, regional şi zonal şi introducerea în planul judeţean;
 15. asigură elaborarea planului de amenajare a teritoriului judeţean (P.A.T.J.);
 16. asigură elaborarea altor planuri de amenajare a teritoriului din judeţ, care sunt de interes judeţean şi le supune spre aprobare conform prevederilor legale;
 17. verifică şi supune avizării în comisiei tehnice de amenajarea teritoriului si urbanism a documentaţiilor de urbanism generale (P.U.G.), zonale (P.U.Z.), de detaliu (P.U.D.) şi Planul de amenajare a teritoriului zonal periurban și județean;
 18. efectuează şi prelucrează măsurători de specialitate, interpretează rezultatul acestora şi îl comunică şefului ierarhic superior;
 19. efectuează măsurători de specialitate în vederea înaintării documentaţiei necesare emiterii titlurilor de proprietate, către Serviciul administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Bihor;
 20. coordonează redactarea documentului de planificare a procesului de participare a publicului, pe baza Regulamentului local adoptat şi în funcţie de complexitatea planului de urbanism sau amenajare a teritoriului;
 21. răspunde de redactarea cerinţelor specifice care vor fi incluse în documentele de selectare şi desemnare a elaboratorului pentru documentaţiile de urbanism şi amenajare a teritoriului iniţiate de autorităţile administraţiei publice locale;
 22. răspunde de redactarea propunerilor de cerinţe specifice necesare a fi incluse în avizul prealabil de oportunitate pentru documentaţiile de urbanism iniţiate de investitori privaţi, persoane fizice sau juridice;
 23. gestionează activităţile de informare a publicului pe tot parcursul documentaţiei, până la aprobare;
 24. întocmeşte raportul informării şi consultării publicului, care însoţit de punctul de vedere al structurii de specialitate, fundamentează decizia consiliului judeţean de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului;
 25. în funcţie de complexitatea planului de urbanism sau amenajare a teritoriului, compartimentul poate fi sprijinit în îndeplinirea atribuţiilor de către un grup de lucru permanent, format din reprezentanţi ai administraţiei publice locale, ai mediului de afaceri şi ai societăţii civile, precum şi din reprezentanţi ai cetăţenilor, conform Regulamentului local aprobat;
 26. exercită control asupra modului de respectare a documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism aprobate și avizate potrivit legii 350/2001 cu modificările ulterioare și a normelor de aplicare O 233/2016 prin personalul împuternicit în acest sens;
 27. asigură arhivarea documentelor repartizate, produse şi gestionate, conform actelor normative în vigoare;
 28. îndeplineşte şi alte activităţi specifice, aflate în legătură directă cu atribuţiile de serviciu, rezultate din acte normative sau încredinţate de conducerea Consiliului Judeţean Bihor.
 29. Asigură organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din aşezările informale, sprijinul metodologic şi operaţional pentru autorităţile administraţiei publice locale, precum şi monitorizarea îndeplinirii responsabilităţilor şi implementării acţiunilor stabilite la nivel local.

 

Compartimentul informatică, GIS

Compartimentul informatică, GIS are următoarele atribuţii:

 1. analizează şi evaluează permanent, împreună cu celelalte compartimente din aparatul de specialitate, sistemul informatizat al consiliului judeţean;
 2. prelucrează şi asimilează aplicaţii şi întreţine biblioteca de arhive şi programe electronice;
 3. implementează aplicaţii informatice, gestionează, exploatează, actualizează aplicaţiile şi asigură asistenţa tehnică personalului utilizator;
 4. asigură instruirea funcţionarilor din compartimentele unde este instalată tehnică de calcul şi sunt implementate aplicaţii informatice;
 5. stabileşte necesarul de tehnică de calcul şi produse software pentru serviciile şi compartimentele din aparatul de specialitate al consiliului judeţean pentru a fi cuprins în bugetul propriu al judeţului;
 6. elaboreaza documentaţiile pentru achiziţionarea de tehnică de calcul, în conformitate cu reglementările legale;
 7. se preocupă de asigurarea activităţii de service pentru întreţinerea tehnicii de calcul, precum şi de asigurarea cu materiale consumabile specifice activităţii de informatică;
 8. asigură documentarea şi cooperarea în domeniul informaticii cu personalul din aparatul de specialitate al consiliului judeţean şi instituţii de profil şi acordă asistenţă de specialitate consiliilor locale, la cerera acestora;
 9. publică pe internet, proiectele de hotărâri şi hotărârile Consiliului judeţean, precum şi comunicatele de presă, declaraţiile de avere şi alte informaţii cu caracter public;
 10. propune programe de dezvoltare a sistemului informatic la nivel judeţean;
 11. asigură formularele electronice şi normele de completare pentru serviciile interne, precum şi procesarea datelor din acestea;
 12. colaborează, cu structura abilitată, la organizarea şi derularea achiziţiilor publice din domeniul tehnicii informatice şi de comunicaţii
 13. îndeplineşte şi alte activităţi specifice aflate în legătură directă cu atribuţiile de serviciu, rezultate din acte normative sau încredinţate de conducerea instituţiei;
 14. asigura buna desfaşurare din punct de vedere tehnic a şedinţelor de Consiliu Judeţean.
 15. organizează şi coordonează constituirea şi dezvoltarea băncilor/bazelor de date urbane în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și autorizării lucrărilor de construcții, investițiilor, prin arhivarea sistematică a documentațiilor şi publicarea acestora în geoportal;
 16. organizarea, coordonarea şi implementarea sistemul informaţional specific domeniului autorizării lucrărilor de construcții, imobiliar-edilitar şi băncilor de date urbane;
 17. asigură introducerea în baza de date a consiliului județean a datelor şi a informaţiilor furnizate de către alte compartimente, precum și de instituții și autorități publice;
 18. asigură realizarea de baze de date şi aplicaţii informatice tematice GIS, geoportale care să ajute la fundamentarea deciziilor;
 19. asigură asistență tehnică de specialitate compartimentelor consiliului județean;
 20. gestionează documentațiile de urbanism, în format electronic, transmise pentru a fi discutate în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a Judeţului Bihor, asigurând comunicarea acestora membrilor comisiei și asigură elaborarea de straturi tematice pentru a ajuta la fundamentarea deciziei;
 21. colaborează la realizarea şi implementarea programelor şi proiectelor naţionale sau internaţionale care utilizează baze de date spaţiale şi sisteme GIS;
 22. propune, elaborează și monitorizează strategii, programe şi proiecte de dezvoltare a sistemului informatic integrat al Consiliului Judeţean Bihor, în domeniul GIS și e-guvernare specific domeniului direcției;
 23. realizează fişiere în format digital, care conţin: prezentări, planşe, hărţi, postere, pliante în vederea desfăşurării prezentărilor de studii, proiecte şi documentaţii de urbanism şi amenajarea teritoriului;
 24. asigură scanarea, prelucrarea diverselor materiale la solicitarea personalului Consiliului Judeţean Bihor;
 
Compartimentul relații cu publicul
 
Atribuţiile Compartimentului relații cu publicul sunt următoarele:
 
a) oferă informaţii cetăţenilor cu privire la activitatea consiliului județean;
b) oferă informaţii cetăţenilor privind modalitatea de a obţine documente (certficate, autorizaţii, avize, adeverinţe) care intră în sfera de competenţă a consiliului județean;
c) în limitele create de relaţiile stabilite cu alte instituţii publice şi organizaţii neguvernamentale, oferă informaţii ce vizează comunitatea;
d) desfăşoară activităţi de primire, evidenţiere şi urmărire a rezolvării petiţiilor cf. O.G. 27/2002 aprobată prin Legea 233/2002;
e) efectuează înregistrarea corespondenţei primite pe adresa Consiliului Judeţean Bihor în registrul de intrare-ieşire de la registratura generala, cu excepţia corespondenței cu caracter personal;
f) prezintă corespondenţa zilnic, preşedintelui sau după caz, vicepreşedintelui care înlocuieşte preşedintele în lipsa acestuia, pentru repartizarea documentelor;
g) repartizează corespondenţa la direcţiile de specialitate în funcţie de rezoluţia aplicată de către: preşedinte, vicepreşedinţi şi secretarul județului;
h) distribuie presa scrisă; 
i) întocmeşte borderourile pentru expedierea actelor care pleacă de la Consiliul Judeţean;
j) răspunde de aplicarea corecta a ştampilei Consiliului Judeţean;
k) conduce registrul de evidenţa a cererilor, asigură primirea şi transmiterea spre rezolvare a cererilor cetăţenilor, precum şi expedierea la timp a răspunsurilor;
l) verifica la expediere îndeplinirea cerinţelor de formă, la redactarea actelor, prevăzute de dispoziţiile legale în materie precum şi reglementările interne ale Consiliului Judeţean Bihor (antetul, adresa consiliului judeţean, nr. telefon, fax, semnăturile autorizate, iniţialele celui ce a redactat, dactilografiat si numărul de exemplare);
m) expediază corespondenţa prin poştă;
n) gestionează şi ţine evidenţa timbrelor poştale, conform borderourilor de expediere;
o) colaborează cu direcţiile şi compartimentele de specialitate ale instituţiei la reactualizarea permanentă a bazei de date ce conţine informaţiile ce se oferă cetăţenilor;
p) concepe, redactează, editează şi distribuie gratuit fluturaşi informativi cetăţenilor;
q) asigură circuitul documentelor în instituţie până la nivel de direcţie de specialitate, realizând evidenţa acestora pe baza opisurilor de predare-primire;
r) înregistrează, redactează şi expediază răspunsuri la petiţiile sosite on-line pe site-ul instituției;
s) emite note interne structurilor competente, în vederea culegerii informaţiilor solicitate;
t) înregistrează documentele legate de activitatea internă a instituției;
u) urmăreşte modificările legislaţiei în domeniul de activitate, adaptând programele şi metodele de lucru;
v) asigură accesul la informaţiile de interes public, conform Legii 544/2001:
– oferă verbal informaţii de interes public;
– pune la dispoziţia celor interesaţi, gratuit, formulare-tip;
– preia şi înregistrează solicitările de informaţii de interes public;
– preia şi înregistrează reclamaţiile administrative;
– emite note interne structurilor competente, în vederea culegerii informaţiilor solicitate;
– redactează şi trimite răspunsul solicitanţilor;
– comunică din oficiu informaţiile de interes public;
– întocmeşte anual un raport privind accesul la informaţiile de interes public;
– întocmeşte registrul pentru înregistrarea cererilor şi răspunsurilor privind accesul la informaţiile de interes public;
w) redirecţionează conform prevederilor legale corespondenţa ce nu intră în sfera de competenţă a instituţiei.
ee) asigură desfăşurarea şedinţelor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Bihor (ATOP) în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Bihor (ATOP):
a. îndeplineşte activităţile de secretariat executiv al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Bihor (ATOP) în ceea ce priveşte pregătirea şedinţelor şi elaborarea documentele şi materialelor ce se supun dezbaterii în şedinţele comisiilor de lucru şi în şedinţele  în plen ale acestei autorităţi; 
b. participă la programul de audienţe organizat de membrii Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Bihor (ATOP);
c. asigură relaţia de comunicare a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Bihor (ATOP) cu reprezentanţii mass-media din judeţ, în vederea promovării activităţilor derulate şi a diseminării cât mai largi a informaţiilor de interes public legate de existenţa şi rolul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Bihor (ATOP);
ff) îndeplinește atribuțiile specifice stabilite potrivit Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România aprobate prin Hotărârea guvernului nr. 585/2002, cu modificările ulterioare;
gg) în domeniul arhivei îndeplinește următoarele atribuții:
– inițiază și organizează activitatea de întocmire a nomenclatorului dosarelor, ori de câte ori intervin modificări în structura organizatorică a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor; 
– centralizează propunerile de nomenclator pentru documentele specifice, întocmite de fiecare compartiment din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor, prin întocmirea proiectul de nomenclator al dosarelor, în două exemplare; 
– realizează procedura de aprobare a nomenclatorului dosarelor, prin dispoziție a președintelui Consiliului Județean Bihor, asigurând elaborarea și redactarea proiectului de dispoziție în cauză; asigură legătură și transmite nomenclatorului aprobat, în două exemplare, către Arhivele Naționale-Serviciul Județean Bihor-, în vederea verificării si confirmării acestuia;
– difuzează nomenclatorul dosarelor, după confirmare, la toate compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor, în vederea aplicării lui; urmărește modul de aplicare a nomenclatorului la constituirea dosarelor;
– verifică fiecare dosar cu ocazia procedurii de preluare a acestora de la compartimentele funcţionale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor, urmărind respectarea modului de constituire și concordanța între conținutul acestora și datele înscrise în inventar, iar în cazul constatării unor neconcordante, le aduce la cunoștința compartimentului creator, care efectuează corecturile ce se impun;
– preia de la compartimentele funcţionale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor, dosarele constituite potrivit problematicii şi termenelor de păstrare stabilite în Nomenclatorul documentelor, în baza unei programării prealabile și după o verificare a acestora, pe bază de inventar şi proces-verbal, și le depune în depozitele de arhivă;
– întocmește inventare pentru documentele fără evidență aflate în depozitele de arhivă;
– asigură evidența dosarelor și a inventarelor depuse în depozitele de arhivă, pe baza unui registru de evidență; asigură evidența tuturor documentelor intrate și ieșite din depozitele de arhivă, pe baza unui registru de evidență; 
– asigură elaborarea proiectului de dispoziție privind numirea Comisiei de selecţionare a documentelor; 
– asigură secretariatul Comisiei de selecţionare a documentelor, prin sesizarea necesității convocării membrilor acesteia în vederea analizării dosarelor cu termene de păstrare expirate și care, în principiu, pot fi propuse pentru eliminare ca fiind nefolositoare, și prin redactarea proceselor-verbale de selecţionare; 
– asigură întocmirea formelor prevăzute de lege pentru confirmarea lucrării de selecționare a documentelor de către Arhivele Naționale, prin înaintarea către Comisia de selecționare a documentelor din cadrul Arhivelor Naționale-Serviciul Județean Bihor- a proceselor-verbale de selecţionare, însoţite de inventarele documentelor propuse spre eliminare ca fiind lipsite de valoare, precum şi de inventarele documentelor ce se păstrează permanent;
– asigură scoaterea documentelor din evidenţele arhivei în urma selecționării, în baza baza proceselor-verbale întocmite de Comisia de selecționare, cu aprobarea conducerii executive a Consiliului Județean Bihor şi avizul Arhivelor Naționale-Serviciul Județean Bihor, precum și predarea integrală a documentelor selecționate la unitățile de recuperare;
– asigură scoaterea documentelor din evidenţele arhivei, cu aprobarea conducerii executive a Consiliului Județean Bihor şi avizul Arhivelor Naționale-Serviciul Județean Bihor, în urma transferului în alt depozit de arhivă sau ca urmare a distrugerii provocate de calamităţi naturale ori de un eveniment exterior imprevizibil şi de neînlăturat;
– asigură cercetarea documentelor din depozitele de arhivă în vederea eliberării copiilor de pe documentele create și deținute, precum și a certificatelor și adeverințelor, solicitate de persoane fizice sau juridice pentru dobândirea, în conformitate cu legile în vigoare, unor drepturi care îi privesc pe solicitanți;
– certifică conformitatea copiilor cu exemplarul original al documentelor din arhivă, respectiv cu exemplarul deținut în depozitele de arhivă, prin efectuarea mențiunii „Conform cu exemplarul original deținut în arhivă”, respectiv a mențiunii „Conform cu exemplarul deținut în arhivă”, însoțită de semnătură și ștampilă;
– asigură folosirea documentelor din depozitele de arhivă în vederea cercetării științifice,  în condițiile legii, precum și pentru rezolvarea unor lucrări administrative, întocmirea de informări, documentări și eliberarea unor copii, extrase sau certificate;
– pune la dispoziția compartimentelor creatoare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor documente din depozitele de arhivă, pe baza de semnătură, și ține evidenta documentelor împrumutate, iar la restituire, verifică integritatea documentelor împrumutate și le reintegrează la fond;  
– asigură, conform reglementărilor aplicabile în domeniu, scoaterea documentelor din depozitele de arhivă, pentru cercetare, care se consemnează într-un registru; 
– organizează depozitele de arhivă după criterii prealabil stabilite, reglementărilor aplicabile în domeniu, și asigură menținerea ordinii și a curățeniei în acestea; solicită conducerii executive a Consiliului Județean Bihor dotarea corespunzătoare a depozitelor de arhivă cu mobilier, rafturi, mijloace P.S.I. s.a.);
– informează conducerea executivă a Consiliului Județean Bihor cu privire la asigurarea condițiilor corespunzătoare de păstrare și conservare a arhivei și propune măsuri în acest sens; 
– acordă asistenţă și consultanță compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor, în vederea realizării activităților specifice de arhivă aflate în competența acestora; 
– pune la dispoziția delegatului Arhivelor Naționale toate documentele solicitate cu  prilejul efectuării acțiunii de control privind situația arhivei; 
– pregătește documentele care se depun la Arhivele Naționale spre păstrare permanentă și inventarele acestora, în vederea predării acestora conform prevederilor legale, dacă este cazul;
– comunică, în scris, în termen de 30 de zile, Arhivelor Naționale-Serviciul Județean Bihor, înființarea, reorganizarea sau oricare alte modificări survenite în activitatea aparatului de specialitate ala Consiliului Județean Bihor, cu implicații asupra activităților specifice de arhivă; comunică, imediat, Arhivelor Naționale-Serviciul Județean Bihor, orice situație de calamitate apărută în depozitele de arhivă;
– formulează propuneri în vederea stabilirii taxelor percepute pentru eliberarea de copii şi extrase de pe documentele create și deţinute în depozitele de arhivă, la solicitarea persoanelor fizice sau juridice, altele decât autorităţile şi instituţiile publice sau instanţele judecătoreşti;
hh) îndeplineşte orice alte sarcini din domeniul său de competenţă reieşite din actele
normative şi dispoziţiile structurilor de conducere ale consiliului judeţean;
 
 
Compartimentul centrul național de informare și promovare turistică Bihor
 
Compartimentului centrul național de informare și promovare turistică Bihor îndeplinește următoarele atribuții specifice:
 
a) informarea generală asupra ofertei turistice şi atracţiilor turistice locale, regionale sau naţionale;
b) punerea la dispoziţia turiştilor de materiale de promovare locale, regionale sau naţionale, în limba română şi în cel puţin o limbă de circulaţie internaţională;
      c) informarea privind oferta locală de cazare, ca serviciu cu titlu gratuit;
d) informare cu privire la posibilităţile de rezervare a biletelor de transport;
e) informare cu privire la ghizi turistici locali, naţionali şi specializaţi;
f) organizarea sau coorganizarea de activităţi generale de marketing intern şi extern cu rol în creşterea circulaţiei turistice locale şi regionale;
g) consilierea cu privire la alegerea diverselor produse turistice locale, regionale şi naţionale, ca serviciu cu titlu gratuit;
h) cooperarea cu entităţile locale şi regionale, pe probleme de turism (autorităţi ale administraţiei publice locale, camere de comerţ, agenţia pentru dezvoltare regională, organizaţia de management al destinaţiei, alte centre naţionale/locale de informare şi promovare turistică etc.);
i) cooperarea cu autoritatea administraţiei publice centrale responsabilă în domeniul turismului şi furnizarea, la cererea acesteia, de date statistice referitoare la circulaţia turistică locală şi regională, de date referitoare la evenimente cu rol în creşterea circulaţiei turistice, care se realizează pe plan local şi regional, precum şi furnizarea altor informaţii referitoare la activităţile turistice şi oferta turistică pe plan local şi regional;
j) efectuarea de activităţi de cercetare de piaţă pe plan local şi regional, de analiză, planificare, structurare şi elaborare de propuneri de dezvoltare turistică locală şi regională şi marketing turistic, în colaborare cu autorităţi ale administraţiei publice locale şi cu autoritatea administraţiei publice centrale responsabilă în domeniul turismului;
k) oferirea de informaţii cu privire la autorităţile competente în soluţionarea reclamaţiilor care se înregistrează pe plan local cu privire la calitatea serviciilor turistice;
l) elaborarea/realizarea de materiale promoţionale în scopul promovării acţiunilor turistice: broşuri de prezentare, panouri de informare, hărţi, planuri ale localităţilor, ghiduri turistice, CD-uri, DVD-uri, postere, website-uri de informare şi/sau promovare;
m) colaborarea cu voluntari;
n) colaborarea cu sectorul privat în îndeplinirea atribuţiilor pentru realizarea de cercetări, realizarea de materiale de promovare, colectarea informaţiilor despre structurile de primire turistică etc.;
o) inventarierea patrimoniului natural şi cultural din destinaţia turistică, la nivel de comună, oraş, municipiu, judeţ, regiune (administrativă, etnografică, parc naţional/natural etc.);

Newsletter

Află ultimele noutăți, articole și resurse

Copyright © CJBihor 2003-2023. Consiliul Județean Bihor