Direcția arhitect șef

Acasă > Conducere > Aparat de specialitate > Direcția arhitect șef

Ioana Filip

Arhitect Şef

0359 417331

0259 410041

0259 410042

0259 410043

arhitect_sef@cjbihor.ro

Rol și atribuții

(1) Direcția arhitect şef reprezintă structura de specialitate din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Bihor care asigură și răspunde de îndeplinirea sarcinilor care îi revin cu privire la dezvoltarea economică şi raţională a teritoriului judeţului prin coordonarea activităţii de urbanism amenajarea teritoriului și disciplina în construcții, la toate unităţile administrativ-teritoriale.

(2) Consiliul judeţean, prin Direcția arhitect şef, asigură:

     a) preluarea prevederilor cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului naţional, regional şi zonal, precum şi a investiţiilor prioritare de interes naţional, regional sau judeţean, în cadrul documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism pentru teritoriile administrative ale localităţilor din judeţ;

     b) elaborarea Planului de amenajare a teritoriului judeţean şi a planurilor zonale de amenajare a teritoriului care sunt de interes judeţean.

     c) avizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale din componenţa judeţului.

(3) Direcția arhitect şef are în structură:

– Compartimentul disciplină în construcţii şi autorizaţii de construire,

– Biroul urbanism și amenajarea teritoriului,

– Compartimentul transport,

– Compartimentul informatică, GIS,

 Art. 36.

         (1) Direcția arhitect şef este condusă de un arhitect şef, funcţionar public de conducere, care coordonează toate activităţile specifice ce rezultă din legislaţia în domeniu.

         (2) Direcția arhitect şef, pentru îndeplinirea atribuţiilor aflate în responsabilitatea arhitectului-şef are  atribuţii în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului şi autorizării executării lucrărilor de construcţii, după cum urmează:

 1. avizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism, precum şi eliberarea certificatelor de urbanism;
 2. întocmirea şi eliberarea autorizaţiei de construire/desfiinţare;
 3. organizarea şi exercitarea controlului propriu privind disciplina în construcţii.

         (3) Potrivit Legii nr. 350/2001 modificată și Ordinului nr. 233/2016, preşedintele consiliului judeţean, prin structura din cadrul aparatului de specialitate a Consiliului judeţean condusă de arhitectul-şef, are următoarele atribuţii în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului:

 1. asigură elaborarea de proiecte de strategii de dezvoltare teritorială şi le supune aprobării consiliului judeţean;
 2. asigură elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului judeţean;
 3. propune asocierea, în condiţiile legii, a judeţului cu comunele şi oraşele interesate şi coordonează elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului zonale;
 4. supune aprobării consiliului judeţean, în baza referatului tehnic al arhitectului-şef, documentaţiile de amenajare a teritoriului;
 5. acţionează pentru respectarea şi punerea în practică a prevederilor documentaţiilor de amenajare a teritoriului aprobate;
 6. întocmește raportul de specialitate și expunerea de motive privind componența nominală a  Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism , la  propunerea preşedintelui consiliului judeţean, pe baza recomandărilor asociaţiilor profesionale din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, construcţiilor, instituţiilor de învăţământ superior;
 7. are atribuții privind controlul statului în aplicarea prevederilor cuprinse în documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, avizate şi aprobate potrivit legii ;
 8. colaborează permanent cu direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, Inspectoratul de Stat în Construcţii în vederea ducerii la îndeplinire a activității de control al statului prin personalul împuternicit în acest sens.
 9. este membru permanent în comisia zonală de monumente istorice potrivit Legii 422/2001 în vederea avizării documentațiilor ce cuprind monumente istorice sau zona de protecție a monumentelor istorice;
 10. asigură realizarea altor activităţi legale din domeniul său de activitate la solicitarea preşedintelui sau vicepreşedinților Consiliului Judeţean Bihor.

Art. 37. Compartimentul disciplina în construcţii şi autorizaţii de construire

Compartimentul disciplina în construcţii şi autorizaţii de construire are următoarele atribuţii:

 1. asigură și răspunde de punerea în executare a prevederilor Legii nr.50/1991, republicata și cu modificările şi completările ulterioare precum și a normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991;
 2. asigură și răspunde de aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniu pe toată suprafaţa judeţului şi la toate unităţile administrativ-teritoriale;
 3. acordă asistenţă tehnică de specialitate, analizează şi avizează cererile depuse pentru emiterea certificatelor de urbanism şi documentaţiile pentru emiterea autorizaţiilor de construire din competenţa de emitere a primarilor comunelor şi oraşelor care nu au constituite încă structuri de specialitate, în condiţiile prevederilor alin. (1) şi (2), precum şi ale 4 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 50/1991, la cererea acestora.
 4. emite autorizaţii de construire pentru lucrări din aria de competenţă a primarilor comunelor şi oraşelor care încă nu au constituite structurile de specialitate potrivit prevederilor din lege , pe termen limitat, la solicitarea acestora.
 5. asigură pe întreg teritoriul judeţului respectarea prevederilor legale privind disciplina în procesul autorizării precum şi aplicarea în execuţie a prevederilor autorizaţiilor – în limitele de competenţă precizate de lege;
 6. redactarea şi prezentarea spre semnare a autorizaţiilor de construire/ desfiinţare emiterea de către structurile de specialitate din cadrul consiliilor judeţene a avizelor şi acordurilor de oportunitate solicitate de primăriile de comune, oraşe sau municipii, în situaţia inexistenţei structurilor de specialitate la nivelul primăriilor respective
 7. asigurarea transmiterii către primari, spre ştiinţa, a actelor emise, în care emitentul este Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor;
 8. asigură emiterea autorizaţiilor în regim de urgenţă – la lucrări de primă necesitate în cazuri de avarii, calamităţi ori alte evenimente cu caracter excepţional – în limitele de competenţă conferite de lege;
 9. asigură caracterul public al listei cu autorizaţiile de construire/desfiinţare emise;
 10. are obligaţia să facă control în toate unităţile administrativ-teritoriale de pe raza judeţului atât cu privire la respectarea disciplinei în urbanism şi amenajarea teritoriului cât şi la autorizarea executării lucrărilor de construcţii, în conformitate cu prevederile legale prin personalul imputernicit în acest sens;
 11. verifică documentaţiile şi elaborează/emit autorizaţiilor de construire, răspund material, contravenţional, civil şi penal, după caz, pentru nerespectarea termenelor prevăzute la art.7*alin. (1) şi (3) , sau din Legea 50/1991 republicata, cu modificările ulterioare;
 12. răspund contravențional, potrivit atribuțiilor, asupra faptelor prevăzute la art.26 din lege dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni,.
 13. asigură alte acţiuni dispuse în termen legal de către Arhitectul Şef sau Vicepreşedintele care coordonează structura;
 14. asigură arhivarea documentelor repartizate, produse şi gestionate, conform actelor normative în vigoare;
 15. îndeplineşte şi alte activităţi specifice, aflate în legătură directă cu atribuţiile de serviciu, rezultate din acte normative sau încredinţate de conducerea Consiliului Judeţean Bihor.
 16. Constituie Comisia pentru acord unic în vederea obţinerii, contra cost, în condiţiile legii, la cererea solicitantului, a avizelor şi acordurilor necesare autorizării executării lucrărilor de construcţii prin emiterea acordului unic, pe baza documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construire/desfiinţare, însoţită de documentaţiile tehnice de avizare specifice, depuse în format electronic.

Art. 38.  Biroul urbanism şi amenajarea teritoriului

Biroul urbanism şi amenajarea teritoriului are următoarele atribuţii:

 1. răspunde de punerea în executare a prevederilor legale specifice domeniului de activitate;
 2. iniţiază, coordonează din punct de vedere tehnic elaborarea, avizează şi propune spre aprobare strategiile de dezvoltare teritorială urbane, precum şi documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
 3. convoacă şi asigură dezbaterea lucrărilor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism;
 4. întocmeşte, verifică din punct de vedere tehnic şi propune emiterea avizelor de oportunitate, a certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire;
 5. urmăreşte punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare urbană şi a politicilor urbane, precum şi a documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
 6. asigură gestionarea, evidenţa şi actualizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
 7. transmite periodic Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice situaţiile cu privire la evidenţa şi actualizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism;
 8. organizează şi coordonează constituirea şi dezvoltarea băncilor/bazelor de date urbane;
 9. coordonează şi asigură informarea publică şi procesul de dezbatere şi consultare a publicului în vederea promovării documentaţiilor aflate în gestiunea sa;
 10. participă la elaborarea planurile integrate de dezvoltare şi le avizează din punctul de vedere al conformităţii cu documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism legal aprobate;
 11. avizează proiectele de investiţii publice din punctul de vedere al conformităţii cu documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism legal aprobate;
 12. acordă permanent asistenţă de specialitate tehnica primăriilor la întocmirea temelor de proiectare pentru documentaţiile de urbanism, la solicitarea acestora;
 13. stabileşte orientările generale privind amenajarea teritoriului şi de urbanism;
 14. asigură preluarea prevederilor cuprinse în planul de amenajare a teritoriului naţional, regional şi zonal şi introducerea în planul judeţean;
 15. asigură elaborarea planului de amenajare a teritoriului judeţean (P.A.T.J.);
 16. asigură elaborarea altor planuri de amenajare a teritoriului din judeţ, care sunt de interes judeţean şi le supune spre aprobare conform prevederilor legale;
 17. verifică şi supune avizării în comisiei tehnice de amenajarea teritoriului si urbanism a documentaţiilor de urbanism generale (P.U.G.), zonale (P.U.Z.), de detaliu (P.U.D.) şi Planul de amenajare a teritoriului zonal periurban și județean;
 18. efectuează şi prelucrează măsurători de specialitate, interpretează rezultatul acestora şi îl comunică şefului ierarhic superior;
 19. efectuează măsurători de specialitate în vederea înaintării documentaţiei necesare emiterii titlurilor de proprietate, către Serviciul administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Bihor;
 20. coordonează redactarea documentului de planificare a procesului de participare a publicului, pe baza Regulamentului local adoptat şi în funcţie de complexitatea planului de urbanism sau amenajare a teritoriului;
 21. răspunde de redactarea cerinţelor specifice care vor fi incluse în documentele de selectare şi desemnare a elaboratorului pentru documentaţiile de urbanism şi amenajare a teritoriului iniţiate de autorităţile administraţiei publice locale;
 22. răspunde de redactarea propunerilor de cerinţe specifice necesare a fi incluse în avizul prealabil de oportunitate pentru documentaţiile de urbanism iniţiate de investitori privaţi, persoane fizice sau juridice;
 23. gestionează activităţile de informare a publicului pe tot parcursul documentaţiei, până la aprobare;
 24. întocmeşte raportul informării şi consultării publicului, care însoţit de punctul de vedere al structurii de specialitate, fundamentează decizia consiliului judeţean de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului;
 25. în funcţie de complexitatea planului de urbanism sau amenajare a teritoriului, compartimentul poate fi sprijinit în îndeplinirea atribuţiilor de către un grup de lucru permanent, format din reprezentanţi ai administraţiei publice locale, ai mediului de afaceri şi ai societăţii civile, precum şi din reprezentanţi ai cetăţenilor, conform Regulamentului local aprobat;
 26. exercită control asupra modului de respectare a documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism aprobate și avizate potrivit legii 350/2001 cu modificările ulterioare și a normelor de aplicare O 233/2016 prin personalul împuternicit în acest sens;
 27. asigură arhivarea documentelor repartizate, produse şi gestionate, conform actelor normative în vigoare;
 28. îndeplineşte şi alte activităţi specifice, aflate în legătură directă cu atribuţiile de serviciu, rezultate din acte normative sau încredinţate de conducerea Consiliului Judeţean Bihor.
 29. Asigură organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din aşezările informale, sprijinul metodologic şi operaţional pentru autorităţile administraţiei publice locale, precum şi monitorizarea îndeplinirii responsabilităţilor şi implementării acţiunilor stabilite la nivel local.

Art. 39. Compartimentul transport 

Compartimentul transport are următoarele atribuţii:

     a) Evaluează fluxurile de transport de persoane şi determină pe baza studiilor de specialitate cerinţele de transport public judeţean, precum şi anticiparea evoluţiei acestora;

     b) Întocmeşte programul de transport judeţean şi îl supune spre aprobare Consiliului Judeţean Bihor, după corelarea acestuia cu programele de transport interjudeţean, internaţional sau feroviar, dupa caz;

     c) Actualizează periodic programul de transport judeţean, prin modificarea acestuia în funcţie de cerinţele de deplasare ale populaţiei şi în corelare cu transportul public interjudeţean, internaţional sau feroviar, după caz ;

     d) Întocmeşte Regulamentul pentru efectuarea transportului public judeţean, precum şi Caietul de sarcini al serviciului de transport public judeţean, anexa a Regulamentului pentru efectuarea transportului public judeţean;

     e) Verifică respectarea condiţiilor impuse de lege atunci când operatorii de transport notifică Consiliul Judetean Bihor despre înlocuirea unui autovehicul cu care au obtinut licenţe de traseu;

     f) Verifică documentaţia depusă de operatorii de transport rutier care execută transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale, în vederea emiterii licentelor de traseu, în condiţiile legii;

     g) Retrage licenţele de traseu pentru transportul public judeţean de persoane prin curse regulate, în condiţiile prevăzute de lege şi înlocuieşte pe cele pierdute, deteriorate sau sustrase, cu duplicate (documente noi), cu plata tarifelor aferente ;

     h) Coordonează şi cooperează cu consiliile locale cu privire la asigurarea şi dezvoltarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate de interes judeţean şi pentru corelarea acestuia cu serviciile de transport public local de persoane la nivelul localităţilor;

     i) Verifică şi controlează periodic modul de realizare a serviciului de transport public judeţean;

     j) Constată contravenţiile şi aplică sancţiunile prevazute de lege şi pentru faptele care constituie contravenţii în domeniul serviciului de transport public local, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;

     k) Gestioneaza aplicatia web care furnizeaza informatiile publice despre traseele si operatorii de transport care executa serviciul public de transport persoane

     l) Verifică gradul de siguranţă al punctelor de imbarcare /debarcare a calatorilor de pe traseele judeţene precum şi semnalizarea corespunzătoare a acestora si face propuneri pentru remedierea eventualelor probleme.

     m) Verifică periodic afişarea de către operatorii de transport în staţii a programelor de circulaţie şi corectitudinea acestora.

     n) Ţine evidenţa statiilor din programul judeţean de transport ţinând cont de amplasarea şi semnalizarea rutieră a acestora

     o) Colaboreaza cu structurile din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Bihor la elaborarea strategiei pe termen mediu şi lung pentru extinderea, dezvoltarea şi modernizarea serviciilor de transport public local, ţinând seama de planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului, de programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor şi de cerinţele de transport public local

     p) Constată contravenţiile şi aplică sancţiunile prevăzute de lege pentru faptele care constituie contravenţii în domeniul serviciului de transport public local, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

     q) Participă la actiuni de monitorizare si verificare împreună cu alte instituţii si structuri cu atribuţii în ceea ce priveşte transportul public de persoane și marfă

     r) Dă curs şi verifică sesizările referitoare la diferite aspecte sau disfuncţionalităţi survenite în efectuarea serviciului de transport public de persoane.

     s) Întocmeste informări, rapoarte de specialitate şi analize privind activitatea compartimentului;

     s) Convoacă pentru audieri operatorii de transport rutier sau transportatorii autorizaţi în vederea stabilirii măsurilor necesare pentru remedierea unor deficienţe aparute în executarea serviciilor respective;

     t) Participă la controale împreună cu alte instituţii cu atribuţii în ceea ce priveşte transportul public de persoane.

     ț) Dă curs şi verifică sesizările referitoare la diferite aspecte sau disfuncţionalităţi survenite în efectuarea serviciului de transport public de persoane.

     u) Constată contravențiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     v) Efectuează și ţine evidenţa centralizată a tuturor controalelor executate şi a finalizării acestora

     w) Respecta condiţiile de vizibilitate, palier, asigurarea fluenţei în desfăşurarea traficului rutier, cu asigurarea condiţiilor optime de funcţionare a instalaţiilor mobile de cântărire.

     x) Asigura montarea şi demontarea instalaţiei de cântărire, a platformelor de acces şi semnalizări.

     y) Ține evidenţa zilnică a vehiculelor controlate şi verificate din punct de vedere al respectării limitelor de gabarit şi greutate, a sancţiunilor aplicate, autorizaţiilor speciale de transport emise.

Art. 40.  Compartimentul informatică, GIS

Compartimentul informatică, GIS are următoarele atribuţii:

 1. analizează şi evaluează permanent, împreună cu celelalte compartimente din aparatul de specialitate, sistemul informatizat al consiliului judeţean;
 2. prelucrează şi asimilează aplicaţii şi întreţine biblioteca de arhive şi programe electronice;
 3. implementează aplicaţii informatice, gestionează, exploatează, actualizează aplicaţiile şi asigură asistenţa tehnică personalului utilizator;
 4. asigură instruirea funcţionarilor din compartimentele unde este instalată tehnică de calcul şi sunt implementate aplicaţii informatice;
 5. stabileşte necesarul de tehnică de calcul şi produse software pentru serviciile şi compartimentele din aparatul de specialitate al consiliului judeţean pentru a fi cuprins în bugetul propriu al judeţului;
 6. elaboreaza documentaţiile pentru achiziţionarea de tehnică de calcul, în conformitate cu reglementările legale;
 7. se preocupă de asigurarea activităţii de service pentru întreţinerea tehnicii de calcul, precum şi de asigurarea cu materiale consumabile specifice activităţii de informatică;
 8. asigură documentarea şi cooperarea în domeniul informaticii cu personalul din aparatul de specialitate al consiliului judeţean şi instituţii de profil şi acordă asistenţă de specialitate consiliilor locale, la cerera acestora;
 9. publică pe internet, proiectele de hotărâri şi hotărârile Consiliului judeţean, precum şi comunicatele de presă, declaraţiile de avere şi alte informaţii cu caracter public;
 10. propune programe de dezvoltare a sistemului informatic la nivel judeţean;
 11. asigură formularele electronice şi normele de completare pentru serviciile interne, precum şi procesarea datelor din acestea;
 12. colaborează, cu structura abilitată, la organizarea şi derularea achiziţiilor publice din domeniul tehnicii informatice şi de comunicaţii
 13. îndeplineşte şi alte activităţi specifice aflate în legătură directă cu atribuţiile de serviciu, rezultate din acte normative sau încredinţate de conducerea instituţiei;
 14. asigura buna desfaşurare din punct de vedere tehnic a şedinţelor de Consiliu Judeţean.
 15. organizează şi coordonează constituirea şi dezvoltarea băncilor/bazelor de date urbane în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și autorizării lucrărilor de construcții, investițiilor, prin arhivarea sistematică a documentațiilor şi publicarea acestora în geoportal;
 16. organizarea, coordonarea şi implementarea sistemul informaţional specific domeniului autorizării lucrărilor de construcții, imobiliar-edilitar şi băncilor de date urbane;
 17. asigură introducerea în baza de date a consiliului județean a datelor şi a informaţiilor furnizate de către alte compartimente, precum și de instituții și autorități publice;
 18. asigură realizarea de baze de date şi aplicaţii informatice tematice GIS, geoportale care să ajute la fundamentarea deciziilor;
 19. asigură asistență tehnică de specialitate compartimentelor consiliului județean;
 20. gestionează documentațiile de urbanism, în format electronic, transmise pentru a fi discutate în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a Judeţului Bihor, asigurând comunicarea acestora membrilor comisiei și asigură elaborarea de straturi tematice pentru a ajuta la fundamentarea deciziei;
 21. colaborează la realizarea şi implementarea programelor şi proiectelor naţionale sau internaţionale care utilizează baze de date spaţiale şi sisteme GIS;
 22. propune, elaborează și monitorizează strategii, programe şi proiecte de dezvoltare a sistemului informatic integrat al Consiliului Judeţean Bihor, în domeniul GIS și e-guvernare specific domeniului direcției;
 23. realizează fişiere în format digital, care conţin: prezentări, planşe, hărţi, postere, pliante în vederea desfăşurării prezentărilor de studii, proiecte şi documentaţii de urbanism şi amenajarea teritoriului;
 24. asigură scanarea, prelucrarea diverselor materiale la solicitarea personalului Consiliului Judeţean Bihor;

Newsletter

Află ultimele noutăți, articole și resurse

Copyright © CJBihor 2003-2023. Consiliul Județean Bihor