Direcția generală tehnică

Acasă > Conducere > Aparat de specialitate > Direcția generală tehnică

Filip Cheșeli

Director executiv

CJBihor, Parcul Traian nr. 5, Oradea

0259 432809

0259 468180

filip.cheseli@cjbihor.ro

Rol și atribuții

Direcţia Generală Tehnică are în structură:
1.Biroul investiţii;
2.Biroul drumuri judeţene;
3.Compartimentul fonduri europene;
4.Compartimentul mediu și monitorizare servicii de utilităţi publice;

1. Biroul investiţii
Biroul investiţii are următoarele atribuţii:
a) Participă în comisiile numite la nivelul Consiliului Județean Bihor unde este necesar personal pentru rezolvarea unor probleme cu caracter tehnic;
b) Participă la elaborări de studii, prognoze şi note de fundamentare privind realizarea unor lucrări de investiţii, reparaţii capitale, reparaţii curente finanţate de la bugetul de stat;
c) Colaborează cu compartimentul abilitat la activitățile de licitații la nivelul județului în vederea câștigării drepturilor de proiectare și execuție a lucrărilor publice;
d) Colaborează cu compartimentul abilitat la activităţile de licitaţii pentru concesionarea de terenuri din domeniul privat al statului, în vederea executării de construcţii;
e) Participă la întocmirea din punct de vedere tehnic a proiectelor de hotărâri ale Consiliului Judeţean Bihor a referatelor de aprobare și a rapoartelor de specialitate aferente;
f) Participă la activitatea de contractare a lucrărilor de investiţii şi reparaţii, finanţate de către Consiliul Judeţean Bihor şi de primăriile din judeţ la solicitarea acestora;
g) Acordă asistenţă tehnică la realizarea investiţiilor, a reparaţiilor, a executării reţelelor de alimentare cu apă, canalizare, gaze naturale şi alte lucrări de investiţii şi reparaţii;
h) Participă la elaborarea documentaţiilor de licitaţie, de contractare, urmărirea execuţiei lucrărilor şi efectuarea recepţiei pentru unele lucrări finanţate de către Consiliul Judeţean Bihor și acordă consultanță UAT-urilor din județul Bihor în acest sens;
i) Întocmeşte documentaţii tehnice în diferite faze, pentru lucrări de reparaţii la clădirile Consiliului Județean Bihor și acordă consultanță UAT-urilor din județul Bihor în acest sens;
j) Participă la întocmirea diferitelor documentaţii referitoare la administrarea domeniului public şi privat al judeţului;
k) Colaborează cu operatorii serviciilor publice de alimentare cu apă, canalizare, energie termică, energie electrică, în vederea rezolvării unor probleme privind aceste servicii de utilitate publică;
l) Colaborează cu ministerele, cu alte instituții publice centrale și locale, companii de stat și private în domeniul tehnic și investiții;
m) Face parte din comisia de inventariere şi casare a bunurilor şi a mijloacelor fixe la nivelul Consiliului Judeţean Bihor şi a instituţiilor subordonate;
n) Rezolvă alte sarcini specifice serviciului soluţionând reclamaţii primite din teritoriu;
o) Efectuează pontajul şi asigură secretariatul Direcţiei Generale Tehnice;
p) Participă în comisia de recepţie a bunurilor patrimoniale achiziţionate de către Consiliul Judeţean Bihor;
q) Urmărește realizarea obiectivelor de investiții finanțate prin diferite programe guvernamentale cu derulare prin Consiliul Județean Bihor.

2. Biroul drumuri judeţene
(1) Biroul drumuri judeţene este compartimentul de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean care asigură şi răspunde de îndeplinirea atribuţiilor ce revin acestuia pentru administrarea reţelei de drumuri publice locale şi a realizării lucrărilor de investiţii şi de reparaţii curente pe drumurile judeţene.
(2) Biroul drumuri judeţene este subordonat directorului executiv al Direcției Tehnice, răspunde de administrarea şi exploatarea drumurilor publice.
(3) Biroul drumuri judeţene are următoarele atribuţii:
a) propune spre aprobare ordinea de prioritate a lucrărilor ce se execută pe reţeaua de drumuri judeţene;
b) întocmeşte şi propune spre aprobare programele anuale respectiv lunare a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii a drumurilor judeţene şi a podurilor de pe aceste drumuri;
c) întocmeşte propunerile pentru introducerea în program a obiectivelor de investiţii;
d) asigură realizarea programelor de lucrări pe drumurile publice judeţene conform repartizării anuale a fondurilor de la bugetul judeţului, bugetul statului şi din finanţări externe;
e) realizează revizia drumurilor publice conform legii, se asigură de desfăşurarea circulaţiei rutiere în condiţii de siguranţă şi menţinerea permanentă a drumurilor publice în stare de viabilitate;
f) promovarea noilor investiţii la drumurile de interes judeţean, activitatea de studii şi prognoze pentru dezvoltarea şi sistematizarea drumurilor;
g) activitatea de întocmire a documentaţiilor pentru lucrările de construire şi modernizare a drumurilor publice de interes judeţean, urmărește asigurarea calităţii şi controlul tehnic a lucrărilor de drumuri de interes judeţean;
h) coordonează şi răspunde de desfăşurarea în bune condiţii a activităţii pe timp de iarnă- (deszăpeziri): monitorizează intervențiile, verifică asigurarea cu materiale antiderapante;
i) urmăreşte activităţile legate de verificările reţelei de drumuri judeţene – respectiv a posturilor de recenzare şi lucrările conexe pe aceste drumuri, privitoare la comportarea acestora faţă de acţiunea traficului, a agenţilor fizico-climaterici, stabilind condiţiile optime de exploatare şi lucrările ce trebuiesc executate pentru asigurarea unei stări de viabilitate corespunzătoare a acestora;
j) urmăreşte realizarea planurilor de acţiune operative pe timpul iernii pe reţeaua de drumuri judeţene,
k) întocmeşte planuri anuale de investiţii, respectiv de reparaţii curente, pentru lucrările ce vor fi finanţate din bugetul local si bugetul de stat.
l) Recepţionează aceste lucrări, respectiv verifică calitatea şi cantitatea acestora, acceptându-le spre decontare;
m) Emite avize şi autorizaţii – pentru amplasamente de construcţii în zona drumurilor; avize subtraversări şi supratraversări a reţelei de drumuri judeţene, autorizaţii transporturi agabaritice;
n) Urmăreşte pe reţeaua de drumuri judeţene sistematizarea circulaţiei, urmăreşte asigurarea zonelor de protecţie şi siguranţa de-a lungul reţelei de drumuri şi poduri judeţene,
o) conlucrează cu consiliile locale din judeţ, în sensul asigurării asistenţei tehnice la cerere, privind activităţile specifice legate de drumurile comunale şi lucrări conexe, rezolvă alte probleme tehnice specifice legate de întreţinerea şi exploatarea reţelelor judeţene de drumuri şi poduri.
p) coordonează gestionarea bunurilor publice din administrare,(referitoare la drumuri judetene):
a. cărţile construcţiilor;
b. contractarea întocmirii cadastrului rutier;
c. gestionarea traficului rutier;
d. banca de date privind siguranţa circulaţiei rutiere;
e. banca de date tehnice rutiere (drumuri, poduri).
q) întocmirea documentaţiilor de licitaţie şi a celor tehnico-economice pentru lucrările ce se vor executa pe reţeaua de drumuri de interes judeţean, şi a caietelor de sarcini pentru lucrările de mică amploare, şi a caietelor de sarcini pentru proiectare pentru lucrările de mai mare amploare;
r) efectuarea reviziilor şi reactualizarea cărţilor tehnice ale podurilor de pe reţeaua de drumuri de interes judeţean şi acordă asistenţă de specialitate consiliilor locale pentru efectuarea reviziilor şi cărţilor tehnice ale podurilor de pe reţeaua de drumuri comunale;
s) întocmeşte şi propune spre aprobare programele anuale respectiv lunare ale lucrărilor de întreţinere şi reparaţii care se execută pe reţeaua de drumuri de interes judeţean, precum şi pentru lucrările care se execută din fonduri MLPDA.
t) la amplasarea unor lucrări pe zona drumului emite acorduri prealabile şi autorizaţii de execuţie a acestor lucrări şi rezolvă alte probleme tehnice specifice legate de întreţinerea şi exploatarea reţelelor de infrastructură şi suprastructură drumuri-poduri;
u) întocmeşte proiecte de acte normative (Hotărâri de Guvern, Norme, etc) cu privire la reclasificări de drumuri sau reglementări privind regimul juridic al terenurilor străbătute de drumuri;
v) coordonează şi urmăreşte activitatea de întreţinere a drumurilor, podurilor şi a lucrărilor anexe prin verificarea în teren a execuţiei lucrărilor specifice atât din punct de vedere cantitativ cât şi în ceea ce priveşte indicatorii de calitate, conform prescripţiilor tehnice şi a legislaţiei în vigoare; Aceste lucrări sunt următoarele:
• întreţinere curentă drumuri (activitate de vară şi de iarnă);
• reprofilări drumuri pietruite şi de pământ;
• întreţinere îmbrăcăminţi rutiere (la îmbrăcăminţi asfaltice: plombări gropi, colmatări fisuri şi crăpături, badijonări pe suprafeţe poroase; la îmbrăcăminţi cu lianţi hidraulici: plombări şi înlocuiri de dale, colmatarea rosturilor, a fisurilor şi crăpăturilor);
• întreţinere periodică drumuri şi anexe (tratamente de suprafaţă, apărări, drenaje şi acostamente la drumuri);
• siguranţa circulaţiei;
• plantaţii rutiere;
• consolidări şi apărări de maluri, refaceri după inundaţii;
• refacerea după calamităţi;
• îmbunătăţirea stării tehnice a sistemului rutier (îmbrăcăminţi bituminoase uşoare, covoare asfaltice, ranforsări sisteme rutiere, benzi suplimentare, organizare de şantier, alte lucrări inclusiv pentru drumurile nemodernizate);
• investiţii pentru reabilitări, extinderi, modernizări şi reconstruiri de drumuri şi poduri;
w) întreţinere curentă poduri, podeţe; lărgiri, consolidări şi ranforsări poduri; protecţie maluri şi regularizări de albii;
x) contractează lucrările ce se execută pe reţeaua de drumuri de interes judeţean, conform prevederilor legale în vigoare, participă la urmărirea din punct de vedere tehnico-economic a realizării investiţiilor pe reţeaua de drumuri de interes judeţean;
y) conlucrează cu consiliile locale din judeţ în sensul asigurării asistenţei tehnice la cerere, privind activităţile specifice legate de drumurile şi a lucrărilor anexe aflate în administrarea acestora;
z) rezolvă și alte probleme specifice referitoare la drumuri județene;
aa) 

3. Compartimentul fonduri europene
Compartimentul fonduri europene îndeplinește următoarele atribuţii:
a) elaborează /cererile de finanţare, în conformitate cu strategiile şi direcţiile de acţiune stabilite de conducerea CJB şi monitorizează implementarea proiectelor aprobate;
b) realizează documentarea necesară accesării programelor de finanţare externă (ghiduri, regulamente, manuale de implementare, legislaţia naţională aplicabilă etc.) prin raportare la priorităţile din Programul de guvernare şi din alte documente strategice şi programatice din domeniul de activitate al Consiliul Judeţean Bihor;
c) identifică sursele de finanţare pentru realizarea nevoilor Consiliului Judeţean Bihor şi la elaborează și actualizează portofoliului de proiecte;
d) contribuie și coordonează elaborarea documentaţiei de finanţare în vederea depunerii spre aprobare;
e) colaborează cu compartimentul/structura de specialitate din Consiliul Judeţean Bihor, în vederea elaborării specificaţiilor tehnice pentru derularea de către această structură a procedurilor de achiziţionare a serviciilor necesare realizării activităţilor aferente proiectelor cu finanţare nerambursabilă, aflate în implementare;
f) elaborează documentațiile specifice/ caiete de sarcini pentru derularea procedurilor de achiziții publice de lucrări, bunuri și servicii necesare elaborării și implementării proiectelor cu finanțare nerambursabilă;
g) implementează sau coordonează implementarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă aprobate;
h) monitorizează implementarea proiectelor, sub aspectul urmăririi gradului de îndeplinire a obiectivelor şi a rezultatelor asumate prin contractele de finanţare a proiectelor;
i) monitorizează și coordonează compartimentele de specialitate din Consiliul Judeţean Bihor în vederea derulării şi monitorizării contractelor de execuție de lucrări, de furnizare de bunuri sau de prestări servicii din cadrul proiectelor cu finanţare nerambursabilă, aflate în implementare;
j) colaborează cu compartimentul/structura de specialitate din Consiliul Judeţean Bihor pentru asigurarea condiţiilor legale privind gestionarea a proiectelor aflate în toate stadiile de elaborare și implementare;
k) elaboreazeă fişele de fundamentare pentru cererile de finanţare ce urmează a fi elaborate și le actualizează toate documentele pentru contractele de finanţare pe durata de implementare a acestora;
l) întocmeşte cereri de rambursare, documente de raportare periodică privind stadiul implementării proiectelor, rapoarte de monitorizare a proiectelor, în conformitate cu prevederile legale şi a contractelor de finanţare și a instrucțiunilor emise de finanțator;
m) întocmeşte şi înaintează spre aprobarea Consiliului judeţean documentaţia privind cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, cu organizaţii neguvemamentale şi cu alţi parteneri sociali, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean;
n) colaborează, sprijină şi monitorizează autoritățile publice locale în vederea obţinerii de finanţări nerambursabile;
o) elaborează proiectele de hotărâri, rapoartele de specialitate, expunerile de motive, la proiectele de hotărâri ale Consiliului Judeţean Bihor, precum şi documentaţii vizând emiterea de dispoziţii ale preşedintelui, în domeniile specifice activităţii;
p) participă la diferite întâlniri, seminarii organizate de structuri ale Uniunii Europene, ADR-uri şi ministere, în scopul îmbogăţirii cunoştinţelor legate de accesarea şi utilizarea Instrumentelor Structurale pentru finanțarea proiectelor de investiții de interes local, județean și regional;
q) asigură relaţii funcţionale de informare, raportare şi clarificări procedurale cu toate Autorităţile / Organismele implicate în gestionarea fondurilor nerambursabile;
r) contribuie la realizarea obiectivelor judeţului, conform Strategiei pentru dezvoltarea durabilă a judeţului Bihor, pentru perioada 2014-2020, a Planului de acţiuni pentru perioada 2014-2020 al Unităţilor Administrativ Teritoriale şi Asociaţiilor de Dezvoltare Inter comunitară din judeţul Bihor şi a Planului de Dezvoltare Regională Nord-Vest 2014-2020
s) realizează demersuri în vederea promovării, diseminării şi asigurării monitorizării sustenabilităţii rezultatelor proiectelor gestionate de către Consiliul Judeţean Bihor, în limitele atribuţiilor;
t) coordonează structurile Consiliului Judeţean Bihor implicate în procesul de elaborare și de implementare a proiectelor cu finanţare nerambursabilă;
u) se asigură de respectarea cerințelor ghidurilor și contractelor de finanțare cu privire la păstrarea și arhivarea documentelor, în condiţiile legii;
v) ţine evidenţa repartizării şi utilizării bunurilor achiziţionate din bugetele proiectelor, conform destinaţiei şi scopului prevăzute în proiect, pe durata de viaţă a proiectelor;
w) (se repetă)propune şi asigură implementarea unor instrumente interne de gestionare a activităţii specifice a structurii;
x) colaborează cu Direcţia generală economică în ceea ce priveşte derularea procedurilor de achiziţii publice, și de derulare a contractelor de execuție lucrări, furnizare de bunuri sau prestare de servicii realizate în cadrul implementării proiectelor cu finanțare nerambursabilă;
y) coordonează structurile funcţionale ale aparatului de specialitate în vederea elaborării de studii, analize, planuri, precum şi pentru desfăşurarea în bune condiţii a proiectelor cu asistenţă externă pe care le implementează.
z) coordonează elaborarea Strategiei pentru dezvoltarea durabilă a judeţului Bihor, pentru perioada 2021-2027, a Planului de acţiuni pentru perioada 2021-2027 al Unităţilor Administrativ Teritoriale şi Asociaţiilor de Dezvoltare Inter comunitară din judeţul Bihor şi a Planului de Dezvoltare Regională Nord-Vest 2021-2027, și a altor documente strategice la nivelul Judeșului Bihor;
aa) Colaborează cu structurile regionale pentru elaborarea docuemtelor strategice ale Regiunii Nord- Vest;

4. Compartimentul mediu și monitorizare servicii de utilități publice
Compartimentul mediu și monitorizare servicii de utilități publice are următoarele atribuţii:
– elaborează Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor;
– participă la promovarea și urmărirea investițiilor de mediu la nivelul județului Bihor precum și investițiile ce se prevăd prin Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor (continuare SMID Bihor 1);
– participă la elaborarea de studii, programe și note de fundamentare privind realizarea unor obiective de investiții de mediu la nivelul Județului Bihor;
– acordă asistență tehnică în domeniul gestionării deșeurilor primăriilor din județ la solicitarea acestora;
– participă la rezolvarea reclamațiilor primite din teritoriu privind Protecția Mediului;
– participă la elaborarea strategiilor, programelor și a planurilor de protecție a mediului și a biodiversității în conformitate cu cadrul legislativ și le prezintă spre aprobare Consiliului Județean. Asigură integrarea acestora în cadrul planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului (și al planurilor de dezvoltare economico-socială)
– urmărește și sprijină respectarea de către Consiliile Locale și unitățile subordonate a obligațiilor rezultate din legislația de mediu și obligațiile referitoare la domeniul de activitate asumate în cadrul procesului de integrare a României în Uniunea Europeană;
– inițiază, potrivit competențelor legale, adoptarea unor măsuri necesare în vederea protecției sănătății publice, conservării și protecției mediului înconjurător, urmărește modul in care se mențin în stare corespunzătoare a spațiilor verzi și a locurilor de agrement din jurul localităților și din interiorul acestora, extinderea obiectivelor similare existente precum și realizarea altora noi;
– organizează sau sprijină organizarea de acțiuni de educare ecologică a populației;
– se implică în rezolvarea problemelor privind administrarea ariilor protejate care nu au custozi;
– promovează programe și studii precum și realizarea unor proiecte speciale destinate cunoașterii, ocrotirii și conservării habitatelor naturale și diversității biologice, restaurării habitatelor deteriorate, refacerii unor populații viabile de specii amenințate cu dispariția;
– asigură facilitarea accesului publicului la informațiile de mediu;
– fundamentează și monitorizează implementarea politicilor de mediu la nivelul județului Bihor;
– organizează, la nivel județean, desfășurarea activității de neutralizare a deșeurilor de origine animală provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale, în ceea ce privește sistemul de colectare, transport și eliminare a acestora;
– asigură realizarea de adăposturi publice pentru animalele abandonate sau maltratate;
– elaborează rapoarte la solicitarea autorităților centrale privind modul de îndeplinire a obligațiilor legale privind protecția mediului ale autorităților publice locale la nivel județean;
– asigura monitorizarea si realizarea obiectivelor din Planul Local de Acțiune (PLAM);
-elaborează Planul de Menținere a Calității Aerului si urmărește realizarea masurilor de poluare;
– asigură monitorizarea indicatorilor de performanță privind serviciile de utilități publice respectiv a investițiilor din acest domeniu;
– colaborează cu autoritățile administrației publice centrale, locale și cu Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară din județul Bihor care au atribuții și responsabilități în domeniul serviciilor de utilități publice sau în legătură cu acestea;
– furnizează informații cu privire la activitățile specifice serviciilor de utilități publice altor autorități ale administrației publice centrale și locale, după caz;
– asigură colectarea de date necesare desfășurării activității consiliului județean;
– îndeplinește orice alte sarcini din domeniul său de competență reieșite din actele normative și dispozițiile structurilor de conducere ale Consiliului Județean, Președinte, coordonatorul direcției, conducătorii direcției, după caz, cât și cele rezultate din legi și din alte acte normative.

Newsletter

Află ultimele noutăți, articole și resurse

Copyright © CJBihor 2003-2023. Consiliul Județean Bihor