Contact

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară APAREGIO

Acasă > Conducere > Instituții subordonate/ finanțate > Asociația de Dezvoltare Intercomunitară APAREGIO
Conducere:
Otilia Cornea, Director Executiv
Contact:

Str. Principală, nr.105, Sânmartin

+40259/478255

+40259/408821

zmo@oradea.ro

zmo.ro

Descriere generală

Asociația de Dezvoltare Intercomunitara APAREGIO Oradea este persoană juridică de drept privat, cu statut de utilitate publică. Membrii fondatori ai Asociației sunt: Județul Bihor, Municipiul Oradea, Municipiul Beiuș, Orașul Nucet, Orașul Vașcău, Comuna Biharia, Comuna Borș, Comuna Ceica, Comuna Cetariu, Comuna Copăcel, Comuna Drăgești, Comuna Girișu de Criș, Comuna Hidișelu de Sus, Comuna Ineu, Comuna Lăzăreni, Comuna Nojorid, Comuna Oșorhei, Comuna Paleu, Comuna Săcădat, Comuna Sânmartin, Comuna Sântandrei, Comuna Tinca, Comuna Toboliu.

În vederea realizării obiectivelor, Asociația trebuie să:

 • elaboreze și aprobe strategia de dezvoltare, a programelor de reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor de utilități publice existente, a programelor de înființare a unor noi sisteme, precum și a programelor de protecție a mediului;
 • coordoneze proiectarea și execuția lucrărilor tehnico-edilitare, în scopul realizării acestora într-o concepție unitară și corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităților, de amenajare a teritoriului, urbanism și mediu;
 • urmărească, monitorizeze și raporteze indicatorii de performanță ai serviciului;
 • consulte asociațiile de utilizatori în vederea stabilirii politicilor și strategiilor locale și a modalităților de organizare și funcționare a serviciului;
 • medieze conflictele dintre utilizatori și operator, la cererea uneia dintre părți;
 • monitorizeze și controleze modul de respectare a obligațiilor și responsabilităților asumate de operator prin contractul de delegare cu privire la:
 • modul de respectare și de îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate de operator;
 • modul de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare sau modernizare a sistemelor de utilități publice;
 • asigurarea protecției mediului și a domeniului public;
 • asigurarea protecției utilizatorilor;
 • solicitarea de informații cu privire la nivelul și calitatea serviciului furnizat/prestat și cu privire la modul de întreținere, exploatare și administrare a bunurilor din proprietatea publică sau privată a asociaților, încredințate pentru realizarea serviciului;
 • invite operatorul pentru audieri, în vederea concilierii diferențelor apărute în relația cu utilizatorii serviciului;
 • stabilească politici tarifare coerente la nivelul întregii arii a delegării prevăzute în contractul de delegare;
 • aprobe, de la data la care asociații hotărăsc trecerea la un sistem de tarif unic, modul de formare și stabilire a tarifelor, respectiv să ajusteze și să modifice prețurile și tarifele propuse de operator;
 • monitorizeze respectarea anhajamentelor asumate de către delegator față de operator, prin clauze contractuale stabilite prin contractul de delegare a gestiunii serviciului;
 • păstreze, în condițiile legii, confidențialitatea datelor și informațiilor economico-financiare privind activitatea operatorului, altele decât cele de interes public.

Newsletter

Află ultimele noutăți, articole și resurse

Copyright © CJBihor 2003-2023. Consiliul Județean Bihor