Contact

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Bihor”

Acasă > Conducere > Instituții subordonate/ finanțate > Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Bihor”

Organele de conducere, administrare şi control sunt:
Adunarea Generală, Consiliul de Administraţie, Preşedintele Asociaţiei și Cenzorul

Director Executiv: Vitályos Barna; Director Tehnic: Csaki Gyorgy

Contact:

Calea Aradului, nr. 2, Oradea, Bihor

contact@addjbh.ro

Descriere generală

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Bihor” s-a înfiinţat în baza liberului consimţământ al următorilor membri fondatori:

 • Județul Bihor
 • Municipiul Salonta
 • Municipiul Marghita
 • Municipiul Beiuș
 • Orașul Aleșd
 • Orașul Valea lui Mihai
 • Orașul Săcuieni
 • Orașul Ștei
 • Orașul Vașcău
 • Orașul Nucet

Asociaţia are drept scop facilitarea cooperării între unităţile administrativ-teritoriale membre în vederea promovării şi realizării proiectelor de dezvoltare judeţeană de interes comun cu respectarea principiilor dezvoltării durabile.

Obiectivele Asociaţiei sunt următoarele:

 • sprijinirea dezvoltării economico-sociale a judeţului Bihor, respectând principiile dezvoltării durabile, precum şi creşterea capacităţii judeţului Bihor şi a unităţilor administrativ-teritoriale membre de a face faţă provocărilor în materie de dezvoltare, în perioada 2014-2020;
 • analizarea programelor şi a strategiilor de dezvoltare judeţene existente şi stabilirea unor priorităţi şi căi de acţiune pentru a contribui la implementarea eficientă a acestora la nivelul întregului judeţ şi al unităţilor administrativ-teritoriale membre;
 • identificarea surselor de finanţare interne şi externe şi elaborarea de proiecte pentru atragerea acestora, în vederea promovării şi valorificării potenţialului de dezvoltare la nivelul întregului judeţ şi al unităţilor administrativ-teritoriale membre;
 • atragerea şi mobilizarea unor finanţări publice şi private suplimentare destinate creării de locuri de muncă şi reducerii decalajelor de dezvoltare existente la nivelul judeţului Bihor şi al unităţilor administrativ-teritoriale membre;
 • dezvoltarea potenţialului agricol şi sprijinirea procesului de restructurare a exploataţiilor agricole;
 • creşterea competitivităţii în agricultură şi sectoarele conexe;
 • promovarea competitivităţii şi a dezvoltării locale, în vederea consolidării sustenabilităţii operatorilor economici şi a îmbunătăţirii atractivităţii judeţului Bihor şi a unităţilor administrativ-teritoriale membre;
 • stimularea activităţilor de inovare şi a competitivităţii întreprinderilor, pentru sporirea valorii adăugate a acestora;
 • dezvoltarea capitalului uman prin creşterea ratei de ocupare a forţei de muncă şi a numărului de absolvenţi din învăţământul terţiar, oferind totodată soluţii pentru provocările sociale severe şi combaterea sărăciei, în special la nivelul comunităţilor defavorizate sau marginalizate ori în zonele rurale din judeţul Bihor;
 • dezvoltarea infrastructurii fizice, atât în sectorul TIC, cât şi în sectorul transporturilor, în vederea sporirii accesibilităţii unităţilor administrativ-teritoriale membre şi a atractivităţii acestora pentru investitori;
 • încurajarea utilizării durabile şi eficiente a resurselor naturale prin promovarea eficienţei energetice, a unei economii cu emisii reduse de carbon, a protecţiei mediului şi a adaptării la schimbările climatice;
 • consolidarea unei administraţii publice moderne şi profesioniste la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale membre prin intermediul unei reforme sistemice, orientată către soluţionarea erorilor structurale de guvernanţă.

Newsletter

Află ultimele noutăți, articole și resurse

Copyright © CJBihor 2003-2023. Consiliul Județean Bihor